TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə14/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 sellüloza
mannan
qalaktan
Sual: Xammal vә yarımfabrikatlarda zülalların destruksiyasına aiddir (Çәki: 1)
emal zamanı su itirmә
emal zamanı su birlәşdirmә
emal zamanı soyudulma
emal zamanı qızdırılma
emal zamanı onların molekulalarının parçalanması
Sual: İlk emal zamanı kartofun qaralmasının sәbәbi kimi әsas aminturşu hansıdır: (Çәki:
1)
 tirozin
qlyutamat turşusu
 lizin
triptofan
leysin
Sual: Yağların bioloji dәyәrliyinә aiddir. (Çәki: 1)
tәrkibinin fosfatidlә zәnginliyi
enerji vermәsi
doymuş yağturşuları ilә zәnginliyi
doymamış yağturşuları ve vitaminlәrlә zәnginliyi
oksidlәşmә qabiliyyәti
Sual: Tәrәvәzlәrdә olan әsas azotlu birlәşmәlәr hansılardır: (Çәki: 1)
sәrbәst amin turşuları
zülallar
 fenollar
pektin maddәlәri
nişasta
Sual: İsti emal zamanı tәrәvәzlәrin rәnginin dәyişilmәsi әsas hansı birlәşmәlәrin
çevrilmәsi ilә әlaqәdardır: (Çәki: 1)
aminturşuların
 piqmentlәrin
 zülalların
polişәkәrlәrin
duzların
Sual: Kartofda polifenollar әsasәn hüjeyrәnin hansı hissәsindә toplanmışdır: (Çәki: 1)
vakuolda
 sitoplazmada
 xloroplastda


nüvәdә
tonoplastda
Sual: Meyvә­tәrәvәzlәrdә olan hüjeyrә qişası vә orta lövhәjiklәr birlikdә hüjeyrәnin hansı
hissәsini formalaşdırırlar: (Çәki: 1)
hüjeyrә şirәsini
hüjeyrә divarını
hüjeyrә nüvәsini
hüjeyrәnin rәngini
hüjeyrәnin dadını
Sual: Meyvә­tәrәvәz xammalında hemisellülozların tәrkibindә olan heteropolişәkәrlәrә
aiddir: (Çәki: 1)
arabinoqalaktan, arabinoksilan
qalaktan vә mannan
nişasta vә ramnoza
poliqalakturon turşusu vә qalaktoza
ksiloza vә fruktoza
Sual: Göbәlәkdә olan şәkәrlәrin içәrisindә üstünlük tәşkil edәnlәri hansıdır: (Çәki: 1)
saxaroza
qlükoza
fruktoza
 treqaloza
laktoza
Sual: Optik sıxlıq yağların hansı göstәrijisini xarakterizә edir: (Çәki: 1)
kimyәvi xassәlәrini
fiziki xassәlәrini
temperaturasını
әrimәsini
özlülüyünü
Sual: İsti emal zamanı tәrәvәzlәrin hazır vәziyyәtә çatdırılmasının әsas amili kimi nә
hesab olunur: (Çәki: 1)
yumşalma
bәrkimә
 turşuma
kütlә itkisi
kütlә artımı
Sual: Әrimә vә donma yağların hansı göstәrijisinә aiddir: (Çәki: 1)
kimyәvi xassәlәrinә
fizik xassәlәrinә
özlülüyünә


tüstülәnmәsinә
optiksıxlığına
Sual: Yaşıl tәrәvәzlәrә mәxsus olan rәng aşağıdakı birlәşmәlәrin mövjudluğu ilә
әlaqәdardır: (Çәki: 1)
xlorofilin
 karotinlәrin
flavonolların
betaninin
 melanoidinlәrin
Sual: Yeyinti yağlarında yod әdәdinin tәyini nәyi göstәrir: (Çәki: 1)
ikiqat rabitәlәrin miqdarını
peroksidlәrin miqdarını
sәrbәst hidroksil qruplarının miqdarını
sәrbәst yağturşusu qruplarının miqdarını
polimerlәşmә mәhsullarının miqdarını
Sual: Yeyinti yağlarının istiyә davamlılığı hansı göstәrijiilә tәyin olunur: (Çәki: 1)
tüstülәnmә temperaturuna görә
әrimә temperaturuna görә
yod әdәdinә görә
asetil әdәdinә görә
turşuluq әdәdinә görә
Sual: Nişasta hansı üzvi birlәşmәlәrә aiddir: (Çәki: 1)
polişәkәrlәrә
monoşәkәrlәrә
dişәkәrlәrә
hemisellülozlara
 pektinlәrә
Sual: Monoşәkәrlәrin quru halda qızdırılması zamanı nә baş verir: (Çәki: 1)
hidratlaşma
 dehidratlaşma
 polimerlәşmә
avtoliz
kondensasiya
Sual: Yeyinti yağlarının özlülüyünü öyrәnmәklә әsasәn hansı göstәriji tәyin olunur: (Çәki:
1)
polimerlәşmә mәhsullarının miqdarı
әrimә temperaturunun sәviyyәsi
donma temperaturunun sәviyyәsi
ikiqat rabitәlәrin varlığı


sәrbәst yağturşularının miqdarı
Sual: Monoşәkәrlәrin quru halda qızdırılması zamanı hansı әsas birlәşmәlәr yaranır:
(Çәki: 1)
 turşular
efirlәr
karamellәşmә mәhsulları
polişәkәrlәr
yağlar
Sual: Balıqların dondurulmasının neçә metodu vardır vә hansılardır? (Çәki: 1)
1 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә
2 metodu: duz vә buz qarışığında vә soyuq mәhlullarda
3 metodu: süni soyuq havada, karbon qazı vә azot mәhlulunda vә tәbii soyuq hava
şәraitindә
4 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә, duz vә buz qarışığında, soyuq mәhlullarda,
süni soyuq havada
5 metodu: tәbii soyuq hava şәraitindә, duz vә buz qarışığında, soyuq mәhlullarda,
süni soyuq havada, karbon qazı vә azot mәhlulunda
Sual: Qırmızı kürü aşağıda adları göstәrilәn balıqların hansından istehsal olunur? (Çәki:
1)
ağbalıq
çәki
nәrәbalığı
hәşәm
uzaq şәrq qızılbalığı
Sual: Balıqların hisә verilmәsinin neçә üsulu vardır? (Çәki: 1)
tüstü ilә, yaxud adi hislәmә
tüstüsüz,yaxud yaş hislәmә
qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş hislәmә)
tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә)
tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә), qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş
hislәmә)
Sual: Şәkәr istehsalında saturasiya nәdir? (Çәki: 1)
şirәnin karbon qazı ilә işlәnmәsi;
şirәnin buxarla işlәnmәsi;
şirәnin uçucu efirlәrlә işlәnmәsi;
şirәnin spirtlә işlәnmәsi;
şirәnin turşu ilә işlәnmәsi;
Sual: Şәkәr istehsalı zamanı defekasiyada hansı turşular çökürlәr? (Çәki: 1)
quzuqulağı, oksilimon, limon, vә çaxır;


quzuqulağı, oksilimon, kәhrәba, vә çaxır;
kәhrәba, süd, çaxır, vә limon;
fosfat, süd, çaxır vә limon;
quzuqulağı, fosfat, çaxır vә oksilimon;
B
ÖLMӘ
: 0104 (Q
IDA
 
MӘHSULLARI
 
TEXNOLOGIYASININ
 
PROSES
 

 
APARATLARI
) 120 
TEST
Ad
0104 (Qida mәhsulları texnologiyasının
proses vә aparatları) 120 test
Suallardan
120
Maksimal faiz
120
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
100 %
Sual: Mәhlul әn azı neçә komponentdәn tәşkil olunur? (Sürәt 24.04.2015 13:17:47)
(Çәki: 1)
5
4
3
2
1
Sual: Oxşarlığın 1­ci teoremini hansı alim tәklif etmişdir? (Sürәt 24.04.2015 13:17:56)
(Çәki: 1)
Huxman
Nyuton
Lomonosov
Kulon
Eynşteyn
Sual: Silikahel, bentonit, diatomit, trapel, opeklәr – bunlardan hansı adsorbentdir? (Sürәt
24.04.2015 13:18:01) (Çәki: 1)
 Bentonit;
Diatomit;
Trapel;
Slikahel;
Opeklәr.
Sual: "Qida mәhsulları istehsalı texnologiyasının proseslәri vә aparatları" kursu bir elm
kimi hansı dövrә tәsadüf edilir? (Sürәt 24.04.2015 13:18:04) (Çәki: 1)
X әsr;
XV әsr;
) VIII әsr;
XIX әsr;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə