Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrasi 2022-23 o‘quv yili uchun “Raqamli qurilmalarni loyiHalashga kirish” fanidan 200 ta test savollariYüklə 33,04 Kb.
tarix27.01.2023
ölçüsü33,04 Kb.
#99523
RQLK fanidan YaN savollari


Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrasi 2022-23 o‘quv yili uchun
Raqamli qurilmalarni loyiHalashGA KIRISH” fanidan 200 ta test savollari
1. .........qurilmalar deb, chiqish signallari kirish o‘zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, xotirasiz mantiqiy qurilmalarga aytiladi.
2. O‘nlik, sakkizlik yoki o‘n oltitalik sanoq tizimidagi raqamlarni ikkilik yoki ikkilik-o‘nlik kodga o‘zgartiruvchi kombinatsion mantiqiy qurilma
3. Ikkilik sanoq tizimidagi raqamlarni o‘nlik sanoq tizimidagi kodga o‘zgartiruvchi kombinatsion mantiqiy qurilma
4. Bir necha manbadan berilayotgan ma’lumotlarni bitta chiqish kanaliga uzatishni boshqarish uchun mo‘ljallangan qurilma?
5. Ikkilik koddagi sonlarni qo‘shish asosiy arifmetik amalini bajaruvchi kombinatsion qurilma?
6. Chiqish signallari kirish o‘zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, hozirgi va oldingi oniy qiymatlari uchun, ya’ni kirish o‘zgaruvchilarining kelish tartibi bilan belgilanadigan, xotirali mantiqiy qurilma?
7. Ikkita turg‘un holatga ega bir-biri bilan o‘zaro kesishib ketgan, teskari aloqalari mavjud bo‘lgan ikkita invertorli mantiqiy qurilma?
8. Sanoq triggerining belgilanishi
9. Kechikish triggerining belgilanishi
10. Universal triggerning belgilanishi
11. Ketma-ket turdagi raqamli qurilma bo‘lib, ko‘p razryadli ikkilik sonlar ko‘rinishidagi ma’lumotlarni eslab qolish va vaqtincha xotirada saqlash uchun ishlatiladi.
12. …...-trigger universal trigger hisoblanadi
13. …..-trigger kechikish triggeri hisoblanadi
14. …..-trigger vagt triggeri hisoblanadi
15. Kirishiga berilgan ma’lumotlarni ketma-ket tartibda yozish, saqlash va uzatish uchun mo‘ljallangan
16. Kirish signallari ustida aniq bir mantiqiy amalni bajaradigan elektron qurilma qanday nomlanadi?
17. ……triggeri kirishiga aktiv mantiqiy signal berilganda u o‘z holatini qarama-qarshi (teskari) holatga o‘zgartiradi
18. ……universal trigger hisoblanadi chunki uning asosida sodda kommutatsion o‘zgartirishlarni bajarib, ixtiyoriy turdagi trigger hosil qilish mumkin.
19. Raqamli integral sxemalarning negiz elementlari qaysi javobda noto`g`ri berilgan?
20. Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo‘llaniladi?
21. Qaysi komplimentar tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo‘llaniladi?
22. Chiqishidagi ma’lumot navbatdagi sinxrosignal kelguncha o‘zgarishsiz qoladi, ya’ni kechikish mavjud. Shunga asosan bu trigger kechikish triggeri deb ataladi.
23. Mantiq amallar … - ko`rinishdagi ikkita mantiq bilan ishlaydi
24. Mantiqiy ko`paytirish va qo`shish amallarini bajaradigan qurilma qanday ataladi?
25. Kirishiga berilgan ma`lumotlarni ketma-ket tartibda yozish, saqlash va uzatish uchun mo’ljallangan qurilma nima deb nomlanadi?
26. Sonlarning ifodalanishi va belgilanishi qanday tizim?
27. inversiya mantiqiy elementi……amalini bajaradi
28. EMAS amalini bajaruvchi mantiqiy element bu?
29. diz`yunksiya……….amalini bajaruvchi mantiqiy element
30. YOKI mantiqiy elementi………amalini bajaradi
31. kon`yunksiya mantiqiy elementi…..amalini bajaradi
32. Mantiqiy elementlarda mantiqiy algebra funksiyalarini grafik usulda ixchamlashtirishning eng qulay usuli nima hisoblanadi?
33. HAM mantiqiy elementi…….. amalini bajaradi
34. ....-trigger – ikkita boshqaruv kirishiga ega.
35. “A yoki B”, “A or B”, “A V B”, “A + B” kabi ko‘rinishlarda yoziladi
36. Ikkita turg'un holatli chiqishga ega bo'lgan qurilma bo'lib, u elementar xotira yacheykasi (bistabil yacheyka) va boshqaruv sxemasiga ega
37. D-trigger ........triggeri deb ataladi
38. Bir necha manbadan berilayotgan ma'lumotlarni bitta chiqish kanaliga uzatishni boshqarish uchun mo'ljallangan qurilma?
39. Bir kanaldan qabul qilingan ma'lumotlarni bir necha qabul qilgichlarga taqsimlash vazifasini bajaradigan qurilma?
40. m ta kirish va n ta chiqishga ega bo'lib, kirishlardan biriga berilgan signalni chiqishda n – razryadli parallel kodga o'zgartiradi.
41. Shifratorga teskari bo'lgan amalni bajaradigan qurilma?
42. Deshifratorga teskari bo'lgan amalni bajaradi.
43. Bir necha yarimsummatorlarni jamlangani nima deyiladi?
44. Raqamli kattalikni unga proporsional bo’lgan elektr toki yoki kuchlanish ko’rishidagi analog kattalikka o’zgartiradigan qurilma?
45. Raqamli kattalikni analog kattalikka o’zgartiradigan qurilma?
46. Analog kattalikni unga proporsional bo’lgan elektr toki yoki kuchlanish ko’rishidagi raqamli kattalikka o’zgartiradigan qurilma?
47. Analog kattalikni raqamli kattalikka o’zgartiradi.
48. Mikroprotsessor tomonidan qayta ishlayotgan unchalik katta bo’lmagan xajmdagi ma’lumotlarni saqlashga mo’ljallangan qurilma.
49. Qurilma o’chirilgan yoki yoqilgandan qat’iy nazar katta xajmdagi ma’lumotlarni uzoq muddat saqlaydi.
50. O’nlik sanoq sistemasidagi 20 soni ikkilik sanoq sistemasida qanday bo’ladi
51. HAM-EMAS mantiqiy elementning vazifasi
52. YOKI-EMAS mantiqiy elementining vazifasi.
53. Axborotni qabul qiluvchi, saqlovchi, murakkab bo'lmagan o'zgartirishlar (chapga va o'nga surish)ni amalga oshiruvchi, hamda axborotni to'g'ri va teskari kodlarda uzatuvchi qurilma?
54. Parallel prinsipda ishlovchi registrlarda…
55. Ketma-ket prinsipda ishlovchi registrlarda …
56. Axborotni to'g'ri va teskari kodlarda uzatish vazifasini bajaradigan qurilma qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
57. Registr sxemasi qanday hosil qilinadi?
58. Registrlarning asosini qaysi qurilmalar hosil qiladi?
59. Saqlanayotgan axborotni ham o'ngga, ham chapga surish uchun xizmat qiladi.
60. Qaysi qurilma "n" ta kirish kanalidan keladigan ma’lumotni bitta chiqish kanaliga uzatishni boshqarish vazifasini bajaradi?
61. Qaysi qurilma bitta kirish kanalidan berilgan ma’lumotni "n" ta chiqish kanaliga ulashni taqsimlash vazifasini bajaradi?
62. Multipleksor bu - …
63. Demultipleksor bu - …
64. Operativ xotira qurilmasining mikrosxemasi qanday belgilanadi?
65. Xisoblagich qanday qurilmalardan tashkil topgan?
66. ROM–belgisi qaysi qurilmaga tegishli?
67. Analog-raqam o’zgartirgich (ARO’)ning vazifasi nima?
68. Raqamli-analog o‘zgartirgich (RAO’)ning vazifasi nima?
69. Xisoblagichlar asosini qanday elementlar tashkil etadi?
70. Xisoblagichning razryadi nimaga bog’liq?
71. Registrning razryadi nimaga bogliq?
72. Mantiq algebrasida haqiqiy degan ibora qaysi sonni anglatadi?
73. Mantiq algebrasida 0 soni qanday iborani anglatadi?
74. Konyunksiya bu…..
75. Konyunksiya amali qaysi mantiqiy element yordamida bajariladi?
76. (^), (∙) yoki (&) ko’rinishidagi belgilar qaysi amalni bajaradi?
77. Konyunksiyaga berilgan to’g’ri ta’rifni toping.
78. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar chin bo’lsagina ularning qiymati chin, x1 va x2 ning kamida bittasi yolg’on bo’lsa ularning qiymati yolg’ondir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
79. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar chin bo’lsagina ularning qiymati yolg’on, x1 va x2 ning kamida bittasi yolg’on bo’lsa ularning qiymati chindir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
80. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar yolg’on bo’lsagina ularning qiymati chin, x1 va x2 ning kamida bittasi chin bo’lsa ularning qiymati yolg’ondir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
81. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar yolg’on bo’lsagina ularning qiymati yolg’on, x1 va x2 ning kamida bittasi chin bo’lsa ularning qiymati chindir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
82. Pirs elementiga berilgan to’g’ri ta’rifni toping.
83. Sheffer elementiga berilgan to’g’ri ta’rifni toping.
84. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar chin bo’lsagina ularning qiymati yolg’on, x1 va x2 ning kamida bittasi yolg’on bo’lsa ularning qiymati chindir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
85. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar yolg’on bo’lsa ularning qiymati yolg’on, x1 va x2 ning kamida bittasi chin bo’lsa ularning qiymati chindir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga berilgan?
86. Ikkala x1 va x2 o’zgaruvchilar yolg’on bo’lsagina ularning qiymati chin, x1 va x2 ning kamida bittasi chin bo’lsa ularning qiymati yolg’ondir: ushbu ta’rif qaysi mantiqiy elementga mos?
87. Mantiqiy funksiyalarni minimizatsiyasi deb nimaga aytiladi?
88. 4x1-Multipleksorda ikkilik manzil kirish (S)lari soni nechta bo’ladi?
89. 8x1-Multipleksorda ikkilik manzil kirish (S)lari soni nechta bo’ladi?
90. 14x1-Multipleksorda ikkilik manzil kirish (S)lari soni nechta bo’ladi?
91. Ikkita turg’un xolatga ega bo’lgan ketma-ket turdagi kichik xotira qurilmasi bu?
92. Qaysi qurilma bir nechta kirishlarni bitta chiqishga ulaydi?
93. Qaysi qurilma bir nechta chiqishlarni bitta kirishga ulaydi
94. Xotira qurilmasi, boshqaruv yacheykasi va ikkita turg’un xolatga ega bo’lgan ketma-ket turdagi qurilma......... deb ataladi
95. Qaysi logik qurilma arifmetik jarayonni, ya’ni ikkilik kodlarini qo’shishda ishlatiladi?
96. Saqlash registrlari qanday qurilmalardan iborat?
97. “A yoki B”, “A or B”, “AVB”, “A + B” kabi ko‘rinishlarda yoziladi
98. O’nlik sanoq sistemasidagi 15 sonini ikkilik sanoq sistemasida qanday bo’ladi?
99. Ikkilik sanoq sistemasidagi 1001 soni o’nlik sanoq sistemasida qanday boladi?
100. O’nlikdagi 20 sonini ikkilikka o’tkazing
101. 10100 ikkilik sanoq tizimidagi ushbu kodni o’nlikka o’tkazing
102. Registrlarning asosini qaysi qurilmalar tashkil qiladi?
103. Xisoblagichning razryadi nimaga bog’liq?
104. Qaysi javobda JK triggerga to’g’ri ta’rif berilgan?
105. Komparator vazifasi
106. Mantiqiy element bu - …
107. KNSH operatsiyasi bu…..
108. DNSH operatsiyasining funksiyasida qanday sodda mantiqiy elementlar qo’llaniladi?
109. Berilgan ma’lumotlarni eslab qolish va vaqtincha saqlash xususiyatiga ega mantiqiy elementni tanlang
110. Beshta ma’lumot kirishiga ega bo’lgan multipleksorning chiqishlari soni nechta bo’ladi?
111. Manzil kirishlari soni uchga teng bo’lgan multipleksorning ma’lumot kirishlari soni maksimal nechta bo’ladi?
112. Manzil kirishlari soni to’rttaga teng bo’lgan multipleksorning ma’lumot kirishlari soni maksimal nechta bo’ladi?
113. Birinchi Integral mikrosxema (IMS)lar qachon yaratilgan:
114. O‘zgaruvchilar soni 3 ga teng bo‘lsa, Karno kartasi yacheykalari soni nechta bo‘ladi?
115. O‘zgaruvchilar soni 2 ga teng bo‘lsa, Karno kartasi yacheykalari soni nechta bo‘ladi?
116. O‘zgaruvchilar soni 4 ga teng bo‘lsa, Karno kartasi yacheykalari soni nechta bo‘ladi?
117. O’nlik sanoq sistemasidagi 15 sonini ikkilik sanoq sistemasida qanday bo’ladi?
118. O‘zgaruvchilar soni 2 ga teng bo‘lgan mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni nechta boladi?
119. O‘zgaruvchilar soni 3 ga teng bo‘lgan mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni nechta boladi?
120. O‘zgaruvchilar soni 4 ga teng bo‘lgan mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni nechta boladi?
121. Mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni 16ga teng bo’lsa, bu mantiqiy elementning o’zgaruvchilari soni nechta boladi?
122. Tranzistor – tranzistorli mantiq (TTM) larda qanday tranzistorlardan foydalaniladi?
123. Mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni 8 ta bo’lsa, bu mantiqiy elementning o’zgaruvchilari soni nechta boladi?
124. Mantiqiy elementning rostlik jadvalida kombinatsiyalar soni 4 ta bo’lsa, bu mantiqiy elementning o’zgaruvchilari soni nechta boladi?
125. o‘lchamlari 0,1 dan 100 nm gacha bo‘lgan yarimo‘tkazgich tuzilmalar elektronikasi bo‘lib hisoblanadi.
126. Pardali texnologiyada element parametrlarining ruxsat etilgan tarqoqligi....dan oshmaydi.
127. Ishlatilgan tranzistor turiga muvofiq yarimo‘tkazgich integral mikrosxemalar ....... va ....... IMSlarga ajratiladi.
128. Mantiqiy element bu
129. Elementlari dielektrik asos sirtida parda ko‘rinishida hosil qilingan mikrosxemalar .... deb ataladi.
130. Umumiy dielektrik asosda joylashgan pardali passiv va diskret aktiv elementlar kombinatsiyasidan iborat mikrosxema bu?
131. Funksional vazifasiga ko‘ra ISlar ......larga bo‘linadi.
132. Kirish signallari ustida aniq bir mantiqiy amal bajaradigan elektron qurilma bu?
133. MEning asosiy ............xarakteristikasi bo‘lib chiqish kuchlanishining kirish kuchlanishiga bog’liqligi hisoblanadi.
134. Kichik kirish signallariga yuqori chiqish signallari mos keladigan mantiqiy element............deb ataladi.
135. Yarimo’tkazgichli asbob – kuchaytirgichlari eng birinchi nechanchi yilda ishlab chiqilgan?
136. Mantiqiy elementlar ishlash prinsipiga ko‘ra -
137. Kombinatsion qurilmalar deb -
138. Qaysi javobda T triggerga to’g’ri ta’rif berilgan?
139. Hajmi ixcham, og’irligi kam, quvvat sarfi kichik, ishonchliligi yuqori. Qanday qurilmalar shunday xususiyatlarga ega?
140. Qaysi javobda D triggerga to’g’ri ta’rif berilgan?
141. Shifrator yoki koder deb nimaga aytiladi?
142. Operativ xotira qurilmasi qanday turlarga bo’linadi?
143. Eng birinchi mikroprotsessor nechinchi yilda ishlab chiqilgan?
144. MDYA tranzistorlari asosida qurilgan 2HAM-EMAS ME sxemasida...
145. Kombinatsion qurilmalar deb -
146. Mantiqiy elementlar ishlash prinsipiga ko‘ra -
147. O‘nlik, sakkizlik yoki o‘n oltitalik sanoq tizimidagi raqamlarni ikkilik yoki ikkilik-o‘nlik kodga o‘zgartiruvchi kombinatsion mantiqiy qurilma
148. Ikkilik sanoq tizimidagi raqamlarni o‘nlik sanoq tizimidagi raqamga o‘zgartiruvchi kombinatsion mantiqiy qurilma
149. Multipleksor –
150. Demultipleksor
151. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradigan qurilma….
152. Sodda amallar ketma-ketligi ko‘rinishida ifodalangan masalalarni avtomatik ravishda yechish uchun berilganlarni, oraliq va olingan hisoblash natijalarini saqlashga, hamda oddiy amallarni bajarish tartibi haqidagi ma'lumotlarni saqlashga imkon beruvchi qurilmaga….
153. Ketma – ketli qurilmalar deb,
154. Ketma – ketli qurilmalarga qaysilar kiradi ?
155. Triggerlar…
156. RS-trigger – ikkita boshqaruv kirishiga ega:
157. JK-trigger – ikkita boshqaruv kirishiga ega bo‘lgan universal trigger:
158. Navbatdagi kirish impulsi kelishi bilan holatini qarama-qarshisiga o‘zgartiradi
159. Kirishlariga berilayotgan impulslarni hisoblashni amalga oshiradigan qurilma
160. Ketma-ket turdagi raqamli qurilma bo‘lib, ko‘p razryadli ikkilik sonlar ko‘rinishidagi ma'lumotlarni eslab qolish va vaqtincha xotirada saqlash uchun ishlatiladigan qurilma
161. Qaysi javobda JK triggerga to’g’ri ta’rif berilgan?
162. Universal trigger hisoblanadi chunki uning asosida sodda kommutatsion o‘zgartirishlarni bajarib, ixtiyoriy turdagi trigger hosil qilish mumkin. Ushbu ta’rif qaysi triggerga berilgan?
163. Chiqishidagi ma’lumot navbatdagi sinxrosignal kelguncha o‘zgarishsiz qoladi, ya’ni kechikish mavjud. Shunga asosan bu trigger kechikish triggeri deb ataladi. Ushbu ta’rif qaysi triggerga berilgan?
164. Bu trigger kirishiga aktiv mantiqiy signal berilganda u o‘z holatini qarama-qarshi (teskari) holatga o‘zgartiradi. Ushbu ta’rif qaysi triggerga berilgan?
165. Ikkita turg‘un holatga ega bir-biri bilan o‘zaro kesishib ketgan, teskari aloqalari mavjud bo‘lgan ikkita invertorli xotirasiz mantiqiy qurilma bu?
166. Bistabil yacheykaga berilgan to’g’ri ta’rifni toping
167. “EMAS” amalini bajaruvchi mantiqiy element funksiyasi
168. “2HAM” mantiqiy elementining mantiqiy algebraik funksiyasi
169. “2YOKI” mantiqiy elementining mantiqiy algebraik funksiyasi
170. “2HAM-EMAS” mantiqiy elementining mantiqiy algebraik funksiyasi
171. “2YOKI-EMAS” mantiqiy elementining mantiqiy algebraik funksiyasi
172. Kommutativlik qonuni qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
173. Agar shifrator n ta chiqishga ega bo'lsa, u holda uning kirishlari soni (m) 2n dan kam bo'lmasligi kerak. Agar m=2n munosabat bajarilsa shifrator......deyiladi.
174. Agar shifrator n ta chiqishga ega bo'lsa, u holda uning kirishlari soni(m) 2n dan kam bo'lmasligi kerak, agar munosabat m<2n bo'lsa, u .........deb ataladi.
175. Agar deshifratorning n kirishlari uning m chiqishlari soni bilan m=2n munosabat bilan bog'langan bo'lsa, bunday deshifrator…….deb ataladi.
176. Agar deshifratorning n adres kirishlari uning m chiqishlari soni bilan m<2n bo'lsa, deshifrator ............deb ataladi
177. ushbu mantiqiy algebraik funksiya qaysi mantiqiy elementga tegishli?
178. ushbu mantiqiy algebraik funksiya qaysi mantiqiy elementga tegishli?
179. Keltirilgan shartlarning qaysi biri de Morgan teoremasiga ta’luqli?
180. Keltirilgan shartlarning qaysi biri de Morgan teoremasiga ta’luqli?
181. Keltirilgan shartlarning qaysi biri de Morgan teoremasiga ta’luqli?
182. Keltirilgan shartlarning qaysi biri de Morgan teoremasiga ta’luqli?
183. Keltirilgan shartlarning qaysi biri de Morgan teoremasiga ta’luqli?
184. ushbu mantiqiy algebraik funksiya qaysi mantiqiy elementga tegishli?
185. ushbu mantiqiy algebraik funksiya qaysi mantiqiy elementga tegishli?
186. To’g’ri kirishli asinxron RS-triggerining qaysi holatli kirishlari chiqishda o’zgarmas holatni ta’minlaydi?
187. To’g’ri kirishli asinxron RS-triggerining kirishlariga qanday kombinatsiya berilganda, trigger chiqishlarida signal noaniq holatga tushib qoladi?
188. O‘zgaruvchilar soni n ga teng bo‘lsa, Karno kartasi yacheykalari soni nechta bo‘ladi?
189. Pirs elementiga mos bo’lgan mantiqiy algebraik funksiyani toping
190. Sheffer elementiga mos bo’lgan mantiqiy algebraik funksiyani toping
191. ushbu ifoda qaysi mantiqiy elementning mantiqiy algebraik funksiyasi hisoblanadi?
192. Agar shifrator n ta chiqishga ega bo‘lsa, u holda uning kirishlari soni…..
193. HAM mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang
194. HAM-EMAS mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang
195. YOKI-EMAS mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang
196. ushbu haqiqiylik jadvali qaysi mantiqiy elementga tegishli?
197. ushbu haqiqiylik jadvali qaysi mantiqiy elementga tegishli?
198. ushbu haqiqiylik jadvali qaysi mantiqiy elementga tegishli?
199. ISTISNO-YOKI-EMAS mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang
200. ISTISNO-YOKI mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang

YOKI mantiqiy elementining haqqoniylik jadvalini tanlang


Mas’ul o‘qituvchi: N.U.Setmetov


Kafedra mudiri: Sh.Ismailov
Yüklə 33,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə