Teqvim-2015. pdf


Kimya.Biologiya.Tibb 130Yüklə 42,04 Kb.

səhifə52/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   173

113
Kimya.Biologiya.Tibb
130 
illiyi
Əbülfəz Qarayev  
1885-1952      
APREL
Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1885-ci 
il aprel ayının 20-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur. 
O, 1896-cı ildə Bakı gimnaziyasına 
daxil olmuş, 1907-ci ildə oranı bitirmiş-
dir. Gimnaziyanı bitirdikdən sonra o, 
Odessa şəhərində Novorossiysk Univer-
sitetinin tibb fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1912-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirən Əbülfəz Qarayev savadlı 
məzun kimi universitetdə saxlanılmışdır. 
Uşaq Xəstəlikləri Klinikasında iki il or-
dinator kimi çalışan  Əbülfəz Qarayev  
1915-ci ildə Vətənə - Bakıya qayıtmış-
dır. 
İlk azərbaycanlı pediatr olan Əbülfəz 
Qarayev  Azərbaycanda ana və  uşaq-
ların sağlamlığının mühafizə sistemi-
nin yaradıcısıdır. O, Respublika Uşaq 
Xəstəxanasının təşkilatçılarından biri-
dir. 1930-cu ildən  Əbülfəz Qarayevin 
praktiki, elmi və pedaqoji fəaliyyəti 
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutu ilə bağlıdır. Həmin il Tibb 
institutunun Pediatriya kafedrasına assis-
tent kimi qəbul olunan Əbülfəz Qarayev 
1931-ci ildə dosent, 1939-cu ildə profes-
sor və kafedra müdiri seçilmişdir.
Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Onun elmi araşdırmalarının  əksəriyyəti 
bağırsaq infeksiyalarına həsr olunmuş-
dur. Həmçinin qan xəstəliklərinin etio-
logiyası, patogenezi və müalicə yollarını 
öyrənmişdir.
Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildən öm-
rünün sonuna qədər Azərbaycan Uşaq 
Həkimləri Cəmiyyətinə rəhbərlik etmiş-
dir.  O, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin 
Elmi-Tibbi  Şurasının sədri və  Uşaqlara 
Müalicə-Profilaktika Yardımı  Şurasının 
üzvü olmuşdur.
Azərbaycanda pediatriya sahəsində 
kadrların hazırlanmasında 
Əbülfəz 
Qarayevin  xidmətləri  danılmaz-
dır. Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-
tutunun Pediatriya fakültəsi onun 
təşəbbüsü, rəhbərliyi və bilavasitə  işti-
rakı ilə yaradılmışdır. Həmin vaxtdan 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 
yetişdirilmiş bütün pediatrları profes-
sor Ə.Qarayevin tələbələri hesab etmək 
olar. Onun pedaqoji fəaliyyəti dövründə 
yetişmiş mütəxəssislərin çoxu bu gün 
Azərbaycan pediatriyasının qabaqcıl 
nümayəndələridir.
Əbülfəz Qarayevin tibb sahəsində 
xidmətləri xalqımız tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, “Əməkdar 
həkim” və 1940-cı ildə  “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür.  İki “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni  
və medallarla təltif olunmuşdur.
Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1952-ci 
il oktyabr ayının 24-də qəflətən vəfat et-
mişdir. 
Azərbaycan pediatriyasının banisi 
Əbülfəz Qarayev  həyatını Azərbaycan 
uşaqlarının sağlamlığının qorunması 
kimi nəcib və  şərəfli işə  həsr etmişdir. 
İndi Bakının 2 saylı Uşaq Klinik Xəstə-
xanası onun adını daşıyır. 
Ə d ə b i y y a t
Bir ailənin tarixi           
//Konsilium.- 2005. - 
№2.- S.32-33.
Əbülfəz Fərəc oğlu 
Qarayev //Konsilium.-
2005.- №2.- S.31.
Şərif, A. Qara Qarayev 
epoxası //Şərif A. XX  
əsr Azərbaycanının ya-
radıcı nəsilləri.- Bakı, 
2007.-S.34.
 
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
20
Həkim-pediatr  


114
Tarixdə bu gün 
Ümumdünya Gülüş Günü 
  1564
APREL
1 aprel beynəlxalq bayram kimi 
qeyd edilməsə  də, bir çox ölkələrdə 
bu günü əylənmək, zarafat etmək və 
bir-birini aldatmaqla keçirirlər. Bəzi 
ölkələrdə 1 aprel “Gülüş günü”, bə-
zilərində isə “Axmaqlar günü” adla-
nır. Amma bayramın necə yarandığını 
söyləmək çox çətindir. 1 apreldə bir-
birini aldatmaq adətinin meydana gəl-
məsilə bağlı müxtəlif fərziyələr var. 
Bəziləri bayramın yaranmasını 
Qədim Roma ilə  əlaqələndirirlər. La-
kin burada aprelin əvvəllərində deyil, 
fevralın ortasında “Axmaqlar bayra-
mı” qeyd edilirdi. 
Digərləri iddia edirlər ki, bu bayram 
Hindistanda yaranmış, amma burada 
da əsasən, 31 martı “gülüş günü” kimi 
qeyd etmişlər. Başqa fərziyəyə görə 
isə 1 aprelin kökləri orta əsrlər Avropa 
karvanlarında nümayiş etdirilən küçə 
tamaşalarına (balaqan) gedib çıxır.
Bir-birilə zarafat etmə adətini yeni 
illə əlaqələndirənlər də var. 16-cı əsrin 
ikinci yarısına qədər Avropada yeni il 
hazırlıqları martın sonunda başlamış, 
aprelin 1-də isə yeni il qarşılanmışdır. 
Daha sonra Fransa kralının fərmanı ilə 
Yeni il rəsmi olaraq 1 yanvarda qeyd 
edilməyə başlanmışdır. Amma çoxları 
ənənələrə sadiq qalaraq 1 apreli bay-
ram kimi qeyd etməyə davam etmişdi. 
Köhnə adətləri yox etmək məqsədilə 
1 apreldə bayram keçirənləri “1 aprel 
axmaqları” adlandırmağa və  ələ sal-
mağa başlamışlar. 
Rusiyada isə bu gün tam başqa 
əlamətdar hadisə ilə  əlaqədardır. Bir 
dəfə Peterburq əhalisi səhər tezdən 
yanğından xəbər verən həyəcan siqna-
lının səsinə yuxudan oyanmış, amma 
yanğın siqnalı yalandan verilmiş  və 
həmin gün 1 aprelə  təsadüf etmişdi. 
Bundan sonra Rusiyada 1 aprel günü 
zarafat günü kimi qəbul edilmişdir. 
1 apreli gülüş günü kimi qeyd etmək 
Azərbaycana keçmiş SSRİ-dən xatirə 
qalmışdır. Hazırda dünya əhalisinin 70 
faizi aprel ayının birinci gününü Gü-
lüş Günü kimi qeyd edir, dost-tanışla 
zarafatlaşır. 
Könlümüzü xoş tutmaq, əhval-ru-
hiyyəmizi yüksəltmək, mənfi enerjidən 
azad olmaq üçün gülüş  ən yaxşı 
vasitədir. Gülüş günündə yeni zara-
fatlar fikirləşin və gülməli vəziyyətlər 
yaradın. Sizi aldadanda da qətiyyən 
inciməyin, eyni əhval-ruhiyyə ilə ca-
vab verməyə hazır olun. Çünki gülüş 
insanın ömrünü uzadır... 
Ə d ə b i y y a t
Abdullayeva, A. Ümum-
dünya Gülüş Günü          
/A.Abdullayeva  //Mədəni 
həyat.- 2013.- №4.- S.22-
23.
Gülüş hədəfinə 
çevrilməyin: 1 aprel 
Beynəlxalq Gülüş Günüdür 
//Azərbaycan.- 2014.- 1 
aprel.- S.8.
Manaflı, G. 1 aprelin 
tarixi: Bu gün Beynəlxalq 
Gülüş Günüdür /G.Manaflı 
//Yeni Müsavat 2014.- 1 
aprel.- S.14.
Ümumdünya Gülüş Günü 
//Əkbər Qocayev. Bayram-
lar və tarixi günlər.- Bakı, 
2006.- S.45.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.ari-vizviz.blogspot.
com
www.ebooks.preslib.az
www.milli.az
1
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə