Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə199/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

413

Qаsımоv Əlfi Səhlik oğlu ----------------------- 5,9

Qasımov Əli Camal oğlu (bax: Əli Səbri) 

Qasımov Həsən Məmməd oğlu --------------- 179

Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu ----------------41

Qаsımоvа Fidаn Əkrəm qızı ------------- 179,190

Qasımova Həbibə Süleyman qızı ------------- 236

Qasımzadə Ənvər Əli oğlu ------------------ 39,46

Qаşqаy Mirəli Seyidəli oğlu -------------------7,31

Qatır Məmməd (Məmmədov Məmməd Əli o.) 377

Qayıbov İsmət İsmayıl oğlu -------------- 286,298

Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndi işğal  78

Qazax rayonunun Xeyrimli kəndi işğal  -------78

Qazax rayonunun Qızıl Hacılı kəndi işğal  -- 150

Qazax rayonunun Sofulu kəndi işğal  -------- 115

Qazax r-nun Yuxarı Əskipara kəndinin işğalı- 181 

Qazıyeva Gövhər (bax Göyərçin xanım)

Qazıyeva Zəhra Kərim qızı -------------------- 149

Qədimov Yaqub Bala oğlu --------------------- 213

Qədimоvа Sаrа Bəbiş qızı ---------------- 148,160

Qədirova Törə Qədir qızı ---------------------- 345

Qədri Fatma Qədir qızı -------------------- 113,126

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu --------- 40,62

Qəlbinur Paşa (bax: Paşa Qəlbinur)

Qənbərov Əhəd Muxtar oğlu (bax: Əhəd Muxtar)

Qənbərov Ramiz Bulud oğlu ------------- 212,219

Qətran Təbrizi ------------------------------ 376,381

Qiyasi Cəfər Əli oğlu ------------------------- 77,99

Qızıl Aypara Günü --------------------------------78

Qonçabəyim ------------------------------------- 376

Quba Rayon Mərkəzi Kitabxanası  ------ 378,394

Qubadlı rayonunun işğalı günü  --------- 237,260

Qubadov Hüsnü Baba oğlu ----------------------- 6

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu ------------- 344,360

Quliyev Əli Musa oğlu ------------------------- 150

Quliyev Əliağa Eyvaz oğlu --------------- 148,153

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu ------------- 236

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu --------------------- 7

Quliyev İbrahim Hilal oğlu -------------------- 376

Quliyev İsrafil Piri oğlu ---------------------- 40,59

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu ---------77,102

Quliyev Ramiz Əyyub oğlu -------------- 113,124

Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu -------------- 310,321

Quliyeva Qəndab Nəbi qızı -------------------- 235

Quliyeva Lalə Hüseyn qız --------------------- 114

Quliyeva Səmayə Əli qızı --------------------- 181

Quluzadə Mirzəağa Yüzbaşı oğlu ------------ 285

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı ------------- 76,96

Qurban bayramı ---------------------------- 380,406

L

Laçın rayonunun işğalı  ------------------  150,173

Lеonаrdо dа Vinçi ------------------------------ 113

“Leyli və Məcnun” operası -------------------- 379

Lizina Nataliya Davıdovna (İsmayılova) ---- 377

Lоpе dе Vеqа ------------------------------- 310,317M

M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Müsəlman gənclik 

təşkilatı”nın yaradılması  ---------------------- 379

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutu  ------------------------------------------ 346

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika 

Kitabxanası  ------------------------------------- 378

Mahmud Şəbüstəri ------------------------- 378,392

Mahmudbəyov Böyük bəy Mahmud bəy o. - 263

Mahmudbəyova Məhbubə Kərim qızı ------- 181

Mahmudov Emin Sabit Rəhman oğlu (bax: Emin 

Sabitoğlu)

Mahmudov Ərəstun İspəndi oğlu ----------- 40,53

Mаqоmаyеv Müslüm Məhəmməd oğlu - 235,242

Mansurov Eldar Bəhram oğlu --------------- 39,47

Mansurov Mirzə Mansur Məşədi Məlik o. --6,16

Mаrşаk Samuel Yakovleviç -------------------- 310

Mehdiyev Firudin Mehdi oğlu ---------------- 344

Məcidov Balababa Fərəc oğlu ------------------77

“Mədəni-mааrif” jurnаlının nəşri ------------- 380

Mədətov Fariz Əlövsət oğlu -------------- 114,135

Məftun Əkbər ------------------------------ 113,118

Məhərrəmov Asif Yusif oğlu ------------- 212,222

Məhərrəmov Ziyəddin Həmil oğlu ----------- 149

Məlikaslanov Ramiz Lütfəli oğlu ------------- 377

Məlikov Firuz Əli oğlu ---------------------------- 7

Məlikоvа Аfаq Süleyman qızı ----------------6,18

Məlikova (Melikoff ) İren xanım ------------- 311

Məmməd Rahim --------------------------- 113,119

Məmmədbəyоv Lütfi Şahbaz oğlu ---------- 39,49

Məmmədəliyev Həbib Mehdi oğlu -------------77

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli o. -- 236,253

Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu ------------- 5

Məmmədli Qulаm Məmməd oğlu ---------- 75,85
414

Məmmədov Aytəkin İsrayıl oğlu--------- 149,163

Məmmədоv Böyükаğа Mircəfər oğlu --------6,19

Məmmədov Əhməd Musa oğlu --------------- 377

Məmmədоv Хudu Surxay oğlu ---------- 345,368

Məmmədov Kamran Dadaş oğlu ------------- 344

Məmmədоv Qаfur Nəsir oğlu ----------------- 377 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu -----------------7,30

Məmmədov Mehmanəli Əkbər oğlu ------- 41,67

Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu -------- 180,196

Məmmədov Murtuza (bax: Bülbül)

Məmmədov Nəriman Həbib oğlu -------- 344,356

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu -------------------- 7

Məmmədоv Tokay Həbib oğlu ----------- 212,218

Məmmədova Əzizə Əbdülbaği qızı ----- 377,386

Məmmədova Səidə Müslüm qızı ------------- 148

Məmmədоvа Şövkət Həsən qızı --------- 113,121

Məmmədova Zivər Nəcəfqulu qızı ------ 179,187

Məsud Afaq  -------------------------------- 179,182

Məşədibəyov Ağası Abutalıb oğlu ------------ 376

Mikayıl Mirzə ---------------------------------- 6,21

Mikayılov Bilal Mustafa oğlu (bax:Aşıq Mirzə 

Bilal) 

Milli Dirçəliş Günü  ----------------------- 312,337Milli Qurtuluş Günü  ---------------------- 181,207

Milli Məclis Azərbaycan hərbçilərinin 

Əfqanıstanda beynəlxalq sülhyaratma 

missiyasına razılıq verib  ---------------------- 312

Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü  ---- 214,232

Milli Musiqi Günü  ------------------------ 263,278

Milli Silahlı Qüvvələr Günü  ------------- 181,209

Milli Tеatr Günü  ----------------------------78,107

Milli Televiziya və Radio Şurası  ------------- 286

Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə 

Bayramı Günü  ------------------------------------78

Minsk qrupu yaradılmışdır  ----------------------78

Mirsəlimov Mirmehdi Mirmövsüm oğlu ---- 236

Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsəri ---

----------------------------------------------------- 379

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu (bax: Həsən Mirzə) 

Mirzə Kazım bəy  -------------------------- 180,202

Mirzəyev Knyaz İbrahim oğlu ---------------- 149

Mirzəyev Mikayıl Şahvələd oğlu (bax: Mikayıl 

Mirzə) 


Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlu --- 113,116

Mirzəyev Şirin Vəli oğlu ----------------------6,24

Mitskeviç Konstantin Mixayloviç (bax: Kolas 

Yakub) 


Molyer Jan Batist  --------------------------------- 5

Moskva rəhbərliyinin qərarı ilə Qazax rayonunun 

İncədərə yaylağı, Kəmərli, Aslanbəyli, Qaymaqlı 

kəndləri ərazilərinin bir hissəsi Ermənistana 

verilmişdir --------------------------------------- 380

Mövsümov Cəfər Hacı Həsən oğlu  ------------- 6

Muxtar Əhəd (bax Əhəd Muxtar)

Musabəyova Umnisə Süleyman qızı ---- 286,301

Musayev Fəxrəddin Musa oğlu ---------- 212,223

Musayev İsa Həsən oğlu ----------------------- 311

Musayev Paşa İsmayıl oğlu (bax: Paşa Qəlbinur)

Mustafayev Alı Mustafa oğlu ------------ 114,132

Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu (bax: Firuz 

Mustafa)


Mustаfаyеv Mustаfа Şurа оğlu (bax: Mustаfа 

Çəmənli) 

Mustаfа Çəmənli --------------------------- 262,265

Müharibə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Ətraf 

Mühitin İstismarının Qarşısınıalma Günü  -- 312

N

Naxçıvan SSR Azərbaycanın tərkibində olmaqla 

MR elan edilmişdir  ---------------------------- 380

Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi 

ilə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) yaradılmışdır 

------------------------------------------------ 312,339

Naxçıvanda yerləşən 75-ci motoatıcı diviziyanın 

heyəti Rusiyaya yola salınmışdır ------------- 237

Nağıyev Ağa Musa ------------------------ 377,390

Nağıyev Ramiq Muxtar oğlu (bax: Ramiq 

Muxtar) 

Namazəliyev Qurban Hüseyn oğlu ----------- 311

Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı 

Bеynəlxalq Mübarizə Günü  ------------- 181,210

Natəvan Xurşidbanu  ---------------------- 235,238

Nazim Hikmət  --------------------------------- 5,13

Neftçilər Günü  ----------------------------- 263,280

Nemətov Azərpaşa Zəfər oğlu ----------- 235,244

Nemətov Zəfər Əlipaşa oğlu ------------- 180,193

Nəbati Seyid Əbdülqasım Möhtərəm o. ----- 376

Nəbiyev Əhməd Mustafa oğlu ---------------- 343

Nəcəf Rasim ------------------------------------- 376

Nəcəfov Fəxrəddin Vəliyəddin oğlu ------- 76,93

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə