Teqvim-2015. pdfYüklə 42,04 Kb.

səhifə18/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   173

38
Musiqi.Opera.Balet
70  
illiyi
Polad Bülbüloğlu  
1945 
FEVRAL
Polad Murtuza oğlu Məmmədov 
(Bülbüloğlu) 1945-ci il fevral ayı-
nın 4-də Bakıda anadan olmuşdur. 
Məşhur müğənni Bülbülün (Murtuza 
Məmmədov) ailəsində doğulan Pola-
dın uşaqlıq dövrü Bakı ilə yanaşı, həm 
də “Qafqazın konservatoriyası” - Şuşa-
da keçmişdir.  İlk dəfə böyük səhnəyə 
1960-cı ildə - 15 yaşında çıxmış, atasını 
müşayiət etmişdir. 1962-ci ildə 17 yaşlı 
Polad ilk mahnılarını bəstələmişdir.
1963-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına 
daxil olmuş, 1968-ci ildə Qara Qaraye-
vin sinfini bitirmişdir.
1965-ci ildən həm bəstəkar, həm də 
müğənni kimi dünyada Azərbaycan mu-
siqi mədəniyyətini təbliğ etmiş, keçmiş 
Sovet ittifaqında populyar olan müxtəlif 
estrada kollektivlərinə  rəhbərlik etmiş-
dir. 20-dən çox kinofilmə və bir sıra te-
atr tamaşalarına musiqi yazmışdır.
1969-cu ildə SSRİ  Bəstəkarlar  İtti-
faqına və Kinematoqrafçılar  İttifaqı-
na üzv seçilmişdir. 1987-ci ildə Bakı 
şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir. 
Azərbaycan Komsomolu mükafatı lau-
reatı olmuşdur.
1973-cü ildə  “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1982-ci ildə “Azərbaycan SSR 
Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 1987-ci ildən M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasının bədii rəhbəri və direkotoru 
işləmişdir. 1989-cu ildən Azərbaycan 
Respublikasının mədəniyyət naziri 
işləmişdir. 
1995-2006-cı illərdə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputatı 
olmuşdur.
1994, 1997 və 2000-ci illərdə 
“TÜRKSOY” Beynəlxalq təşkilatının 
baş direktoru vəzifəsinə seçilmişdir.
1991-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Milli Yaradıcılıq Akademiyası-
nın sənətşünaslıq doktoru, 1995-ci ildə 
Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
fəxri professoru, 1999-cu ildə “Avropa - 
Asiya” Beynəlxaq Humanitar Akademi-
yasının həqiqi üzvüdür.
2000-ci ildən musiqi sənəti ixtisası 
üzrə professordur.
2000-ci ilin fevral ayında Moskva 
şəhərindəki “Ulduzlar” meydanında Po-
lad Bülbüloğlunun  şərəfinə yeni ulduz 
həkk olunmuşdur. O, bu şərəfə layiq 
görülən ilk Azərbaycan bəstəkarıdır.
2006-cı ildən Azərbaycan Respub-
likasının Rusiya Federasiyasındakı 
fövqəladə  və  səlahiyyətli səfiri kimi 
fəaliyyət göstərir. O, Rusiyanın Regi-
onlararası İctimai fondu tərəfindən Ru-
siya və Azərbaycan xalqları arasında 
sülhün, anlaşmanın qorunmasında və 
dostluq  tellərinin möhkəmlənməsindəki 
xidmətlərinə görə “Müqəddəs knyaz 
Nevski” mükafatına layiq görülmüşdür.
2010-cu ildə Çingiz Mustafayev Fon-
du və ANS Şirkətlər Qrupu tərəfindən 
təsis edilən “İlin adamı” mükafatına la-
yiq görülmüşdür. 
Ə d ə b i y y a t
Polad Bülbülolu 
Skertso //Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri 
[Notlar]: Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi Azərbaycan Mu-
siqi Mədəniyyəti Dövlət 
Muzeyi.- Bakı, 2005.- 
S.50-58. 
Azərbaycanın 
nailiyyətləri göz qaba-
ğındadır /P.Bülbüloğlu                                   
//Azərbaycan.- 2013.- 30 
iyun.- S.7.
Əsl Azərbaycan ziyalısı: 
Nəsir İmanquliyev-100 
/P.Bülbüloğlu //Bakı.-
2011.- 20-26 dekabr.- S.3. 
Hacızadə, A. Polad 
Bülbüloğlu “2011-ci ilin 
səfiridir” /A.Hacızadə                       
//Azərbaycan.- 2012.- 15 
fevral.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.en.wikipedia.org
www.music.day.az
www.timeturk.com
4
Bəstəkar  


39
Musiqi.Opera.Balet
85 
illiyi
Əlibaba Məmmədov  
 1930
   
 
FEVRAL
Əlibaba Balaəhməd oğlu Məmmə-
dov 1930-cu il fevral ayının 5-də Bakı-
nın Maştağa kəndində anadan olmuşdur. 
Əlibaba Məmmədov musiqi təhsilini 
1953-1958-ci illərdə Azərbaycan Döv-
lət Musiqi Məktəbində xanəndə Seyid 
Şuşinskinin sinfində almışdır.
1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının, 1978-1988-ci illərdə 
“Azkonsert” Birliyinin solisti olmuş-
dur. 
1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının nəzdində maestro Ni-
yazinin təşəbbüsü ilə “Hümayun” xalq 
çalğı alətləri ansamblını yaratmış və bu 
günə kimi həmin ansambla rəhbərlik 
edir. Xanəndənin böyük məharətlə ifa 
etdiyi “Rast”, “Bayatı Şiraz”, “Rahab”, 
“Dəşti” və başqa muğam-dəsgahlarının 
səsyazıları AzRT Fondunda saxlanı-
lır. Əlibaba Məmmədov 100-dən artıq 
mahnı və təsnifin müəllifidir. 
Onun Füzuli, Əliağa Vahid, Mikayıl 
Müşfiq, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar 
Vahabzadə kimi Azərbaycan şairlərinin 
sözlərinə yazılmış “Yaşa məhəbbətim, 
yaşa ürəyim”, “Gəl bizə, yar”, “Bir 
dənəsən” və s. mahnıları AzRT fondun-
da dövrümüzün şöhrətli müğənniləri - 
Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradova 
və digər tanınmış xanəndələrin lent ya-
zısında qorunub saxlanılır.
Əlibaba Məmmədov 1963-cü ildən 
Bakı Musiqi Kollecində muğamdan 
dərs deyir, gənc xanəndələr nəslinin 
yetişməsində böyük əmək sərf edir. 
Əlibaba Məmmədov həm də  dəfələrlə 
muğam müsabiqələrində münsiflər he-
yətinin üzvü olmuşdur.
2008-ci ildə Heydər  Əliyev Fon-
du Azərbaycanın Xalq artisti Əlibaba 
Məmmədovun həyat və  fəaliyyətinə 
həsr olunmuş musiqi albomu hazır-
lamışdır. Alboma Azərbaycan və in-
gilis dillərində  nəşr edilmiş kitab və 
xanəndənin ifasında xalq mahnıları, 
təsniflər və muğamlardan ibarət 4 ədəd 
CD daxildir.
Əlibaba Məmmədovun musiqi 
mədəniyyətimiz sahəsindəki xidmətləri 
dövlət tərəfindən qiymətləndirilmişdir. 
O, 1963-cü ildə  “Əməkdar artist”, 
1989-cu ildə “Xalq artisti” fəxri adı-
na layiq görülmüş, “SSRİ mədəniyyət 
əlaçısı” fəxri döş nişanı ilə təltif olun-
muşdur. 1992-ci ildə  Əliağa Vahidin 
əsərlərinə yazdığı mahnı  və  təsniflərə 
görə “Vahid” adına mükafata layiq gö-
rülmüşdür. 
Ümummilli lider Heydər  Əliyevin 
4 fevral 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə 
Əlibaba Məmmədov 70 illik yubileyində 
“Şöhrət” ordeni ilə  təltif edilmişdir. 
Xanəndə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. 
Oxuduğu hər bir muğama, xalq 
mahnısına öz möhrünü vuran Əlibaba 
Məmmədov milli musiqimizin təbli-
ğində, inkişafında, öyrədilməsində bö-
yük rol oynamışdır. 
Ə d ə b i y y a t
Bəstəkar xanəndə 
//M.Çəmənli Sənət 
hekayələri-Çakı, 2014.-
S.447-458.
Qəniyev, T. Əlibaba 
Məmmədovun mahnıla-
rı: dərs vəsaiti.- Bakı: 
Mütərcim, 2012.- 40 s. 
Ələkbəroğlu, H. Mu-
ğam sənətnin ustadı: 
Respublika.-2013.-28 
sentyabr. - № 213. - S.10.
Mirzəbəyli İ. Ustad 
xanəndə Əlibaba 
Məmmədov: “Əhmədxan 
müəllim tara, musiqiyə, 
muğama, bütövlükdə 
xalqa xidmət edirdi” 
/İ.Mirzəbəyli //525-ci 
qəzet.- 2012.- 21 noyabr.-
S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.heydar-aliyev-
foundation.org
www.musigi-dunya.az
5
Xanəndə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə