Teqvim-2015. pdfYüklə 42,04 Kb.

səhifə39/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   173

85
Texnika
60 
illiyi
Natiq Cavadov  
1955
MART
Natiq Hacı  oğlu Cavadov 1955-ci 
il mart ayının 8-də Ağdam rayonunun 
Əliağalı kəndində anadan olmuşdur.
1971-ci ildə Bakı  şəhərindəki 132 
saylı orta məktəbi bitirmiş, həmin il 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fi-
zika fakültəsinə daxil olmuş və 1979-
cu ildə oranı bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1974-cü ildə 
Bakı Tunel Tikinti İdarəsində  fəhlə 
kimi başlamışdır. 1975-1977-ci illərdə 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 
1978-2003-cü illərdə Azərbaycan 
Milli Aerokosmik Agentliyində tex-
nik, böyük texnik, mühəndis, böyük 
mühəndis, aparıcı mühəndis, partiya 
komitəsinin katibi, daha sonra Ağdam 
Mexaniki və Bakı şəhərindəki Kosmik 
Cihazqayırma zavodlarının direktoru 
işləmişdir. 
2003-cü ildən Azərbaycan Respub-
likası “Sənayeavtomatika”  İstehsalat 
Birliyinin Baş direktorudur.
Natiq Cavadov 1997-ci ildə texni-
ka elmləri namizədi, 2007-ci ildə tex-
nika elmləri doktoru elmi dərəcələrini 
almışdır. 
2003-cü ildən Beynəlxalq 
Mühəndislik Akademiyasının, 2006-
cı ildən isə Azərbaycan Mühəndislik 
Akademiyasının həqiqi üzvüdür.
2008-ci ildən Azərbaycan Texniki 
Universitetinin professoru, həmçinin 
Beynəlxalq Ekologiya və  Təbiətdən 
İstifadə Akademiyasının akademiki-
dir. 
2009-cu ildən “Azərbaycan 
Mühəndislik Akademiyasının 
xəbərləri” elmi-texniki jurnalının, 
2011-ci ildən isə Moskvada nəşr 
edilən “Neft sənayesində avtomatlaş-
dırma, telemexanika və rabitə” elmi-
texniki jurnalının redaksiya heyətinin 
üzvüdür. 
2011-ci ildə Azərbaycan 
Mühəndislik Akademiyasının Nəzarət 
Təftiş Komissiyasının sədri seçilmiş-
dir. 
2011-ci ildə Beynəlxalq Mühən-
dislik Akademiyasının “Mühəndislik 
şöhrəti” medalı ilə təltif olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının texnika elmləri üzrə Ekspert 
Şurasının üzvüdür.
200-dən artıq elmi məqalənin, o 
cümlədən 5 monoqrafiya, 1 dərslik, 5 
müəlliflik  şəhadətnaməsinin müəllifi-
dir. 90-dan çox elmi məqaləsi xarici 
ölkələrdə - İspaniya, Yunanıstan, İran, 
Türkiyə, Rumıniya, Rusiya, Belarus, 
Ukrayna, Avstriya və Latviyada çap 
edilmişdir.
18 oktyabr 2011-ci il tarixdə 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamı ilə Respublika-
nın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və 
mədəni həyatındakı xidmətlərinə görə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Ə d ə b i y y a t
Mayelərin nəqlində istifadə 
olunan sərfölçənlər 
/N.Cavadov, Ə.Mehtiyev, 
A.Mirzəyev; elmi red. 
Ə.Canəhmədov.- Bakı: Apost-
rof, 2013.- 288 s. 
Azərbaycanın güclü sənaye 
mərkəzinə çevrilməsi 
üçün böyük potensialı var 
/N.Cavadov //Azərbaycan.- 
2014.- 5 sentyabr.- S.6. 
Türk Dünyasının böyük 
ağsaqqalı: [ümummilli lider 
Heydər Əliyev haqqında] 
/N.Cavadov //Həftə içi.-
2013.- 4-6 may.- S.7.
Yüksəlişin və inkişafın 
təminatçısı cənab İlham 
Əliyevin ücüncü müddətdə 
prezidentlik fəaliyyətinə baş-
lamasının bir ili tamam olur 
/N.Cavadov //Azərbaycan.- 
2014.- 19 oktyabr.- S.9.
İ n t e r n e t d ə
www.president.az
www.az.wikipedia.org
www.anl.az
www.elibrary.az
www.ama.com.az
8
Alim


86
Ə d ə b i y y a t 
Əmirov, Ə. Sənayenin 
tərəqqisi /Ə.Əmirov.-
Bakı: Azərnəşr, 1970.-
156, [4] s.
Əmirov Əli Cabbar 
oğlu //Naxçıvan 
ensiklopediyası.-Bakı, 
2002.-S.150. 
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.anl.az
www.socar.az
Alim
Əli Əmirov 
1915-1979
Əli Cabbar oğlu  Əmirov 1915-ci il 
mart ayının 25-də Naxçıvan  şəhərində 
anadan olmuşdur.
 Əli Əmirov Neft Maşınqayırma Tex-
nikumunun axşam şöbəsini bitirmiş, son-
ra Sənaye İnstitutunda təhsil almışdır.
1939-1940-cı illərdə “Türkmən-
neft’’də  fəhlə, mühəndis neftçıxarma 
ustası  vəzifəsində  işləmişdir. Sonralar 
təcrübəli neftçi kimi   Azərbaycana gələrək 
1940-1942-ci illər “Suraxanıneft’’də 
işləmişdir.
Burada neftçıxarma ustası  vəzi-
fəsindən trestin rəisi vəzifəsinə  qədər 
yüksəlmişdir. 1955-1959-cu illərdə 
Azərbaycan neft sənayesi nazirinin mü-
avini, 1959-1962-ci illərdə “Azərne
ft’’ 
İstehsalat Birliyinin baş direktoru 
vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.  Əllinci 
illərdə Azərbaycan neft-qaz hasilatı azal-
mağa başlandığı dövrdə  Əli  Əmirovun 
şəxsi iştirakı ilə “Qum adası’’ neft-qaz 
yatağının mənimsənilməsinə başlanıl-
mışdı. Quyu yüksək qaz və qaz konden-
satı ilə  işləməklə “Qum adası’’ yatağı-
nın kəşfininin  əsasını qoymuşdu. Məhz 
bu kəşflə Azərbaycan neft sənayesinin 
yenidən dirçəlişi başlandı. Sonralar 
“Bahar’’, “Səngəçal’’, “Duvanı-dəniz’’, 
“Bulla-dəniz’’ və s. neft-qaz yataqla-
rının istismara verilməsi Azərbaycan 
neft sənayesini yüksək zirvələrə qaldır-
dı ki, bu işdə  də  Əli  Əmirovun xüsusi 
xidmətləri vardır. 
1962-1971-ci illərdə  Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının Mərkəzi 
Komitəsinin katibi vəzifəsində 
işləmişdir.
 1972-ci ildə texnika elmləri doktoru 
elmi dərəcəsini, 1977-ci ildə professor 
elmi rütbəsini almışdır.
 1971-1977-ci illərdə yenidən “Az-
neft’’ Neft və Qazçıxarma  İstehsa-
lat Birliyində baş mühəndis və  rəis 
vəzifəsində çalışmışdır. 1977-ci ildən 
ömrünün axırınadək “Azərbaycan neft 
təsərrüfatı” jurnalının redaksiyasında 
işləyərək Azərbaycan Neft və Kimya 
institutun “Neft yataqlarının işlənməsi’’ 
kafedrasının professoru olmuşdur.
 O, neft sənayesinin elm və texnikası 
sahəsində aktual məsələlərə həsr edilmiş 
140-dan çox kitab, monoq
rafiya və elmi 
məqalələr yazmışdır. 
Əli  Əmirovun istehsalat və elmi 
fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 1969-cu ildə Dövlət 
mükafatına, 1970-ci ildə “SSRİ-nin fəxri 
neftçisi” adlarına layiq görülmüş, “Qır-
mızı Əmək Bayrağı”, 2 dəfə “Şərəf Ni-
şanı’’ ordenləri və bir sıra medallarla 
təltif edilmişdir. Neft sənayesinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə ona akademik 
İ.M.Qubkin adına mükafat verilmişdir. 
SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Elmi-texniki 
Cəmiyyətinin fəxri üzvü olmuşdur.
  Əli  Əmirov 1979-cu ildə Bakıda 
vəfat etmiş, I Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir. 
Neft və Qazçıxarma idarəsi (Qaradağ 
rayonu) və Bakı küçələrindən biri onun 
adını daşıyır.
100 
illiyi
Texnika
25
MART
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə