TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə15/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

XX әsr.
Sual: Әks osmos prosesi üçün mәsamәlәrin orta diametri neçә götürülür? (Sürәt
24.04.2015 13:18:08) (Çәki: 1)
0,01 mkm­dәn kiçik;
1,5 mkm­dәn böyük;
0,5 mkm­dәn böyük;
0,1 mkm­dәn böyük;
2,5 mkm­dәn kiçik.
Sual: Әks osmos prosesindә hәrәkәtverici qüvvә necә adlanır? (Sürәt 24.04.2015
13:19:51) (Çәki: 1)
Ağırlıq qüvvәsi;
Müqavimәt qüvvәsi;
Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi;
Reaksiya qüvvәsi;
Tәzyiqlәr fәrqi.
Sual: Әtalәt qüvvәsinin tәsiri altında qazların tәmizlәnmә dәrәcәsi tәxminәn neçә
faizdәn çox olmur? (Sürәt 24.04.2015 13:19:55) (Çәki: 1)
20 %;
10 %;
60 %;
5 %;
90 %.
Sual: “Boru içәrisindә boru” tipli istilikdәyişdiricidә soyuq suyun sәrfi nә ilә tәnzimlәnir?
(Sürәt 24.04.2015 13:19:59) (Çәki: 1)
termometrlә
rotometrlә
istilikdәşidiricinin bölmәlәri ilә
kranla
ventillәlrә
Sual: Absorbsiya prosesi hansı faza qarşılaşmasına uyğun gәlir? (Q – qaz, M­ maye, B ­
bәrk) (Sürәt 24.04.2015 13:20:15) (Çәki: 1)
M+M
Q+M
Q+Q
B+M
B+Q
Sual: Aerotsiklonlar hava xәttindә hansı prinsiplә işlәyir (Sürәt 24.04.2015 13:20:26)
(Çәki: 1)
Mәrkәzdәnqaçma


Düzxәtlilik
Çökmә
İrәlilәmә
Planetar.
Sual: Aşağıda verilmiş qrafiki asılılıq psevdoqaynar prosesin nәyini xarakterizә edir?
(Sürәt 24.04.2015 13:21:02) (Çәki: 1)
Müqavimәt qüvvәsi ilә tәcil arasındakı asılılığı;
Material ilә qaz axınının yerdәyişmәsi arasındakı asılılığı;
Dәnәvәr material layının hündürlüyü ilә sürәt arasındakı asılılığı;
Layda yaranmış tәzyiqlәr fәrqi ilә qaynadıcı agentin sürәti arasındakı asılılığı;
Dәnәvәr materialın әrimә istiliyi ilә sürәti arasındakı asılılığı.
Sual: Aşağıda verilmiş sxem hansı prosesin nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsindә istifadә
oluna bilәr? (Sürәt 24.04.2015 13:21:06) (Çәki: 1)


İstilik proseslәrinin;
Kütlә ­ mübadilә proseslәrinin;
Mexaniki proseslәrin;
Kimyәvi proseslәrin;
Membran proseslәrinin.
Sual: Binar kütlәlәrin sıxlığı hansı bәrabәrliklә tәyin olunur? (Sürәt 24.04.2015 13:21:54)
(Çәki: 1)
Sual: Biokimyәvi proseslәrdә biokütlәnin yığılması artdıqca, hüceyrәnin oksigen ilә kütlә
mübadilәsi sürәti: (Sürәt 24.04.2015 13:21:58) (Çәki: 1)
Tәdricәn azalır;
Tәdricәn artır;
Dәyişilmәz qalır;
Әvvәlcә artır, sonra azalır;
Әvvәlcә azalır, sonra artır.
Sual: Biokimyәvi proseslәrdә biokütlәnin yığılması artdıqca, hüceyrәnin oksigen ilә kütlә
mübadilәsi sürәti: (Sürәt 24.04.2015 13:22:02) (Çәki: 1)


Tәdricәn azalır
Tәdricәn artır;
Dәyişilmәz qalır;
Әvvәlcә artır, sonra azalır;
Әvvәlcә azalır, sonra artır.
Sual: Biokimyәvi proseslәrin baş vermә sәbәbini göstәrin: (Sürәt 24.04.2015 13:22:05)
(Çәki: 1)
Vav­der­Vals qüvvәlәri;
Elektromaqnit qüvvәlәri;
Hәyat qabiliyyәtli mikroorqanizmlәrin istiqamәtlәnmiş fәaliyyәti
Daxili cazibә qüvvәlәri;
Molekullararası itәlәmә qüvvәlәri.
Sual: Bir birindә hәll olan iki maye qarışığını necә adlandırırlar? (Sürәt 24.04.2015
13:22:13) (Çәki: 1)
Emulsiya
Mәhlul
Duman
Suspenziya
Tüstü.
Sual: Bircinsli olan sistemlәr belә adlandırılır: (Sürәt 24.04.2015 13:22:17) (Çәki: 1)
Qarışıq sistemlәr
Binar sistemlәr
Heterogen sistemlәr
Homogen sistemlәr
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sual: Biri­birinә әks olan proselәr hansıdır? (Sürәt 24.04.2015 13:22:21) (Çәki: 1)
Qarışdırma, yoğurma
Buxarlandırma, qızdırma
Dondurma, soyutma
Buxarlandırma, qaynatma
Buxarlandırma, kondenslәşdirmә
Sual: Boru içәrisindә boru” tipli istilikdәyişdirici neçә qovşaqdan ibarәtdir? (Sürәt
24.04.2015 13:22:25) (Çәki: 1)
8
4
9
3
7
Sual: Boru içәrisindә boru” tipli istilikdәyişdiricinin sınağında rotometrlәrin göstәricilәri


hansı vaxt әrzindә qeydә alınır? (Sürәt 24.04.2015 13:22:29) (Çәki: 1)
15 dәq
20 dәq
30 dәq
10 dәq
 5 dәq.
Sual: Bölünmә faktorunun tәyin olunması üçün bu bәrabәrlikdәn istifadә olunur: (Sürәt
24.04.2015 13:22:32) (Çәki: 1)
Sual: Briketlәmә әmәliyyatı hansı әmәliyyata ekvivalent hesab edilir? (Sürәt 24.04.2015
13:22:48) (Çәki: 1)
Filtrlәmә
Preslәmә;
Havasızlaşdırma;
Hәllolma;
Ekstraksiya.
Sual: Briketlәşdirilmә prosesinin әsas xarakteristikası hansı asılılıq arasındakı
qanunauyğunluğu öyrәnir? (Sürәt 24.04.2015 13:22:52) (Çәki: 1)
Hәcm ilә temperatur arasındakı asılılığı;
Qüvvә ilә mәsafә arasındakı asılılığı;
Tәzyiq artımı ilә maddәnin sıxlaşdırılma әmsalının azalması arasındakı asılılığı;
Tәzyiqlә temperatur arasındakı asılılığı;
Maddәnin xassә göstәricilәri ilә tәzyiq arasındakı asılılığı.
Sual: Bu aparatlardan biri mәrkәzdәnqaçma prinsipi ilә işlәyir: (Sürәt 24.04.2015
13:22:55) (Çәki: 1)
Kondensator
Vakuum buxarlandırıcı
Kombinәedilmiş әlәk
Sentrifuqa
Filtr – pres
Sual: Bu bәrabәrliklәrdәn hansı, Nüsselt kriteriyasının riyazi ifadәsini әks etdirir? (Sürәt
24.04.2015 13:23:01) (Çәki: 1)


Sual: Bu göstәricilәrdәn biri texnoloji aparatın maşından fәrqini әks etdirir (Sürәt
24.04.2015 13:23:06) (Çәki: 1)
Dirsәyin mövcudluğu;
Mühәrrikin mövcudluğu
Mexanizmlәrin mövcudluğu
Muftanın mövcudluğu;
İşçi fәzanın mövcudluğu.
Sual: Bu göstәricilәrdәn biri üyüdülmә vә xırdalanma arasındakı fәrqi әks etdirir: (Sürәt
24.04.2015 13:23:12) (Çәki: 1)
Xırdalanma dәrәcәsi yoxdur
Xırdalanma dәrәcәsi kiçikdir;
Xırdalanma dәrәcәsi yüksәkdir;
Xırdalanma dәrәcәsi bәrabәrdir;
Xırdalanma dәrәcәsi әhәmiyyәt kәsb etmir;
Sual: Bu hadisәlәrdәn biri kütlә mübadilәsi proseslәrinә aiddir: (Sürәt 24.04.2015
13:23:16) (Çәki: 1)
Dumanın yaranması
Xörәyin bişmәsi
Meyvәnin doğranması
Suyun tәmizlәnmәsi
Havanın soyudulması
Sual: Bu proses hidromexaniki proseslәrә aid deyil: (Sürәt 24.04.2015 13:23:19) (Çәki:
1)
Preslәmә;
Çökmә;
Filtrlәmә;
Qarışdırma;
Әks osmos.
Sual: Bu sәnaye sahәsindә hidravliki sortlaşdırılma әmәliyyatı tәtbiq edilmir: (Sürәt
24.04.2015 13:23:23) (Çәki: 1)
Makaron mәmulatları istehsalı;
Spirt istehsalı;
Cuğundur şәkәri istehsalı;
Göy noxud konservlәri istehsalı
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə