TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.

səhifə31/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   86

- 63 - 
5.Утебаева, 
М.К. 
Влияние 
внешних 
факторов 
на 
споруляцию 
ооцист 
// 
Морфофизиологические 
и 
экологические 
особенности 
животного 
мира 
Центрального 
Казахстана:  Сб. науч. тр.. Караганда,  1985,  c. 105-108. 
6.Хейсин  Е.М.  Жизенные  циклы  кокцидий  домашних  животных.  Наука,  Ленинград,  1967, 
193с.  
7.Хованских  А.Е.,  Илюшечкин  Ю.П.,Кириллов  А.И.  Кокцидиоз  сельскохозяйственной 
птицы.  Л.:  Агропромиздат.  Ленинградское  отделение,  1990,  152с. 
8.Качанова  С.П.,  Коболова  И.А,  Современные  меры  и  средства  борьбы  с  кокцидиозом  кур 
// ВНИИТЭИСХ.,  1977,   с.36

45. 
9.Крылов  М.  В.,  Крилов  А.  И.,  Лоскот  В.И.,  Радчук  В.А..  Экономическая  эффективность 
борьбы с кокцидиозами  кур  // Ветеринария,  1975,  №8,   с. 62–63. 
10.Akhtar  M.,  Zafar  I  U.J.,  Hafeez  M.A,  et  al.  Some  observations  on  the  sporulation  of  oocysts  of 
genus  Eimeria // Pak. j. life  soc. sci.,  2003,  v.1(1),   p.78-79. 
11.Duncan  S.  The  effects  of  some  chemical  and  physical  agents  on  the  oocysts  of  the  pigeon 
coccidium,  Eimeria labbeana // J. Parasitol., 1959,  45,  p.193

197. 
12.Edgar  S.A.  Effect  of  temperature  on  the  sporulation  of  oocysts  of  the  proprepatent  period  of 
several specics of avian  coccidia  // J. Parasitol.,  1954,  41,  c.214-216. 
 
13.Gill  B.S.,  Ray  H.  N.  Glycogen  and  its  probable  signifcance  in  Eimeria  tenella,  Railliet  et  Lucet 
1891  // Ind. J. Vet. Sci.,  1954,  v.24,  p.223

228. 
14.J.G.  Li  ,  Z.P.  Liu,  J.P.  Tao.The  effects  of  nitric  oxide  donors  on  the  sporulation  of  Eimeria 
tenella  oocysts  // Veterinary  Parasitology,  2008,  v.154,   р.336–340 
15.Nematollahi  A.,  Moghaddam  G.,  Pourabad  R.  Prevalence  of  eimeria  species  among  broiler 
chicks  in  Tabriz  (northwest  of Iran) //  Mun. Ent. Zool.  J., 2009,  v.4(1),  с.109-113. 
16.Sun  X.,  Pang  W.,  Jia  T.,  Yan  W.,  et  al.  Prevalence  of  Eimeria  species  in  broilers with subclinical 
signs  from  fifty  farms // Avian  Dis. J., 2009,  v. 53(2),  p.301-305. 
17.Waldenstedt  L.,  Elwinger  K.,  Lunden  A.,  et  al.  Sporulation  of  Eimeria  maxima  oocysts  in  litter 
with  different  moisture  contents  //  Poultry  Science,  2001,  v.80,   p.1412–1415. 
 
ABSTRACT 
Elshad Ahmadov,  Mahira  Mammadova   
The in vitro effect of baykoksa on the oocyst eimeria tenella  
(Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae)  
The  paper  presents  data  on  the  in  vitro  effect  of  1  ml  /  l,  2  ml  /  l  and  3  ml/l    2.5%  baykoks  on 
sporulation  of  oocysts  Eimeria  tenella  within  12-72  hours.  It  were  revealed  that  at  a  temperature  of  29
0
 
C  and  after  72  h.  incubation  sporulating  72%  oocyst  in  3ml/l  solution  baykoks,    in  2  ml/l  -  80%,  and  in 
1ml  /l  -86%  oocysts.  During  the  same  time  sporulating  87%  oocysts  in  2%  solution  of    K
2
Cr
2
O
7
.  This 
shows that baykoks  does not prevent  sporulation  of oocysts  Eimeria tenella
 
РЕЗЮМЕ 
Эльшад  Ахмедов, Махира Мамедова  
Действие  in vitro байкокса на ооцисты eimeria tenella  
(Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae
В  статье  приводятся  данные  о  действие  in  vitro  1мл/л,  2мл/л  и  3мл/л  2,5  %  байкокса  на 
споруляцию  ооцист  E.tenella  в  течение  12-72  часов.  Было  выявлено,  что  при  температуре  29
0
  C  и 
через  72  ч.  инкубации    в  3мл/л  растворе  байкокса  спорулируются  72%,  в  2мл/л  -80%,  а  1мл/л  -
86%  ооцист.    В  течение  того  же  времени  в  2%  растворе  K
2
Cr
2
O

спорулируется  87% ооцист. Это 
доказывает, что байкокс  не препятствует   процессу  споруляции  ооцист  Eimeria  tenella
 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  28  aprel  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 09) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  Biologiya  üzrə elmlər doktoru E.Məmmədov 
 
 


- 64 - 
НАХЧЫВАН  ДЮВЛЯТ   УНИВЕРСИТ ЕТ И.  ЕЛМИ  ЯСЯРЛЯР,  2015,  № 3 (68) 
 
NAKHCHIVAN ST AT E UNIVERSIT Y
.
  С ЖЫЕНТЫФЫЖ  WО РКС ,  2015,  № 3 (68) 
 
НАХЧЫВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТ ЕТ .  НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ,  2015,  № 3 (68) 
 
RAMİZ ƏLƏKBƏROV 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
E-mail: ramiz_alakbarli@mail.ru 
UOT:  574 
 
NAXÇIVAN  MUXTAR RESPUBLİKASI  FLORASINDA  YAYILAN  DALAMAZKİMİLƏR 
(LAMIACEAE  LINDL.) FƏSİLƏSİNİN PRUNELLA L. (BOĞAZOTU)  CİNSİNƏ DAXİL 
OLAN NÖVLƏRİN BİOMORFOLOJİ  VƏ MÜALİCƏVİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ   
 
Məqalədə  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  florasında  yayılan  Dalamazkimilər  (Lamiaceae 
Lindl.) fəsiləsinin Prunella L. cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji, ekoloj xarakteristikası, areal 
tipləri  və  istifadə  perispektivləri  haqqında  məlumat  verilmişdir.  Eyni  zamanda  mövcud  növlərin 
dünyada,  Azərbaycanda  və  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  ərazisində  yayılma  zonaları,  dərman 
kimi  istifadə  edilən  növlərin  çiçək  və  meyvəvermə  vaxtları,  kimyəvi,  farmakoloji  tərkibi, təsiri və 
müalicə istiqamətindən bəhs edilir. 
 
Açar  sözlər:  kirpikcik, boğazotu, lansetvari, epilepsiya, hipertireoz, diatez, abses, stomatit 
Keywords:  eyelash, 
hood grass, 
lancet, epilepsy, goiter, diathesis, abscess, stomatitis  
Ключевые  слова:  ресничка,  черноголовка,  ланцетно-образный,  эпилепсия, 
тиреотоксикоз, диатез, абсцесс, стоматит 
 
İqtisadiyyatın  inkişaf  etdirilməsində  təbii  sərvətlərin  aşkar  edilməsi,  tədqiqi,  istifadəsi, 
bərpası  və  mühafizəsi  dövlət  əhəmiyyətli  məsələlərdən  hesab  edilir.  Biomüxtəlifliyin  qorunması  və 
davamlı  istifadəsi  üçün  Azərbaycan  Respublikası  Dövləti  tərəfindən  xüsusi  proqram  işləri  həyata 
keçirilir.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  florasının  tədqiqi  tarixinin  xronologiyasına  diqqət 
yetirdikdə  Lamiaceae  Lindl.  (Dalamazkimilər)  fəsiləsi  hərtərəfli  şəkildə  öyrənilməmişdir.  Belə  ki, 
bu 
fəsilənin 
biomorfologiyasının, 
ekologiyasının, 
yayılma 
qanunauyğunluqlarının, 
kimyəvi 
tərkibinin,  müalicə  istiqamətlərinin  və  istifadə  perispektivlərinin  aktuallığını  nəzərə  alaraq,  daha 
geniş  şəkildə  öyrənməyə  böyük  ehtiyac  vardır  (1,  s.  132-138;  2,  s.  115-119;  3,  s.  97-100).  Bu 
məqsədilə  qeyd  edilən  ərazidə  növlərin  botaniki,  ekobiomorfoloji,  müalicəvi  xüsusiyyətləri, 
yayılması,  kimyəvi,  famakoloji  tərkibi  və  təsiri  istiqamətləri,  toplanılması,  qurudulması,  elmi  və 
xalq  təbabətində  istifadə  imkanları  haqqında  tədqiqat  işlərinə  başlanılmış  və  davam  etdirilməkdədir 
(4, s. 169-175; 6, s. 195-196 ; 7, s. 189-195; 8, s. 13-17).  
Prunella  L  -  Boğazotu  cinsi  biomorfoloji  xüsusiyyətlərinə  görə  kasacığı  boruşəkilli-
zəngşəkilli,  çox  damarlı  (10),  ikidodaqlı,  yuxarı  dodağı  enli,  yastı,  qısa  üçbucaq-dişcikli,  aşağı 
dodağı  ikibölümlü  və  lansetvari  dişciklidir.  Çiçək  tacı  ikidodaqlı,  boruvari  enli  və  bükükdür.  Üst 
dodağı  dəbilqəyəbənzər  qatlanmış,  alt  dodağı  üçpərli  -  orta  pəri  iri,  dairəvi,  dişcikli,  yan  tərəfi  isə 
uzunsov  büküşlüdür.  Erkəkciyi  uzun,  saplağının  sonu  dişcikli  olmaqla,  tozluqdan  ibarətdir. 
Sütuncuğu  ikibölümlüdür.  Fındıqcıq  meyvələri  dairəvi,  uzunsov  və  hamardır.  Bu  bitki  çoxillik, 
bütövkənarlı,  dişcikli  və  ya  bölümlü  qanadlara  malikdir.  Çiçəkləri  sünbülvari  olub,  yumurtavaridir. 
Uzunsov  burulmuş  hamaşçiçəkləri  vardır.  Dünyanın  demək  olar  ki,  əksər  ölkələrində  bu  fəsilənin 
15  növünə  rast  gəlinir.  Qafqaz  və  Azərbaycanda  isə  3  növü  geniş  yayılımışdır  (9,  s.  494-498;  12,  s. 
825-827; 13, s. 9-14).  
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə