Teqvim-2017. pdfYüklə 5,26 Mb.

səhifə55/200
tarix13.11.2017
ölçüsü5,26 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   200

114

anadan olmasının 110 illiyi

Bədii qiraət ustası, pedaqoq, aktyor, rejissor  Əbluc Həsən Abbasqulu oğlunun  

(22.04.1942-13.03.1994) anadan olmasının 75 illiyi

Хаlq аrtisti Оsmаnlı İsmаyıl Osman oğlunun (24.04.1902-22.06.1978) аnаdаn 

оlmаsının 115 illiyi

Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Əzimzadə Gülbəniz Yusif qızının 

(26.04.1947-07.12.2006) anadan olmasının 70 illiyi

Хаlq аrtisti Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər qızının (28.04.1917-15.08.2003) аnаdаn 

оlmаsının 100 illiyiMilli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eyvazov Qorxmaz Abış oğlunun (01.04.1967-

10.02.1994) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi

Əməkdar jurnalist, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mustafayev Alı Mustafa 

oğlunun (14.04.1952-19.11.1991) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Teymurov  Rizvan Rəhman oğlunun 

(16.04.1967-09.12.1991) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov  Rasim Səxavət oğlunun (18.04.1962-

26.06.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mədətov Fariz Əlövsət oğlunun (18.04.1972) 

аnаdаn оlmаsının 45 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Cəbrayılov Mikayıl  Əhmədiyyə  oğlunun 

(27.04.1952-06.06.1990) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, professor Quliyeva  Lalə Hüseyn qızının 

(05.04.1942) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi

Ədəbiyyatşünas, folklorşünas, dramaturq, filologiya elmləri doktoru, professor 

Təhmasib Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlunun (12.04.1907-05.10.1982) 

аnаdаn оlmаsının 110 illiyi

Filologiya elmləri doktoru, professor Eyvazova Roza Hüseyn qızının 

(16.04.1937) аnаdаn оlmаsının 80 illiyiCoğrafiya. Geologiya

Geoloq, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Əlixanov  Ənvər 

Nəzər oğlunun (17.04.1917) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya

Əməkdar elm xadimi, riyaziyyatçı Cavadov Maqsud Əlisimran oğlunun 

(13.04.1902-25.05.1972) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi

Akademik Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlunun (28.04.1907-1986) аnаdаn 

оlmаsının 110 illiyi

Kimya. Biologiya. Tibb

Akademik Seyidov Nadir Miribrahim oğlunun (28.04.1932-05.10.2015) 

аnаdаn оlmаsının 85 illiyi 

Akademik Qarayev Siyavuş Fərhad oğlunun (30.04.1942-02.01.2015) аnаdаn 

137

134


133

132


131

126


130

129


128

127


138

136


135


115

оlmаsının 75 illiyiTarixdə bu gün 

Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)

Beynəlxalq Quşlar Günü (01.04.1901)

Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1953)Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04. 1993)

Azərbaycan Respublikası Rusiya ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur 

(04.04.1992)

Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)Kəlbəcərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən Ağdaban 

soyqırımının 25-ci ildönümü (08.04.1992)

Аzərbаycаn Kitаbхаnа  işçilərinin I Qurultаyının keçirilməsinin (11.04.1962) 

55 illiyi

Ermənilər  Şuşa  şəhərinin müdafiəçilərinə qarşı kimyəvi silahdan istifadə 

etmişdir (12.04.1992)

Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)

Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)

Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü (15.04.1992)

Azərbaycan Respublikası  Fələstin ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur 

(15.04.1992) 

Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964)

Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)

Parklara Yürüş Günü (19-24.04.1995)

Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)

Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)

Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının yаrаdılmаsının (23.04.1932) 85 illiyi

Azərbaycan Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulub (25.04.1997)

Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)Qazax rayonunun Sofulu kəndinin işğalının 25-ci ildönümü (27.04.1992)

Azərbaycan Respublikası Macarıstan ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur 

(27.04.1992)

Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.1996)

Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)

Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının ilk 

tamaşasının nümayiş olunmasının (30.04.1937) 80 illiyi

 

142139

140


141

143


144

145


146


116

Milli ədəbiyyat

Osman Mirzəyev 

1937-1991

APREL

Osman Mirzə Hüseyn oğlu Mirzəyev 

1937-ci il aprel ayının 13-də Bakı-

da anadan olmuşdur. 190 saylı orta 

məktəbi bitirdikdən sonra 1956-cı ildə 

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin  filologiya fakültəsinin 

jurnalistika şöbəsinə daxil olmuşdur.

Universiteti bitirdikdən sonra 7 il 

gənclərin mətbu orqanı olan “Молодежь 

Азербайджана” qəzetində çalışmış-

dır. Burada sıravi tərcüməçi kimi işə 

başlayan Osman Mirzəyev sonralar 

qəzetin məsul katibi vəzifəsinədək 

yüksəlmişdir. 

1968-1990-cı illərdə  “Вышка” 

qəzetində işləmiş, əvvəlcə şöbə müdiri, 

sonra məsul katib vəzifələrini icra et-

mişdir. 1978-ci ildə isə redaktor müa-

vini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

O.Mirzəyevin peşəkarlığı televi-

ziyada da özünü biruzə verirdi. O, 

Azərbaycan televiziya məkanında ilk 

bədii-publisistik, ictimai-siyasi “Dal-

ğa” verilişinin yaradıcılarından  biri 

idi.


1990-cı ilin sentyabr ayında Os-

man Mirzəyev Azərbaycan Respub-

likasının Prezident Aparatında  şöbə 

müdiri vəzifəsinə  təyin olunmuşdur. 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 

ön cərgələrdə olmuş, 1991-ci ildə par-

lament seçkilərində iştirak etmişdir.

Osman Mirzəyev görkəmli jurnalist, 

publisist və yazıçı kimi geniş ədəbi ya-

radıcılıqla məşğul olmuşdur. Onun 

“Qartal uçuşda”, “Damla və göl”, “Bir 

dəfə yaşayırıq” oçerklərdən ibarət  top-

luları, həmçinin “Adlarımız” kitabı 

xalq arasında öz populyarlığını hələ də 

itirməmişdir.

O.Mirzəyevin  «Вышка» qəzetində 

dərc olunan «Мир  твоему  дому, 

брат-карабахец» və  «Мадонна  из 

Садарака» məqalələri cəmiyyətdə bö-

yük  əks-səda doğurmuş  və ozamankı 

ölkə  rəhbərliyinin təşvişinə  səbəb ol-

muşdur. Bu məqalələrdə müəllif Dağ-

lıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb 

Ermənistana birləşdirməkdə vasitəçi 

olan Moskvanın siyasətini kəskin 

tənqid atəşinə tutmuşdu.

Azərbaycan Jurnalistlər  İttifaqının 

“Qızıl Qələm” mükafatı ilə təltif olun-

muş, 1988-ci ildə  mətbuat sahəsində 

göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan 

SSR-in “Əməkdar jurnalist” fəxri adı-

na layiq görülmüşdür.

Osman Mirzəyev 1991-ci ildə 

Xocavənd rayonu yaxınlığında bir sıra 

digər dövlət xadimləri ilə birgə oldu-

ğu “Mİ-8” vertolyotunun ermənilər 

tərəfindən vurulması nəticəsində şəhid 

olmuşdur.

Hazırda Səbail rayonunda yerləşən 

190 saylı orta məktəb Osman 

Mirzəyevin adını daşıyır.

13

Ə d ə b i y y a t 

Adlarımız A-Ş: 70 

illik yubiley buraxılışı 

/O.Mirzəyev.- Bakı: Qa-

nun, 2007.- 266, [2] s.

İmam Mustafayev 

(siyasi portret): İllər, 

şəxsiyyətlər /O.Mirzəyev                 

//Ədəbiyyat qəzeti.-

2010.- 13 avqust.- S.1, 2.

Qurbanlı, R. Son 

mənzili qəlb olanlar: 

/R.Qurbanlı //Gün.-

2006.- 1-7 aprel.- S.24.

Orxan, R. Osman 

Mirzəyev yalnız 

jurnalist yox, həm 

də vətənpərvərlik 

missiyası daşıyırdı                          

/Rəhman Orxan               

//Zaman.- 2015.- 1 

dekabr.- S.10.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/

wiki/Osman_Mirzəyev

80 

illiyi

Yazıçı-publisist

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə