TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə82/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9622
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

- 166 - 
да,  долайысы  иля юйрянянлярдя ялдя етдийи биликлярля щям дя саьлам щяйат тярзи кечир-
мяйи  формалашдырмагдыр.  Биолоэийа  курсунун  мцхтялиф  сащялярини  юйрянян  шаэирд 
щейван,  битки,  инсан  вя  тябиятин  гаршылыглы  ялагясини анлайыр, йашамаг уьрунда мцба-
ризянин  формалары  она  щяйатынын  бцтцн  мярщяляляриндя юзцнцинкишафа, юзцнцтящси-
ля  истигамятляндирир,  инсан  бюлмясиндя юз организми, инсанын саьламлыьы цчцн лазым 
олан  шяртляри  вя  с.  юйрянир.  Бцтцн  бунлар  юз  сямярясини  о  заман  нязяря  чарпдырыр ки, 
тядрис  просеси  мцасир  тялим  технолоэийаларындан  истифадя  ясасында  йени  интерактив 
тялимля  тяшкил  олунсун.  ЙТТ-нын  биолоэийанын  тядрисиня  санки  зярури  васитя  кими 
тятбиги  биолоэийанын  дяриндян  юйрянилмясиня,  тябиятя  мящяббят  йаратмаьа, 
шаэирдлярдя  саьлам  щяйат  тярзиня  мараг  вя  истяйин  формалашмасына  шяраит  йаратмыш-
дыр.  Шаэирдлярдя  сaьламлыг  эюстярижиси,  ону  гиймятляндирмяк  бажарыьы,  риск  фактору 
вя  юзцнц  мящв  етмяйя  апаран  давранышлар,  саьламлыьа  шцурлу  мцнасибятин 
формалашмасы,  саьлам  щяйат  тярзи  нормаларына  нязарят  мотивасийасынын  йарадылмасы 
зярури  шяртдир. Бунун цчцн мцхтялиф информасийа мянбяляриндян истифадя бажарыглары 
формалашдырылмалыдыр. 
Информатлашдырма  иля йанашы, йени тящсил ислащатларынын интерактив тялимин 
биолоэийанын  тядрисиндя  тятбиги  дя  йцксяк  сямяря  верир. Сямярялилийи мцгайисяли шя-
килдя  йохламаг  цчцн  бelə  bir  eksperiment  etdiк:  biologiya  ixtisasının  ЫЫ  курс  tələbələri 
interaktiv  təlimlə  III  kursda  BTM  fənnində  tanış  olacaqları  halda  onlara  kollokvium  suallarını  Blum 
taksonomiyası  strategiyasının  quruluşunda  hazırladıг.  Ади  гайдада  олан  сuallara  adətən  yaxşı 
cavab  verən  tələbələr  yeni  üsulla  hazırlanmış  sualları  cavablandırмагдa  чятинлик  чякдиляр: 
сualların  çox  çətin  olduğunu  bildirdilər.  Eyni  sualları  III  kurs  tələbələrinə  verdikdə  orta,  yaxşı,  əla 
olmaqla  müxtəlif  cavablar  aldıq.  Beləliklə,  analiz-sintez  etmə,  sərbəst  mühakimə  yürütmə 
qabiliyyətinin  interaktiv  üsullarla  yaraнıb  inkişaf  etdirilməsi  təcrübələrдə  daim  özünü  təsdiqləyir. 
On  illik  tədqiqatlar  zamanı  bir  məqam  da  diqqətimiзи  çəkdi:  riyaziyyatdan  güclü  olan  şagird  və 
tələbələr  dərs  zamanı  fərqli  mühakimə  yürüdərək  məntiqli  fikirlər  bildirir,  tənqidi  təfəkkürü,  analiz-
sintez  qabiliyyəti  digərlərindən  üstün  olur.   
Юз  сямярясини  тясдигляйян  информатлашдырма  просесиндян  фяргли  олараг,  дцнйа 
юлкяляринин  сынагдан  чыхарыб  имтина  етдийи  бир  чох  методлар  вардыр ки, зян нимизжя, 
бу 
мясяляляря 
йенидян 
бахылмалы, 
сямярялилийи 
йохланмалы, 
эюстярижиси 
олмайанлардан  имтина  едилмялидир.  Бцтцн  щалларда  истянилян  йенилийин  кцтляви  тят-
бигиня  башламаздан  яввял  тяжрцбя цчцн йохланылмалы, сямярялилийи ясасландырылмалы 
вя  тясдиглянмялидир.  Бу  щалда  йениликлярин  тятбиги  жямиййятя  файда  веря  биляр.  Якс 
щалда  чякилян  зящмятляр  щядяр  эедяжяк  вя  файдасыз  йениликлярдян  эеж  дя  олса  имтина 
едиляжякдир. 
Сон  иллярдя  проблемля  баьлы  апарылмыш  тядгигатлар  эюстярир  ки,  тящсилин  мо-
дернляшдирилмяси  –  ЙТТ-дан  истифадя,  интерактив,  конструктив  тялим  тядрис  просесини 
стимуллашдырыр,  биликлярин  ящатяли  верилмясиня  шяраит  йарадыр.  Тящсилин  модерн-
ляшдирилмясинин  ясас  мягсяди  она  йени  кейфиййят  газандырыб  йени педагоъи нятижяляр 
газандырмагдыр.  ЙТТ  ясасында  йени  тящсил  мцщитинин  формалашдырылмасы 
биолоэийанын  тядрисиндя,  онун  методик  ясасынын  айдынлашдырылмасында,  йени  нясил 
мцяллимлярин  щазырланмасында  пешякарлыг  нятижяляриня  йени  тялябатын  яксидир. 
Електрон  тялим  ресурсларынын  дидактик  имканларынын  анализи  информасийа  тялим 
мцщитинин  щяйата  кечирилмяси  проблеминин  щяллиня  истигамятлянмишдир.  Бир  чох 
тядгигатларда  информасийа  коммуникасийалы  тялим  мцщитинин  принсип  вя  гурулушу, 
онун хцсусиййятляри вя мащиййятинин ачылмасыны, тядрис просесиндя йери вя щяжминин 
эюстярилмясини  нязярдя  тутур.  Бизим  мягсядимиз  дя  ЙТТ  вя  интерактив  тялимин 
биолоэийанын  тядрисиндя  тятбиги  перспективлярини  вя  йени  методикасыны  ишляйиб 
щазырламагдыр.  Йени  методиканын  али  вя  орта  мяктяблярдя  тятбигинин  тяшкили 
тяжрцбясинин мцгайисяли юйрянилмяси ишин мащиййятиня айдынлыг эяти рир. Сон илляр 
тябият  елмляринин  тядрисинин  ЙТТ  иля  тяшкили  –  тялимин  йени  васитяси  кими  гябул 
едилмиш  вя  бу  тяшкилетмядя  мцасир  дцнйаэюрцшлц  мцяллимлярин  ямяйи  хцсусиля 


- 167 - 
тягдирялайигдир. 
Чцнки 
инновасийа-технолоъи 
реъим 
тялябя 
микромцщити 
йарадыжылыьынын реаллашмасы васитяси ролуну ойнайыр. Буну бир чох цсулларла щяйата 
кечирмяк  мцмкцндцр:  виртуал  конфранслар,  викториналар,  видеодярсляр,  онлайн 
конфранслар,  дебатлар,  суал-жаваб,  мцзакиря  вя  с.  Зяннимизжя,  ЙТТ-нын,  Болонийа 
просесинин  тялим  просесиндя  тятбиги  истигамятиндя  щяйата  кечирилян  ян  мцщцм 
амиллярдян  бири  дя  тялябя,  маэистр  вя  мцяллимлярин  мобиллийидир.  Бу,  истянилян  анда 
дцнйанын  мцхтялиф  йерляриндя  тящсил  алыб-вермяйя  шяраит  йаратмагла,  щям  дя  анында 
интернет  васитясиля  тяляб  олунан аудиторийайа эириш имканынын йарадылмасыдыр. Беля 
ки,  ХХЫ  яср  тящсил  консепсийасында  юзцня  йер  тутан  Е-леарнинг  (електрон  тящсил) 
юйрянянлярин билийинин кейфиййятинин йцксялдилмяси васитяляриндян бири кими артыг 
бир  чох  университетлярдя  старт  эютцрмякдядир.  Жянуби  Корейа  тяжрцбясиня  ясасян  вир-
туал  юйрянмя,  онлайн  дярсляр,  видеодярслярин  йазылышы  вя  тягдиматларын  електрон 
вариантда  тяклиф  олунмасы  заманын  тялябидир  вя  юзцнц  доьрултмушдур.  «Мцасирляшмя 
вя  инновасийалы  инкишаф  ХХЫ  ясрдя  Русийанын  рягабятя  давамлы  жямиййят  олмаьа 
имкан  йарадыр  ки,  бу  да вятяндашлара лайигли щяйат тямин едир»- фикри бирбаша мянасы 
иля там бир абсурддур. Долайысы иля бу йолла жямиййятдя йцксяк инкишафа чатмаг шансы 
даща чохдур- дейя билярдиляр. Санки информасийалы жямиййят Русийанын бцтцн эялмиш-
кечмиш  проблемлярини  щялл  едиб  рус  вятяндашыны  мювжуд  негатив  вярдишлярдян,  мил-
лятчиликдян  хилас  етмяк  миссийасыны  щяйата  кечирир.  Щалбуки  мцасир  технолоэийалар, 
инновасийалар  эяляжяк  кадрларын  йетишмяси  цчцн  трамплин  ролу  ойнайыр.  Бу  ресурслар 
пешякар,  йениликчи  педагог  ялиндя  биликляря  чатмаг  цчцн  ачар,  диэярляри  цчцн  дярс 
просесини  хаоса  дюндярмяк,  тянбяллик  цчцн  васитядир. Бир чох арашдырмаларда електрон 
тящсил модулунун цстцнлцкляриндян, биолоэийанын тядрисиндя тятбиги перспективлярин-
дян  бящс  олунса  да,  бу  просесдя  мцяллимин  щансы  вязифяни  дашыйажаьы,  иш  принсипи, 
план-методикасы  эюстярилмямишдир.  Али  мяктябдя  тялябялярин  педагоъи  тяжрцбяйя 
щазырлыьы  дюврцндя  орта  мяктяблярдя  кечяжякляри  биолоэийа  дярсляринин  ЙТТ-дан 
истифадя  заманы  фяалиййятлярини  щансы  истигамятдя  гуражаглары  барядя  тяли-
матландырдыг: 
 
С.
С. 
Дярслярин 
мювзусу 
Компцтер 
аваданлыглары 
Програм тяминаты 
 
Ижра 
йери 
Компцтер 
авад.ры 
Истифад
я нювц 
Програм 
тяминаты 
Истифадянин 
нювц 
1.  Ганын 
физиолоэий
асы  
Мцяллими
н шяхси 
комп., 
интерактив 
лювщя, 
(МИМИО) 
да ола 
биляр 
Мулти-
медиа  
Мцяллимин 
мювзуйа 
уйьун Повер 
Поинтля 
тягдиматы. 
Щот Пототос 
програмында 
кроссворд 
Бюйцк екранда 
мцяллимин 
мцщазиряси 
фонунда  бцтцн 
синиф цчцн 
нцмайиш. 
Шаэирдл. групла 
иши 
Биолоэи
-йа 
кабиняс
и 
2.  Мяркязи 
синир 
системинин 
гурулушу  вя 
функсийала
ры 
Мцяллими
н шяхси 
комп., 
интерактив 
лювщя, 
(МИМИО) 
да ола 
биляр 
Мулти-
медиа 
Мцяллимин 
мювзуйа 
уйьун Повер 
Поинтля 
тягдиматы. 
Мирох Тест 
програмында 
тестлярин 
щазырланыб 
нцмайиши 
     
Бюйцк екранда 
мцяллимин 
мцщазиряси 
фонунда  бцтцн 
синиф цчцн 
нцмайиш. 
Шаэирдлярин 
сярбяст ишляри 
цчцн 
тапшырыглар 
Смарт 
аудито-
рийа, 
компц-
тер 
синфи 
 Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə