TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddəYüklə 5,12 Mb.

səhifə219/219
tarix14.09.2018
ölçüsü5,12 Mb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219

488 

 

MÜNDƏRĠCAT  

GiriĢ...........................................................................................................................................5 

 

I BÖLMƏ 

 

AZƏRBAYCAN ĠKĠNCĠ DÜNYA 

MÜHARĠBƏSĠ DÖVRÜNDƏ 

 

I fəsil. Böyük Vətən müharibəsinin baĢlanması. Azərbaycan SSR-də hərbi, iqtisadi və mənəvi səfərbərlik......................................................9 

 

§ 1. Respublikada hərbi səfərbərlik..............................................................................................9 §2. Xalq təsərrüfatının müharibə tələblərinə uyğun yenidən qurulması, cəbhəyə xidmət.  

Bakı - Sovet Ordusunun ən mühüm arsenallarından biri kimi..............................................15 

§3. Elm, maarif, ədəbiyyat və incəsənət cəbhənin 

xidmətində. Orduya ümumxalq köməyi.............................................................................. 29 

 

II fəsil. Azərbaycan döyüĢçüləri müharibə cəbhələrində.................................................... 39 

 

§ 1. Müharibənin ilk döyüşlərində. Stalinqrad və Qafqaz cəbhələrində...................................................................................................................39 

§2. Böyük Vətən müharibəsi gedişində əsaslı 

dönüş mərhələsi  ........................................................................................................................52 

§3. Partizan döyüşlərində və antifaşist 

müqavimət hərəkatında..................................................................................................... 64 

§4. Müharibənin son, həlledici dövründə  ............................................................................ 77 

 

III fəsil. Sovet qoĢunlarının Ġrana daxil olması. Cənubi 

Azərbaycanda baĢ verən hadisələr.......................................................................................83 

 

II BÖLMƏ 

 

AZƏRBAYCAN SSR DĠNC QURUCULUQ 

DÖVRÜNDƏ VƏ MÜSTƏQĠLLĠK ƏRƏFƏSĠNDƏ 

 

I  fəsil. Respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafı (1945-1960-cı illər)…...................................................................................................94 

 

§1. Respublikanın iqtisadi həyatı. Xalq təsərrüfatının bərpası və inkişafı    ..................................................................................................................94 

§2. Əhalinin sosial strukturu, rifahı və məişəti   ......................................................................123 

 

II fəsil. Ġctimai-siyasi həyat (1945-1960-cı illər)   ................................................................130 

 

§1. Totalitar siyasi rejimin sərtləşməsi.....................................................................................130 §2. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən - tarixi 

etnik ərazilərindən deportasiyası   ...........................................................................................134 
489 

 

§3. Siyasi 

mülayimləşmə. 

İctimai-siyasi 

həyatda 


deformasiya 

və 


dəyişikliklər........................139 

III fəsil. Mədəniyyət quruculuğu (1945-1960-cı illər).......................................................148 

 

§1. Təhsil   ...........................................................................................................................148 §2. Mədəni-maarif. Mətbuat   ...............................................................................................152 

§3. Elm.................................................................................................................................154 

§4. Ədəbiyyat   ....................................................................................................................161 

§5.İncəsənət .........................................................................................................................165 

 

IV fəsil. Azərbaycanın inkiĢafında dönüĢ 

mərhələsi (70-80-ci illər)......................................................................................................174 

 

§1. Respublikanın ictimai-siyasi həyatı ................................................................................174 §2. İqtisadi inkişaf   ....................................................................................................... .......181 

§3. Əhalinin rifahı və məişəti   .............................................................................................203 

§4. Mədəni və mənəvi həyat .................................................................................................209 

 

V fəsil. Respublikanın ictimai-siyasi həyatı (80-ci illərin II yarısı)..........................................................................................................229 

 

§ 1. "Yenidənqurma" və Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ konflikti, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin kəskinləşməsi......................................................229 

§2. Milli hərəkatın başlanması. Ölkədə siyasi 

vəziyyətin dəyişməsi   ..........................................................................................................246 

§3. Xalq hərəkatını boğmaq cəhdləri. Qanlı Yanvar    .........................................................252 

 

VI fəsil. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri 

(1945-1990-cı illər)..............................................................................................................262 

 

§ 1. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri    ................................................................262 §2. Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri   ..................................................................268 

 

III BÖLMƏ 

 

MÜSTƏQĠL AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI 

 

(1991-2002-ci illər)  

I  fəsil. SSRĠ-nin süqutu. Azərbaycan Respublikası  

Dövlət Müstəqilliyinin elan edilməsi. Respublikanın  

müstəqilliyinə qarĢı xarici və daxili qüvvələrin fəallaĢması ..........................................277 

 

§ 1. Azərbaycanın Azadlıq Bəyannaməsi və Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı  ...........................................................................277 

§2. Müstəqil dövlət quruculuğuna maneələr  .............................................................. .......292 

 

II fəsil. Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin 

qurulması və möhkəmləndirilməsi .......................................................................... .......320 490 

 

 § 1. Qurtuluş hərəkatı. Vətəndaş qarşıdurması, ölkəni parçalamaq  

və dövlət çevrilişi cəhdləri qarşısının alınması.....................................................................320 

§2. Ordu quruculuğu. Atəşkəs   ........................................................................................327 

§3. Xarici siyasət   ............................................................................................................333 

§4. Demokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş 

cəmiyyəti quruculuğu........................................................................................................349 

 

III fəsil. Əsaslı iqtisadi islahatlar. Ġqtisadi inkiĢaf.  

Sosial dirçəliĢ....................................................................................................................366 

 

§1. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf strategiyası................................................366 §2. Sosial siyasət  .............................................................................................................392 

 

IV fəsil. Mədəniyyət........................................................................................................410 

 

§1. Maarif.........................................................................................................................410 §2. Elm   ..........................................................................................................................422 

§3. Ədəbiyyat və incəsənət   ............................................................................................430 

§4. Milli ideologiyanın formalaşması.................................................................................437 

Nəticə...............................................................................................................................450 

Xülasə (rus dilində)   .......................................................................................................453 

Xronoloji cədvəl  .............................................................................................................457 

Mənbələr   .......................................................................................................................502 

Biblioqrafiya    ................................................................................................................581 

 491 

 

  

 

  

 

  

 

AZƏRBAYCAN TARĠXĠ  

 

(1941-2002-ci illər) 

 

YEDDİ CİLDDƏ  

VII CİLD 

 

BAKI - ELM - 2008 
492 

 

“ELM” REDAKSĠYA-NƏġRĠYYAT VƏ POLĠQRAFĠYA MƏRKƏZĠ 

 

Mərkəzin direktoru: 

ġirindil ALIġANLI 

 

BaĢ redaktor: 

Teymur KƏRĠMLĠ 

 

Direktor müavini: 

Rəsul KƏRĠMOV 

 

NəĢriyyatın redaktorları: 

Əminə NOVRUZOVA 

Roza KƏRĠMOVA 

 

Texniki redaktor: 

Tariq AĞAYEV 

 

Kompüter tərtibatı: 

Aliyə QABĠLQIZI 

 

 

 


493 

 

Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi" kitabı "ġərq-Qərb" ASC-nin nəĢriyyatı tərəfindən yenidən iĢlənmiĢdir (çoxcildlikdə gedən 

xəritələr latın qrafikası əsasında iĢlənmiĢ, ağ-qara Ģəkillər rəngli 

illüstrasiyalarla əvəz olunmuĢ, mətn yenidən oxunmuĢdur). 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Yığılmağa verilmişdir 05.09.2007. Çapa imzalanmışdır 25.05.2008. 

Formatı 60x90 

1

/

16. Fiziki çap vərəqi 38+5 illüstr. Ofset çap üsulu. 

Tirajı 25000. Sifariş 207. 

 

 

  

 

  

 

DÜST 5773-90, DÜST 4.482-87  

 

  

 

  

 

Kitab "CBS-PP" MMC mətbəəsində çap olunmuşdur. Bakı, Şərifzadə küçəsi, 3. 


494 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

XƏRĠTƏ 

ġƏKĠLLƏR


495 

 

  


496 

 

  


497 

 

  


498 

 

  


499 

 

  


500 

 

  


501 

 

  


502 

 

  


503 

 

  


504 

 

  


505 

 

  


506 

 

  


507 

 

  


508 

 

  


509 

 

  


510 

 

  


511 

 

  


512 

 

  


513 

 

  


514 

 

  


515 

 

  


516 

 

  


517 

 

  


518 

 

  


519 

 

  


520 

 

  


521 

 

  


522 

 

  


523 

 

  


524 

 

  


525 

 

  


526 

 

  


527 

 

  


528 

 

  


529 

 

  


530 

 

  


531 

 

  


532 

 

  


533 

 

  


534 

 

  


535 

 

  


536 

 

  


537 

 

  


538 

 

  


539 

 

  


540 

 

  


541 

 

  


542 

 

  


543 

 

  


544 

 

  


545 

 

  


546 

 547 

 548 

 549 

 

 
550 

 

 554 

 

  


555 

 

  


556 

 

  


557 

 

  


558 

 

  


559 

 

  


560 

 

  


561 

 

  


562 

 

  


563 

 

  


564 

 

  


565 

 

  


566 

 

  


567 

 568 

 

  


569 

 

  


570 

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə