Texnologiya 8 Derslik 2017+ Layout 1Yüklə 0,54 Mb.

səhifə1/28
tarix14.01.2018
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 Çap üçün deyil


 Çap üçün deyil


ÍÀÒÈà ÀÕÓÍÄÎÂ, ÙÖÌÅÉÈÐ ßÙÌßÄÎÂ,

ÔßÐÈÄß ØßÐÈÔÎÂÀ

«ÀÑÏÎËÈÃÐÀÔ»

ÁÀÊÛ – 2017

TEXNOLOGİYA 8

Öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíèí 8-úè ñèíôè ö÷öí

Texnologiya ôÿííè öçðÿ

ÄßÐÑËÈÊ

Бу няшрля baьlы irad vя tяkliflяrinizi

aspoligraf.ltd@gmail.com 

dеrslik@edu.gov.azelektron цnvanlar

ınа gюndяrmяyiniz xahiш olunur.

Яmяkdaшlыьа эюря яvvяlcяdяn tяшяkk

ür edirik! Çap üçün deyil


MÜNDӘRİCAT

I. MӘİŞӘT MӘDӘNİYYӘTİ

1. Xidmət sahələrində davranış və ünsiyyət mədəniyyəti........................................6

2. Büdcəyə qənaət. Şəxsi büdcə.............................................................................10

3. Ev heyvanlarına qulluq texnologiyası................................................................13

II. AĞAC VӘ METALIN BӘDİİ EMALI TEXNOLOGİYASI

4. Dekorativ­tətbiqi sənət. Ağac üzərində oyma....................................................17

5. Ağac üzərində bədii oyma texnologiyası ...........................................................21

6. Metalın bədii emalı texnologiyası..................................................................... 25

III. QRAFİKA

7. Yuvarlaq səthli detalları olan məmulatların aksonometrik proyeksiyalarının

qurulması ...........................................................................................................298. Yuvarlaq səthli detalları olan məmulatların spesifikasiyası və çertyojunun

oxunması ............................................................................................................32IV. SADӘ TӘMİR İŞLӘRİ

9. Mənzildə aparılan təmir işlərinin texnologiyası. Divarların işlənməsi..............35

10. Divar kağızlarının çəkilmə texnologiyası. Divar və tavanların rənglənməsi...39

11. Tavanın təmiri texnologiyası............................................................................43

12. Su təchizatı sistemi elementlərinin təmiri texnologiyası. Axıdıcı bak.............47

13. Santexnika sistemi elementlərinin təmiri texnologiyası. Sifon .......................50

V. ELEKTROTEXNİKİ İŞLӘR

14. İnsan həyatında avtomatlar və avtomatika.

Avtomatik qurğuların növləri və elementləri ...................................................5415. Elektromaqnit rele və elektrik zəngi ................................................................59

16. Elektrik mühərrikləri........................................................................................62

17. Avtomatlaşdırılmış paltaryuyan maşının quruluşu və iş prinsipi.....................65

18. Məişət soyuducusunun quruluşu və iş prinsipi ................................................68

19. Məişət tozsoranının quruluşu və iş prinsipi .....................................................71

VI. QİDA MӘHSULLARININ EMALI TEXNOLOGİYASI

20. Un məmulatları. Un məmulatlarının hazırlanması üçün alət və tərtibatlar......74

21. Un məmulatlarının hazırlanması üçün xammal və ərzaq məhsulları .......................77

22. Un məmulatlarının hazırlanması texnologiyası. Paxlava ................................80

23. Әrzaqların qışa saxlanması. Ev şəraitində konservləşdirmə............................83

VII. PARÇANIN EMALI TEXNOLOGİYASI

24. Kəsiklərin tikiş maşınında ziqzaqşəkilli tikişlə sırıqlanma texnologiyası .......87

25. Parça üzərində ziqzaqşəkilli tikiş tətbiq etməklə aplikasiyanın işlənmə

texnologiyası ....................................................................................................9026. Tikiş maşınında ilgək açılması texnologiyası ..................................................93

 Çap üçün deyil


5

Özünü yoxlamaq üçün suallar

Әsas anlayışlar

Praktik iş

Təhlükəsizlik qaydaları

Fikirləş


ӘZİZ MӘKTӘBLİLӘR!

Bu tədris ilində siz ənənəvi texnologiyalar haqqında öz biliklərinizi

zənginləşdirəcək, onların yeni və müasir növləri ilə tanış olacaqsınız.

Sizə məlum olduğu kimi, «Texnologiya»nın təlimində əsas anlayış

əməkdir.

İnsan əməyi ətraf mühitin dəyişdirilməsi prosesi və insanın özünün mü ­

kəmməlləşməsidir: məqsədə nail olmaq üçün siz müəyyən güc sərf edirsiniz, bu

zaman planlaşdırdığınız nəticəni almaqla yanaşı, öz qabiliyyətlərinizi də inkişaf

etdirirsiniz. Әn əsası odur ki, əmək fəaliyyətinin mənəvi dəyərini başa düşüb,

əmək prosesindən və onun nəticəsindən yüksək əhvali­ruhiyyə əldə edə biləsən.

Bu dərsliklə iş prosesində siz elektrotexniki avadanlıqların, avtomat və

yarımavtomat qurğuların əsas quruluşunu və iş prinsipini, onları şəbəkəyə

qoşmağı, idarə etməyi və onlara qulluq göstərməyi öyrənəcəksiniz.

Büdcəyə qənaət üsulları ilə tanış olacaq və şəxsi büdcənin mahiyyətini

özü nüz üçün aydınlaşdıracaq, xidmət sahələrində davranış və ünsiyyət mə ­

də niyyəti qaydaları ilə tanış olacaqsınız.

Siz evdə və məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirmək üsullarını tək ­

milləşdirəcək, ev heyvanlarına qulluq və onların saxlanması texnologiyası ilə

tanış olacaqsınız. Oduncaq və metal məmulatları bəzəmək üzrə dekorativ işlərin

yerinə yetirilməsini öyrənəcək, oduncağın, metalın, qida məhsullarının və

parçanın emalı texnologiyası üzrə ümuməmək bacarıqlarını mənim sə yə cək siniz.

Texnoloji təhsilin məzmununun əsasında gələcək peşənizin şüurlu se çil ­

məsi və həyat karyeranızın layihələndirilməsi üçün lazım olan şəxsi key fiy ­

yətlərinizin inkişafı durur. VIII sinifdə siz bu keyfiyyətlərə yiyələnəcəksiniz.Həyat üçün vacib təhsil sahələrindən biri olan «Texnologiya»nın

mənimsənilməsində sizə uğurlar!

Dərslikdə aşağıdakı şərti işarələr qəbul olunmuşdur:

?

!

 Çap üçün deyil
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə