Teqvim-2015. pdf


Riyaziyyat.F izika.Astronomiya YYüklə 42,04 Kb.

səhifə11/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   173

23
Riyaziyyat.F
izika.Astronomiya
Y
ANV
AR
Yusif Məmmədov 
1950
65 
 illiyi
Ə d ə b i y y a t 
Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Universiteti-90.-
Bakı, 2012.-430 s.
Azərbaycan təhsilinin in-
kişafının Heydər Əliyev 
mərhələsi /Məmmədov Y. 
//ADPU-nun xəbərlərinin 
xüsusi buraxılışı.-2008.-
S.7-14.
Diferensial /Məmmədov 
Y.Ə., Xankişiyev Z.F.-
Bakı: Pubiishinq house 
of ASPU, 2013.-189 s.
Diferensial tənliklər: 
dərs vəsaiti 
/Y.Məmmədov.- Bakı, 
2009.- 155 s.
Karışıq problemlərin 
düzgünlüğü //Mat.
VII cümn.po duf.
ur.TMMTMK-Ustambul, 
1993.-S.18-22.
Математический 
анализ критических 
задач элоктродина-
мики: монография 
/Ю.Мамедов.-Баку: 
Элм, 2010.- 181 с.
Rüstəmov, F. İstedadlı 
alim, görkəmli elm 
və təhsil təşkilatçısı             
/F.Rüstəmov, R.Rzayev    
//Azərbaycan müəllimi.-
2010.- 22 yanvar.- S.5.
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
Yusif  Əbülfət oğlu Məmmədov 
1950-ci il yanvar ayının 24-də  Qərbi 
Azərbaycanın Sisiyan rayonunun 
Dəstəgird qəsəbəsində anadan olmuş-
dur.
1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) Mexanika-
riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1974-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə 
isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, 1971-1993-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Riyazi fizika 
tənlikləri kafedrasının  əvvəlcə assis-
tenti, baş müəllimi, dosenti, professoru, 
1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Riyazi fizika tənlikləri ka-
fedrasının müdiri, 2000-2004-cü illərdə 
Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi 
riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin 
dekanı, 2004-2006-cı illərdə BDU-nun  
elmi işlər üzrə prorektoru, 2006-cı il 
aprelin 21-də Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab  İlham  Əliyevin 
Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Peda-
qoji Universitetinin rektoru vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. 
Professor Yusif Məmmədovun elmi 
tədqiqatlarının  əhatə dairəsi çoxşaxəli 
olub, riyaziyyatın maraqlı, mürəkkəb 
və az tədqiq olunan sahələrini  əhatə 
edir. O, diferensial tənliklər, riya-
zi  fizika tənlikləri, qarışıq və  sərhəd  
məsələlərinin həlli üçün çıxıqlar üsulu, 
riyazi fizikada asimptotik və ədədi üsul-
lar və s. fənləri tədris edir. 100-dən ar-
tıq elmi əsərin müəllifidir.  Əsərlərinin 
xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu 
jurnallarında çap olunmuşdur. 14 elmlər 
namizədi, 1 elmlər doktoru yetişdirmiş-
dir.
YUNESKO-nun “Elmi biliklərin və 
texnologiyaların etikası” Azərbaycan 
Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti yanında Ali Attes-
tasiya Komissiyasının riyaziyyat və me-
xanika ixtisasları üzrə ekspert şurasının 
üzvüdür.
“ADPU-nun xəbərləri” elmi 
məcmuəsinin baş redaktoru, “AMEA-
nın xəbərləri”, “BDU-nun xəbərləri”, 
“Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu-
nun  əsərləri”, “Sumqayıt Dövlət Uni-
versitetinin xəbərləri”, “Kurikulum” 
jurnallarının redaksiya heyətinin üz-
vüdür. O, hazırda ADPU-da fəaliyyət 
göstərən ümumi pedaqogika, pedaqogi-
ka və təhsilin tarixi, təlim və tərbiyənin 
nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə 
dissertasiya şurasının sədridir. 
Görkəmli alimin elmi, pedaqoji, 
təşkilatçılıq fəaliyyəti dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş, ona 2000-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti cənab Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adı veril-
mişdir. 2001-ci ildə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
seçilmişdir. 
Yusif Məmmədov 2010-cu ildə 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti cənab  İlham  Əliyevin Sərəncamı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
24
Alim


24
Kimya.Biologiya.Tibb
Abel Məhərrəmov  
1950 
Y
ANV
AR
Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov 
1950-ci il yanvar ayının 5-də  Ağdam 
şəhərində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə 
orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən 
sonra, elə həmin il Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin  (indiki BDU) Kimya 
fakültəsinə qəbul olmuş və oranı 1971-
ci ildə əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.
1971-ci ildən Ümumittifaq Olefinlər 
Elmi Tədqiqat  İnstitutunda operator, 
sonra isə mühəndis vəzifəsində çalış-
mışdır.
O, 1976-cı ildə namizədlik disserta-
siyasını, 1991-ci ildə doktorluq disser-
tasiyasını müdafiə etmiş  və professor 
adına layiq görülmüşdür.
1976-cı ildən Azərbaycan Dövlət 
Universitetində baş elmi işçi, baş 
müəllim, tədris hissəsinin müdiri, de-
kan müavini vəzifələrində çalışmışdır.
A.Məhərrəmov 1984-1993-cü illər-
də Kimya fakültəsinin dekan müavini, 
1993-1999-cu illərdə dekan, 1999-cu 
ilin yanvar ayının 11-dən isə ulu öndər 
Heydər  Əliyevin Sərəncamı ilə Bakı 
Dövlət Universitetinin rektoru təyin 
edilmişdir. Universitetinin Böyük Elmi 
Şurasının sədridir. 
1999-cu ildən Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 2008-ci 
ildə isə AMEA-nın həqiqi üzvü seçil-
mişdir.
2002-2004-cü illərdə Qara dəniz 
universitetlər  şəbəkəsinin prezidenti 
olmuşdur. 
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi 
Şurasının və İdarə Heyətinin üzvüdür. 
2005-ci ildən Azərbaycan Respubli-
kası Milli Məclisinin deputatıdır. 
Milli 
Məclisin Elm və təhsil məsələləri daimi 
komitəsinin üzvüdür.
Azərbaycan-Yaponiya p
arlament-
lərarası  əlaqələr üzrə  işçi qrupunun 
rəhbəri, Azərbaycan - ABŞ, Azərbaycan 
- İspaniya, Azərbaycan - Türkmənistan 
parlamentlərarası  əlaqələr üzrə  işçi 
qruplarının üzvüdür. 
Əməkdar elm xadimi və Yusif 
Məmmədəliyev mükafatı laureatı-
dır. Rumıniya Respublikasının ali 
dərəcəli “Komandor” ordeni, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının qızıl medalı 
ilə təltif edilmişdir. Rumıniya Respub-
likasının Ovidius Universitetinin və 
Türkiyənin Kırıkkale Universitetinin 
fəxri doktorudur. 
50-dək monoqrafiyanın, dərsliyin və 
dərs vəsaitinin, 700-dək elmi məqalənin 
müəllifidir. 37 ixtirası vardır. 
Kimyanın  əsas sahələrindən he-
sab edilən neft kimyası, üzvi kimya 
sahəsində geniş və dərin tədqiqatlar apa-
ran, onu yeni biliklərlə zənginləşdirən, 
elmi məktəb yaradan tanınmış alim 30-
dək kimya elmləri namizədi və doktoru 
hazırlamışdır.
Akademik Abel Məhərrəmov bir 
çox nüfuzlu kimya jurnallarının redak-
siya heyətinin üzvü kimi də  fəaliyyət 
göstərir.
5
Ə d ə b i y y a t 
Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə: 
[məqalələr toplusu]     
/A.Məhərrəmov; elmi red. 
V.Fərzəliyev; burax. məs.: 
M.Qurbanova, N.Şıxəliyev.- 
Bakı: Bakı Dövlət Univer-
siteti 2010.- C.I: Olefinlərə 
elektrofil birləşmə reak-
siyalarında yeni sintetik 
istiqamətlər və on iki üzvlü 
tsikllərin konformasiya ana-
lizi.- 303 s.; C.II: Funksional 
əvəzli heterotsikllərin yeni 
sintetik istiqamətləri.- 375 
s.; C.III: Funksional əvəzli 
heterotsikllərin yeni sintetik 
istiqamətləri və fəza səciyyəli 
kimyəvi terminləri.-367 
s.; C.IV: Alkenilfenollar 
sahəsində yeni sintetik 
istiqamətlər.- 287 s. 
Abel Məmmədəli oğlu 
Məhərrəmov: biblioqrafi-
ya /AMEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana; tərt.-müəl.: 
P.İbrahimova, A.Əmirova; 
red. F.Şiriyev; elmi 
red.: M.Allahverdiyev, 
P.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğ-
lu, 2010.- 511 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.gov.az
65 
 illiyi
Akademik
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə