TarġXĠ ən qədimdən bizim eranın III əsri yeddġ CĠlddəYüklə 3,9 Mb.
səhifə14/186
tarix25.06.2018
ölçüsü3,9 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   186

30 

 

İnstitutun böyük bir qrup tarixçi və arxeoloqlarının vətənimizin ən qədim tarixi məsələləri  üzrə  kollektiv  tədqiqatının  nəticəsi  olan  bu  cild  metodoloji  cəhətdən  elm 

klassiklərinin  əsərlərinə,  konkret-tarixi  cəhətdən  isə  arxeoloji  və  müxtəlif  dilli  yazılı 

qaynaqlara əsaslanır. 

Kitabın hazırlanması Azərbaycanın ən qədim və qədim tarixi üzrə Azərbaycan 

EA  Tarix  İnstitutunda  həyata  keçirilmiş,  çətin  və  çox  zəhmət  tələb  edən  tədqiqat 

işlərinin aparılmasından sonra mümkün olmuşdur. 

 31 

 

FƏSĠL VƏ PARAQRAFLAR AġAĞIDAKI MÜƏLLĠFLƏR TƏRƏFĠNDƏN YAZILMIġDIR 

 

Giriş - İqrar Əliyev Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti - B.Ə.Budaqov 

 

I BÖLMƏ  

DAġ DÖVRÜ. ĠBTĠDAĠ ĠCMA QURULUġU 

 

I FƏSİL. PALEOLĠT DÖVRÜ. ĠBTĠDAĠ OVÇULAR – YIĞICILAR 

 

Daş dövründə Azərbaycanın təbii şəraiti - Ə. V.Məmmədov İnsan cəmiyyətinin ən qədim inkişaf mərhələləri - M.M.Hüseynov

                                                                                                  Ə. Q. Cəfərov  

Azərbaycanın paleolit dövrü sakininin mənəvi aləmi haqqında 

                                                                             - İqrar Əliyev 

 

II FƏSİL. MEZOLĠT VƏ NEOLĠT DÖVRÜ. AZƏRBAYCAN 

SAKĠNLƏRĠ ĠSTEHSALEDĠCĠ TƏSƏRRÜFATIN MEYDANA 

ÇIXMASI DÖVRÜNDƏ 

 

Giriş qeydləri - İqrar Əliyev 

Mezolit abidələri. Əmək alətləri. Ox və yay. Ovçuluq. Yığıcılıq. 

Balıqçılıq - C.N.Rüstəmov  

Neolit dövrünün əkinçi-maldar qəbilələri. Əmək alətləri. Keramika 

                 - C.N.Rüstəmov  

İctimai quruluş - C.N.Rüstəmov  

Mənəvi mədəniyyət - C.N.Rüstəmov 

 

III FƏSİL. AZƏRBAYCANDA ENEOLĠT DÖVRÜNÜN 

ƏKĠNÇĠ-MALDAR TAYFALARI 

 

Abidələrin icmalı - İ.H.Nərimanov 

 

 

II BOLMƏ 

 

AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏ TUNC DÖVRÜ. 32 

 

ĠBTĠDAĠ-ĠCMA QURULUġUNUN DAĞILMASI  

IV FƏSİL. ĠLK TUNC DÖVRÜ. KÜR-ARAZ MƏDƏNĠYYƏTĠ

 

-  İ.H.Nərimanov  

V FƏSİL. ORTA TUNC DÖVRÜ 

İqrar Əliyev, İ.H.Nərimanov 

 

VI FƏSİL. SON TUNC VƏ ERKƏN DƏMĠR DÖVRÜ. ĠBTĠDAĠ- 

ĠCMA QURULUġUNUN DAĞILMASI. ERKƏN SĠNĠFLĠ 

CƏMĠYYƏT ƏRƏFƏSĠNDƏ AZƏRBAYCAN TAYFALARI 

 

Tayfalar və tayfa qrupları - İqrar Əliyev 

Abidələrin icmalı - İ.H.Nərimanov 

Yaşayış yerləri və qalaçalar - İ.H.Nərimanov 

Təsərrüfat – İ.H.Nərimanov 

Sənətkarlıq – İ.H.Nərimanov 

İctimai və mülki bərabərsizliyin güclənməsi. İbtidai icma 

quruluşunun dağılması - İ.H.Nərimanov 

Qəbilələrarası mübadilə. Xarici əlaqələr - İ.H.Nərimanov 

Mənəvi mədəniyyət və ideologiya – İ.H.Nərimanov 

Aşşurluların və elamlıların Zaqros vilayətlərinə yürüşləri -   

İqrar Əlivev 

 

VII FƏSİL. E.ə. II MĠNĠLLĠYĠN SONU - I MĠNĠLLĠYĠN 

BAġLANĞICINDA AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏ 

ƏHALĠNĠN TƏRKĠBĠ 

-  İqrar Əliyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 

 

III BÖLMƏ  

AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏ ĠLK DÖVLƏTLƏR 

 

VIII FƏSİL. AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏ ĠLKĠN SĠYASĠ 

QURUMLAR. MANNA DÖVLƏTĠ 

 

Urmiya gölü hövzəsində ilk siyasi qurumlar - İqrar Əliyev, S.M.Qaşqay  

Manna çarlığının meydana gəlməsi. Aşşurlulara və urartululara qarşı 

mübarizə - İqrar Əliyev, S.M.Qaşqay 

Mannanın təsərrüfat həyatı: əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq 

-

 

S.M.Qaşqay Mannanın şəhərləri və şəhər həyatı - S.M.Qaşqay 

Mannanın dövlət quruluşu - S.M.Qaşqay 

Manna çarlığının qüvvətlənməsi və genişlənməsi - İqrar Əliyev

                                                               S.M.Qaşqay 

Mənəvi mədəniyyət və dini etiqadlar - S.M.Qaşqay 

 

IX FƏSİL. KĠMMER VƏ SKĠF (ġKUDA) TAYFALARININ 

AZƏRBAYCAN VƏ ÖN ASĠYA ƏRAZĠSĠNƏ BASQINLARI. MĠDĠYA 

(MADA) VƏ SKĠF ÇARLIQLARININ YARANMASI 

-  İqrar Əliyev 

 

X FƏSİL. CƏNUBĠ AZƏRBAYCANIN MĠDĠYALILAR 

(MADALILAR) TƏRƏFĠNDƏN ĠġĞALI. MANNA 

ÇARLIĞININ SÜQUTU

 

-  İqrar Əliyev  

XI FƏSİL. AZƏRBAYCAN TORPAQLARI FARS ƏHƏMƏNĠ 

(NAXAMANĠġĠLƏR) DÖVLƏTĠNĠN TƏRKĠBĠNDƏ

 

-  İqrar Əliyev  

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   186


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə