Tabulka 14. Požadavky na jakost surové vody, ukazatelé jakosti surové vody a jejich mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu Ukazatel A1Yüklə 19,22 Kb.

tarix17.01.2018
ölçüsü19,22 Kb.


Codtqžqx

L0<


Okmtqdkqnqikg

x

vgejpqnqikk

xqf

030


x{f0

X{uqm


šmqnc

ejgokemq/vgejpqnqikem

x

Rtc|g.


Rtcjc

42260


KUDP

:2/92:2/756/Z

Mpkjw

n|g


qdlgfpcv

xg

x{fcxcvgnuvxX̅EJV

Rtcjc.


jvvr<11x{fcxcvgnuvxk0xuejv0e|1

.g/ockn<


x{fcxcvgnuvxkBxuejv0

e|.


vgn0<

442


665

43

3 

207


chlorování), jednostup

Oové 7i dvoustupOové odželezOování a odmanganování. (Kategorie A2 

je rozd

Elena na dvE podkategorie, A2 – a s jednostupOovou úpravou, A2 – b s klasickou dvoustup

Oovou úpravou.) Kategorie A3 pUedstavuje zdroje surové vody, u kterých se provádí 

intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozší

Uená úprava a dezinfekce, napUíklad chlorování 

do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce 

(ozón, kone

7né chlorování), kombinace fyzikálnE chemické a mikrobiologické a biologické 

úpravy. V souvislosti s existencí t

Uí základních kategorií kvality surové vody, jsou v tab. 14 

uvedeny požadavky na jakost surové vody z hlediska mikrobiologických ukazatel

]. 

 

Tabulka 14. Požadavky na jakost surové vody, ukazatelé jakosti surové vody a jejich mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu 

Ukazatel A1 

A2 

A3 

 

S M S M S M 

Koliformní bakterie, KTJ/100 ml 

50 

 

5 000  

50 000 


 

Termotolerantní koliformní 

bakterie, KTJ/100 ml 

20   2 


000  20 

000  


Intestinální enterokoky,  

KTJ/100 ml 

20   1 

000  10 


000  

Salmonely v 5 000 ml vody 

  

 

 Mikroskopický obraz (živé 

organismy), jed/ml 

 50 000 500

1)

  10 

000 


1 000

1)

  

Poznámky:  

S … sm


Erné a nepovinné hodnoty, M … mezné a povinné hodnoty, A1, A2, A3 … kategorie surové 

vody § 22 odst. 3 vyhlášky,  

1)

 U obtížnE odstranitelných organism] v pUípadE jednostupOové  7i vícestupOové úpravy. Uvedené 

mezné hodnoty ukazatel

] v tabulce limitují zaUazení do pUíslušné kategorie jakosti. SmErné hodnoty 

ukazatel


] jsou hodnoty, ke kterým má smEUovat asana7ní a ochranná 7innost v povodí, zejména 

v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 

10.6.3  Mikrobiologické ukazatele v pitné a balené vod

E 

Mikrobiologické a biologické ukazatele jakosti pitné a balené vody spolu s hygienickými 

limity uvádí tab. 15, ke které se vztahují n

Ekterá doporu7ení a charakteristika uvedených 

ukazatel


]. 

)1

  Ukazatel  Clostridium perfringens se stanovuje u pitných vod upravovaných p

Uímo z 

povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivnEných povrchovými vodami. Pokud není 

dodržena hodnota tohoto ukazatele, musí být prozkoumán vodní zdroj a technologie úpravy, 

aby se zjistilo, zda lidské zdraví není potenciáln

E ohroženo pUítomností patogenních 

mikroorganism

], napU. kryptosporidií. Je nutné informovat pUíslušný orgán ochrany veUejného 

zdraví. 

)2

 V p


UípadE nenulových hodnot ukazatel] mikroskopický obraz (po7et organism] a živé 

organismy) a hodnot v

Etších než 1 % u ukazatele abioseston, musí být protokol doplnEn 

informacemi o složení p

Uítomného abiosestonu (pUípadnE jeho možný p]vod), bližším 

za

Uazení pUítomných organism] a jejich možného p]vodu (surová voda, pomnožení v síti), jejich p

Uíslušnost k obtížnE odstranitelným skupinám apod. V pUípadE výskytu živých 

organism

] u vod zabezpe7ených dezinfekcí je vždy nutné udat typ organismu. U podzemních Document Outline
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə