TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə11/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

 qida albumini
jelatin
pektin
lumu turşusu
aqar­aqar
Sual: Yüksәkturşulu meyvәlәrdәn hazırlanan kompotları hansı temperaturda sterilizә
edirlәr? (Çәki: 1)
75­90 ºC
100 ºC
110­120 ºC
115­135 ºC
125 ºC
Sual: Çәyirdәkli meyvәlәrdәn hazırlanan kompotların düzgün texnoloji sxemini göstәrin:
1­pörtlәmә, 2­ müayinә, 3­ sortlaşdırma vә kalibrlәşmә, 4­yuma, 5­şәrbәtin hazırlanması
vә şәrbәtin әlavә edilmәsi. 6­ bankaların hazırlanması vә bankalara qablaşdırma,7­
soyudulma, 8­bankaların hermetiklәşdirilmәsi, 9­fabrikatın sexә nәql etdirilmәsi, 10­
sterilizasiya vә soyudulma (Çәki: 1)
3,4,2,1,7,6,5,8,10,9
2,3,5,1,4,7,6,9,8,10
1,5,3,4,2,6,8,7,9,1,0
10,8,9,6,7,5,4,3,2,1
8,6,7,5,9,4,2,3,1,10
Sual: Pәhriz xamanın yağlılığı neçә faiz tәşkil edir? (Çәki: 1)
10
20
25
 30
40
Sual: Normallaşdırılmış süd nә demәkdir? (Çәki: 1)
İlkin xammalı süddә olan yağların vә ya quru maddәlәrin miqdarını standarta qәdәr
çatdırmaq
süd konservlәrindәn hazırlanan, tәrkibi lazımi yağlılıqda olan pasterizә olunmuş süd
müәyyәn temperatur rejimindә termiki emala mәruz qoyulmuş süd
homohenizasiya mәruz qoyulmuş tәrkibindә 4% vә 6% yağ olan süd
adi südә qatılaşdırılmış süd qatılaşdırılmış süd әlavә olunmuş
Sual: Südturşulu mәhlulların istehsal texnologiyasına hansı texnoloji әmәliyyat daxil
deyil? (Çәki: 1)
pasterizasiya
yağın miqdarına görә südün normallaşdırılması
turşudulma
әridilmә


müәyyәn temperatura qәdәr soyudulmuş südün turşudulması
Sual: Xama almaq üçün normallaşdırılmış qaymağı hansı kultur ilә turşuladırlar? (Çәki:
1)
süd mayaları ilә
aromat әmәlә gәtirәn bakteriyalarla
acidofil çöplәr
bolqar çöplәri
süd turşulu bakteriyalarla
Sual: Kәsmiyi hansı üsulla alırlar? (Çәki: 1)
turşulu vә yaxud qursaq­turşulu üsul ilә
mezofil streptokokklarla
termofil streptokokklarla
südturşusu streptokokklarla
süd mayaları ilә
Sual: Rәnginә görә hansı şәrablar olmur? (Çәki: 1)
 ağ
çәhrayı
qırmızımtıl
qırmızı
sarımtıl
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı tündlәşdirilmiş şәrablara aid deyil? (Çәki: 1)
desert
kәmşirin
likyorlu
bryut
 tünd
Sual: Üzümün tullantısız emalı hesabına bir sıra әlavә qiymәtli mәhsullar alınır.
Bunlardan hansı o mәhsullara aid deyil? (Çәki: 1)
 enotan
üzüm yağı
şәrab daşı
etil spirti
patkә
Sual: Әzintinin istiliklә emalı zamanı hansı növ şәrabların istehsalında istifadә olunur?
(Çәki: 1)
tünd vә qırmızı adi şәrablarda
oynaq şәrablarda
likyorlu şәrablarda


quru şәrablarda
yarımquru şәrablarda
Sual: Şәrabçılıqda üzüm әzintisini hansı ferment preparatları ilә emal edirlәr? (Çәki: 1)
katalitik
avtolitik
pekto­proteolitik
amilolitik
hidrolitik
Sual: Çәhrayı şәrablar istehsalında üzümün xırdalanması vә daraqdan ayrılması hansı
tip maşınlarda aparılması daha mәqsәdәuyğundur? (Çәki: 1)
presslәrdә
vallar arasında
pnevmotik әzicidә
vallı әzici­daraqayırıcı
üzüm şirәsi yalnız öz başına axınla gәlmәlidir
Sual: Qırmızı süfrә şәrablarına hansı maddә rәng vә dad dolğunluğu tәmin edir? (Çәki:
1)
fenol maddәlәr
keton maddәlәr
 aseton
 furfurol
 melanin
Sual: Xereslәmә nә texnoloji әmәliyyatdır? (Çәki: 1)
xeres mayaların inkişafı nәticәsindә qıcqırma prosesi başlayır
xeres mayaların inkişafı nәticәsindә nazik tәbәqә әmәlә gәlir
xeres mayaları әlavә etdikdә çökdürmә prosesi baş verir
xeres mayaları әlavә etdikdә şәrabların köhnәlmәsi baş verir
xeres mayaları әlavә etdikdә xeres şәrabı yetişir
Sual: Qıcqırma prosesinin gedişindә әsas tәsir göstәrәn amil hansıdır? (Çәki: 1)
tәzyiq
mühit
 temperatur
şәkәrlәrin miqdarı
anaerob şәrait
Sual: Su mәnşәli xammalı üçün hansı soyuducu emal üsullardan istifadә etmirlәr? (Çәki:
1)
duzlu su
allüminium әrintisi
kalsiy xlor


xladaqent
dәniz suyu
Sual: Aşağıdakılardan hansı düz deyil. Soyudulmuş balıqda: (Çәki: 1)
toxuma sıxlığı artır
toxuma şirәsinin özlülüyü artır
qanın özlülüyü artır
sәthdәn nәmliyin buxarlanması hesabına kütlәnin azalması
yağlılıq nә qәdәr çox olarsa, bir o qәdәr soyudulma prosesi tezlәşir
Sual: Balığın soyudulması hansı amillәrdәn asılı deyil? (Çәki: 1)
balığın növündәn
mәhsuldan lazım olan istilik miqdarının alınması
mәhsul sәthinin onun kütlәsinә nisbiliyi
balığın ölçüsündәn
istilik keçmә әmsalının hәcmindәn
Sual: Balığın mümkün qәdәr aşağı temperatura qәdәr soyudulması, balığın
toxumasından olan azotlu maddәlәrin vә duz mәhlulunun kriohidrat nöqtәsinә
çatdırılması konservlәşdirmә üsulu necә adlanır? (Çәki: 1)
soyudulma
 dondurulma
minalanma
 duzlanma
 qurudulma
Sual: Balıqda olan yağların oksidlәşmәsinin vә yaxud mәhsul
sәthininsusuzlaşdırılmasının qarşısını almaq mәqsәdilә, balıq sәthinin nazik buz
tәbәqәsi ilә örtülmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
 minalanma
soyudulma
 dondurulma
buzlama
defrostasiya
Sual: Balığın duzlanma üsullarını göstәrin (Çәki: 1)
yaş, tezlәşdirilmiş
quru, qarışıq
quru, lәngidilmiş
taraz, dayandırılmış
ilıq, soyudulmuş
Sual: Balığın duzlanma sürәti hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)
tuzlukda olan duzun qatılığından
hüceyrә divarların vәziyyәtindәn


dәrinin olub olması vә xarakteri
istifadә olunan tutumların hәcmindәn
balıq toxumalarının kimyәvi tәrkibindәn
Sual: Balıqların soyuq hisәverilmәsinin düzgün texnoloji sxemini göstәrin: 1­ qәbul,
sortlaşma, 2­ bölmә, 3­duzlama, 4­yuyulma, 5­dondurulmuş balıq, 6­ donun açılması, 7­
bәrabәrlәşdirmә, 8­isladılma, 9­hisә vermә, 10­ soyudulma, 11­ bağlama, 12­azca
qurudulma, 13­ sortlaşdırma vә qablaşdırma (Çәki: 1)
3,5,4,6,7,8,910,2,1,12,11,13
1,5,6,2,4,3,8,7,11,12,3,10,13
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13
13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,3,2,1
Sual: Qızıl balıqlardan tәbii konservlәri istehsal etmәk üçün hansı xammaldan istifadә
etmirlәr? (Çәki: 1)
keta
qorbuşa
 kijuç
 kaluqa
nerka
Sual: Konserv istehsalı üçün texnoloji әmәliyyatların düzgün ardıcıllığını göstәrin: 1­
yuma, 2­ sortlaşdırma, 3­bölmә, 4­duzlama, 5­balığın qablaşdırılması vә duru
komponentlәrin әlavә edilmәsi, 6­ ilkin termiki emal (qızardılma, pörtmә, bişmә, hisә
vermә) 7­ sterilizasiya etmә, 8­ bankaların bağlanması (Çәki: 1)
1,2,3,4,5,6,7,8
2,3,4,5,1,6,7,8
2,3,1,4,6,5,8,7
2,7,8,5,6,4,1,3
4,3,2,1,5,6,8,7
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı әtin tәrkibindә mövcud deyil? (Çәki: 1)
azotlu ekstraktiv maddәlәr
azotsuz ekstraktiv maddәlәr
karbohidratlar
hormonlar
zülallar
Sual: Әtin tәrkibindә neçә faiz zülal var? (Çәki: 1)
20%
62%
11%
17%
87%
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə