TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə2/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Sual: Hidrobiontların әzәlә toxumasının әsas strukturunu nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
Hüceyrәlәr qrupu
Xırda kapilyarlar
Su
Yağ toxuması
Qan vә limfatik damarlar
Sual: Strukturların hüceyrә vә lif formaları xammala hansı xüsusiyyәtlәri verir? (Çәki: 1)
Morfoloji, plastiki vә struktur­mexaniki
İstilik­fiziki vә plastiki
Elastiki vә plastiklik
Struktur­mexaniki, istilik­fiziki vә diffuz
Plastik vә yapışqanlıq
Sual: Adsorbsiya edilmiş nәmlik hansı tipli struktura malikdir? (Çәki: 1)
Kristallaşmış struktur
Koaqulyasiya tipli
Kondensasion tipli
Kombinә edilmiş
Hüceyrә strukturu
Sual: İstilik – fiziki xüsusiyyәtlәri olan törәmәni göstәrin: (Çәki: 1)
İstilik udma qabiliyyәti
Enerji sahәsi
Temperatur keçiricilik koofisienti
Xüsusi istilik tutumu
İstilik keçirmә koofisienti
Sual: Balığın ümumi kütlәsinin neçә faizini әzәlә toxuması tәşkil edir? (Çәki: 1)
70 – 80 %
20 – 30 %
30 – 40 %
40 – 60 %
30 – 50 %
Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun sәthindә su buxarının parçalanma tәzyiqinin
hәmin temperaturda doymuş maksimal imkanına nisbәtini müәyyәn edir? (Çәki: 1)
Kimyәvi potensial
Sәrbәst enerji
Nәmliyin rabitә enerjisi
Nәmlik
Suyun aktivlik göstәricisi
Sual: Yetişmә qabiliyyәti aşağıdakı göstәrilmiş hansı göstәricilәr ilә qiymәtlәndirilmir?


(Çәki: 1)
zülalın hidroliz dәrinliyi
amin zülal әmsalı
amin turşuların proteolizimin termostatlaşandan әvvәlki miqdarı ilә
mәhsulların tәrkibindә balığın әzәlә toxumasının aşağı molekulyar peptidlәrin
miqdarı ilә
nәmlik saxlama qabiliyyәti
Sual: İstilik kütlәsinin temperaturu yüksәk olan cisimdәn temperaturu aşağı olan cismә
axını zamanı baş verәn proses necә adlanır? (Çәki: 1)
İstilik mübadilәsi prosesi
Kütlә mübadilәsi prosesi
İstilik­kütlә mübadilәsi
Konveksiya
Kondensasiya
Sual: Kontakt fazasının sәthi vasitәsilә çox komponentli sistemin fazaları arasındakı
seçilmә mübadilәsinә әsaslanmış proses hansıdır? (Çәki: 1)
İstilik­kütlә mübadilәsi
Kütlә mübadilәsi
Konveksiya
İstilik mübadilәsi
Kondensasiya
Sual: Duzlama aşağıdakılardan hansı prosesә aid edilir? (Çәki: 1)
İstilik mübadilәsi
İstilik­kütlә mübadilәsi
Kütlә mübadilәsi
Kondensasiya
Konveksiya
Sual: Hisәvermә aşağıdakılardan hansı prosesә aid edilir? (Çәki: 1)
Kütlә mübadilәsi
Kondensasiya
Konveksiya
İstilik mübadilәsi
İstilik­kütlә mübadilәsi
Sual: Aşağıdakı proseslәrdәn hansı faza keçiriciliyindә xeyli miqdarda istiliyin ayrılması
vә itmәsi ilә müşayәt olunur? (Çәki: 1)
İstilik­kütlә mübadilәsi
Kütlә mübadilәsi
İstilik mübadilәsi
Konveksiya
Kondensasiya


Sual: Dondurma vә donun açılması prosesi hansı prosesә aid edilir? (Çәki: 1)
Kütlә mübadilәsi prosesi
İstilik prosesi
İstilik mübadilәsi
Konveksiya
kondensasiya
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı kütlә mübadilәsi prosesinә aid edilir? (Çәki: 1)
Qaxacetmә
Qurutma
Sterilizasiya
Hisәvermә prosesi
Qızartma
Sual: Aşağıdakılardan hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
İstiliyin verilmәsi zamanı istiliyin keçdiyi istilik ötürücü vasitә hәrәkәtsiz qalır
Sәth vasitәsilә ayrılan komponentin digәr kontakt fazaya keçmәsi molekulyar
konvektiv vә turbulent keçmә qanunları ilә tәsir edilir
Bioloji su ehtiyatlarının emal proseslәrinin әksәriyyәti istiliyin verilmәsi vә alınması
ilә baş verir
İstiliyin konveksiya zamanı daşıyıcı ilә birgә verilir
İstilik şüalandırmasında fiziki vasitәnin olması vacibdir.
Sual: Maye mühitdә istilik mübadilәsi hansı üsulla baş verir? (Çәki: 1)
İstilik keçirmә
konveksiya prosesi ilә
Kütlә mübadilәsi
Kondensasiya
İstilik mübadilәsi
Sual: Görünmәyәn infraqırmızı nahiyәdә dalğa uzunluğunun hansı miqdarında böyük
miqdarda istilik verilә bilәr? (Çәki: 1)
0,2.....30 mkm
5......20mkm
0,8.....40mkm
0,8.....30mkm
0,2.....35mkm
Sual: Temperatur neçә olduqda istilik mübadilәsi bәrk cisim vә qaz arasında şüa
buraxılması yolu ilә reallaşdırılır? (Çәki: 1)
600 C dәn yuxarı
500 C dәn yuxarı
350 C dәn yuxarı
300 C dәn yuxarı
450 C dәn yuxarı


Sual: Materialın növündәn onun sәthinin vәziyyәti vә temperaturdan asılı olaraq boz
cismin qaranlıq dәrәcәsi hansı şәrti ödәmәlidir? (Çәki: 1)
0......1
0......0,5
.........0,6
0........0, 7
0.........0,8
Sual: Maddәlәrin komponentlәrinin kütlәsinin daşınması qanunauyğunluğu hansı
qanunla tәsvir edilir? (Çәki: 1)
Stefan
Kirxhof
Şukarov vә Fik
Lambert
Dekart
Sual: Mikroorqanizmlәrin artımının kinetik әyrilәri neçә fazanı birlәşdirir? (Çәki: 1)
4
3
5
2
heç bir fazanı birlәşdirmir
Sual: Mikroorqanizmlәrin adaptasiya dövrü hansı faza hesab olunur? (Çәki: 1)
stasionar
haq faza
eksponensial
sönmә fazası
loqarifmik faza
Sual: Haq faza hansı dövr hesab olunur? (Çәki: 1)
balanslaşdırılmış artım dövrü
mikroorqanizmlәrn artım dövrü
mikroorqanizmlәrin adaptasiya dövrü
gizli artım dövrü
ikinci dövr
Sual: Eksponensial artım fazası hansı dövrdür? (Çәki: 1)
balanslaşdırılmış artım dövrü
gizli artım dövrü
mikroorqanizmlәrin adaptasiya dövrü
mikroorqanizmlәrin mәhv olması dövrü
mikroorqanizmlәrin yeridilmәsi dövrü


Sual: Hansı dövrdә xüsusi sürәt daimidir, bәzi hallarda qida maddәlәrinin tükәnmәsi ilә,
yada mәhsulların toplanması ilә azalmağa başlayır? (Çәki: 1)
balanslaşdırılmış artım dövrü
gizli artım dövrü
haq faza dövrü
mikroorqanizmlәrin yeridilmәsi dövrü
stasionar dövrdә
Sual: Mikroorqanizmlәrin sayca artım fazası nә vaxt başa çatır? (Çәki: 1)
mikroorqanizmlәrin artım sürәti onların ölüb getmә sürәtindәn çox olduqda
mikroorqanizmlәrin artım sürәti onların ölüb getmә sürәti ilә bәrabәr olduqda
mikroorqanizmlәrin artım sürәti onların ölüb getmә sürәtindәn az olduqda
herekersiz olanda
Xüsusi sürәt daimi qaldıqda
Sual: Soyutma zamanı balıqda hansı hal baş vermir? (Çәki: 1)
balıq әtinin sıxlığı artır
qanın özlülüyü artır
balığın kütlәsi azalır
hüceyrә şirәsi artır
balıq әtinin sıxlığı azalır
Sual: Cismin әn son donan nöqtәsi nәdir? (Çәki: 1)
sәth mәrkәzi
termik mәrkәzi
sәth mәrkәzlә termik mәrkәz arasındakı mәsafә
sәth mәrkәzlә termik mәrkәz arasındakı minimal mәsafә
sәth mәrkәzlә termik mәrkәz arasındakı maksimal mәsafә
Sual: Yavaş dondurma prosesi zamanı dondurmanın orta sürәti nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
0,5 sm/s dәk
1 sm/s dәk
5 sm/s dәk
0 sm/s dәk
3sm/s dәk
Sual: Müasir dondurmalarda dondurmanın orta sürәti neçәdir? (Çәki: 1)
3....5 sm/s
3.....6sm/s
2....6 sm/s
2....4 sm/s
4....7 sm/s
Sual: Tәbii konservlәr ümumi istehsalatda neçә faiz yer tutur? (Çәki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə