Teqvim-2015. pdf


olmasının 90 illiyi Riyaziyyat.Fizika.AstronomiyaYüklə 42,04 Kb.

səhifə3/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

7
olmasının 90 illiyi
Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Akademik Abdinov Cavad Şahvələd oğlunun (05.01.1940) anadan olmasının 
75 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlunun (24.01.1950) anadan olmasının 65 illiyi
Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlunun (05.01.1950) anadan 
olmasının 65 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Tağıyev Dilqəm 
Bəbir oğlunun (06.01.1950) anadan olmasının 65 illiyi 
Kimyaçı-alim, tədqiqatçı, publisist Xəlilov Əjdər Nəcəfqulu oğlunun (Əjdər 
Xəlili) (10.01.1935) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik Qarayev Abdulla İsmayıl oğlunun (14.01.1910-1968) anadan 
olmasının 105 illiyi
Əməkdar elm xadimi, professor Qasımov Nemət Abbasəli oğlunun 
(27.01.1940)  anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl 
oğlunun (30.01.1905-1982) anadan olmasının 110 illiyi
Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının (01.01.1965) yaranma-
sının 50 illiyi
Tarixdə bu gün
Yеni il (01.01)
Samuel Morze teleqrafı kəşf etmişdir (06.01.1810) 
Azərbaycan Demokratik Respublikasıın müstəqilliyi Versal Sülh konfransı-
nın Ali Şurasında tanınmışdır (11.01.1920)
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən DQMV və başqa rayonlarda 
fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilmişdir (15.01.1990)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)  
Ba
kıda “20 Yanvar” abidə-ko
mpleksinin açılışı olmuşdur (20.01.2010) 
20 Yanvar şəhidləri keçmiş Dağüstü parkda – indiki Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir (22.01.1990) 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis edilməsinin (23.01.1945) 70 
illiyi
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1992)
22
25
24
23
27
30
26
28
29
31


8
Milli ədəbiyyat
65  
illiyi
Zəlimxan Yaqub 
1950 
Y
ANV
AR
Zəlimxan Yusif oğlu Yaqubov 
(Zəlimxan Yaqub) 1950-ci il yanvar ayı-
nın 21-də Gürcüstanda, Bolnisi rayonu-
nun Bolus-Kəpənəkçi kəndində anadan 
olmuşdur. 1967-ci ildə  həmin kənddə 
orta təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vur-
muşdur. 
1968-1973-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
Kitabxanaçılıq fakültəsində  təhsil al-
mışdır. 
Əmək fəaliyyətinə 1967-
ci ildə fəhlə 
kimi başlamış, 1973-1984-cü illərdə 
“Azərkitab” 
Kitab-Ticarət Birliyində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış
dır. 1984-
cü ildə “Yazıçı” nəşriyyatının müdiri 
vəzifəsində işləmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə 1966-cı ildə “Qələbə 
bayrağı” rayon qəzetində dərc etdirdiyi 
“Şota Rustaveliyə” adlı şeirlə başlamış-
dır. 
1983-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür.
1987-ci ildə  Ağdam Dövlət D
ram 
Teatrında “Aşıq Ələsgər” adlı mənzum 
pyesi müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyul-
muşdur.
Görkəmli  şair 1992-1995-ci illərdə 
sərbəst bədii yaradıcılıqla məşğul ol-
muşdur. “Könlümün səsi”, “Yolum 
eldən başlanıb”, “Od aldığım ocaqlar”, 
“Biz bir eşqin butasıyıq”, “Ziyarətin 
qəbul olsun”, “Şair harayı”, “Bir əlim 
torpaqda, bir əlim haqda”, “Bu yaşıl 
ağacın altı bizimdir”, “Zəlimxan Yaqub” 
(foto-albom), gürcü dilində “Söz camı”, 
fransız dilində  “Şairin taleyi” kitabları 
böyük tirajla nəşr edilmişdir.
 Zəlimxan Yaqub ictimai fəaliyyətlə 
də  məşğul olmuş, 1995-2005-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məc-
lisinin deputatı seçilmişdir.
1994-cü ildən Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti yanında Əfv Komissiya-
sının üzvüdür.
Dövlət nümayəndə heyətinin tər-
kibində ABŞ-da, Almaniyada, Çin Xalq 
Respublikasında, Səudiyyə  Ərəbista-
nında, İraqda, Türkiyədə, Qırğızıstanda 
rəsmi səfərlərdə olmuşdur.
2008-ci il avqust ayının 29-da 
Azərbaycan aşıqlarının V qurultayında 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri se-
çilmişdir.
2000-ci ildə Azərbaycanın “Şöhrət” 
və Gürcüstanın “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
olunmuş, 2005-ci ildə “Azərbaycanın 
Xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına və 
Məmməd Araz adına mükafatlarla təltif 
edilmişdir. 2009-cu il iyun ayının 6-da 
Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslarara-
sı Elmlər Akademiyasının “Türk dünya-
sına hizmət” mükafatına layiq görülərək 
həmin akademiyanın fəxri doktoru se-
çilmişdir.
2012-ci il oktyabr ayının 5-də Ame-
rika Birləşmiş  Ştatlarında fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Nyu-York Asso-
siasiyası Xalq şairini Fəxri diplom və 
medalla təltif etmişdir.
Ə d ə b i y y a t 
Əsərləri: on üç cilddə 
/Z.Yaqub; tərt. ed. və red. 
M.Nəbioğlu.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2011-2013.
Biz niyə sevməyək 
bir-birimizi /Zəlimxan 
Yaqub.-Bakı: [s. n.], 
2011.- 255 s. 
Mən öz dastanımı yazıb 
gəlmişəm /Zəlimxan Ya-
qub.- Təbriz: Razi, 2010 
(1389 h.).- 263 s. 
Mövlana poemalar            
/Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
[Vətən], 2012.- 194 s. 
Özün basdırdığın 
ağaca söykən: iki cilddə              
/Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2010.- C.I.-
281 s.; C.II.- 293 s.
Peyğəmbər: [poe-
ma] /Z.Yaqub; red.: 
M.Seyidzadə, A.Turan.-
Bakı: Pedaqogika, 2009.-
319 s.
Cəfərov, N. Zəlimxan Ya-
qub: [məqalələr]  /Nizami  
Cəfərov.- Bakı: AzAtaM.-
2014.- 61 s.
Zəlimxan Yaqub - 60          
/tərt. M.Nəbioğlu; [Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi].-Bakı, 
[2010.].-27 s. 
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
Şair
21
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə