Testl ə r I Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun idarәetmә prinsipi hansıdır?


Situasiyanı düzəltmək üçün nəzarətin hansı növləri daha əhəmiyyətlidir?Yüklə 1,37 Mb.
səhifə4/10
tarix18.06.2018
ölçüsü1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

181. Situasiyanı düzəltmək üçün nəzarətin hansı növləri daha əhəmiyyətlidir?

A) İlkin nəzarət və cari nəzarət

B) İlkin nəzarət və yekun nəzarət;

C) Cari nəzarət və yekun nəzarət;

D) Yekun nəzarət və ilkin nəzarət;

E) Yekun nəzarət və cari nəzarət.182. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təşkilat səviyyəsində aşağıdakı

metod və vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun deyildir?

A) bütün növdən olan ehtiyatlara qənaət

B) məhsul istehsalı üçün dövlət sifarişləri sisteminin formalaşdırılması

C) qiymətin əmələ gəlməsinin tənzimlənməsinə dövlət siyasətinin

formalaşdırılması

D)malların və xidmətlərin sertifikasiyası

E)dövlət sifarişi

183. Nəzarət prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A) 2. Faktiki nəticələrin standartlarla müqayisə edilməsi. 3. Təshihatlar aparmaq.

B) 1. Standartları yoxlamaq. 2. Nəticələri yoxlamaq. 3. Təsnifatlaq aparmaq.

C) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Gələcəyimüəyyən etmək.

D) 1. Standartlaşdırma. 2. İxtisaslaşdırma. 3. Kombinələşdirmə.

E) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Kənarlaşmaları müəyyən etmək.184. İnzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan

hansılar daxil deyildir?

A) təcrübə mübadiləsi

B) sərəncam

C) təlimat

D) əmr

E) əsasnamə185.Nəzarət prosesinin yekun mərhələsində, situasiyadan asılı olaraq, menecer hansı davranış növünə keçə bilər?

A) 1. Standartları təsdiqləmək. 2. Standartlara yenidən baxmaq. 3. Əmək haqqını artırmaq.

B) 1. Standartları seçmək. 2. Qiymətləri dəqiqləşdirmək; 3. Nə isə etmək.

C) 1. Heç nə etməmək. 2. Hər şey etmək. 3. Heç kəsə bir söz deməmək.

D) 1. Nə isə etmək. 2. Heç nə etməmək. 3. Sakit durmaq.

E) 1. Heç nə etməmək. 2. Kənarlaşmaları aradan qaldırmaq. 3. Standartlara yenidən baxmaq.186. metodun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) yoxlama sistemi

B) planlaşdırma

C) təsərrüfat hesabı

D) rentabellik

E) mənfəət187. Səmərəli nəzarətin xarakteristikaları hansılardır?

A) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Nəticələrə istiqamətlənmə. 3. İşə uyğunluq. 4. Müasirlik. 5. Çeviklik.

B) 1. Məqsədlərə uyğun olmaq. 2. Nəticələrə uyğunluq. 3. Tələbata uyğunluq. 4. Təklifə uyğunluq. 5. Çeviklik.

C) 1. Çeviklik. 2. Cəldlik. 3. Dəqiqlik. 4. Səliqəlilik. 5. Qənaətçilik.

D) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Keçmişə istiqamətlənmə; 3. Təcrübəyə istiqamətlənmə. 4. Müasirlik. 5. Dəqiqlik -

E)) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Gələcəyə inam. 3. İşə uyğunluq. 4. Çeviklik. 5. Müasirlik.188. Biznes təşkilatlarında formal qrupların neçə əsas tipi var?

A) 3;


B) 2;

C) 5;


D) 4;

E) 6.


189. Biznes təşkilatlarında formal qruplar necə yaranır?

A) Rəhbərlərin iradəsilə.

B) Rəhbərlərin istəyinə uyğun olaraq;

C) İstehlakçıların tələbi əsasında;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) Həmkarlar təşkilatının idarəsilə;190. Yunan sözü olan «metod»un hərfi mənası nə deməkdir?

A) tədqiqat üsulu

B) tədqiqatın məqsədi

C) tədqiqat sistemi

D) tədqiqatın təşkili

E) tədqiqat tsikli191. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) İstehlakçıların tələbi əsasında.192. Adamların qeyri–formal təşkilatlara daxil olmasının səbəbləri hansılardır?

A) Mənsubiyyət, kömək, müdafiə, ünsiyyət, simpatiya;

B) Mənsubiyyət, kömək, vəzifə, mükafat, ünsiyyət;

C) Mənsubiyyət, sədaqət, mükafat, prinsip, vəzifə;

D) Sədaqət, etibar, inam, əqidə, məslək;

E) Sədaqət, kömək, mükafat, münasibət.193. Başlıca ideyası “cəmiyyətin tələblərini nəzərə almaqla istehlakçılara lazım olanı istehsal edirəm “ olan marketinq konsepsiyasının adı nədir?

A) sosial- etik konsepsiya

B) istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

C) əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D) qarşılıqlı təsir marketinqi

E) reklam və satışın həvəsləndirilməsi194. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

C) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik;195. Başlıca ideyası “bacardığımı istehsal edirəm” olan marketinq

konsepsiyasının adı nədir?

A) istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

B) sosial- etik konsepsiya

C) əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D)qarşılıqlı təsir marketinqi

E) reklam və satışın həvəsləndirilməsi196. Homans modelinin əsas dəyişənləri hansılardır?

A) Fəaliyyət, qarşılıqlı münasibətlər, emosiya;

B) Fəaliyyət, istirahət, əmək haqqı;

C) Fəaliyyət, əmretmə, nəzarət;

D) Emosiyalar, məhsuldarlıq; nəzarət;

E) İstirahət, məhsuldarlıq, məmuniyyət;197. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.198. Reklam və satışın stimullaşdırılması” konsepsiyasının təkamül illəri hası

variantda düzgün göstərilmidir?

A) 1930-1950

B)1920-1930

C) 1860-1920

D)1960-1980

E)1980-1995199. Hakimiyyətin neçə forması var?

A) 5;


B) 6;

C) 3;


D) 4;

E) 9;


200. Hakimiyyət forması hesab edilmir:

A) Qarşılıqlı hakimiyyət;

B) Məcburiyyətə əsaslanan hakimiyyət;

C) Etalon hakimiyyəti;

D) Ekspert hakimiyyəti;

E) Mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyəti.201. Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda

düzgün göstərilmişdir?

A) 1920-1930

B) 1860-1920

C)1930-1950

D)1960-1980

E)1980-1995202. Xarizm nədir?

A) Liderin şəxsi keyfiyyətlərinin gücünə əsaslanan hakimiyyətdir;

B) Məntiqə əsaslanan hakimiyyətdir;

C) Ənənəyə əsaslanan hakimiyyətdir;

D) Liderin maddi imkanlarına əsaslanan hakimiyyətdir;

E) Qohumluğa əsaslanan hakimiyyətdir.203. Hansı təsir formaları icraçını rəhbərlə daha aktiv və səmərəli əməkdaşlığa sövq edə bilər?

A) 1. İnandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

B) 1. Mükafatlandırma; 2. Vəzifədə irəli çəkmə.

C) 1. Maddi mükafatlandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

D) 1. Qohumlar vasitəsilə təsir; 2. Səlahiyyətvermə.

E) 1. Aldatma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi.204. “İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda

düzgün göstərilmişdir?

A) 1860-1920

B) 1720-1860

C) 1930-1950

D) 1960-1980

E)1980-1995205. Rəhbər inandırma yolu ilə təsiretmə prosesində öz hakimiyyətini artırır yoxsa azaldır?

A) Azaldır;

B) Artırır;

C) Hakimiyyətin bu işə dəxli yoxdur;

D) And içir;

E) İcraçı ilə yarı bölür.206. İnandırma yolu ilə təsirin zəif tərəfləri hansılardır?

A) Təsirin gec baş verməsi və qeyri müəyyənlik;

B) Təsirin tez baş verməsi və müəyyənlik;

C) Çox and içmək lazım gəlir;

D) İcra rəhbərdən şübhələnir;

E) Nəzəriyyə çox vaxt tələb olunur.207. Qeyd edilənlərdən birinin H.Fordla əlaqəsi yoxdur.

A) 1927-ci ildə “T” model avtomobili ilə bazarı tutaraq uğur qazandı

B) 8 saatlıq iş gününə keçid onun adı ilə bağlıdır.

C) “İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının müəllifidir.

D) “T” model avtomobil ona uğur gətirdi

E) 5$-lıq iş günü onun adı ilə bağlıdır.208. Qərarqəbuletmədə iştirakın təmin edilməsi yolu ilə təsir hansı psixoloji amilin köməyi ilə həyata keçir?

A) İcraçı hiss edir ki, onun hakimiyyətini tanıyır və qabiliyətinə hörmət edirlər;

B) İcraçı hiss edir ki, ondan qorxurlar və ona hörmət etmək istəyirlər;

C) İcraçı hiss edir ki, onun rəhbərə kimsə tapşırıb;

D) İcraçı düşünür ki, onu aldadıb istismar edirlər;

E) İcraçı düşünür ki, belə etsə mükafat alacaqdır.209. Liderliyin öyrənilməsinə hansı yanaşmalar (mövqelər) mövcuddur?

A) 1. Şəxsi keyfiyyət mövqeyindən yanaşma. 2. Davranış mövqeyindən yanaşma; 3. Situasiya mövqeyindən yanaşma.

B) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Rəhbərlik mövqeyindən yanaşma; 3. İşlərin mövqeyindən yanaşma.

C) 1. Situasiya mövqeyindən yanaşma. 2. İş mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafatlandırma mövqeyindən yanaşma.

D) 1. Şəxsi keyfiyyətlər mövqeyindən yanaşma. 2. Qarşılıqlı münasibətlər mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafat mövqeyindən yanaşma.

E) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Tələbat mövqeyindən yanaşma; 3.Situasiya mövqeyindən yanaşma.210. Rəhbərlik stili nədir?

A) Rəhbərlərin öz tabeçiliyində olanlarla münasibətlərdə, onlara təsir göstərmək və təşkilatlar məqsədlərinə nail olmağa sövq etmək üçün, adət etdiyi davranış manerasıdı;

B) Rəhbərlərin işçiləri təşkilatın məqsədlərinə nail olmağa sövq etmək istifadə üçün istifadə etdiyi təsir üsuludur;

C) Rəhbərlərin işçiləri mükafatlandırmaq üçün istifadə etdiyi meyarlar toplusudur;

D) Rəhbərin, işçiləri təşkilatın məqsədlərinə nail olmağa istiqamətləndirilməsi üçün onlara öyrətdiyi üsullar toplusudur;

E) Rəhbərin işçilərə inanmasıdır.211. ünsiyyətin əsas fuknsiyalarına aid deyil

A) tənzimləmə funksiyası

B) kommunikasiya funksiyası

C) koordinasiya funksiyası

D) anlaşmaq funksiyası

E) xidmət funksiyası212. Duqlas Mak Qreqorun “X” nəzəriyyəsinə görə avtoqrafik rəhbərin tabeçili-yində olanlara münasibətdə əsaslandığı ilkin şərtlərə aid deyil:

A) Əgər insanlar təşkilatın məqsədlərini özlərininki hesab etsələr, onlar özünə nəzarət və özünü idarəetməni istifadə edəcəklər;

B) İnsanlar işləməyi sevmirlər və imkan yaranan kimi işdən çəkinirlər;

C) İnsanlar hər şeydən çox müdafiə olunmalırını istəyirlər;

D) İnsanlar məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar;

E) İnsanlar işləməyə sövq etmək üçün hakimiyyətdən və hədələnmədən istifadə etmək lazımdır.213. Duqlas Mak Qreqorun “Y” nəzəriyyəsinə görə avtoqrafik rəhbərin tabeçili-yində olanlara münasibətdə əsaslandığı ilkin şərtlərə aid deyil:

A) İnsanlar işləməyi sevmirlər və imkan yaranan kimi işdən çəkinirlər;

B) Əmək təbii prosesdir. Əgər şərait yaxşı olsa insanlar nəinki öz üzərlərinə məsuliyyət götürməyə razı olar, həmçinin buna can atarlar;

C) Məqsədlərə bələd olma mükafatlandırma funksiyası yerinə yetirir;

D) Problemi yaradıcılıqla həll etmə qabiliyyətinə tez – tez rast gəlinsə də ortasəviyyəli işçinin intellektual potensialı tam istifadə olunmur;

E) Əgər insanlar təşkilatın məqsədlərini özlərininki hesab etsələr, onlar özünə nəzarət və özünü idarəetməni istifadə edəcəklər.214. Hansı rəhbərlik stilləri vardır?

A) Avtokratik; demokratik; liberal;

B) Avtomatik; mexaniki; fiziki;

C) Avtokratik; demokratik; siyasi;

D) İqtisadi; sosial; ictimai;

E) İqtisadi; maddi; mənəvi.215.Şəxslərarası kommunikasiyada sözdən başqa istənilən simvollardan

istifadə olunması hansı maneələr qrupuna daxildir

A) qeyri-verbal maneələr

B) semantik maneələr

C) qəbul etmə ilə şərtlənən maneələr

D) neqativ əks əlaqə

E) texnniki vasitələrdə nasazlıq216. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.217. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.218 .Şəxsin digərləri ilə münasibətlərini qurmağa üstünlük verdiyi

qaydaların məcmusu necə adlanır?

A) kommunikasiya üslubu

B) Davranış

C) əks əlaqə

D) neqativ əks əlaqə

E) stereotip219. Müasir təşkilatlarda münaqişələrə münasibət necədir?

A) Münaqişə yol verilə biləndir;

B) Münaqişəyə yol vermək olmaz;

C) Münaqişəyə meyilli tərəfləri qovmaq lazımdır;

D) Münaqişə baş verməsinə göz yuman rəhbəri cəzalandırmaq lazımdır;

E) Münaqişə baş verdisə təşkilat dağılacaqdır.220.Kommunikasiya prosesində iştirakçıların rollarının dəyişdirilməsi

nəticəsində baş verən mərhələ necə adlanır?

A) əks əlaqə

B) kodlaşdırma prosesi

C) kodun açılması

D) göndərən

E) Kanalın seçilməsi221. Təşkilatda münaqişənin hansı nəticələri ola bilər?

A) 1.Funksional; 2.Disfunksional.

B) 1.Düşməncilik; 2.Təşkiatın dağılması;

C) 1.Fərdi; 2.İctimai;

D) 1.Mitinq; 2.Tətil;

E) 1.Tərəqqi; 2.İnqilab;222. Münaqişənin hansı tipləri vardır?

A) 1.Şəxsdaxili; 2.Şəxslərarası; 3.Şəxslə qrup arasında; 4.Qruplar arasında;

B) 1.Şəxslər arasında; 2.Müdirlə işçi arasında; 3.Gəlinlə qaynan arasında; 4.Ərlə arvad arasında;

C) 1.Fəhlələr arasında; 2.Saticılar arasında; 3.Satıcı ilə alıcı arasında; 4.Polisləəhali arasında;

D) 1.Adamlar arasında; 2.Xoruzlar arasında; 3.Qruplar arasında; 4.Siyasi partiyalar arasında;

E) 1.Şəxsdaxili; 2.Qrupdaxili; 3.Ölkədaxili; 4.Dünyadaxili.223. Kommunikasiya prosesinin əsas məqsədi ... dərk edilməsinin təmin

edilməsidir? Cümləni tamamlayın.

A) informasiyanın

B) siyasətin

C) demokratiyanın

D) həqiqətin

E) vəzifələrin224. Təşkilatda münaqişələrin hansı səbəbləri vardır?

A) 1.Ehtiyatların bölgüsü; 2.Tapşırıqların qarşılıqlı asılı olması; 3.Məqsədlərdə müxtəliflik; 4.Təsəvvürlərdə, davranışda, həyat təcrübəsində müxtəliflik;

B) 1.Pulun bölgüsü; 2.İşin bölgüsü; 3.Tapşırığın bölgüsü; 4.Vəzifənin bölgüsü;

C) 1.Şəriklik; 2.Mənfəətin bölüşdürülməsi; 3.Tapşırığın bölgüsü; 4.Vəzifəninbölgüsü;

D) 1.Çəkidə müxtəliflik; 2.Həyat tərzində və davranışında müxtəliflik; 3.Pulun bölgüsü; 4.Qan düşmənçiliyi;

E) 1.Əhval-ruhiyyənin pis olması; 2.Həyat yoldaşının çox danışn olması; 3.Havanın soyuq olması; 4.Mənfəətin bölgüsü.225. Münaqişənin funksional nəticələri hansılardır?

A) 1.Münaqişə elə həll edilə bilər ki, bütün tərəflər bundan razı qala bilər; 2.Gələcək münaqişəli situasiyalarda tərəfli əməkdaşlığa meyilli olarlar; 3.Qrup düşüncəsi aradan qalxa bilər;

B) 1.Münaqişə tərəfləri dostlaşdırar; 2.Rəhbərlik situasiyadan istifadə edib münaqişə edən tərəfləri cəzalandıra bilər; 3.İnsanlar rəhbərdən asılı olarlar;

C) 1.Güclü zəifi cəzalandırar; 2.Uduzan tərəf işlə məşğul olar; 3.Uduzan tərəf bir daha səsini çıxarmaz;

D) 1.Münaqişə elə həll edilə bilər ki, insanlar sevinər; 2.Münaqişə müharibəyəkeçər; 3.İnsanların öz qrupuna sədaqəti artar;

E) 1.Münaqişə elə həll edilə bilər ki, bütün tərəflər bundan razı qala bilər; 2.Rəhbərlik təzyiq vasitəsi əldə edər; 3.Münaqişə müharibəyə çevrilər.226. Hesabat, təklif və izah verici qeydlər formasında həyata keçirilən

informasiya mübadiləsi necə adlanır?

A) yüksələn

B) aşağı

C) azalan

D) yuxarı

E) qeyri-verbal227. Münaqişənin disfunksional nəticələri hansılardır?

A) 1.Narazılıq və məhsuldarlığın aşağı düşməsi; 2.Gələcəkdə əməkdaşlıqdan imtina; 3.Öz qrupuna güclü sədaqət, başqa qruplarla qeyri məhsuldar rəqabət

B) 1.Dostluq meyillərinin artması; 2.Səhvini başa düşmə; 3.Öz qrupuna güclü sədaqət, başqa qruplarla qeyri məhsuldar rəqabət;

C) 1.Məhsuldarlığın artması; 2.Gələcəkdə əməkdaşlıqdan imtina; 3.Öz qrupuna güclü sədaqət, başqa qruplarla qaeyri məhsuldar rəqabət;

D) 1.Problemin səmərəli həlli; 2.Gələcəkdə əməkdaşlıqdan imtina; 3.Öz qrupunagüclü sədaqət, başqa qruplarla qeyri məhsuldar rəqabət;

E) 1.Problemin yumşalması; 2.Gələcəkdə əməkdaşlıqdan imtina; 3.Öz qrupuna güclü sədaqət, başqa qruplarla qeyri məhsuldar rəqabət.228. Təşkilatın yüksələn kommunikasiya şəraitində informasiyanın yuxarı

idarəetmə səviyyələrinə verilməsi nəyə təsir edir?

A) əmək məhsuldarlığına

B) idarəetməyə

C) qənaətçiliyə

D) səmərəliyə

E) təşkilatın imicinə229. Münaqişənin həllinin hansı quruluş üsulları vardır?

A) 1.İşin mahiyyətinin izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

B) 1.İşə tələbatın izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

C) 1.İşdən çıxarma; 2.Cəzalandırma; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

D) 1.Otaqların ayrılması; 2.Mükafatın artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleksməqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

E) 1.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 2.Mənfəət artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması.230. Problemin dərk edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vasitə

necə adlanır?

A) informasiyanın bolluğu

B) informasiyanın asılığı

C) informasiyanın yoxluğu

D) informasiyanın natamam olması

E) informasiyanın qərəzliliyi231. Münaqişənin həll edilməsinin hansı insanlararası üsulu var?

A) Kənarlaşma, yumşaltma, məcburetmə, kompromiss, problemin həlli;

B) Yumşaltma, məcburetmə, əmretmə, döymə, kompromiss;

C) Məcburetmə, əmretmə, sərəncamvermə, problemin həlli, kompromiss;

D) Məcburetmə, həlletmə, sərəncamvermə, problemyaratma, kənarlaşma;

E) Kənarlaşma, uzaqlaşma, qaçma, döymə.232. Lerri Qreynerin təşkilatı dəyişikliklərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi modelinə görə bu proses neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 6;


B) 4;

C) 3;


D) 5;

E) 7;


233. Göstərilən variantlardan hansı kommunikasiyanın subyekti kimi çıxış

etmir?

A) məlumatlar

B) qruplar

C) təşkilatlar

D) şəxslər

E) Şöbələr234. Dəyişikliklərə müqavimətin aradan qaldırılması üsulları hansılardır?

A) İnformasiya vermə, qərarqəbuletməyə cəlbetmə, yüngülləşdirmə və dəstəkləmə, danışıqlar aparmaq, məcburetmə.

B) İnformasiyanı gizlətmək, qərarları gizli qəbul etmək;

C) Tez-tez problem yaratmaq; qərarları bir nəfərin qəbul etməsi;

D) İqtisadi informasiyanı gizli saxlamaq, qərarları tək qəbul etmək;

E) Məsələni müzakirə etmək , uzunmüddətlı müşahidələri aparmaq, adamları dilətutmaq;235. Kommunikasiya ... bir subyektdən digərinə ötürülməsi kimi şərh olunur.

Cümləni tamamlayın

A) informasiyanın

B) səsin

C) elektrik cərəyanın

D) əmtəəlik məhsulun

E) əmrin


236. Stress yaradan təşkilati amillər hansılardır?

A) 1.İşığın düşməsi, 2.Havanın isti keçməsi, 3.Otağın nəm olması, 4.Maraqsız iş, 5.Pis iş şəraiti;

B) 1. İş çoxluğu, 2.Rəhbərlərdən qorxmaq, 3.Havanın soyuq keçməsi, 4.Maraqsız iş, 5.Pis iş şəraiti;

C) İşlə həddən çox, yaxud həddən az yüklənmə, 2.Rolların münaqişəsi, 3.Rolun qeyri-müəyyənliyi, 4.Maraqsız iş, 5.Pis iş şəraiti;

D) 1.İşin intensivliyi, 2.Əmək haqqının az olması, 3. Məhsuldarlığının artması,4.Maraqsız, 5.Pis iş şəraiti;

E) 1.İşin intensivliyi, 2.əmək məhsuldarlığı, 3.Mükafatlandırma sistemi, 4.Maraqsız iş, 5.Pis iş şəraiti;237. Verilmiş kreditlərin məqsədəuyğun xərclənməsi üzərindəki nəzarət növü

necə adlanır?

A) bank nəzarəti

B) valyuta nəzarəti

C) bankdaxili nəzarət

D) büdcə nəzarəti

E) Təsərrüfatdaxılı nəzarət238. Əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması hansı mərhələlərdən ibarətdir?

A) 1.Mövcud resursların qiymətləndirilməsi, 2.Gələcək tələbatın qiymətlən-dirilməsi, 3.Gələcək tələbatın ödənilməsi proqramının işlənib hazırlanması;

B) 1.Mövcud resursların qiymətləndirilməsi, 2.Mövcud resursların qorunması, 3.Mövcud resurslardan səmərəli istifadə edilməsi;

C) 1.Tələbatın hesablanması, 2.Mənbələr axtarılması, 3.Proqnozlaşdırma;

D) 1.Mövcud imkanların qiymətləndirilməsi, 2.Proqnozlaşdırma, 3.Proqram-laşdırma;

E) 1.Mövcud imkanların qiymətləndirilməsi, 2.Gələcək imkanların qiymətlən-dirilməsi, 3.Tələbatın ödənilməsi;239....böhranlı situasiyaların meydana gəlməsi haqqında xəbərdarlıq edir.

A) Nəzarət

B) Təşkilat

C) Menecer

D) Planlaşdırma

E) Təşkiletmə240. Biznes təşkilatlarında əmək ehtiyatlarının idarə edilməsi prosesi özündə neçə mərhələni birləşdirir?

A) 9;


B) 8;

C) 7;


D) 4;

E) 5


241. Əmək fəaliyyəti nəticələrinin qiymətləndirilməsi hansı məqsədlərə xidmət edir?

A) İnzibati, informasiya, motivasiya;

B) İnzibati, hüquqi,iqtisadi;

C) Siyasi; hüquqi, təşkilati;

D) İqtisadi inzibati, psixoloji;

E) İnzibati, hüquqi, iqtisadi.242. Nəzarət təşkilatların dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan...

A) qeyri-müəyyənliyi

B) müəyyənliyi

C) stresi

D) adaptasiyası

E) gərginliyi243. Əməliyyat sistemi hansı alt sistemlərdən ibarətdir?

A) 1.Emal alt sistemi, 2.Təminat alt sistemi, 3.Planlaşdırma və nəzarət alt sistemi;

B) 1.Nəqliyyat alt sistemi, 2. Təminat alt sistemi, 3.Planlaşdırma və nəzarət alt sistemi;

C) 1.Məhsul alt sistemi, 2.Təminat alt sistemi, 3.Planlaşdırma və nəzarət alt sistemi;

D) 1.Emal alt sistemi, 2.Satış alt sistemi, 3.Mənfəət alt sistemi;

E) 1.Kapital alt sistemi, 2.Təminat alt sistemi, 3.Motivasiya alt sistemi;244.Emal sisteminin hansı tipləri var?

A) Layihə, kicik seriyalı, kütləvi istehsal, fasiləsiz proses;

B) Layihə, proqramm, proqnoz, fasiləsiz;

C) Kütləvi, seriyalı, fərdi, xüsusi;

D) Kütləvi, fərdi, proqnoz, proqramm;

E) Kiçik seriyalı, böyük seriyalı, orta seriyalı, böyük.: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə