Ta molekuladan tashkil topgan jismning modda miqdori qanday? Avagadro soni 6,02·10Yüklə 0,49 Mb.
tarix12.04.2022
ölçüsü0,49 Mb.
#85330

1,204 1024 ta molekuladan tashkil topgan jismning modda miqdori qanday? Avagadro soni 6,02·1023 mol-1.

- 2


3

4

5savol:

3 1023 ta azot molekulasi qanday massaga (g da) ega? Azotning molyar massasi 28 g/mol. Avagadro soni 6 1023mol-1

- 14

16


20

24

savol:

50 mol kislorodning massasi (g da) qanday? Kislorodning molyar massasi 32 g/mol.

-1600


1000

800


1200

savol:

3 g vodoroddagi molekulalar soni 9 g suvdagiga qaraganda necha marta ko’p? Vodorodning molyar massasi 2 g/mol, suvniki esa 18 g/mol.

- 3

2

45

savol:

Atmosferali havo faqat kislorod va azotdan tashkil topgan hamda havoning molyar massasi 29,12 g/mol deb hisoblab, aralashmadagi kislorod molekulalarining foizli ulushini aniqlang. Kislorodning molyar massasi 32 g/mol, azotniki 28 g/mol.

- 28

16


20

24

savol:

3 105 m3 hajmli simobli lampa ballonida 10 l molekula bo’lsa, undagi simob bug’lari 300 К temperaturada qanday bosim (mkPa da) hosil qiladi? Bolsman doimiysi 1,38 10-23 J/K.

-138


257

333


450

savol:

5 1024 ta gaz molekulasi 300 К temperatura va 414 Pa bosimda qanday hajmni egallaydi? Bolsman doimiysi 1,38 10-23 J/K.

- 50

16


20

24

savol:

Agar idishdagi havo 0,83 mkPa bosimgacha so’rib olingan bo’lsa, 27 °C temperaturada idishning 1 mm3 hajmida nechta havo molekulasi bo’ladi? Universal gaz doimiysi 8,3 J/(mol K). Avagadro soni 6,02·1023 mol-1.

- 200 000

6000

2000


1000

savol:

0.01 hajmli ballonda 27 C temperaturali gaz bor Gaz chiqib ketishi oqibatida ballondagi bosim 4140 Pa ga kamaydi. Agar temperatura o'zgarmagan bo’lsa, ballondan qancha molekula chiqib ketgan? Bolsman doimiysi 1,38 10 J/K. Javobda natijani 1020 ga ko’paytirgan holda bering.

-100

600


780

1000


savol:

Xonada elektrokamin yoqilganidan so’ng o’zgarmas bosim holatida havo temperaturasi 18 °C dan 27 °C gacha ko’tarildi. Hona ichidagi havo molekulalarining soni necha foizga kamaygan?

- 3

257


333

450


savol:

2 mol ideal gazning 27 °C temperaturadagi to'liq ilgarilanma harakat kinetik energiyasi qanday bo’ladi? Universal gaz doimiysi 8,31 J/(mol ).

- 7470

600


780

1000


savol:

5 l sig’imli ballonda 800 kPa bosim ostida bo’lgan gaz molekulalarining to’liq ilgarilanma harakat kinetik energiyasi (kJ da) qanday bo'ladi?

- 6

16


20

24

savol:

Agar gaz -73 °C gacha sovutilganda uning molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 2 marta kamaygan bo’lsa, gaz qanday temperatura ostida (°C da) bo’lgan?

- 527


257

333


450

savol:

Gazning bosimi 30 kPa, uning zichligi 1 kg/m3. Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi qanchaga teng?

- 300

600


780

1000


savol:

400 kPa bosim ostidagi gazning zichligi 1,6 kg/m3 2 kg massali boshqa gaz 200 kPa bosim ostida 10 m3 hajmni egallaydi. ikkinchi gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi birinchinikiga qaraganda necha marta katta?

- 2

6

2024

savol:

Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 1000 m/s ga teng. Gazning bosimi va hajmi 1,2 marta oshirilgandan so’ng o’rtacha kvadratik tezlik qanchaga teng bo’ladi?

- 1200

600


780

1000


savol:

Gaz temperaturasini 100 K ga oshirganda uning molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 300 m/s dan 500 m/s gacha oshdi. O’rtacha kvadratik tezlik 700 m/s gacha ortishi uchun temperaturani yana necha gradusga ko’tarish kerak?

- 150

600


780

1000


savol:

Qo’zg’aluvchan porshenli silindr ichida joylashgan gaz 300 К temperaturada 250 sm3 hajmni egallaydi. Agar temperatura 270 К gacha pasaysa, gaz qanday hajmni (sm3) egallaydi?

- 225

600


780

1000


savol:

Gazning hajmi uning 0 ° C dagi hajmidan ikki marta katta bo’lishi uchun uni o’zgarmas bosimda necha gradusga qizdirish kerak?


- 273

257


333

450


savol:

Agar havo 3 К ga qizdirilganda uning hajmi 1% ga ortgan ho’lsa, havoning boshlang’ich temperatusi (K da) qanday bo’lgan? Jarayon izobar.


- 300

600


780

1000


savol:

Gaz 27 °C dan 39 °C gacha qizdirildi. Agar gazning bosimi o'zgarmagan bo’lsa, uning hajmi necha foizga ortgan?

- 4

6

224

savol:

Massasi 0,012 kg va temperaturasi 177 °C bo’lgan gaz 0,004 m3 hajmda turibdi. Agar gazning bosimi o’zgarmas saqlansa, qanday temperaturada (K da) uning zichligi 6 kg/m3 bo’ladi?

- 225

600


780

1000


savol:

Gaz doimiy hajmda 127 °C dan 27 °C gacha sovutildi. Shundan so’ng gazning hajmi izotermik jarayonda necha foizga kamaytirilganda uning bosimi avvalgisiga teng bo’ladi?

- 25

16


20

24

savol:

Gaz temperaturasi 286 К dan 326 К gacha o’zgarganda bosim 20 kPa ga ortdi. Gazning dastlabki bosimini toping. Jarayon izoxor.

- 143


257

333


450

savol:

Havo harorati ertalab 7 °C bo’lganda rezinali qayiqqa puflab dam berildi. Agar qayiq kunduzi quyosh nurlari ostida 21 °C gacha qizigan bo’lsa, undagi havo bosimi necha foizga ortgan? Qayiqning hajmi o’zgarmagan.

- 5

1

2


4

savol:

Gaz o’zgarmas hajmda 1 К ga qizdirilganda bosim 0,2 % ga ortdi. Gaz qanday boshlang’ich temperaturada (°C da) bo’lgan?

- 227

257


333

450


savol:

Ochiq idishdagi havo sekinlik bilan 400 К gacha qizdirildi, so’ngra idish germetik berkitilib, 280 К gacha sovutildi. Bunda idishdagi bosim necha foizga o’zgargan?

- 30

16


20

24

savol:

Gaz 5 106 Pa bosimda 2 10-2 m3 hajmni egallaydi. Xuddi shu temperaturada, lekin 1 m3 hajmda gaz qanday bosim ostida bo’ladi? Javobni atmosferada ifodalang (1 atm = 105 Pa).

- 1


6
2
4

savol:

10 l sig’imli balonni 30 l sig’imli, 100 kPa bosim ostida havosi bo’lgan ballon bilan tutashtirilganda 200 kPa umumiy bosim yuzaga kelishi uchun uni qanday bosimgacha havo bilan to’ldirish kerak? Temperatura o’zgarmas.

- 500

600


780

1000


savol:

Ikki idish kranli, yupqa trubka bilan ulangan. 15 dm3 hajmli birinchi idishda 2 atm bosim ostida gaz bor. ikkinchisida esa 10 atm bosim ostida xuddi shunday gaz bor. Agar kran ochilsa, ikkala idishda ham 4 atm bosim yuzaga keladi. Ikkinchi idishning hajmini (dm3 da) toping. Temperatura o’zgarmas.

-5

1

204

savol:

Gazning hajmi 2 marta kamaytirilganda bosim 120 kPa ga o'zgardi, absolyut temperatura esa 10% ga oshdi. Gazning dastlabki bosimi (kPa da) qanday bo’lgan?

- 100

257


333

450


savol:

Gazning hajmi 7 marta oshirilganda bosim 10 marta kamayishi uchun uning absolyut temperaturasini necha foizga kamaytirish kerak?

- 30
16

20


24

savol:

0,06 mJ sig’imli ballon ichida 27 °C temperaturada 8,3·105 Pa bosim ostida joylashgan vodorodning massasini (g da) aniqlang. Vodorodning molyar massasi 2 kg/kmol, universal gaz doimiysi8300 J/(kmol·K).

- 40

25

3345

savol:

Sig’imi 83 l bo’lgan ballonda 2,2 kg karbonat angidrid gazi bor. Ballon 4·106 Pa dan ortiq bo lmagan bosimga bardosh beradi. Qanday temperaturada (K da) ballon portlab ketishi mumkin? Karbonat angidrid gazining molyar massasi 44 kg/kmol, universal gaz doimiysi 8300 J /(kmol·K).

- 800

600


780

1000


savol:

Ichida vodorod bo’lgan ballon 1172 К temperaturada portlagan bo’lsa va u o’n marta mustahkamlik zahirasi bilan 293 К temperaturali 7 kg massali azotni saqlashga mo’ljallangan bo’lsa, ballonda qanday massali (g da) vodorod bo’lgan? Vodorodning molyar massasi 2 kg/kmol, azotniki esa 28 kg/kmol.

- 1250

600


780

1000


savol:

0,02 kg miqdordagi gaz 10s Pa bosim va 47° C temperaturada 1660 sm3 hajmni egallaydi. Shu berilganlar bo’yicha gazning molyar massasini (kg/kmol da) aniqlang. Universal gaz doimiysi 8300 J /(kmol·K).

- 32

16


20
24

savol:

Qanday massali simobning issiqlik sig’imi 13 kg spirtning issiqlik sig’imga teng? Spirtning solishtirma issiqlik sig’imi 2440 J /(kg·K), simobning solishtirma issiqlik sig’imi 130 J/(kg K).

- 244

600


780

1000


savol:

Ikkita bir xil jismning bir-biriga ishqalanishida ularning temperaturasi bir minutda 30 °C ga ko’tarildi. Bu jismlarning o’zaro ishqalanishida hosil bo’ladigan o’rtacha quvvat qanday? Наr bir jismning issiqlik sig’imi 800 J/K.

- 800
600

780


1000

savol:

600 W quvvatli elektroplitkada 3 l suvni qaynagunga qadar 40 minut isitiladi. Suvning boshlang’ich temperaturasi 20 °C. Suvning solishtirma issiqlik sig’imi 4200 J/(kg ·K). Qurilmaning FIK ni (foizlarda) aniqlang.


- 70

60


20
24

savol:


Qaysi kuch ta’sirida jism olgan tezlanishi uning massasiga bog’liq?

- Amper kuchi


ishqalanish kuchi
markazdan qochma kuch
og'irlik kuchi

savol:


Chap qo’l qoidasi yordamida qanday kattalikning yo'nalishi aniqlanadi?
- Amper va Lorens kuchining.
faqat Amper kuchining.

faqat Lorens kuchining.

Kulon kuchining

savol:


Linzaning fokus masofasi 4 sm. Uning optik kuchi necha dioptriya?

- 25


4

0,4


0,25

savol:


Optik kuchlari mos ravishda 2 dptr va 16 dptr bo’lgan linzalarning fokus masofalarini aniqlang (sm)?

100 ; 2,25

25 ; 6,25

50 ; 25


- 50 ; 6,25

savol:


Optik kuchlari mos ravishda  va  bo’lgan linzalarning fokus masofalarini aniqlang (sm)?

- -25 ; - 8,3

-25 ; -4,3

-50 ; -8,3

-3,5; -4,6

savol:


Fokus masofasi  bo’lgan linzaning optik kuchi qancha (dptr)?

-5


- 20

- -10


10

savol:


Yig‘uvchi linzaning optik kuchi  ga teng bo’lsa, paralell nurlar dastasi linzadan o‘tib, singandan keyin undan qanday masofada kesishadi (m)?

0,1


0,5

2

-TJYsavol:

Optik kuchi  bo’lgan linzaning fokus masofasini aniqlang (sm). Bu qanday linza?

40, yig‘uvchi

25, sochuvchi

- 40, sochuvchi

25, yig‘uvchi

savol:

Optik kuchlari  va  bo’lgan ikki linza bir-biridan  masofada turibdi. Bu sistemaning optik kuchini toping (dptr)?8

- 6,5


9

10,5


savol:

Ikki yoqlama botiq shisha linza yordamida haqiqiy tasvir olish mumkinmi?

mumkin emas.

mumkin, agar linza sindirish ko'rsatkichi shishanikidan kichik bo'lgan muhitda turgan bo'lsa.

- mumkin, agar linza sindirish ko'rsatkichi shishanikidan katta bo'lgan muhitda turgan bo'lsa.

mumkin, agar buyum linzadan 2F masofada bo'lsa (F - fokus masofa).

savol:

Kirxgofning birinchi qoidasi- zanjirning tugunlarida uchrashayotgan tok kuchlarining algebraik yig’indisi nolga teng

zanjirning ixtyoriy yopiq konturi uchun tok kuchlarini ularning mos qarshiliklariga ko’paytmasining algebraik yig’indisi shu konturdagi barcha EYUK larning algebraik yig’indisiga teng

vaqt birligi ichida tok kuchining bajargan ishi

o’tkazgichdan tok o’tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori tok kuchiga, o’tkazgichdan o’tish vaqtiga va undagi kuchlanishga to’g’ri proporsional

savol:

Kirxgofning ikkinchi qoidasi


- zanjirning ixtyoriy yopiq konturi uchun tok kuchlarini ularning mos qarshiliklariga ko’paytmasining algebraik yig’indisi shu konturdagi barcha EYUK larning algebraik yig’indisiga teng

vaqt birligi ichida tok kuchining bajargan ishi


o’tkazgichdan tok o’tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori tok kuchiga, o’tkazgichdan o’tish vaqtiga va undagi kuchlanishga to’g’ri proporsional

Er tortish kuchini engishda bajarilgan ish yordamida II kosmik tezlik ifodasi topiladi

savol:

Termoelektron emissiya nima?


- qizdirilgan qattiq jism yuzasidagi elektronlar nurlanishi

atomning elektron va ionga ajralishi

atomlarning elektronlarga parchalanishi

atom yadrosining parchalanishi

savol:

Qaysi formula magnit induksiyasi vektorining maydon kuchlangan-ligiga bogliqligini ifodalaydi?- B=µµ0H

B= µµ0I/2R

B=M/P*Sina

B=F/Il


savol:

Elektr tokining qaysi ta’sirlari doimo mavjud bo’ladi 1. issiqlik 2. kimyoviy 3. magnit


-3
1
2
1,2,3

savol:


Yarim o’tkazgichli diod qanday o’tkazgich hisoblanadi:

- bir tomonlama o’tkazadi

elektr tokini o’tkazmaydi

ikki tomonlama o’tkazadi

elektr tokini o’tkazadi

savol:


Malyus qonunini ifodalovchi tenglamani ko’rsating:

- I=Iocos 2α

E=Ecosα

H=Hcosα


Sinα=n

savol:


Agar jismlar zaryadlangan bo‘lsa ular orasida nima bo‘ladi?

-Bir – biriga ta’sir ko‘rsatadi


Tortishishadi va itarishishadi
Bir – biridan uzoqlashadi
Bir – biriga aylanadi

savol:


1,6·10 J deganda elementar zarralar fizikasida nimani tushunasiz:
-1 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani
1,6 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani
1,6∙10 J energiyaga ega bo‘lgan zarrani
16 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani

savol:


Yorug‘lik kattaliklar qanday asboblarda o‘rganiladi?
-Fotometrlar
Galvanometrlar
Voltmetrlar
Fetorezistirlar

savol:


Induktivligi L = 0,2 G n bo’lgan N=2000 o’ramli galtakdan J= 5 A tok o’tganda, galtakda hosil bo’ladigan magnit induktsiya oqimini toping.

-0,5 mVb


50 mVb
5 mVb
0,05 mVb

savol:


Nikel sulfat (NiSO4) eritmasidan q = 500 Kl zaryad o’tganda katodda ajraladigan nikelning massasi m ni toping. Nikelning molyar massasi A = 58,68 kg/'kmolь, valentligi z = 2 va Faradey soni F=9,65·107 Kl/ kg ·ekv.

-152 mkg


304 mkg
158 mkg
76 mkg

savol:


Ko’ndalang kesim yuzi bo’lgan o’tkazgichdan tok o’tadi. Agar bu metallardan erkin elektronlarning konsentratsiyasi teng bo’sa, elektronlar dreyfining o’rtacha tezligi topilsin(m/s). Elektronlarning zaryadi ga teng.

-10-5


10-3
10-4
10-6

savol:


Ikkita parallel simli kabeldan qarama-qarshi yo’nalishda I=500A dan tok o’tmoqda. Agar simlar orasidagi masofa r0=20mm bo’lsa, simlarning har metri (l= 1m) ga ta’sir kiluvchi F kuchni to ping.

-2,5 N
25 N


5 N
50 N

savol:


Agar bir jinsli magnit maydonda joylashgan, ko’ndalang kesimi yuzi S=0,6m2, o’ramlari soni N=200 bo’lgan va I = 20 A tok o’tayotgan g’altakka ta’sir qiluvchi aylantiruvchi kuch momentining maksimal qiymati Mmax = 24 N·m bo’lsa, magnit maydonning induktsiyasi B ni toping.

-10-2


10-3
10-4
10-6

savol:


O'tkazgichdan yasalgan halqa ipga osib qo'yilgan. Unga o'ramlaridan o'zgaruvchan tok o'tayotgan elektromagnit yaqinlashtirilsa, halqa qanday harakatlanadi?

- elektromagnit tortiladi.

elektromagnitdan itariladi.

gorizontal tebranadi.


vertikal tebranadi.

savol:


Magnitning janubiy qutbi ochiq konturga yaqinlashtirilganda kontur magnitga tortiladimi yoki undan qochadimi?

Tortiladi


Qochadi
- Ta’sirlashmaydi

Avval tortilib keyin qochadi

savol:

O'tkazgichdan yasalgan halqa ichiga magnit janubiy qutbi bilan kiritila boshlaganda halqa magnitga tortiladimi yoki itariladimi?- itariladi

tortiladi

tortilmaydi ham, itarilmaydi ham

tortilishi ham mumkin, itarilishi ham

savol:

Qachon o'zinduksiya EYUK katta bo'ladi o'zgarmas tok zanjiri ulangandami yoki uzilgandami?Zanjir ulanganda, chunki tokning nolga tushish vaqti kichik.

- Zanjir uzilganda, chunki tokning nolga tushish vaqti kichik.

Zanjir uzilganda, chunki tokning nolga tushish vaqti ortadi.

Zanjir ulanganda, chunki tokning nolga tushish vaqti o'zgarmaydi.

savol:

Cho’lg'ami orqali о'zgarmas tok o'tayotgan kuchli elektromagnitning qutblari yaqiniga mis plastinka osilgan. Elektromagnit cho’lg'amidagi tok kuchi tez orttirilsa, tez kamaytirilsa, qanday hodisa ro'y beradi?Plastinka elektromagnitdan tortiladi; itariladi.

- Plastinka elektromagnitdan itariladi; tortiladi.

Plastinka elektromagnitdan itariladi; itariladi.

Plastinka elektromagnitdan tortiladi; tortiladi.

savol:

Ferromagnit o'zakli g'altak birday kuchlanishli o'zgaruvchan va о’zgarmas tok zanjirlariga galma gal ulanadi, Undan o'tuvchi tok kuchi har ikkala holda bir xil bo’ladimi? Agar bir xil bo’lmasa, qaysi holda tok kuchi katta bo’ladi?- Yo'q; u o'zgarmas tok bo’lganda katta bo'ladi

Ha; u o'zgarmas tok bo’lganda katta bo’ladi

Yo'q; u o'zgarmas tok bo’lganda kichik bo’ladi

Yo'q; u o'zgaruvchan tok bo’lganda katta bo’ladi

savol:

Uchta bir xil to'g'ri magnit vertikal holatda bir xil balandlikdan tushmoqda. Birinchi magnit erkin tushmoqda, ikkinchisi esa ochiq solenoid va uchinchisi esa berk solenoid ichidan o'tmoqda. Magnitlarning tushish vaqtini taqqoslang.Birinchi va uchinchi bir vaqtda; ikkinchisi kechroq

Xammasi har xil

- Birinchi va ikkinchi bir vaqtda; uchinchisi kechroq

Xammasi bir xil

savol:

Uchta bir xil to'g'ri magnit vertikal holda bir xil balandlikdan tushmoqda. Birinchi magnit erkin tushmoqda, ikkinchisi tushayotib uzilgan solenoid, uchinchisi esa berk solenoid orqali o'tadi. Magnitlarning tushish vaqtlarini solishtiring.t1> t 2> t3

t1< t2 = t3

- t1= t 2 < t3

t1< t2 < t3

savol:

Ikkita bir xil magnit bir xil balandlikdan bir vaqtda mahkamlangan o'tkazuvchi halqalar ichidan tusha boshlaydi. Magnitlardan biri o'tayotgan halqalar yopiq halqalar, ikkinchi magnit o'tayotgan halqalar esa ochiq. Qaysi magnit oldin tushadi? Nima uchun?Ikkinchi. Birinchi magnit o'zgarmas tokning elektr maydonida tormozlanadi

Ikkalasi bir xil vaqtda tushadi

Birinchisi. Ikkinchi magnit induksion tokning magnit maydonida tormozlanadi

- Ikkinchi. Birinchi magnit induksion tokning magnit maydonida tormozlanadi

savol:

Magnitlangan po’lat sharcha bir balandlikning o'zidan to'rt marta tushadi 1) erkin; 2) vertikal dielektrik nay orqali; 3) bo'ylama tirqishga ega bo’lgan vertikal mis nay orqali; 4) alyuminiy nay orqali. Sharchaning bu to'rt holdagi tushish vaqtlarini taqqoslang. Ishqalanishni hisobga olmang.- t1= t2 = t3< t4

t1= t 2 = t3 = t4

t1= t 2 > t3=t4

t1=t2 < t3= t4

savol:

Ingichka ipak ipga zardan yasalgan yengil sharcha osilgan. U manfiy zaryadlanadi. Sharchaga to'g'ri magnitning shimoliy qutbi yaqinlashtirilganda, sharcha magnit bilan ta'sirlashadimi?- ha, tortiladi.

ha, itariladi.

ha, chapga og'adi.

ha,o'ngga og'adi.

savol:

Quyidagi qonunlardan qaysilari magnit maydon induksiya bilan bog’liq?1) Amper qonuni 2) Lorens qonuni 3) Molyus qonuni 4) Faradey 1-qonuni 5) Bio-Savar-Laplas qonuni

2,3,4


2,3,5

1,2,3,4


- 1,2,5

savol:


Magnit maydonini elektr maydoni bilan bog’liqligini birinchi bo’lib aniqlagan olim kimligini toping.

- Ersted


Bemniy

Gilbert


Amper

savol:


Kirxgofning birinchi qoidasi

- zanjirning tugunlarida uchrashayotgan tok kuchlarining algebraik yig’indisi nolga teng

zanjirning ixtyoriy yopiq konturi uchun tok kuchlarini ularning mos qarshiliklariga ko’paytmasining algebraik yig’indisi shu konturdagi barcha EYUK larning algebraik yig’indisiga teng

vaqt birligi ichida tok kuchining bajargan ishi

o’tkazgichdan tok o’tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori tok kuchiga, o’tkazgichdan o’tish vaqtiga va undagi kuchlanishga to’g’ri proporsional

savol:


Kirxgofning ikkinchi qoidasi

- zanjirning ixtyoriy yopiq konturi uchun tok kuchlarini ularning mos qarshiliklariga ko’paytmasining algebraik yig’indisi shu konturdagi barcha EYUK larning algebraik yig’indisiga teng

vaqt birligi ichida tok kuchining bajargan ishi

o’tkazgichdan tok o’tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori tok kuchiga, o’tkazgichdan o’tish vaqtiga va undagi kuchlanishga to’g’ri proporsional


Yer tortish kuchini engishda bajarilgan ish yordamida II kosmik tezlik ifodasi topiladi

savol:


Berk zanjir uchun Om konuni ifodasini ko’rsating:

- J=E/(R+r)

R=U/J

J=U/R


U= J*(R+r)

savol:


Termoelektron emissiya nima?

- qizdirilgan qattiq jism yuzasidagi elektronlar nurlanishi

atomning elektron va ionga ajralishi

atomlarning elektronlarga parchalanishi

atom yadrosining parchalanishi

savol:


Qaysi formula magnit induksiyasi vektorining maydon kuchlanganligiga bog'liqligini ifodalaydi?

- B=µµ0H

B= µµ0I/2R

B=M/P*Sina

B=F/Il

savol:


Elektr tokining qaysi ta’sirlari doimo mavjud bo’ladi 1. issiqlik 2. kimyoviy 3. magnit

-3
1


2
1,2,3

savol:


Yarim o’tkazgichli diod qanday o’tkazgich hisoblanadi:

- bir tomonlama o’tkazadi


elektr tokini o’tkazmaydi

ikki tomonlama o’tkazadi

elektr tokini o’tkazadi

savol:


Malyus qonunini ifodalovchi tenglamani ko’rsating:

- I=Iocos 2α

E=Ecosα

H=Hcosα


Sinα=n

savol:


Agar jismlar zaryadlangan bo‘lsa ular orasida nima bo‘ladi?

-Bir – biriga ta’sir ko‘rsatadi


Tortishishadi va itarishishadi
Bir – biridan uzoqlashadi
Bir – biriga aylanadi

savol:


1,6·10 J deganda elementar zarralar fizikasida nimani tushunasiz:

-1 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani


1,6 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani
1,6∙10 J energiyaga ega bo‘lgan zarrani
16 eV energiyaga ega bo‘lgan zarrani

savol:


Yorug‘lik kattaliklar qanday asboblarda o‘rganiladi?

-Fotometrlar


Galvanometrlar
Voltmetrlar
Fetorezistirlar

savol:


Induktivligi L = 0,2 G n bo’lgan N=2000 o’ramli galtakdan J= 5 A tok o’tganda, galtakda hosil bo’ladigan magnit induktsiya oqimini toping.

-0,5 mVb


50 mVb
5 mVb
0,05 mVb

savol:


Nikel sulfat (NiSO4) eritmasidan q = 500 Kl zaryad o’tganda katodda ajraladigan nikelning massasi m ni toping. Nikelning molyar massasi A = 58,68 kg/'kmolь, valentligi z = 2 va Faradey soni F=9,65·107 Kl/ kg ·ekv.

-152 mkg


304 mkg
158 mkg
76 mkg

savol:


Ikkita parallel simli kabeldan qarama-qarshi yo’nalishda I=500A dan tok o’tmoqda. Agar simlar orasidagi masofa r0=20mm bo’lsa, simlarning har metri (l= 1m) ga ta’sir kiluvchi F kuchni to ping.

-2,5 N
25 N


5 N
50 N

savol:


Agar bir jinsli magnit maydonda joylashgan, ko’ndalang kesimi yuzi S=0,6m2, o’ramlari soni N=200 bo’lgan va I = 20 A tok o’tayotgan g’altakka ta’sir qiluvchi aylantiruvchi kuch momentining maksimal qiymati Mmax = 24 N·m bo’lsa, magnit maydonning induktsiyasi B ni toping.

-10-2


10-3
10-4
10-6

savol:


Yoruglik intensivligi muxitning sindirish kursatkichi – n ga va yoruglik to’lqin amplitudasi A ga qanday bog’langan?
- A ning kvadratiga va n ga to’g’ri proportsional
n ga to’g’ri A ga teskari proportsional
A ga to’g’ri n ga teskari proporitsonal
n ga va A ga teskari proportsional

savol:


Yoritilganlik deb qanday kattalikka aytiladi?
- Nurlanuvchi jismning yuza birligida chiqayotgan yorug‘lik kuchi.
Yuza birligiga tushuvchi oqimga teng bo’lgan kattalik.
Biror sirtdan vaqt birligi ichida oqib o’tadigan energiya.
Birlik fazoviy burchak ostida tarqalayotgan oqimga teng bo’lgan kattalik

savol:


Idishda ideal gaz bor. Agar idishning bosimi va hajmi 2 marta orttirilsa, molekulalarning o‘rtacha kvadratik tezliklari qanday o‘zgaradi?
-o‘zgarmaydi
2 marta ortadi
4 marta ortadi
2 marta kamayadi

savol:


3 ta bir xil geometrik berk idishda bir hil miqdor va temperaturada azot, kislorod va vodorod bor. Qaysi gazning idish devorlariga ko‘rsatadigan parsial bosimi eng kichik?
-vodorod
kislorod
azot
bosimlar bir hil

savol:


Ballondagi geliy gazning harorati 127 S gacha ko‘tarilsa gaz zichligi qanday o‘zgaradi? Ballon hajmning kengayishi hisobga olinmasin.
- 2 marta ortadi
4 marta ortadi
4 marta kamayadi
2 marta kamayadi

savol:


Quyidagi kattaliklardan qaysi biri o‘zgartirilganda suyuqlikning kapillyar naydagi ko‘tarilish balandligi o‘zgarmaydi?
-suyuqlik turi
erkin tushish tezlanishi
kapillyar nay materiali
kapillyar nay ko‘ndalang kesim yuzasi

savol:


Atom spektr chiziqlarining nozik strukturasi qanday ta’sir natijasida vjudga keladi?
-Spin – orbital
Mexanik
Magnit
Spin

savol:


Yoruglikning qanday xossalari uning elektromagnit tulqin ekanligini tasdiqlaydi
-Interferentsiya
Difraktsiya
Dispersiya
xamma javob tugri

savol:


Yoruglikning elektromagnit tulqin nazariyasini kim yaratgan
-Nyuton
Maksvell
Gyugens
Frenel

savol:


Korpuskulyar gipotezani kim yaratgan
-Maksvell
Gyuygens
Nyuton
Frenel

savol:


Kompton effekti kaysi nazariya asosida tushuntiriladi
-Tulqin nazariya orqali
Kvant nazariya orqali
Ikkala nazariya orqali
Xech qaysi nazariya orqali

savol:


Yorug‘likning elektromagnit to’lqin nazariyasi kim tomonidan yaratilgan?
- Maksvell.
Eyler.
Gyuygens.
Plank

savol:


Qutblanish darajasi qanday burchakka bogliq buladi
-qaytish
tushish
singan
qaytgan va singan

savol:


Moddaning bo’shliqqa nisbatan sindirish kursatkichi nima deb ataladi
-sindirish kursatkichi
nisbiy sindirish kursatkichi
absalyut sindirish kursatkichi
to’g’ri javob yo’q

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:

Vaqt o’tishi bilan jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismlarga nisbatan o’zgarishi ... deb ataladi.

-mexanik harakati
ko’chishi

trayektoriyasi


yo’li

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos so’zni qo’yib, gapni to’ldiring:

Moddiy nuqtaning o’z harakati davomida chizgan chizig’i (qoldirgan izi) ... deb ataladi.


- trayektoriya
ko’chish
yo’l
mexanik harakat

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: Moddiy nuqtaning biror vaqt oralig’ida uning harakat davomida chizilgan chiziq uzunligi ... deb ataladi.
- yo’l
ko’chish
mexanik harakat
trayektoriyasi

savol:


Qanday harakat to’g’ri chiziqli tekis harakat bo’ladi?
- teng vaqt oraliqlarida teng masofalarni o’tuvchi jism harakati
trayektoriyasi to’g’ri chiziqdan iborat harakat
hech qanday tezlanishga ega bo’lmagan harakat
biror teng vaqt oraliqlarida bir xil masofaga ko’chuvchi jism harakati

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:To’g’ri chiziqli tekis harakatda tezlik vektorining ...
-moduli va yo’nalishi o’zgarmas saqlanadi
moduli tekis oshib, yo’nalishi o’zgarmay qoladi
moduli tekis kamayib, yo’nalishi o’zgarmaydi
moduli va yo’nalishi o’zgarib turadi.

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: To’g’ri chiziqli tekis harakatda tezlanish vektori ...
-nolga teng
holda moduli va yo’nalishi o’zgarmaydi
holda moduli va yo’nalishi o’zgarmaydi
moduli va yo’nalishi o’zgarib turadi.

savol:


Oniy tezlik deb ... aytiladi.


 1. harakatning ko’rilayotgan vaqt momentidagi tezligiga
 1. jismning o’rtacha tezligiga
 1. jismning boshlang’ich tezligi va ko’rilayotgan vaqt momentidagi tezliklarining o’rtachasiga
 1. harakat trayektoriyasining ko’rilayotgan nuqtasidagi tezligiga

-1,4
1,2,3


1,2,4
2,3,4

savol:


Qanday harakat turida o’rtacha va oniy tezliklar modullari bir-biriga teng bo’ladi?
-to’g’ri chiziqli tekis harakatda
to’g’ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda
to’g’ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda
notekis harakatda

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos holda gapni davom ettiring :To’g’ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlik vektorining ...
-moduli tekis oshib, yo’nalishi o’zgarmas qoladi
moduli tekis kamayib, yo’nalishi o’zgarmas qoladi
moduli va yo’nalishi uzluksiz o’zgarib turadi
moduli o’zgarmas bo’lib, yo’nalishi uzluksiz o’zgarib turadi.

savol:


Yuqoriga tik otilgan jism qanday harakatla­nadi?
-to’g’ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda bo’ladi
to’g’ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda bo’ladi
egri chiziqli harakat qiladi
notekis harakatda bo’ladi

savol:


Qanday kuch ta’sirida matematik mayatnik tebrana­di?
-og’irlik kuchi ta’sirida

elastiklik kuchi ta’sirida

ishqalanish kuchi ta’sirida
qarshilik kuchi ta’sirida

savol:


Matematik mayatnik tebranish davri nimalarga bog’­liq?
1.mayatnik massasiga

2. tebranish amplitudasiga

3. erkin tushish tezlanishiga

4. mayatnik uzunligiga

-3,4
1,4
2,3
2,4

savol:


Jismning inertligi nima bilan tavsiflanadi?
-massa

og’irlik


zichlik

hajm


savol:

Suv muzlaganda massasi o’zgaradimi?


-o’zgarmaydi
ortadi
kamayadi
tashqi sharoitga bog’liq

savol:


Quyidagi jumlani mazmunga mos ravishda davom ettiring:Modda zichligini aniqlash uchun ...
-uning massasini hajmiga bo’lish kerak
uning hajmini massasiga bo’lish kerak
uning massasini hajmiga ko’paytirish kerak
uning og’irligini hajmiga bo’lish kerak

savol:


Areometr yordamida qanday fizik kattalik o’lchanadi?
-suyuqlik zichligi
tezlanish

kuch
tezlik

savol:

Quyidagilarning qaybiri Nyutonning birinchi qonu­ni­ni to’g’ri ifodalaydi?


-shunday sanoq tizimlari mavjudki, jismga ta’sir etayotgan tashqi kuchlar yig’indisi nolga teng bo’l­sa, bu jism boshqa har qanday jismga nisba­tan o’zining tinch holatini yoki to’g’ri chiziqli te­kis harakatini saqlaydi.
agar jismga tashqi kuchlar ta’siri o’zaro muvo­za­natlashgan bo’lsa, u boshqa har qanday jismga nis­batan o’zining to’g’ri chiziqli tekis harakat ho­latini saqlaydi
shunday sanoq tizimlari mavjudki, ularda tash­qi kuchlar ta’sir etmaydigan jism boshqa har qanday jismlarga nisbatan to’g’ri chiziqli te­kis harakat holatini saqlaydi
tashqi ta’sirlar o’zaro muvozanatlashgan yoki tash­qi kuchlar ta’sir etmaydigan jismlar bir-birlariga nisbatan hamisha to’g’ri chiziqli te­kis harakat qiladilar.

savol:


Massasi M bo’lgan jism ufqiy (gorizontal) tekis­lik­­da tinch turibdi. Bu holatda jism hosil qiladi­gan bosim kuchi bilan tayanch reaktsiya kuchining muvo­za­nat­lashuvi quyida sanab o’tilgan qonunlarning qay biri asosida tushuntiriladi?
-Nyutonning birinchi qonuni asosida
Nyutonning ikkinchi qonuni asosida
Nyutonning uchinchi qonuni asosida
impulg’sning saqlanish qonuni asosida

savol:


Nyutonning ikkinchi qonuniga berilgan to’g’ri ta’rif­ni ko’rsating.
- jism olgan tezlanish unga ta’sir etuvchi kuchga to’g’­ri va massasiga teskari mutanosibdir
jismga ta’sir etuvchi kuch jism massasiga to’g’ri mu­ta­nosib va mutanosiblik koeffitsienti tezlanishdir
jismning tezlanishi unga ta’sir etuvchi har bir kuchga to’g’ri mutanosibdir
jism olgan tezlanish unga ta’sir etuvchi nati­ja­viy kuch yo’nalishida bo’lib, kuchning moduliga to’g’ri va jism massasiga teskari mutanosibdir

savol:


Agar jismgafaqatmarkazgaintilmakuchta’siretsa, u qandayharakatdabo’ladi?
-aylanabo’ylabtekisharakatda
to’g’richiziqlitekissekinlanuvchanharakatda
to’g’richiziqlitekistezlanuvchanharakatda
aylanabo’ylabtekistezlanuvchanharakatda

savol:


Jismning og’irligi deb nimaga aytiladi? To’la javobni ko’rsating. Jismning og’irligi deb, jismningYerga tortilish kuchi tufayli ….
-Tayanch yoki osmaga
Faqat tayanchga
Faqat osmaga
Yonida turgan jismga

savol:


Yer sirtida jismni qanday kuch ushlab turadi.
-Og’irlikkuchi
Jism ogirligi
Elastiklik kuchi
Ishqalanish kuchi

savol:


Havoning qarshiligi bo’lmaganda, gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jism harakat trayektoriyasining qaysi qismida vaznsizlik holatida bo’ladi?
-vaznsizlik holatida bo’lmaydi
faqat tushayotgan qismida
trayektoriyaning eng yuqori nuqtasidan o’tayotganda
butun harakat davomida

savol:
Arximed qonuniga to’g’ri ta’rifni ko’rsating.


-Suyuqlik yoki gazga to’la botirilgan har qanday jism o’z hajmiga teng hajmli suyuqlik yoki gazni siqib chiqaradi va siqib chiqargan suyuqlik yoki gazning og’irligiga teng kuch bilan yuqoriga tik itariladi.
Suyuqlik yoki gazga botirilgan har qanday jism o’z og’irligiga teng suyuqlik yoki gazni siqib chiqaradi.
Muvozanatda turgan suyuqlik yoki gazlarga berilgan tashqi bosim hamma tomonga bir xil uzatiladi.
Suyuqlikka botirilgan jism o’z og’irligini qisman yo’qotadi.

savol:


Gorizontal ravishda suzayotgan suzuvchiga Arximed kuchi qanday ta’sir qiladi?
-Pastdan yuqoriga

Harakat yo’nalishida

Harakatga qarshi
Yuqoridan pastga

savol:


Idishdagi suvda ichida havo pufagi bo’lgan muz bo’lagi suzib yuribdi. Agar muzbatamomerisa, suvningsathiqandayo’zgaradi? Suv haroratining o’zgarishi hisobga olinmasin.
-pasayadi

o’zgarmaydi


ko’tariladi

ko’tarilishi ham mumkin, pasayishi ham

savol:

Idishdagi suv ichida toshi bor muz parchasi suzib yuribdi. Agar muz batamom erisa, suvning sathi qanday o’zgaradi? Suv haroratining o’zgarishi hisobga olinmasin.


-ko’tariladi

pasayadi
o’zgarmaydi


ko’tarilishi ham mumkin, pasayishi ham

savol:


Quyidagi jumlaning mazmuniga mos gapni davom ettiring:Bosim deb…
-yuza birligiga normal ta’sir etuvchi kuchga miqdor jixatdan teng bo`lgan fizik kattalikka aytiladi.
kuchning yuzaga ko`paytmasiga teng bo`lgan fizik kattalikka aytiladi.
sirtga tasir etuvchi kuchga son jixatdan teng bo`lgan fizik kattalikka aytiladi
yuzaning kuchga nisbatiga teng bo`lgan fizik kattalikka aytiladi.

savol:


Atmosfera bosimi qanday asbob bilan o’lchanadi?
-barometr , manometer
axometr, spidometr
spidometr, aneroid

dinomometr

savol:

Meyordagi (normal) atmosferabosimining son qiymati qanchaga teng bo’ladi?


-105 Pa
7600 Pa

76·103 Pa

104 Pa

savol:


Jism impulsining xalqaro tizim (XT) dagi o’lchov birligi qanday nomlanadi?
-nyuton∙sekund
joul
nyuton
nyuton/sekund

savol:


Kuch moment deb nimaga aytiladi?
-kuchning kuch yelkasiga ko’paytmasi
kuchning aylanish radiusiga ko’paytmasi
kuch qo’yilgan nuqtadan aylanish o’qigacha bo’lgan masofa bilan kuchning ko’paytmasi
kuchning kuch qo’yilgan nuqtadan aylanish o’qigacha bo’lgan masofaga bo’linmasi

savol:


O’quvchi masalani yechib, javobga ega bo’ldi. U qanday kattalikni topgan?
-ish
impuls
massa
tezlanish

savol:


Jismning kinetikenergiyasi deb, nimaga aytiladi? Jismning kinetik energiyasi deb, uning…
-harakatiga bog’liq bo’lgan energiya
fazodagi vaziyati
zarralarining tinimsiz betartib harakati
Faqat aylanma harakati bilan bog’liq bo’lgan energiyaga aytiladi.

savol:


Kinetik energiyaning o’lchov birligini belgilang?
-joul
kilogramm
paskal
nyuton

savol:


Energiya deb nimaga aytiladi? Jism va jismlar tizimining energiyasi deb, ularning........
-ish bajara olish qobiliyatini
zarralari tinimsiz betartib harakatini
moddalari bir turdan boshqa turga tinimsiz aylanib turishini
o’zaro vaziyatini

savol:


Jismning potensial energiyasi deb nimaga aytiladi? Jismning potensial energiyasi deb,uning
-fazodagi vaziyati
ilgarlanma ko’chish harakati
zarralarning betartib harakati
aylanma harakati bilan bog’liq bo’lgan energiyasiga aytiladi

savol:

Potensial energiya birligini ayting.


-Joul
Vatt

Nyuton
Paskal

savol:

1 kOm aktiv qarshilikka 0,5 Gn indiktuvlikli g'altak va 1 mkF sig’imli kondensator ketma-ket ulangan. O'zgaruvchan tokning 50 Gs chastota uchun induktiv qarshilikni (Om), sig’im qarshilikni (kOm) va zanjiming to’la qarshiligini aniqlang (kOm)?157; 3,18; 4,77

- 157 ; 3,18 ; 3,33

275; 3,18; 3,33
157; 3,24 ; 4,7

savol:


O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'altak, kondensator va rezistor ketma-ket ulangan.G'altak, kondensator va rezistor uchlaridagi kuchlanishlar mos ravishda 30, 24 va 8 V. Zanjirdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?

- 10


14

21


46

savol:


0‘zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g‘altak ketma - ket ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi rezistorda UR= 16 V, kondensatorda Uc = 25 V , g‘altakda esa UL = 13V. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi U qanday ( V )?

52


40

28


- 20

savol:


O’zgaruvchan tok zanjiriga rezistor va kondensator ketma-ket ulangan. Rezistorga ulangan voltmetr 60 V ni, kondensator uchlariga ulangan voltmetr 80 V ni ko'rsatsa, tarmoqdagi umumiy kuchlanish qanday bo’ladi (V)?

20
60

80

- 100


savol:

Siklik (doiraviy) chastotasi 103 rad/s bo’lgan O’zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 15 Om bo'lgan rezistor va induktivligi 0,02 Gn bo’lgan g'altak ketma-ket ulangan. Agar zanjirdagi to’la kuchlanishning amplituda qiymati 1 kV bo’lsa, tok kuchining amplituda qiymati nimaga teng bo’ladi (А)?

5
35

- 40


70

savol:


Tebranish konturi sig’imi 400 pF bo’lgan kondensatordan va induktivligi 10 mGn bo'lgan g'altakdan iborat. Agar kuchlanish amplitudasi 500 V bo’lsa, tok kuchi amplitudasini toping (A)?

- 0,1


0,01

0,5


0,25

savol:


O'zgaruvchan tok zanjiriga aktiv qarshiligi 10 Om bo'lgan rezistor, induktiv qarshiligi 20 Om bo'lgan g'altak va sig'im qarshiligi 30 Om bo’lgan kondensator ketma-ket ulangan. Agar o'zgaruvchan tok kuchlanishning amplituda qiymati 20 V bo’lsa, tok kuchining amplituda qiymati qanday(A)?

- 1,4


2

3,3


14

savol:


Chastotasi 100 Gs bo’lgan o’zgaruvchan tok zanjiriga 25 mGn induktivlikli g'altak ulangan. Zanjirda rezonans ro'y berishi uchun unga ulanishi kerak bo’lgan kondensatorning sig'imi qanday (mkF)?

- 100


40
10

4

savol:Chastotasi 400 Gs bo’lgan o’zgaruvchan tok zanjiriga induktivligi 0,1 Gn bo’lgan g'altak ulangan. Rezonans ro'y berishi uchun bu zanjirga qanday sig’imli kondensator ulash lozim (mkF)?

0,4


3,2

1,2


- 1,6

savol:


Aktiv qarshiligi 2 Om va induktivligi 15 mGn bo'lgan g'altak kondensator bilan ketma-ket qilib 50 V kuchlanishli va 50 Gs chastotali o’zgaruvchan tok tarmog'iga ulangan. Zanjirda rezonans ro'y berganda g'altakdagi va kondensatordagi kuchlanishlar qanchaga teng bo’ladi (V)?

- UL= Uc = 118

UL=UC= 589

Uc = 420; UL= 290

Uc = 620; UL= 850

savol:


Aktiv qarshiligi 2 Om va induktivligi 75 mGn bo’lgan g'altak kondensator bilan ketma-ket qilib 50 V kuchlanishli va 50 Gs chastotali o’zgaruvchan tok tarmog'iga ulangan. Kondensatorning sig'imi qanday bo’lganda zanjirda kuchlanishlar rezonansi sodir bo'ladi ( F)?

- 135


175

246


328

savol:


23.Zanjir - ketma-ket ulangan 9 Om aktiv qarshilik va 12 Om induktiv qarshilikdan tuzilgan. Tok bilan kuchlanish tebranishlari orasidagi faza siljishining kosinusi qanday?
0

0,3


- 0,6

0,8


savol:

O'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3 Om bo'l gan rezistor, sig'im qarshiligi 1 Om bo'lgan kondensator, induktiv qarshiligi 5 Om bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Zanjirning to'la qarshiligi qanday (Om)?

0,65.

3.


- 5.

7.


savol:

Tok zanjiriga induktivligi 31,4 H bo'lgan g'altak va 314 nF sig'imli kondensator ketma-ket ulangan. O'zgaruvchan tok chatotasi 50 Hz bo'lganda, zanjirning to'la qarshiligi (Om) nimaga teng bo'ladi? 

- 0.

1.


3,14.

6,28.


savol:

O'zgaruvchan tok zanjirida induktivligi 50 mH bo'lgan g'altak va 20 mkF sig'imli kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirda rezonans ro'y beradigan siklik chastotani (rad/s) toping.

102.

- 103.

104.

105.

savol:

Chastotasi 100 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga 25 mH induktivlikli g'altak ulangan. Zanjirda rezonans ro'y berishi uchun unga ulanishi kerak bo'lgan kondensatorning sig'imi qanday bo'lishi kerak (mkF)?- 100.

40.


10.

4.


savol:

O'zgaruvchan tok zanjirida g'altak, kondensator va aktiv qarshilik bir-biriga ketma-ket ulangan. Rezonans ro'y berganda, tok va kuchlanish orasiaagi fazalar farqi nimaga teng?

- nolga teng.

tok kuchlanishdan /2 ga qadar ilgarilab ketadi.


tok kuchlanishdan /2 ga qadar orqada qoladi.

tok kuchlanishdan  ga qadar ilgarilab ketadi.

savol:

Induktiv qarshiligi 20  bo'lgan g'altak, sig'im qarshiligi 20  bo'lgan kondensator va aktiv qarshiligi 10  bo'lgan rezistor kuchlanishning amplituda qiymati 300 V bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma- ket ulangan. Rezonans paytida zanjirdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday bo'laai (A)?6.

12.


15.

- 30.


savol:

Chastotasini o'zgartirish mumkin bo'lgan o'zgaruvchan tok generatoriga qarshiligi 10  bo'lgan rezistor, sig'imi 0,5 mkF bo'lgan kondensator va induktivligi 0,5 H bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Generator qisqichlaridagi kuchlanishning samarador qiymati 140 V. Rezonans yuz berganda, tok kuchining samarador qiymati qanday bo'ladi (А)?

3,5.

5.

10.- 14.

savol:


O'zgaruvchan tok zanjiriga rezistor va konden­ sator ketma-ket ulangan. Rezistorga ulangan voltmetr 60 V ni, kondensator uchlariga ulangan voltmetr 80 V ni ko'rsatsa, tarmoqdagi umumiy kuchlanish nimaga teng bo'ladi (V)?

20.


60.

80.


- 100.

savol:


Siklik (doiraviy) chastotasi 300 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 4  bo'lgan rezistor va induktivligi 10 mH bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Zanjirdan o'tayotgan tok kuchi amplitudasi 50 A ga teng bo'lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanishning amplituda qiymati qanday (V)?
200.

- 250.


350.

400.


savol:

Siklik (doiraviy) chastotasi 103 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 15  bo'lgan rezistor va induktivligi 0,02 H bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Agar zanjirdagi to'la kuchlanishning amplituda qiymati 1 kV bo'lsa, tok kuchining amputuda qiymati qanday bo'ladi (А)?

5.

35.


- 40.

70.


savol:

Chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga 5  aktiv qarshilikka ega bo'lgan rezistor va indiiktivligi 0,01 H bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Agar kuchlanishning samarador qiymati 220 V bo’lsa, bu zanjirdagi tok kuchining samarador qiymati nimaga teng (А)? deb hisoblang.

44.


- 37.

27.


22

savol:


O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'altak va kondensator ketma-ket ulangan. Induktiv g'altakka ulangan voltmetr 400 V ni, kondensatorga ulangan voltmetr 180 V ni ko'rsatib turibdi. Tarmoqdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?

180.


- 220.

290.


400

savol:


O'zgaruvchan tok zanjiriga sig'im qarshiligi 10  bo'lgan kondensator va induktiv qarshiligi 20  bo'lgan g’altak ketma-ket ulangan. Agar tok kuchining samarador (effektiv) qiymati 2 A bo'lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanishning samarador qiymati qanday (V)?

60.


43.

40.


- 20.

savol:


Siklik (doiraviy) chastotasi 104 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 100  bo'lgan rezistor va sig'imi 1 mkF bo'lgan kondensator ketma- ket ulangan. Zanjirdagi tashqi kuchlanish amplitudasi 300 V. Zanjirdan o'tayotgan tok kuchi amplitudasi qanday (А)?

6

4,23

- 2,1


savol:

O'zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g'altak ketma-ket ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi rezistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g'altakda esa 3 V ga teng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha volt?

6

4

- 53
savol:

Zanjir ketma-ket ulangan 24  aktiv, 30  sig'im va 30  induktiv qarshiliklardan iborat. Zanjirning to'la qarshiligini toping ( )?

84.

65.


54.

- 24.


savol:

O'zgaruvchan tok zanjiri 30 . qarshilikli rezistordan, 20 . induktiv qarshilikli g'altakdan va 10  sig'im qarshilikli kondensatordan iborat. Agar zanjirdan 2,5 A tok o'tayotgan bo'lsa, 4 s da undan ajralib chiqqan issiqlik miqdori necha joul bo'ladi?

500.

- 750.


1500.

780.


savol:

O'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3  bo'lgan rezistor, induktiv qarshiligi 2  bo'lgan g'altak va sig'im qarshiligi 6  bo'lgan kondensator ketma-ket •ulangan. Tok kuchining samarador qiymati 2 A bo'lganda, bu zanjirda ajralgan quvvat qanday bo'ladi (W)?

10.

- 12.


20.

24.


savol:

. O'zgaruvchan tok dvigateli samarador qiymati 380 V bo'lgan kuchlanishda 912 W quvvat bilan ishlamoqda. Agar quvvat koeffitsienti 0,8 ga teng bo'lsa, uning chulg'amlaridan o'tayotgan tok kuchi qanday (А)?

0,3

1,7


2,4

- 3


savol:

O'zgaruvchan tok zanjirida tok kuchi amplitudasi 5 A, kuchlanish amplitudasi 200 V, quvvat koeffitsienti 0,8. Zanjirning aktiv quvvatini toping (W).

- 400

570


800

1000


savol:
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə