TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
#18672
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


B
AXIŞ
Testlәr
/050625#01#Y15_Texnoloji masinlar ve avadanliqlar mühendisliyi/050642#01#Y15_Әt vә әt mәhsullarının
texnologiyası/050642#01#Y15_Balıq vә balıq mәhsullarının texnologiyası/Baxış
T
EST
: 050642#01#Y15_B
ALIQ
 

 
BALIQ
 
MӘHSULLARININ
 
TEXNOLOGIYASI
Test
050642#01#Y15_Balıq vә balıq
mәhsullarının texnologiyası
Fәnn
050642­Qida mәhsulları mühәndisliyi
Tәsviri
[Tәsviri]
Müәllif
Administrator P.V.
Testlәrin vaxtı
80 dәqiqә
Suala vaxt
0 Saniyә
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
600
Keçid balı
312 (52 %)
Suallardan
600
Bölmәlәr
5
Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant
B
ÖLMӘ
: 0101 (B
ALIQ
 

 
BALIQ
 
MӘHSULLARI
 
TEXNOLOGIYASININ
 
NӘZӘRI
 
ӘSASLARI
) 120 
TEST
Ad
0101 (Balıq vә balıq mәhsulları
texnologiyasının nәzәri әsasları) 120
test
Suallardan
120
Maksimal faiz
120
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
100 %
Sual: Mәhsulun emalı zamanı onun saxlanma müddәtini artırmağa vә xammal itkisini
azaltmağa imkan verәn amil aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
Dad güclәndiricilәri
Konservantlar
Duz
yeni texnologiyaların tәtbiqi
әlavәlәr vә yeni texnologiyaların tәtbiqi


Sual: Aşagıdakılardan hansı funksional­texnoloji xassәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
Fiziki
Biokimyәvi
Kimyәvi
İstilik­fiziki
Müxtәlif tәsirlәrә qarşı davamsızlıq
Sual: Aşağıda göstәrilәn istilik­fiziki xüsusiyyәtlәrdәn hansı törәmәyә aiddir? (Çәki: 1)
İstiliyi uddma qabiliyyәti
Tempuratur keçiricilik koofisienti
Xüsusi istilik tutumu
İstilik keçirmә koofisienti
Enerji sahәsi
Sual: İstilik tәsirinә davamsızlıq aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
Mühitin turşuluğu
Fermentlәrin aktivliyi
Mikroorqanizmlәrin sayı
Temperatur
Fermentlәrin spesifikliyi
Sual: Miofibrilyar zülallar әzәlә toxuması zülalların neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
18­20%
30­60%
75­80%
43­55%
60­70%
Sual: Sarkoplazma zülalları әzәlә toxuması zülallarının neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
93­98%
75­80%
18­20%
55­70%
20­25%
Sual: Zülal­su­yağ әmsalı (ZSYӘ) aşağıdakı hansı nisbәtә deyilir? (Çәki: 1)
Zülal vә suyun kütlә paylarını yağın kütlә payına olan nisbәtinә
Zülalın kütlә payının suyun kütlә payına olan nisbәti
Zülalın kütlә payının su vә yağın kütlә paylarına olan nisbәtinә
Suyun kütә payının zülal vә yağın kütlә paylarına olan nisbәtinә
Suyun vә yağın kütlә paylarının zülalın kütlә payına olan nisbәtinә
Sual: Әzәlә toxuması balığın ümumi kütlәsinin neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
20­30%


70­80%
40­60%
30­40%
30­50%
Sual: Balığın әzәlә toxumasının әsas komponentlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Su vә mineral maddәlәr
Vitaminlәr vә fermentlәr
Karbohidrat vә lipidlәr
Su , mineral maddәlәr,azot maddәsi,vә lipidlәr
Vitaminlәr,fermentlәr,azot maddәsi
Sual: Aşağıda göstәrilәn istilik­fiziki xüsusiyyәtlәrdәn hansı törәmәyә aiddir? (Çәki: 1)
İstilik keçirmә koofisenti
Xüsusi entalpiya
Xüsusi istilik tutumu
Enerji sahәsi
İstiliyi ayirma qabiliyyәti
Sual: Müxtәlif tәsirlәrә balıq vә qeyri – baliq obyektlәrinin reaksiyasını xarekterizә edәn
vacib fiziki xassә hansıdır? (Çәki: 1)
Struktur­mexaniki xüsusiyyәtlәr
Tәbii sәth bucağı
Qeyri­sabitlik
Hәcm kütlәsi
Morfoloji xüsusiyyәtlәr
Sual: Hidrobiontların fiziki xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
İstilik keçirmә koofisienti
Sürüşmә vә sürtünmә bucağı
Xüsusi istilik tutumu
Xüsusi entalpiya
İstilik udma qabiliyyәti
Sual: Qapalı halda normal gerginlikdә 2 lövhәcik arasında ya da mәhsul nümunәsinin bu
vә ya digәr üsulla dartılma –sıxılması zamanı hansı xüsusiyyәtlәr baş verir? (Çәki: 1)
Yerdәyişmә xüsusiyyәtlәri
Sәthi xüsusiyyәtlәr
Biokimyәvi xüsusiyyәtlәr
Kompression xüsusiyyәtlәr
Fiziki xüsusiyyәtlәr
Sual: Mәhsulun hissәciklәrini molekulyar güc vasitәsilә birlәşdiyi , genişlik karkasını
özündә ehtiva edәn obyektin daxili quruluşuna nә deyilir? (Çәki: 1)
Toxuma


Sistem
Struktur
Nüvә
Hüceyrә
Sual: Xammal vә әrzaqlar hansı strukturlarına görә fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
Hüceyrә vә qeyri­hüceyrә
Qatı vә duru
Strukturlu vә struktursuz
Emulsiya vә suspenziya
Plastik vә yapışqanlı
Sual: Miqdarca istilik axının verilәn istiqamәtdә sıxlığına bәrabәr olan kәmiyyәt hansıdır?
(Çәki: 1)
Xüsusi istilik tutumu
İstilik keçirmә koofisienti
Xüsusi entalpiya
Temperatur keçirmә koofisienti
Tәbii sәth bucağı
Sual: Miqdarca 1kq cismin temperaturunun 1K dәyişmәsinә sәrf edilәn istiliyә bәrabәr
olan kәmiyyәt hansıdır? (Çәki: 1)
İstilik keçirmә koofisienti
Tәbii sәth bucağı
Xüsusi istilik tutumu
Temperatur keçirmә koofisienti
Sürüşmә bucağı
Sual: Güclü yoluxmuş balığın mәdә vә bağırsaqların hәr 1sm3­dә nә qәdәr olur? (Çәki:
1)
Sual: Mәhsulun istilik inersiyasını ifadә edәn kәmiyyәt hansıdır? (Çәki: 1)
Temperatur keçiricilik koofisienti
Xüsusi entalpiya
Xüsusi istilik tutumu
Hәcm kütlәsi
İstilik keçirmә koofisientiYüklə 14,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə