TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə12/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Sual: Hansı heyvanların әtindә su nisbәtәn az, yağ çox olduğundan yüksәk enerjiliyә
malik olur? (Çәki: 1)
buzovlar
kәlә
camışlar
axtalanmış heyvanlar
qoyun
Sual: Miogen әzәlә toxumasının zülallarının neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
62%
11%
20%
17%
87%
Sual: Heyvan yağ mәnşәyi yağ toxumasının tәrkibindә hansı ferment var? (Çәki: 1)
katalaza
lipaza
peroksidaza
 transferaza
pepsin
Sual: Aşağıda göstәrilәn kolbasa pәrdәlәrin hansı süni pәrdәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
zülali
”belkozin”
kutizin
sinyuqa
selyuloz
Sual: Kolbasa mәmulatların su tutumunu artırmaq üçün hansı maddәlәrdәn istifadә
olunur? (Çәki: 1)
nişasta
sitratlar
laktatlar
parmalat
yumurta tozu
Sual: Kolbasa mәmulatların istehsalında hansı әlavә zülallardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
qan zәrdabı
soya yağı
qlütamin
lizin
proteinlәr


Sual: Kolbasa mәmulatların hansı dad vә әtirverici maddәlәrdәn istifadә etmirlәr? (Çәki:
1)
iki natrium quanilat
darçın
iki natrium iozinat
tartrazin
qlutamin turşusu
Sual: Qiymәlәnmiş kolbasaların tәrkibindә nә mövcud deyil? (Çәki: 1)
donuz piyi
dil
süd
dana әti
kәrә yağı
Sual: Konyak spirtinin tәrkibindә kifayәt miqdarda uçucu qatışıqlar var. Bunlardan hansı
onlara aid deyil? (Çәki: 1)
aldehidlәr
efirlәr
uçucu turşular
ali spirtlәr
polifenollar
Sual: Konyak spirtindә fransız konyaklarına xas olan maddә hansıdır ki, onlara spesifiklik
verir? (Çәki: 1)
malon turşusu
enant efiri
vinil efiri
 fenol
alkinlәr
Sual: Konyak şәrab materialları hansı temperaturda duruldulur vә qıcqırdılır? (Çәki: 1)
 10­12 °С
13­15 °С
20­25°С
17­18 °С
16­18°С
Sual: Konyak spirtinin alınmasının әsas proses hansıdır? (Çәki: 1)
qıcqırma
qızdırma
distillә
süzülmә
çökdürmә


Sual: Distillә prosesindә hansı reaksiya baş vermiş olur? (Çәki: 1)
Mayar reaksiyası
eterifikasiya reaksiyası
transaminlәşdirmә reaksiyası
polimerlәşmә reaksiyası
oksidlәşmә reaksiyası
Sual: Konyak hazırlanmasında konyak spirti әn azı neçә il saxlanılmalıdır? (Çәki: 1)
5 il
2 il
3 il
7 il
1 il
Sual: Konyakın rәngini şәffaflaşdırmaq vә xoşagәlmәz kobudluğu kәnarlaşdırmaq üçün
hansı texnoloji әmәliyyatdan istifadә edirlәr? (Çәki: 1)
şәkәrlәşmә
yapışqanlama
koler vermә
konyakın dincә qoyulması
filtrlәmә
Sual: Yapışqanlama üçün nәdәn istifadә etmirlәr? (Çәki: 1)
jelatin
balıq yapışqanı
yumurta zülalı
yeyinti albumini
 bentonit
Sual: Kupaj üçün konyaka nә әlavә olunmur? (Çәki: 1)
yumşaldılmış su
şәkәr siropu
spirtlәşdirilmiş su
әtirlәşdirilmiş su
etil spirti
Sual: Neçә qrup markalı konyaklar hazırlanır? (Çәki: 1)
5
3
6
2
12
Sual: Araq mәmulatlarınında spirtin miqdarı nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)
45%


40%
 75%
95%
55%
Sual: Araq­tünd alkoqollu içkidir. Onun hazırlanmasında hansı әlavәlәri vә әmәliyyatlar
mövcud deyil? (Çәki: 1)
rektifikat spirti
suyun әlavә edilmәsi
aktivlәşdirilmiş kömürlә işlәmә
suslanın hazırlanması
filtrlәmә
Sual: Arağın istehsalının texnoloji sxeminin düzgün ardıcıllığını göstәrin: 1­suyun
hazırlanması, 2­su­spirt qarışığın hazırlanması, 3­rektifikat spirtin qәbulu, 4­araq­spirt
qarışığın aktiv kömürlә işlәnmәsi, 5­arağın standart tündlüyә qәdәr çatdırılması, 6­
filtrlәmә, 7­arağın qablaşdırılması, 8­qarışığın filtrlәnmәsi (Çәki: 1)
3,1,2,8,4,6,5,7
3,4,5,6,7,8,2,1
5,6,7,8,4,3,2,1
1,2,3,4,5,6,7,8
8,7,6,5,4,3,2,1
Sual: Likyor –araq mәmulatların istehsalında istifadә edilәn suyun ümumi codluğu nә
qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)
3 mq/ekv/l
1 mq/ekv/l
2 mq/ekv/l
0,5 mq/ekv/l
5 mq/ekv/l
Sual: Likyor­araq mәmulatların istehsalında istifadә edilәn suyun keyfiyyәtini
yaxşılaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadә edirlәr? (Çәki: 1)
çökmә
koaqulyasiya
filtrlәmә
dezodorasiya
yumşaldılma (bütün üsullar)
Sual: Su­spirt qarışığında olan az miqdarda asılqanlı hissәciklәri kәnarlaşdırmaq üçün,
onu .........? (Çәki: 1)
çökdürürlәr
 süzürlәr
 filtrlәyirlәr
distillә edirlәr
qovurlar


Sual: Su­spirt qarışığından xoşagәlmәyәn iyin vә dadın kәnarlaşmasını tәmin etmәk
üçün, onu nә ilә emal edirlәr? (Çәki: 1)
aktivlәşdirilmiş kömür ilә
bentonitlә
asbeston
qeyri­üzvi adsorbentlә
kizelqur
Sual: Filtrlәnmiş arağı yığıcı tutumlara yığılır. Burda onun tündlüyü yoxlanılır. Tündlük az
olanda, ona nә әlavә edirlәr? (Çәki: 1)
su
 spirt
likyor
su­spirt qarışığı
kupaj komponentlәri
Sual: Meyvә vә gilәmeyvәlәrdәn alınmış yüksәkkeyfiyyәtli şirәni 25 d% tündlüyü olan
yüksәk tәmizlәnmiş etil spirti ilә konservlәşdirdikdә şirә necә adlanır? (Çәki: 1)
mors
 braqa
spirtlәşmiş şirә
likyor
nektar
Sual: Kupajı harda filtr edirlәr? (Çәki: 1)
filtr­presdә
membranlarda
arakәsmәlәrdә
 tәnzifdәn
kizelqurdan
Sual: Pivә istehsalı üçün әsas xammalına nә aid deyil? (Çәki: 1)
arpa
mayaotu
maya
buğda otu
su
Sual: Çörәkbişirmә arpanın dәyәri hansı maddәnin miqdarı ilә şәrtlәnir? (Çәki: 1)
zülal
karbohidrat
nişasta
mineral maddәlәr
ekstraktiv maddәlәr
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə