TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə64/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9622
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   86

- 130 - 
keçməməsini    belə,  məsləhət    görürlər.  Ancaq,  spesifik    və    ya    qeyri-spesifik  iltihabı  prosesə  səbəb 
olan,  viral    və    bakterial    infeksiyalarla    zədələnmiş    –    endometrium    nidasiyanın    yarıtmaz  
olmasına,  blasto    və    embriogenezin    keyfiyyətsiz  gedişinə,  embrionun    qidalanmasının  
pozulmasına    səbəb  olduğu  unudulmamalıdır.  Beləliklə,  xroniki    və    kəskin    iltihabi    proses  
yarıtmaz    implantasiya  və  qidalanmanın    pozulması    ilə    hamiləliyin    pozulmasında    birbaşa    auto.- 
və alloimmun   prosesləri   tətikləməsi  nəticəsində   isə   dolayısı   ilə   təsir   göstərir.     
  Yəni  bu  zəmin  üzərində    hamiləliyin    başa  çatmamasının    birbaşa  və  dolayısı  səbəblərini 
nəzərə  almağımız,  hamiləliyi  başa çatdırmaq  yolunda  doğru  addım  atdığımızın  zəmanətdir. 
Beləliklə,  immunoloji    səbəbdən    hamiləlik    pozulmasının  dəyərləndirilməsi    zamanı    aydın 
oldu  ki,    2  qadından    birincidə  3-lokusda      HLA  toxuma  uyğunluğu,  ABO  sistemi  üzrə  uyğunluqla 
müşayiət  olunduğu  zaman  (hər  ikisi  O(I)  Rh+)  daha  ciddi  müalicə  LİT  tələb  etdi.  HLA,  ABO,  Rh  
və    digər    nadir    rast    gəlinən    qan    sistemi    üzrə  uyğunluq  və    uyğunsuzluqlarla    yanaşı,    gizli  
sensibilizasiya,  viral,    bakterial    infeksiyalar    nəzərdən    qaçırılmamalıdır.  İltihabi    proses  
endometriyada    törədicisindən    asılı    olaraq,  spesifik    və    ya    qeyri-spesifik    iltihab  –  endometrit  
yaradaraq,  hamiləliyə    fizioloji    hazırlığı    pozur.  LİT-  Limfositoimmunoterapiya    aparıldıqdan,  yəni 
ən  güclü  immun  cavab  yaradıldıqda    sonra  hamiləlik  başa  çatdı.  Digər  tərəfdən  ikinci  qadında  isə  4-
lokusda    HLA  toxuma  uyğunluğu,      ABO  qan  sistemi      üzrə  uyğunsuluq  (ABO  titr1/256)  olduğu 
aşkarlandı.  Bakterial  və  viral    infeksiyaların  qan  qruplarını  mimikriya  etdiyindən  əsas  istiqamətə    
özünü    önə  vermiş    dominant  xarakterli  ABO  uyğunsuzluğun  müalicəsi  ilə  hamiləliyi  başa 
çatdıracaq  immun  status  əldə etmiş  olduq. 
Nəticələr 
1.Ərlə  arvadın  HlA-toxuma  sistemi  üzrə  3-4  lokus  uyğunluğu-alloimmun  proses  zamanı 
hamiləliyin  pozulması  ata  ilə  ananın  2-ci  sinif  antigeni  oxşar  olduqda    dölün  anaya  oxşarlığı  kimi 
qəbul  edilir  və  hamiləliyi  qoruyucu,    blokəedici    immun  hüceyrələrin  klonları    yaranmadığında,   
antitel-  antigen   stimulyasiyası   yetərsiz    olduğundan   hamiləlik  pozulur,   
2.  Ərlə  arvadın  HLA  toxuma  uyğunluğu  3-4  lokus,  ABO  qan  sistemi    üzrə  uyğunsuluq    ( 
ABO  titr  1/128,1/256  )  olduğu,  bakterial  və  viral    infeksiyaların  qan  qruplarını  mimikriya  etdiyini  
unudulmamalıdır.  Bu  zaman  ABO  qan  sistemi  üzrə  uyğunsuzluq    dominant  xarakter  daşıyaraq  
müalicəyə   asan tabe olacaqdır. 
3. Desensibilizsiyaedici   terapiya   ilə    dominant  xarakterli  ABO uyğunsuzluğun  müalicəsi   ilə 
immun  statusun  bərpasına  və hamiləliyin  başa   çatmasına   nail  olunur. 
 
ƏDƏBİYYAT   
1.  Демидова Е.М., Волощук  И.Н.  Применение нормальных внутривенных 
иммуноглобулинов в клинике. Акушерство  и гинекология, 2003, № 6.  
2.  Демидов В.С. Невынашивание беременности. Акушерство  и гинекология. 2003, № 6. 
3.  Сидельникова М.Д.   Привычная потеря беременности. М:,  2002. 
4.  Klinisisyenlər   üçün   molekulyar  bioloji  sözlüyü.  Ankara,  2003, s.90 
5.  Stephenson  M.D., Ensom  M.H.H.     İmmunologiya,  allerqologiya.  Clin.  Mat. 2002, №3. p.1-6 
6.  Раздинский В.Е., Дмитриева В.И., Майскова И.Ю.  Неразвивающаяся  беременность. М:, 
Acotar  Medidia,  2009, 196 стр. 
7.  Engin  Oral   İstanbul  Universitesi  Tip  Fakultesi.    Tekrarlanan  gebelik  kayıbı.  Pratisyen,  2000, 
№3, s.16-21 
8.  Болтавская М.Н.  Роль эндометриальных факторов  – белков и клеточных   продуктов 
человека. Дисс. канн.мед.наук  по биологии.    М:,  2000-2002, стр.49 
9.Руководство по амбулаторно-поликлтнической помощи в акушерстве.     Геотар Media
2007-2010. 27 стр.
 
10.

 Bottley  G, Watherston  O, Hiew  Y, Norrild  B, Cook G and Blair  G (2007). "High-risk  human 
papillomavirus  E7 expression  reduces  cell-surface  MHC class  I molecules  and increases 
susceptibility  to natural  killer  cells".  Oncogene.  [Epub  ahead of  print] 
PMID 1782829

11.

 "HLA  типирование и банкирование стволовых клеток пуповинной крови" 
http://www.ag-
info.ru/files/aginfo/2009-2/aginfo-09-02-02.pdf
 


- 131 - 
12.Jacob S, McClintock  MK, Zelano  B, Ober C (February  2002). «Paternally  inherited  HLA  alleles 
are associated  with  women's  choice  of male  odor».  Nat. Genet. 30 (2):  175– 
13.Kovats S, Main  EK,et all    Class  1 antijen  HLA-G,  exspressed  in  human   trophoblasis  Scence  
248.,202-223-1990
 
ABSTRACT 
Alieva Gultakin   
The Relationship between HLA compatibility 
with  compatibility  on system ABO under not stand 
pregnancy  immunological  nature. 
 
In  article  are  given  comparative  given  2-h  sick  with  accustomed  (3  pregnancy  at  period  6-7 
weeks)  not  stands  in  request  HLA  compatible  on  3-4  lokus.  Beside  one  of  the  woman’s,  beside  каторой 
is  discovered  under  HLA  typical  compatibility  on  3  lokus.    The  Husband  and  wife  compatible  on  system 
ABO,  beside  both  (O(I)  Rh+)  attribute  blood  type.    The  woman  has  got  LIT  -  an 
limphositoimmunological  therapy,  not carry pregnancy  and gave birth  the girl  with  weight  3200  gr.   
 
The  Second  woman  too  has  not  stand  in  request  (4  pregnancy  at  period 6-7 weeks). Under HLA 
typical  is  discovered  compatibility  with  husband  on  4  lokus.  Discovered  inconsistency  on  system  ABO 
(the  subtitle  1\256).  The  pair’s  abandoned  to  LIT  therapy,  but,  woman  has  got  the  desensibilaztion 
therapy  on  system  ABO  and  infections  which  are  one  of  the  reasons  hidden  desensibilization,  mimicries 
blood  type.  In  spite  of  the  fact  that  woman  has  not  got  LIT-  therapy  gave  birth  the girl with weight 3500 
gr.  Came  to  conclusion  about  that  that  -  HLA  compatibility  on  3  lokus  by  combination  with 
compatibility  on  system  ABO  requires  LIT-  therapy.  А  at  combination  of  inconsistency  on  system  ABO 
with  compatibility  -  HLA  on  4  lokus  requires  the  more  soft  therapy.  Signifies,  inconsistency  on  system 
ABO  both  under  Rh  inconsistency,  and  under  HLA  compatibility  on  3-4  lokus  has  dominant  and  yield 
to the more  soft therapy. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
Алиева Гюльтекин  
Связь между HLA совместимости с совместимостью 
по системе АВО при не вынашивании  беременности  иммунологического  характера.  
 
В  статье даны сравнительные   данные   2-х  больных 
с  привычным  (3  беременности 
в сроке 6-7  недель ) невынашиванием  в анамнезе  HLA совместимые по   3-4 локусом 
.  У  одной
 
из  женщин,  у  каторой  обнаружено  при    HLA  типировании    совместимость  по  3  локуса.  
Муж  и  жена  совместимы  по  системе  АВО,  у  обеих  (O(I)  Rh+)  принадлежность  группы  крови.  
Женщина   
получила  ЛИТ  –  лимфоцитоиммунотерапии,  донашивала  беременность  и  родила
 
девочки   с весом 3200  грам.   
Вторая  женщина  тоже  имеет  не  вынашивание  в  анамнезе  (4  беремменности  в  сроке  6-7 
недель). При   HLA типировании  обнаружена  совместимость  с мужем 
по 

локуса. 
Обнаружена    несовместимость  по  системе  АВО  (титр  1\256).  Пары    отказались  от   ЛИТ терапии,  
но,    женщина  получила  десенсибилизацинную  терапию  по  системе  АВО  и  инфекции  которые 
являются  одним  из    причин    скрытых    десенсибилизации,    мимикрии  группы  крови.  Несмотря  на 
то, что женщина  не получила  ЛИТ- терапии  родила  девочку с 
весом    3500  грам.  Пришли  к 
выводу  о  том,  что  -  HLA  совместимость    по    3  локусом  сочетанием    с  совместимостью    по 
системе  АВО  требует  ЛИТ-  терапию.  А  при  сочетании    несовместимости    по  системе  АВО    с
 
совместимостью 
-  HLA  по  4  локусом  требует  более  мягкую  терапию.  Значит, 
несовместимость  по системе АВО как при  Rh несовместимости,   так и при 
HLA
 
совместимости  по  3-4 локуса  имеет  доминантный      xarakter      и  требует    более    мягкую  
терапии. 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  28  aprel  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 09) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.İbrahimov
 
                                                                                    
 Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə