“TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 50,81 Kb.

tarix25.03.2018
ölçüsü50,81 Kb.


AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

  

      “TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nun  Elm  və  texnika  işləri  üzrə 

prorektoru, g.-m.e.d. 

 _____________  RAUF ƏLİYAROV 

 

    “______” ___________  2017-ci il                  

 

  

 

  

 

  

3314.01 - Tibbi texnologiya mühəndisliyi (sahələr üzrə)  

       ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının  

 

 P R O Q R A M I 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 BAKI – 2017 

                   Tərtib etdilər:          “Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrasının müdiri,  

                                                       dosent  R.İ.Nəbiyev, 

                                                        

                                                      “Cihazqayırma  mühəndisliyi”  kafedrasının  dosenti, 

t.ü.f.d. B.İ.İsmayılov,   

 

                                                      “Cihazqayırma  mühəndisliyi”  kafedrasının  dosenti, t.ü.f.d. K.Ş.İsmayılova.   

 

  

                  Redaktor:  

 “Cihazqayırma  mühəndisliyi”  kafedrasının  müdiri, 

dosent R.İ.Nəbiyev 

 

  Rəy verənlər“İnformasiya 

texnologiyaları 

və 

idarəetmə”   kafedrasının  professoru S.M.Cəfərov  

 

 “İdarəetmə  və  sistemlər  mühəndisliyi”  kafedrasının  

professoru, t.e.d. S.İ.Yusifov 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 3314.01 – Tibbi texnologiya mühəndisliyi (sahələr üzrə)  

       ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğuna qəbul imtahanının  

 

 

P R O Q R A M I  

Giriş 

 

Bu proqramın əsasını aşağıdakı ali məktəb fənləri üzrə bölmələr təşkil edir: biotibbi cihazlar,  aparatlar,  sistemlər  və  komplekslər;  biotibbi  texnikanın  müasir  problemləri; 

biotibbi  tədqiqatlarda  texniki  ölçmələr;  biotibbi  sistemlərin  texniki  vasitələri;  biotibbi 

diaqnostikanın  texniki  metodları;  sistem  analizi;  səhiyyənin  təşkili  və  kliniki 

monitorinq; tibbi  müalicə  metodları  və  sistemləri;  diaqnostik  informasiyanın  alınma 

vasitələri.  

 

 

1. Biotibbi texnika və onun vasitələri  

1.1 Biotibbi tədqiqatlarda texniki vasitələrin rolu.Biotibbi texniki vasitələr 

2. Tibbin müasir problemləri 

2.1  Tibbin  aktual problemləri,  virus  xəstəlikləri,  kardiologiya  sahəsində  problemlər, 

bədxassəli şişlərin artması, sinir – psixi problemlər. 

3. Tibbi müalicə metodları 

3.1  Ənənəvi  müalicə  metodları.Orqan  köçürülməsi.  Hipotermiya.Cərrahiyyə.  Şüa 

terapiyası. 

3.2    Qeyri  ənənəvi  müalicə  metodları.  Homeopatiya.  Naturotapiya.  Akupunktura 

Aferez 

4. Kliniki laborator müayinə metodları və sistemləri 

4.1  Kliniki  laborator  hemotologiya,  kliniki  biokimya,  kliniki  mikrobiloji  metod, 

kliniki toksikologiyaümumi kliniki müayinə metodu, qanın ümumi kliniki təhlili, 

qan və sidiyin biokimyəvi təhlili.  5. Tibbi müayinə metodlarının sistemləşdirilməsi 

5.1 Tibbi alətlərin tətbiqi metodu.invaziv və qeyri invaziv metod. 

5.2  Orqanizmin  müayinə  metodları.  Sturuktur  diaqnostika  funksional  diaqnostika, 

laborator diaqnostika. 

 

6. Bioloji müayinə və müalicə metodları  

6.1  Ümumi  bioloji  tədqiqat  metodları.Sturuktur  diaqnostika,  funksional  diaqnostika, 

laborator diaqnostika. 

7. Kardioloji müayinə və müalicə metodları 

7.1 Ürək. Ürək çatmazlığı, kəskin və xroniki ürək çatmazlığı. 

7.2 Exoqrafiya üsulu. 

8. Tənəffüs sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları 

8.1 Tənəffüs sistemi orqanlarının xəstəlikləri. Kəskin bronxit, bronxial astma 

8.2  Tənəffüs  yolları  xəstəliklərinin  müayinəsində  əsas  metodlar.Rentgenoskopiya 

metodu, Tomoqrafiya 
 

9. Həzm sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları 

9.1 Həzm sistemi xəstəlikləri.qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi 

9.2 Rentgen müayinə metodu. Kolonoskopiya 

10. Onkoloji müayinə və müalicə metodları 

10.1 Biopsiya metodu, kimyəvi terapiya şüa terapiyası.Şişlərin ölçülməsi üsulları 11. Arterial qan təzyiqinin ölçülməsi üsulları 

            11.1.  Arterial  qan  təzyiqi.Hemodinamikanın  əsas  prinsipləri.Arterial  nəbz.Korotkov 

üsulu. 

12. Bədən temperaturunun tənzimi və müasir tibbi ölçü cihazları 

          12.1 İstiliyin əmələ gəlməsi.  Temperatur şkalaları. Termometru ölçən cihazlar. 13. Elektromioqrafiya üsulları və cihazları 

14. Beyin potensiallarının ölçülməsi.Elektroensofaloqraf 

15. Kardiostimulyatorlar 

15.1 Ürəyin fəaliyyətinə təsir edən kardiostimulyatorlar. 16. Ultrasəslə diaqnostika üsulları 

17. Bioloji introskopiya aparatları 18. Cərrahiyədə istifadə olunan aparatlar. 

18.1 Kardiomonitorlar.Suni nəfəsalma sistemləri.Suni yuxu aparatları 19. Elektron inqalyatorlar 

19.1 Nəfəs yolları və orqanlarının diaqnostikası və müalicə aparatları 20. Ürəkdə elektrik hadisələri 

21. Elektrocərahiyyə avadanlığı 

21.1 Lazer “bıçaq .Ultrasəs “bıçaq”.Endoskop texnikası. Mikrocərrahiyyə texnikası.  

 

 

 

           “Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrasının  

            müdiri, dosent   

   


 

 

  

 

 R.İ.Nəbiyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ə D Ə B İ Y Y A T 

 

1.

 Məmmədov R.Q., Rəhimova Y.Q. Tibbi informatika. Dərslik.- Bakl: ADNSU- 

nun nəşri, 2016.- 505 səh.  

2.

 

Хамбли,  П.  Измирение  артериалного  давления  /  П.  Хамбли.  –  URL: www.ua.arh.ru 

3.

 Arterial qan təzyiqi.  URL: 

http://www.168.az/news/social/2242

 

4.

 Блинов  Н.  Н.,  Костылев  В.  А.,  Наркевич  Б.  Я.  Физические  основы 

рентгендиагностики. – М.: АМФ-Пресс, 2002. – 76 с. 

5.

 

Костылев В. А., Рыбаков Ю. Л. Физические основы применения магнитных полей в медицине. – М.: АМФ-Пресс, 2004. 

6.

 Ярмоненко С А., Вайнсон А. А. Радиобиология человека и животных. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 530 с. 

7.

 

Pedro  Andreo,  Michael  D.C.,  John  I.  H.,  Ben  J.  M.  et  al.  Review  of  Radiation Oncology Physics. – IAEA Vienna, 2003. – 530 p. 

8.

  Abbasov  V.A.,  Məmmədov  R.Q.,  Həsənov  T.Ə.,  Məmmədov  U.Q.,  Fedorsov 

A.Z. İntellektual ölçmə vasitələri. Dərslik. Bakı: ADNA nəşr-tı, 2013. – 243s. 

9.

 

14. Əliyev A., Abbasquliyev A., Xasməmmədova G. Bioloji obyekt və proseslərin  modelləşdirilməsi. Bakı, ADNA,2014. 

10.


 

Кардиология - Беленков Ю.Н.   Mосква -  2007. 

11.

 

 Qarayev  A.  İ.,  Mustafayev  M.K.  “Mərkəzi  sinir  sisteminin  fiziologiyası”  Dərs vəsaiti, ADV nəşriyyatı , 1961 

12.


 

 Гусев  В.Г.  Получение  информации  о  параметрах  и  характеристиках 

организма и физические методы воздействия на него. М.: Машиностроение, 

2004. 


13.

 

 Медицинские  приборы.  Разработка  и  применение.  М.,  Медицинская  книга, 2004. 

14.


 

 Biotibbi tədqiqatlarda avtomatik tənzimləmə.  Metodik vəsait. 

 

15.


 

 Bioloji  obyekt  və  proseslərin  modelləşdirilməsi.  Metodik  vəsait.  Bakı,  ADNA  – 

2014. 

16.


 

 Tibbi müalicə metodları və sistemləri. Dərslik. Bakı – 2016 
3314.01 “Tibbi texnologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə 

SUALLAR 

1. Biotibbi texnika və onun vasitələri  

2. Tibbin müasir problemləri 

3. Tibbi müalicə metodları 

4. Kliniki laborator müayinə metodları və sistemləri 

5. Tibbi müayinə metodlarının sistemləşdirilməsi 

6. Bioloji müayinə və müalicə metodları  

7. Kardioloji müayinə və müalicə metodları 

8. Tənəffüs sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları 

9. Həzm sistemi orqanlarının müayinə və müalicə metodları 

10. Onkoloji müayinə və müalicə metodları 

11. Arterial qan təzyiqinin ölçülməsi üsulları 

12. Bədən temperaturunun tənzimi və müasir tibbi ölçü cihazları 

13. Elektromioqrafiya üsulları və cihazları 

14. Beyin potensiallarının ölçülməsi.Elektroensofaloqraf 

15. Kardiostimulyatorlar 

16. Ultrasəslə diaqnostika üsulları 

17. Bioloji introskopiya aparatları 

18. Cərrahiyədə istifadə olunan aparatlar. 

19. Elektron inqalyatorlar 

20. Ürəkdə elektrik hadisələri 

21. Elektrocərahiyyə avadanlığı 

 

 

 1.

 

Биомедицинская техника и ее средства 2.

 

Современные проблемы медицины 3.

 

Методы медицинского лечения 4.

 

Методы и системы клинически – лабораторных обследований 5.

 

Систематизация методов медицинского обследования 6.

 

Методы биологического обследования и лечения 7.

 

Методы лечения  кардиологического обследования 8.

 

Методы обследования и лечения системы органа дыхания 9.

 

Методы обследования системы органов пищеварения 10.

 

Методы обследования онкологии 11.

 

Методы измерения артериального давления  12.

 

Современные медицинские приборы и регулирования температуры тела 13.

 

Средства  и методы электромиографии 14.

 

Измерение потенциала мозга.Злектроэнцелограф 15.

 

Кардиостимулятор 16.

 

Методы ультрозвуковой  диагностики  17.

 

Аппараты  используемы в интроскопии 18.

 

Аппараты используемые в операционных 19.

 

Злектронные ингаляторы 
20.

 

Электричики процессы в сердце 21.

 

Электрооперационные оборудования  

 

Kafedra müdiri, dosent   

 

 

 

                R.İ.Nəbiyev 

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə