Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə200/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

415

Nəcəfov Yunis İsa oğlu -------------------- 235,247

Nəriman Nərimanovun Xatirə Muzeyi ------- 380

Nəsib Davud (bax: Davud Nəsib)

Nəsibov Davud Məcid oğlu (bax: Davud Nəsib) 

Nəsibov Mərifət Əhməd oğlu ------------ 149,163

Nəsimi rayon MKS-nin X.R.Ulutürk adına 3 saylı 

filial kitabxanası  -------------------------------- 378

Nəsimi İmadəddinin vəfatının 600 ili  -- 379,399

Nəzərli Nəcəfqulu Cavad oğlu (bax: Nəcəf 

Rasim) 

Nəzərova Balacaxanım Teymur qızı -----------40Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu -------- 236,254

Niyаzi Hacıbəyov-Tağızadə -------------- 235,243

Nobel Mükafatı Təqdimatı Günü  ------------ 346

Novruzi Əlibəy Nəzərəli oğlu ------------ 310,319

Novruzov Abbasəli Ramazan oğlu ----------- 149

Novruzov Şövqi Heydər oğlu ----------------- 149O

Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu  ----- 212,221

Orhan Pamuk ------------------------------------ 179

Oruc bəy Bayat ---------------------------------- 377

Orucov Sabit Atabala oğlu --------------------- 149

Оrdubаdi Məmməd Səid Hacağa oğlu ----- 75,83

Оsmаnlı İsmаyıl Osman oğlu ------------ 114,128

P

Paqanini Nikkolo ------------------------------- 285

Parklara Yürüş Günü  -------------------------- 115

Paşa Qəlbinur ---------------------------------77,103

Pаşаyеv Qəzənfər Məmməd oğlu -------- 236,252 

Pişəvəri Seyid Cəfər Cavadzadə --------- 235,250

Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə  Dövlət Agentliyi və ASAN 

Xidmət Mərkəzləri  ----------------------------- 214

Prezident Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının 

yaradılması barədə Sərəncam imzalamışdır - 312

Prоkurоrluq İşçiləri Günü  --------------------- 286R

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi 

İşçilərinin Peşə Bayramı  ---------------------- 345

Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsi  ---- 181

Rahim Məmməd (bax: Məmməd Rahim)

Ramazan bayramı -------------------------- 380,405

Ramazanzadə Malik Heydər oğlu --------------77

Ramiq Muxtar ------------------------------ 262,264

Rasizadə Hüseyn Abdulla oğlu (bax: Hüseyn 

Cavid) 


Repressiya Qurbanları Günü   ------------ 287,307

Rеspublika Günü  -------------------------- 150,177 

Rəfibəyli Xudadat bəy Ələkbər bəy oğlu ----6,27

Rəhmanzadə Fazil Şamil oğlu -------------- 39,43

Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd oğlu ------- 180,201

Rəsulov Qeybulla İbadulla oğlu ----------------75

Rojdestvenski Robert İvanoviç ---------- 179,186

Rostropoviç Mstislav Leopoldoviç --------- 76,89

Rubаkin Nikolay Aleksandroviç --------- 213,231

“RUH” Azərbaycan Jurnalistlərinin Müdafiəsi 

Komitəsi------------------------------------------ 150

Rusiyada Böyük Oktyabr Sosialist inqilabının 

qələbəsi  ------------------------------------------ 287 

Russo Jan Jak --------------------------------------39

Ruzvelt Franklin Delano -------------------------- 6

Rüstəm Behrudi ---------------------------- 262,267

Rüstəmbəyova Aliyə Fətulla qızı -------- 378,393

Rüstəmov Ənvər Göyüş oğlu ----------------- 345

Rüstəmov İsfəndiyar Adil oğlu --------------- 179

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu ----------------------40

Rüstəmov Səid Əli oğlu ------------------- 148,154

Rüstəmova Azadə Cəfər qızı ------------- 213,229

Rzаyеvа Аğаbаcı İsmayıl qızı ----------- 343,353 

Rzayeva Həqiqət Əli qızı ----------------- 148,156S

Sabir Mirzə Ələkbər ----------------------- 148,152

Sabitoğlu Emin (bax: Emin Sabitoğlu)

Sabunçu Rayon MKS-nin 10 saylı Bilgəh 

qəsəbə filial kitabxanası ------------------------ 378

Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu ----------------- 41,65

Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər qızı ---------- 114,130

Sadıqzadə Sadıq İsmayıl oğlu ----------------- 345

Salahova Zərifə Teymur qızı ---------------- 40,60

Salayeva Zəhra Məmməd qızı -------------77,101

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu ---------------7,32

Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu -------------- 345

Samux Rayon MKS-i -------------------------- 379

Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu -------- 311,324

Senyuşkin Sergey Aleksandroviç -------- 262,271416

Seretelli Georgi Yefimoviç -------------------- 148

Servantes Saavedra Migel de  ----------------- 285

Seyid Hüseyn Sadıqzadə  ----------------------5,11

Seyidov Həsən Neymət oğlu ------------- 235,249

Seyidov İmran Sultan oğlu --------------- 344,363

Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlu -------- 262,270

Seyidov Nadir Miribrahim oğlu --------- 115,139

Seyidzadə Bağır Qasım oğlu ------------- 377,389

Sеyidzаdə Mеhdi Həsən oğlu ------------ 310,313

“Səadət” xeyriyyə cəmiyyəti ------------------ 379

Səbri Əli (bax: Əli Səbri)

Səfərəliyеvа Kövkəb Kamil qızı --------------5,15

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu ------------- 344,367

Səfərov Cəlil Əziz oğlu ------------------------6,25

Səfərova Zemfira Yusif qızı -------------- 179,188

Səhiyyə İşçiləri Günü  -------------------------- 181

Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı 

Günü  --------------------------------------------- 237

Səttаrхаn Hаcı Həsən оğlu --------------- 235,248

Simurğ Tаğı Şаhbаzi (bax: Tаğı Şаhbаzi Simurğ) 

Siyəzən Rayon MKS-i ------------------------- 379

Siyəzən rayonu yaradılmışdır -------------------41

SSRİ Nazirlər Soveti “Ermənistanın SSR-də 

yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan SSR-in 

Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” -  346

SSRİ-nin yaradılması ilə Azərbaycanın formal 

müstəqilliyinə tamamilə son qoyulması  ---- 346

Sultanov Həsən Abbas oğlu ------------------- 149

Sumbаtzаdə Əlisöhbət Sumbat oğlu ---------6,28

Suraxanı rayon MKS-nin O.Sarıvəlli adına 5 saylı 

Əmircan qəsəbə filial kitabxanası  ------------ 378

Sülеymаnоv Mаnаf Fərəc oğlu ------------- 75,79

Süleymanova Elmira Teymur qızı ------- 213,227

Süleymanova Fatma Həmzə qızı ------------- 345

Ş

Şah İsmayıl Xətai -------------------------- 212,226

Şahtaxtinski Məhəmməd Həbibulla o. -- 213,230

Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlu ------- 180,197

Şamaxı zəlzələsi --------------------------------8,37

Şamoyev Firudin İsa oğlu ------------------- 40,51

Şаşıqоğlu Nоdаr İzzətoviç ------------------- 76,90

Şəbüstəri Mahmud (bax: Mahmud Şəbüstəri) 

Şəkidə ilk ipək emalı fabriki ------------- 379,402

Şəmkir Rayon Mərkəzi Kitabxanası ---- 378,395 

Şərifzadə Sadıq Hüseyn oğlu ------------------ 343

Şərur Rayon MKS-i  ---------------------------- 379

Şubert Frans Peter --------------------------------- 6

Şuşa Rayon MKS-i ----------------------------- 379

Şuşa rayonunun işğalı --------------------- 150,169

Şuşa rayonunun Quşçular və Malıbəyli 

kəndlərinin işğalı  ----------------------------- 41,69

Şuşa yaxınlığında Daşaltı əməliyyatı ----------- 8

Şükürov Şahlar Əvəz oğlu ---------------- 149,162

Şüvəlan qəsəbə Kütləvi Kitabxanası --------- 378 T

Tаğı Şаhbаzi Simurğ  --------------------- 212,215

Tağıyev Eyyub İsmayıl oğlu --------------------- 7

Tağıyev Şamxal Kərim oğlu ---------------------77

Tağıyev Tağı Əzizağa oğlu --------------- 310,318

Tağızadə Zərəngiz Əli qızı ----------------------77

Talıblı Böyükağa Mirqasım oğlu ---------------75

Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü  ----- 115,144

Tarverdiyev Fuad Cəfər oğlu ------------------ 148

Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü  ----------- 312

Televiziya və radio verilişlərinin həftəlik 

proqramı  ----------------------------------------- 380

“Televiziya və Radio yayımı haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu  ------- 181

Teymurov Rizvan Rəhman oğlu --------- 114,133

Təhmasib Məmmədhüseyn --------------- 114,137

Tərbiyət Mirzə Məhəmmədəli xan ------ 149,167

Tərtər Rayon MKS-i  --------------------------- 379

Tolstoy Aleksey Konstantinoviç -------------- 262

Topçubaşov Əlimərdan bəy  -------------- 149,165

Tоfiq Fikrət --------------------------------- 343,350

Turizm İşçiləri Günü  --------------------------- 263

Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı  --- 237

U

“Ulduz ” jurnalı nəşrə başlamışdır   ---------- 380

Ulutürk Xəlil Rza (bax: Xəlil Rza Ulutürk)

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü  ----- 181

Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо 

Vеrilişləri Günü --------------------------------- 346
417

Ü

Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü  - 

----------------------------------------------------- 115

Ümumdünya Balıqçılıq Günü  ---------------- 150

Ümumdünya Diabet Günü  -------------------- 312

Ümumdünya Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni 

Müxtəliflik Günü  ------------------------------- 150

Ümumdünya Ev Heyvanları Günü  ---------- 312

Ümumdünya Əhali Günü  --------------------- 213

Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü  ---- 115

Ümumdünya Gülüş Günü  --------------------- 115

Ümumdünya Hemofiliya Günü  -------------- 115

Ümumdünya Xərçəng Günü  --------------------41

Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü - 150

Ümumdünya Kənd Təsərrüfatı Heyvanları 

Günü  --------------------------------------------- 286 

Ümumdünya Qaçqınlar Günü  ---------------- 181

Ümumdünya QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü  ---- 

------------------------------------------------ 345,370

Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü  ------ 286

Ümumdünya Meşələr Günü  --------------------78

Ümumdünya Meteoroloq Günü  ----------------78

Ümumdünya Metrologiya Günü -------------- 150

Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü -------------78

Ümumdünya Okeanlar Günü  ----------------- 181

Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü 

----------------------------------------------------- 263

Ümumdünya Planeti zibildən təmizləyək 

aksiyası keçirilmişdir --------------------------- 380

Ümumdünya Poçt Günü  ----------------------- 287

Ümumdünya Sağlamlıq Günü  ---------------- 115

Ümumdünya Salam Günü  -------------------- 312

Ümumdünya Səhralaşma və Quraqlıqla 

Mübarizə Günü  --------------------------------- 181

Ümumdünya Statistika Günü  ----------------- 312

Ümumdünya Su Günü  ---------------------------78

Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi 

Günü ------------------------------------------------41 

Ümumdünya Televiziya Günü ------------------41

Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin 

Yaranması Günü  -------------------------------- 312

Ümumdünya Turizm Günü  -------------- 263,282

Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü ------- 150

Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü  ---- 312,339

Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü   286

Ümumdünya Yer Günü  ------------------------ 115

Ümumxalq hüzn günü  -------------------------8,36

V

Vaqif Molla Pənah Mehdi ağa oğlu ----- 376,382

Vaşinqton Corc (bax: Corc Vaşinqton)

Vavilov Nikolay İvanovic---------------------- 311

Vəkiova Fatma İsmayıl ağa qızı ----------------77

Vəkilоvа Lеylа Məhəd qızı --------------------6,20

Vəliyev Yusif Abdulla oğlu ------------------ 76,92

Vəliyeva Afaq Məsud qızı (bax: Afaq Məsud) 

Vətənoğlu Bəhmən (bax: Bəhmən Vətənoğlu)

Y

Yasamal rayonu Q.Musabəyov adına Kütləvi 

Kitabxana ---------------------------------------- 378

Yеni il --------------------------------------------7,34 

Yusif İbn Əbu Sac Divdad --------------------- 377

Yüzbaşov Faiq Hüseyn oğlu -----------------------Z

Zaqafqaziya Sovet Sosialist  Federativ 

Respublikasının yaradılması  ------------------ 345

Zaqafqaziya SSR-lar Federativ İttifaqı yaranmış 

və Azərb.SSR bu ittifaqa daxil olmuşdur -----346

Zeynalov Bahadır Qasım oğlu ---------------- 150

Zeynalova Şəfiqə Mikayıl qızı ---------------- 179

Zəngilan rayonunun işğalı günü  -------- 287,308

Zülfüqarova Xumar Rza qızı ------------------ 310

Zаhid Хəlil ------------------------------------- 75,81

Zеynаlоv Еldəniz Məmməd oğlu -------------6,22

Zərdabi Həsən bəy ------------------------- 180,203
418

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə.-Bakı, 2004-2005.

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası: AKE.- Bakı: [M. F. Axundzadə adına Milli Kitabxana],    

2015.- 630, [2] s. 

Azərbaycan qadını ensiklopediyası.- Bakı, 2002.-404 s.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə. C.1-2 .-Bakı, 2009-2010.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə: “Azərbaycan cildi” .-Bakı, 2007.- 884 s.

 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası:10 cilddə.-Bakı, 1976-1986.

 Azərbaycan tarixi günbəgün: kitab-təqvim.- Bakı, 2008.-368 s.

 Azərbaycanda kim kimdir: ensiklopedik sorğu kitabı.- Bakı, 2010.- 392 s.

 Azərbaycanın elmi elitası-elmlər doktorları: məlumat kitabçası.- Bakı, 2011.- 320 s.

 Azərbaycanın tanınmış xanımları=Famous ladies of Azerbaijan.-Bakı, 2002.- 270 s.

 Cəfərov,T. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti.- Bakı, 2007.- 219 s.

 Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası.- Bakı: Şərq Qərb, 2008.- 320 s.

 Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar.- Bakı,2008.- 135 s.

 Əhmədov, S. Azərbaycan tarixindən 100 şəxsiyyət.- Bakı, 2006.- 267 s.

 Əhmədov, T. Azərbaycan Yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə).- Bakı, 2011.-1056 s.

 Əlizadə,Y.M. Azərbaycan efiri:tarix və müasirlik.- Bakı: Nurlan, 2006.- 184 s.

 Əsgərov, V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları .- Bakı, 2010.- 288 s.

 Fəxri Xiyaban=The Honorary Cemetery.- Bakı, 2007.- 208 s.

Qarabağ:Yaddaş.-Bakı, 2010.-192 s.

 Qocayev,  Ə. Bayramlar və tarixi günlər.- Bakı: Altun Kitab, 2006.- 152 s.

 Mərdanov, M.Azərbaycan təhsil tarixi:3 cilddə.-Bakı, 2011.

Muğam ensiklopediyası.- Bakı, 2008.- 215 s.

Naxçıvan Ensiklopediyası.-Bakı, 2002.- 594 s

 Nicat,  Ə. Müdriklik məbədi /Əlisa Nicat.- Bakı, 2005.-1108 s.

 Rəhimli, İ. Azərbaycan teatr tarixi.-Bakı: Çaşıoğlu, 2005 - 864 s.

 Rəhimli, İ. Üç əsrin yüz otuz ili.-Bakı: “Qapp-poliqraf” korporasiyası, 2003.-264 s.

 Seyidzadə, M. Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- 252 s.

 Şərif, A. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri=Творческие династии Азербайджана в XX веке.- 

Bakı, 2007.-120 s. +120 s.

 Üzeyir  Hacıbəyli Ensiklopediyası.-Bakı: Şərq-Qərb, 2008.-239 s.

Varlıq: ensiklopedik toplu.- Bakı, 1998.- 283 s.

İnternet resursları.
419

Münd

əricat

Yanvar .......................................................................... 4-37

Fevral ........................................................................... 38-73

Mart .............................................................................. 74-111

Aprel ............................................................................ 112-146

May............................................................................... 147-177

İyun .............................................................................. 178-210

İyul ............................................................................... 211-233

Avqust ......................................................................... 234-260

Sentyabr ...................................................................... 261-283

Oktyabr ........................................................................ 284-308

Noyabr ......................................................................... 309-341

Dekabr ......................................................................... 342-374

Əlavələr........................................................................ 375-406

Əlifba göstəricisi ........................................................ 407-417

İstifadə olunmuş ədəbiyyat  ...................................... 418


Təqvim Milli Kitabxananın   

əməkdaşları tərəfindən 

hazırlanmışdır.

Nəşriyyat rеdaktоru: 

Mehriban Cəfərova

Dizayner:

İlham Zəkəryəyev

 

Ünvan:  

AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç.57

Е-mail: contact@anl.az

URL: www.anl.az

Sifariş №: 30

Çapa imzalanmışdır: 21.10.2016

Tiraj: 300

Pulsuz

Mətbəənin direktoru: 

Elman Qasımov

Zərdabi LTD MMCNəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi.

Sifariş №

Tel.: iş (012) 514 73 73 

mob. (050, 055) 344 76 01

e-poçtu: zerdabi_em@mail.ru

2017Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə