Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə196/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

407

Əlifba göstəricisi

A

Abasov İsmayıl Teymur oğlu  ----------------- 236

Abasova Elmira Əbdülhəmid qızı  -----------6,17

Abbasov Arif Akim oğlu ------------------ 344,361

Abbasov Bəhmən Kalış oğlu (bax: Bəhmən 

Vətənoğlu) 

Abbasov Ələddin Aslan oğlu ------------- 148,161

Abbasov Vaqif  Məhərrəm oğlu ---------- 286,300

Abbasova Adilə Ziyat qızı --------------------- 236

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu ---------- 310,314

Abdullayev Əsgər Ələkbər oğlu --------------7,33

Abdullayev Kamal Cahanbaxış oğlu ------------ 6

Abdullayev Rauf Cahanbaxış oğlu ------ 286,295

Abdullayev Zakir Bünyad oğlu --------------- 213

Abdullayeva Aida Həmdulla qızı -------- 113,123

Abdullayeva Həyat Həmdulla qızı ------ 285,292

Abiyev Ağacan Qulam oğlu ------------------- 312

ABŞ-da Azərbaycana qarşı tətbiq edilən 

qadağanın “Azadlığa dəstək aktı»na 907 saylı 

düzəlişin qüvvədən düşməsi barədə  ------------ 8

ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyini tanıması  --------------------------- 8 

Abşeron Rayon Mərkəzi Kitabxanası  ------- 378

Abutalıbov Ramiz Abutalıb oğlu -------- 286,299

Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şimali 

Azərbaycana yürüşləri  ------------------------- 379

Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şuşaya ikinci dəfə 

hücum etməsi  ----------------------------------- 379

Ağabəyli Rəna Ağaxan qızı ---------------------- 7

Ağalarov İdris Fərhad oğlu -------------------- 285

Ağamalıoğlu Səməd ağa Həsən oğlu ---- 344,359

Ağayev Eldar Baxış oğlu (bax: Eldar Baxış) 

Аğаyеv Еynullа Xankişi oğlu ------------ 343,348

Ağayev İslam Məmməd oğlu ----------------- 236

Ağayev Vahid Bəhram oğlu ------------------- 378

Ağayeva Kəmalə Ağa qızı ---------------- 212,216

Ağayeva Sima Abbas qızı -----------------------76

Ağdam rayonunun işğalı günü ----------- 214,233

“Ağdam-Şuşa” marşrutu ilə uçan “Mİ-8” mülki 

vertolyotunun erməni terrorçuları tərəfindən 

vurulması-------------------------------------------- 8

Ağdərə şəhərinin və rayonun bir çox kəndlərinin  

işğalı günü --------------------------------------- 213

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu --------------- 5

Ахundоv Аğаmusа Ağası oğlu  ------------- 40,61

Axundov İsmayıl Əbdülxalıq oğlu -------------- 7

Ахundоv İsmаyıl Hüseyn oğlu  ---------- 113,120

Axundov Qüdrət Əli oğlu  --------------------- 181 

Axundov (Axundzadə) Mirzə Fətəli 

Məhəmmədtağı oğlu  -----------------179,184-185

Ахundоv Ruhullа Əli oğlu ----------------------- 6

Axundov Şəmsəddin Əşrəf oğlu  -------- 344,366

Axundov Vahid Cümşüd oğlu  -------------- 40,56

Akademik A.Aqambekyanın təkidi ilə Parisdə 

keçirilən erməni ümummilli konqresi  ------- 380

Akif Əli  ---------------------------------------- 39,45

Alxazov Tofiq Həsən oğlu --------------------- 263

Allahverdiyev Məhəddin İsmayıl oğlu  ------ 150

Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlu  ---- 286,296

Almas İldırım  --------------------------------- 75,84

Alməmmədov Rüstəm Hidayət oğlu (bax: Rüstəm 

Behrudi) 

Аrzumаnlı Vаqif Minad oğlu --------------- 76,98

Aslanbəyov İbrahim bəy Allahverdi oğlu --- 262

Aşıq Kamandar  ---------------------------- 285,291

Aşıq Mirzə Bilal ------------------------------ 75,86

 Aşıq Şakir ---------------------------------------5,12

Aşıq Talıb ---------------------------------------- 376

Ayasofiya – Müqəddəs Sofiya Məbədi -- 379,397

Ayaz Vəfalı -------------------------------------- 113

Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlu  ----------- 377

“Azad Azərbaycan” televiziyası -------------- 346

Azərbaycan Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına 

qoşulub ------------------------------------------- 115

Azərbaycan Avropada adi silahlar haqqında .  150

Azərbaycan Bayrağı Günü  --------------- 312,333

Azərbaycan Demokratik Firqəsi -------------- 237

Аzərbаycаn Dövlət Himni ---------------- 150,176

Azərbaycan Dövlət Sirki ----------------------- 379

Azərbaycan Əlifbası Dili Günü  --------- 236,256

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü  -----41

Azərbaycan Kinosu Günü  ---------------- 236,257

Аzərbаycаn Kitаbхаnа işçilərinin I Qurultаyı --- 

------------------------------------------------ 115,142

Azərbaycan Milli valyutasının - manatın 408

dövriyyəyə buraxılması barədə fərman ------ 214

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi  -------8,35

Azərbaycan Milli Ordusunun ilk hərbi paradı- 287

Azərbaycan Pоlisi Günü ----------------------- 213

Azərbaycan Prokurorluğunun yaranması ---- 380

Azərbaycan Respublikası Fələstin arasında 

diplomatik əlaqələr ----------------------------- 115

Azərbaycan Respublikası Macarıstan arasında 

diplomatik əlaqələr ----------------------------- 115

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ----  41

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Parlament Kitabxanası ----------------------77,105

Azərbaycan Respublikası Rusiya arasında 

diplomatik əlaqələr ----------------------------- 115

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə 

Yardım Fondu  ---------------------------------- 237

Azərbaycan Respublikası Türkiyə arasında 

diplomatik əlaqələr -------------------------------- 7

Azərbaycan Respublikasının ATƏT-ə üzvü 

olunması  -------------------------------------------- 8

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin yaradılması haqqında” fərman  - 214

“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi 

haqqında” qanun ----------------------------------- 8

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatına (ECO) üzv qəbul olunması  ------  41

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm 

Hеydər оğlu Əliyеvin аndiçmə günü  -------- 287

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı  --------------- 380

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda 

Xocavənd (Martuni) rayonunun mərkəzini azad 

etmişdir  ------------------------------------------ 263

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi seçilmişdir ------ 345

Azərbaycan Velosiped Federasiyası  --------- 380

Azərbaycan və Türkiyə arasında təmənnasız 

hərbi yardım haqqında saziş  ------------------ 213

Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqı ------------------ 115

Azərbaycanda Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı 

referendum  -------------------------------------- 237

Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü  ----- 

------------------------------------------------ 181,208

Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə 

Bayramı Günü  ---------------------------------- 181

Azərbaycanda Novruz bayramının ilk dəfə dövlət 

səviyyəsində keçirilməsi ------------------ 380,404

Azərbaycanda «Space» televiziya kanalı 

yayıma başlamışdır ----------------------------- 287

Azərbaycanın BMT-nin Uşaq hüquqları 

Konvensiyasına qoşulması -------------------- 181

Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü -  78

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı  ---78

Azərbaycanın YUNESKO-ya üzvlüyü -- 181,205

Azərbaycanlıların deportasiyasının II mərhələsi   

----------------------------------------------------- 380

Azərbaycanlıların sоyqırımı günü  -- 78,110-111

B

Babanlı Məhəmməd Baba oğlu ------------------ 7 

Babanlı Tofiq Xanlar oğlu -----------------------41

Babanlı Vidadi Yusif oğlu ---------------------- 5,10

Babayev Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu --------- 376

Babayev Əbülfəz İsmayıl oğlu ----------- 263,275

Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu ------------7,29

Babayev Nəriman İbadulla oğlu -------------- 149

Babayev Rasim Hənifə oğlu -------------- 343,352

Babayev Rauf  Yusif oğlu ----------------- 344,357

«Badamlı» Mineral Sular Zavodu  ----------- 380

Bağır Cəfər (bax Cəfər Bağır)

Bağırov Adil Kamil oğlu ----------------------- 148

Bağırov Cəfər Səfər oğlu (bax: Cəfər Bağır) 

Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlu ---------- 180,194

Bağırov Tahir Əminağa oğlu ------------- 212,220

Baxışov Hafiz Həbib oğlu (bax: Hafiz Baxış) 

Baxşıyev Bahadur Ələkbər oğlu -------------- 345

Bаkı Mеtrоpоlitеni ------------------------- 312,332

Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmir yolu  --- 312

Bakıda GUAM bloku--------------------------- 312

Bakıda ilk rus-Azərbaycan məktəbi ---------- 379

Bakıda konka nəqliyyatı   ---------------------- 379

Bаkıхаnоv Əhmədxan Məmmədrza o. -- 262,268

Bakıxanov Tələt Soltan oğlu ------------- 179,189

Bakı-Krasnovodsk bərə yolu ------------------ 380

“Bakı-Novorossiysk” neft-boru kəməri  ----- 380

Bakı-Tiflis arasında birbaşa teleqraf xətti  --- 379

Bayat Oruc bəy (bax: Oruc bəy Bayat)

Bayişeva-Zeynalova Güləndam 

Mühəmmədcanovna ---------------------------- 236

Bayramova Cəmilə Əsədulla qızı ------------- 377

Bayramova Roza Əli qızı ---------------------- 213

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə