Təbiətdə baş verən qarşılıqlı təsirlərin növləri hansılardır?Yüklə 36,16 Kb.

tarix05.02.2018
ölçüsü36,16 Kb.


s

sual


1

Təbiətdə baş verən qarşılıqlı təsirlərin növləri hansılardır?

2

Elektrik yükünün saxlanması qanunu necə ifadə olunur?3

Yükün invariantlığı necə ifadə olunur?

4

İxtiyari mühit üçün Kulon qanunun BS sisteminə riyazi ifadəsi hansıdır? 5

Kulon qanunu ümumi şəkildə skalyar formada riyazi olaraq necə ifadə 

olunur?

6

Kulon qanunu BS-də vektoru şəkildə riyazi olaraq necə ifadə edilir?7

Dielektrik sabiti ε0  -in  BS - də ədədi qiyməti neçədir?

8

Vakuumda elektrik induksiyası vektorunun riyazi ifadəsi hansıdır?9

Elektrik induksiyası vektorunun seli hansı düsturla təyin edilir?

10

Ostroqradski-Qauss teoreminin riyazi ifadəsi hansıdır?11

Ostroqradski-Qauss teoreminin diferensial ifadəsi hansıdır?

12

Elektrostatik sahə hansı sahəyə deyilir?13

Verilmiş nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi ədədi qiymətcə hansı yükə 

təsir edən qüvvəyə bərabərdir?

14

Sahə intensivliyi ilə potensial arasında əlaqəni potensial qradienti ilə necə ifadə etmək olar?

15

Nöqtəvi yükün sahə intensivliti hansı düsturla təyin edilir?16

Sahə intensivliyinin BS-də vahidi hansıdır?

17

Elektrik dipolu nəyə deyilir?18

Dipol momenti hansı düsturla ifadə olunur?

19

Dipolun elektrik sahəsinin potensialı hansı düsturla ifadə olunur?20

Elektriklənmiş kürənin potensialı hansı düsturla ifadə olunur?

21

Ekvipotensial səth hansı səthə deyilir?22

Naqilin elektrik tutumu hansı düsturla ifadə olunur?

23

Kondensatorun elektirik tutumu hansı düsturla təyin olunur?24

Müstəvi kondensatorunun SQSE-sistemində elektrik tutumu hansı 

düsturla təyin edilir? 25

Müstəvi kondensatorunun BS-sistemində elektrik tutumu hansı düsturla 

təyin edilir? 

26

Sferik kondensatorun SQSE -sistemində elektrik tutumu hansı düsturla təyin edilir? 

27

Sferik kondensatorun BS -sistemində elektrik tutumu hansı düsturla təyin edilir? 

28

BS -sistemində ε0  elektrik sabitinin ölçü vahidi hansıdır? 29

Yüklənmiş kondensatorun tam enerjisi hansı düsturla ifadə edilir?

30

Ardıcıl birləşdirilmiş iki kondensatorun ümumi elektrik tutumu hansı düsturla ifadə olunur? 

31

Paralel birlədirilmiş kondensatorlar batereyasının ümumi elektrik tutumu hansı düsturla təyin edilir?

32

İstənilən elektrik sahəsinin tam enerjisi hansı düsturla təyin olunur?33

Dielektrikin polyarlaşma vektoru nəyə deyilir?

34

Polyarizələşmə vektoru hansı düsturla ifadə olunur?35

Dielektrikdə elektrik induksiyası vektoru hansı düsturla ifadə olunur?

36

Dielektrik nüfuzluluğu nəyi xarakterizə edir?37

Dielektrik qavrayıcılığı nəyi xarakterizə edir?

38

Dielektrik qavrayıcılığı ilə dielektrik nüfuzluluğu arasında əlaqə necədir?39

İzotrop dielektrik nəyə deyilir?

40

Pyezoelektrik effekti nədir?41

Elektrik cərəyanı nəyə deyilir?

42

Elektrik cərəyanını miqdarca xarakterizə edən kəmiyyətlər hansılardır? 43

Cərəyan şiddətinin BS-də vahidi hansıdır?

44

Cərəyan sıxlığı hansı düsturla təyin edilir?45

Cərəyan sıxlığının BS sistemində vahidi hansıdır?

46

Birinci növ naqillər hansı naqillər adlanır? 47

Dövrə hissəsi üçün Om qanunun riyazi ifadəsi hansıdır?

48

Ən sadə üsulla müqaviməti ölçmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?


49

Naqilin müqavimətinin onun həndəsi ölçülərindən asılılığı hansı düsturla 

ifadə olunur?

50

Müqavimətin temperatur əmsalı hansı düsturla təyin edilir?51

Om qanununun diferensial ifadəsi hansı düsturla təyin edilir?

52

Qapalı dövrə üçün Om qanununun riyazi ifadəsi hansı düsturla təyin olunur?

53

Dövrənin tam müqaviməti nəyə deyilir?54

Dövrənin daxili müqaviməti nəyə deyilir?

55

Xüsusi elektrik müqaviməti hansı düsturla təyin edilir?56

Xüsusi elektrik müqavimətinin BS-də vahidi hansıdır?

57

Coul-Lens qanununun riyazi ifadəsi hansı düturla təyin edilir?58

Coul-Lens qanununun diferensial ifadəsi hansıdır?

59

Qalvanik elementdə ayrılan istilik miqdarı hansı düturla təyin edilir?60

Elektrik hərəkət qüvvəsi (e.h.q.) hansı düsturla təyin edilir?

61

Elektrik hərəkət qüvvəsi ilə mənbəyin sıxaclarındakı gərginlik arasında əlaqə necədir?

62

Qısa qapanma cərəyanı hansı düsturla təyin edilir?63

Budaqlanmış dövrələr üçün Kirxhofun birinci qaydası necə ifadə edilir?

64

Budaqlanmış dövrələr üçün Krixhofun ikinci qaydasının riyazi ifadəsi necədir?

65

Elektronun xüsusi yükünü hansı düsturla təyin etmək olar?66

İfratkeçiricilik hadisəsi ilk dəfə hansı maddədə və neçənci ildə kəşf 

edilmişdir? 

67

Yarımkeçiricilərdə elektrik keçiriciliyi ümumi halda hansı düsturla təyin oluna bilər?

68

n-tip yarımkeçiricilərdə yürüklülük hansı düsturla təyin edilə bilər?69

Yarımkeçiricilərdə xüsusi elektrik müqaviməti         hansı intervalda dəyişə 

bilər?

70

Elektronun metaldan çıxış işi hansı düsturla təyin edilir?71

İki müxtəlif metaldan hazırlanmış qapalı dövrədə metalların bir -birilə 

toxunma yerində yaranan tam  termoelektrik hərəkət qüvvəsi  hansı 

düsturla hesablanır?
72

Peltye hadisəsində petye istiliyi hansı düsturla təyin edilir?

73

Tomson hadisəsində Tomsun istiliyi hansı düaturla təyin edilir?74

Tomson əmsalının BS sistemində vahidi hansıdır?

75

Faradeyin elektrolizə aid birinci qanununu riyazi olaraq necə ifadə olunur?76

Faradeyin elektrolizə aid ikinci qanununun riyazi ifadəsi necədir?

77

Faradeyin elektrolirzə aid birinci və ikinci qanununu birləşmiş ifadəsi hansıdır?

78

Faradey ədədinin qiyməti nə qədərdir?79

Faradey ədədinə (F) əsasən elektronun yükünün necə təyin etmək olar?

80

Hidrogen atomunun nüvəsi ilə onun elektron arasındakı cazibə qüvvəsinin qiyməti nə qədərdir? (Hidrogen atomunun radiusu               )

81

Hər birinin kütləsi 0,2 kq olan iki yüklü metallik kürəciklər bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşmişlər. Onlar arasında elektrostatik enerji, 

qravitasiya enerjisindən milyon dəfə böyükdür. Onlardan hər birinin 

yükünü təyin edin

82

Yükləri                və                  olan iki nöqtəvi elektrik yükləri arasında tən ortada elektrik sahəsinin intensivliyini təyin edin. (yüklər arasında məsafə                              

                 )

83

Yükü        , kütləsi 40mq olan kürəcik 10sm/san. sürətlə hərəkət edir. Bu kürəcik yükü q=4SQSE olan nöqtəvi yükə nə qədər məsafəyə kimi 

yaxınlaşa bilər.

84

İki elektron bir-birinə tərəf         sm/san nisbi sürətlə irəliləyirlər. Bu elektronlar hansı məsafəyə kimi bir-birinə yaxınlaşa bilərlər?

85

Müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı potensiallar fərqi 90voltdur. Lövhələrdən hər birinin səthinin sahəsi      , yükü isə       kulondur. Bu 

lövhələr bir-birindən nə qədər məsafədə yerləşmişlər? 

86

Yer kürəsinin elektrik tutumu nə qədərdir? (Yerin radiusunu 6400km götürməli)

87

Raidusu 2 sm olan kürəcik mənfi yüklə 2000V potensiala qədər yüklənmişdir. Bu yükdəki elektronların ümumi kütləsini təyin edin?

88

Müstəvi hava kondensatorunun lövhələrindən hər birinin səthinin sahəsi        -dır. Lövhələr arasındakı məsafə 1,5mm -dir. Bu kondensatorun elektrik 

tutumu nə qədərdir?
89

Tutumu 20mkF olan kondensator 100V potensiala qədər yüklənmişdir. Bu 

kondensatorun enerjisi nə qədərdir?

90

Radiusu 1m olan kürəcik 30000 V-a qədər yüklənmişdir. Bu kürəciyin enerjisi nə qədərdir?

91

Diametri 1mm olan nixrom məftildən radiusu 2,5 sm olan farfor silindrin üzərinə neçə sarğı sarmaq lazımdır ki, alınan peçin elektrik müqaviməti 40 

om olsun? (                   -dir)

92

Diametri 1sm olan dəmir çubuğun müqavimətini təyin edin. Çubuğun çəkisi 1 kq-dır. (                   -dir). 

93

Uzunluğu 500m və diametri 2mm olan mis naqildə potensial düşgüsünü təyin edin. Naqildən axan cərəyan 2A-dır.

94

3hvt · saat elektrik enerjisi sərf etməklə nə qədər suyu qaynatmaq olar? Suyun ilk temperatura       -dır. (Suyun xüsusi istilik tutumu                dər)

95

Həcmi V=4,5 olan suyu      -dən qaynayana qədər qızdırmaq üçün qızdırıcı 0,5kvt · saat elektrik enerjisi sərf edir. Qızdırıcının f.i.ə.-i nə qədərdir?

96

Mis kuporosunun elektrolizi zamanı 1 saat ərzində 0,5q mis ayrılmışdır. Elektrodlardan hər birinin sahəsi                

      -dir. Cərəyan sıxılığını təyin edin.

97

              məhlunun elektrolizi zaman 500 mq  gümüş almaq üçün nə qədər elektrik enerjisi sərf etmək lazımdır? Elektrodlar arasındakı potensiallar 

fərqi 4 voltdur.

98

Tomson əmsalının BS sistemində vahidi hansıdır?99

Sahə intensivliyinin BS-də vahidi hansıdır?100

İzotrop dielektrik nəyə deyilir?

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə