Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə198/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

411

Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu ---------------- 311,326

Əliyev Rafiq Əziz oğlu ----------------------- 41,66

Əliyev Rövşən Nəriman oğlu ------------ 235,246

Əliyeva Nəcibə Abbas qızı ----------------------41

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı ---------------- 263,274

Əlizаdə Аqşin Əliqulu oğlu -------------- 148,157

Əlizadə Elbrus Kərim oğlu -----------------77,100

Əlizadə Əbdül Əli oğlu ------------------------ 236

Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı ------------- 148,159

Əlizadə Hümmət Əli oğlu --------------------- 285

Əlizadə Məsud Ağamehdi oğlu --------------- 149

Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlu ----- 114,138

Əmirаslаnоv Əhlimаn Tapdıq oğlu ------ 311,329

Əmirоv Fikrət Məşədi Cəmil oğlu ------ 310,322

Əsədov Malik Hamil oğlu ---------------- 180,199

Əsədov Rəfael Əvəz oğlu ----------------- 286,297

Əsədov Vaqif Firudin oğlu  --------------- 113,125

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü  -------- 181,206

Əzimzadə Gülbəniz Yusif qızı ----------- 114,129

Əzimzаdə Yusif Əhmədulla oğlu ----------- 39,44

Əzizov Tofiq Müseyib oğlu----------------------- 7F

Faşizm üzərində Qələbə Günü  ---------- 150,170

Fərəcov Ənvər Səyyad oğlu -------------- 180,200

Fərəcov Fərəc Səttar oğlu ------------------------- 5

Fərəcova Kübra Yəhya qızı -------------------- 149

Fərzəliyev Məşədi Məmməd ------------- 376,383

Fəthi Xoşginabi ------------------------------- 75,82

Firuz Mustafa ------------------------------------ 180

Füzuli rayonunun işğalı günü  ----------- 237,259

G

Gədəbəy Rayon Mərkəzi Kitabxanası  -- 378,394

Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsi erməni 

silahlı qüvvələrindən təmizlənmişdir -------- 236

Gənclər Günü  --------------------------------- 41,68

Gəraybəyli Аğаsаdıq Ağəli oğlu  ----------- 76,91

Gоrаni Əsgər аğа -------------------------- 149,166

Gömrük İşçiləri Günü ----------------------------- 8

Göyərçin xanım (Qazıyeva Gövhər) ---- 377,385

“Greenpeace” Təşkilatının Yaranma Günü  - 263

Güləliyev Oqtay Güləli oğlu ------------- 311,323

Günəş Günü  ------------------------------------- 150H

Hacıbababəyov Qasım bəy -------------------- 376

Hacıyev Akif Cəfər oğlu ------------------ 345,369

Hacıyev Aqil Cəfər Xəndan oğlu -------- 236,251

Hаcıyеv Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu --- 180,191

Hacıyev Əşrəf Əhmədpaşa oğlu ----------------75

Hacıyev Hüsü Hüseynəli oğlu ---------------- 262

Hаcıyеv Rаuf Soltan oğlu ---------------- 148,155

Hacıyev Şakir Şahverdi oğlu (bax: Aşıq Şakir)

Hаcıyеvа Sоnа Salman qızı -------------- 180,195

Hafiz Baxış --------------------------------- 285,288

Haşımov Məhərrəm Kazım oğlu ------------ 39,48

Haşımova Şahnaz Həsən qızı ----------------- 179

Hеydər Əliyеv аdınа Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn əsаs 

iхrаcаt bоru kəməri ------------------------ 263,279

Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı  ------ 150,171

Heydər Əliyev “1948-1953-cü illərdə 

azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki 

tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə 

deportasiyası haqqında” fərmanı  ------------- 346

Heydər Əliyev Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna üzv 

seçilmişdir  --------------------------------------- 312

Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədri 

seçilməsi ----------------------------------------- 380

Heydər Əliyevin Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna 

üzv seçilmiş və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I 

müavini təyin edilmişdir  ---------------------- 380

Həmidov Məmmədşərif Həbibulla oğlu --- 40,58

Hərbi Dоnanma Günü  ------------------------- 236

Həsən bəy Zərdabi (bax: Zərdabi Həsən bəy) 

Həsən Mirzə ------------------------------------- 311

Hikmət Nazim (bax: Nazim Hikmət)

Hüqo Viktor Mari ---------------------------------39

Hümmətov İsgəndər Məhəmməd oğlu (bax: 

İsgəndər Coşqun) 

Hüseyn Cavid ------------------------------ 285,290

Hüseynov Elxan Ağahüseyn oğlu ------------ 343

Hüseynov Elman Süleyman oğlu ----------- 40,55

Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu ----------- 262,273

Hüseynov Rövşən Şəmil oğlu --------------- 40,52

Hüseynova Tamara Hacıbaba qızı ------------ 345
412

X

Xankənddə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

məqsədi gedən erməni separatçıları baş 

qaldırmışdır  ------------------------------------- 380

Xankəndinin işğalı günü  ----------------- 346,373

Xanlar Rayon Mərkəzi Kitabxanası ---------- 379 

Xanlarov Mövsüm bəy Məhəmməd bəy o. -- 263

Xələfova Rəxşəndə Əhməd qızı ----------------77

Xəlil Rza Ulutürk -------------------------- 285,289

Xəlil Zahid (bax: Zаhid Хəlil)

Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu ----------- 40,63

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu ------------40

Xəlilov Zahid Abdulla oğlu (bax: Zаhid Хəlil) 

Xətai Şah İsmayıl (bax: Şah İsmayıl Xətai)

Xızır Nəbi bayramı  ---------------------------- 150

Xоcalı sоyqırımı -------------------------- 41,72-73

Xocavənd rayonunun işğalı--------------- 286,303

Xocavənd r-nun Qaradağlı kəndinin işğalı -  41,70

Xoşginabi Fəthi (bax: Fəthi Xoşginabi)

Xudafərin körpüsü  ------------------------ 379,398

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının 

Peşə Bayramı Günü  ---------------------------- 237

İ

İbrahimov Xəlil İbrahim oğlu ----------------- 376

İbrahimov İbrahim İbiş oğlu ---------------- 41,64

İbrahimov Rasim Səxavət oğlu ---------- 114,134

İbrahimova Bilqeyis İsmayıl qızı ------------- 213

İçərişəhərin qala divarlarının bərpası  -------- 380

İldırımoğlu Əli (bax Əli İldırımoğlu) 

İlk dəfə alman coğrafiyaşünası Ferdinand fon 

Rixthofen tərəfindən «Böyük İpək Yolu» termini 

işlədilmişdir-------------------------------------- 379

İlk kitab çapı  ------------------------------- 263,283

İmaməliyeva Gülzar Manaf qızı  ------------- 345

İmanov Lətif Muxtar oğlu ---------------- 262,272

İmişli Rayon Mərkəzi Kitabxanası  ----- 378,395 

İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü  ------- 150

İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv 

edilməsi uğrunda Beynəlxalq Mübarizə Günü-  78

İsgəndər Coşqun -------------------------------- 376

İsgəndərov Əhməd Əhməd oğlu --------- 311,328

İsgəndərov İsgəndər Etibar oğlu ----------------39

İsmayıllı Rayon Mərkəzi Kitabxanası  ------- 378 

İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlu ------------- 40,54

İsmayılov Məmmədsaleh Cəmil oğlu -------- 113

İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu -------------- 236,255

İstanbulda Azərbaycanın da iştirakı ilə Qara 

Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı  -------- 181

“İzvestiya” qəzeti  --------------------------------78

K

Katayev Valentin Petroviç ------------------------ 5

Kazım Qarabəkir Paşa--------------------- 213,228

Kazımov (Kazımi) Oqtay Məmməd o. -- 344,354

Kazımovski Mirmahmud Mirələkbər o.  377,384

Kazımzadə Qumral-Rəna Zəki qızı ---------- 311

Kəlbəcər rayonunun işğalı günü  -------- 115,141

Kəlbəcərdə Ağdaban soyqırımı  -------------- 115

Kələntərli Münəvvər Səməd qızı -------- 377,387

Kələntərli Yavər Əli qızı --------------------- 76,88

Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı 

Günü  --------------------------------------------- 312

Kəngərli Bəhruz (Şamil) Şirəlibəy oğlu -----5,14

Kərimоv Kərim Abbasəli oğlu ----------- 312,330

Kərimzadə Fərman İsmayıl o. --------------- 75,80

Kolas Yakub -------------------------------- 310,315

Kоnstitusiya Günü ------------------------- 312,334

Korneyçuk Nikolay Vasilyeviç (bax: Çukovski 

Korney İvanoviç) 

“Koroğlu” operası ------------------------- 115,146

Krasnovodskdan Bakıya üzən sərnişin bərəsi  - 7

Q

Qacar Ağa Məhəmməd şah Qovanlı ------- 76,94

Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə 

Günü  ---------------------------------------- 312,340

Qandi İndira -------------------------------- 311,325

Qarabağ xanlığı ləğv edilmişdir  -------------- 379

Qarabaği Kərbəlayı Səfixan Sultanhüseyn o. 376

Qaradağ Rayon MKS-nin 2 saylı Sahil qəsəbə 

filial kitabxanası --------------------------------- 379

Qaradağ Rayon MKS-nin 8 saylı Ələt qəsəbə 

uşaq kitabxanası  -------------------------------- 379

Qarakənd faciəsi --------------------------- 312,338

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu ----------------- 114

Qarayeva Ninel İsrafil qızı --------------------- 150

Qasımov Alim Həmzə oğlu --------------- 235,241

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə