TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə3/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

40­50%
20­30%
50­60%
60­70%
10­20%
Sual: Tomat sousunda olan konservlәr ümumi istehsalatda neçә faiz yer tutur? (Çәki: 1)
60%
50%
30%
40%
70%
Sual: Aşağıdakılardan hansı qida әlavәsi deyil? (Çәki: 1)
aqar­aqar
krezol
hitin
hitozan
qarraqinan
Sual: Sәnaye istehsalı olan balıq ununda neçә faiz su vardır? (Çәki: 1)
12%­ә dәk
15%­ә dәk
20%­ә dәk
18%­ә dәk
35%­ә dәk
Sual: Sәnaye istehsalı olan balıq ununda neçә faiz yağ alur? (Çәki: 1)
10%
20%
15%
25%
30%
Sual: Qәlәvi hidrolizi nә üçün praktiki tәtbiqini tapmayıb? (Çәki: 1)
sestein,sislin vә arqinin tamam dağılmasına görә
iqtisadi cәhәtdәn әlverişsiz hesab olunur
ӘM üçün tәhlükә yaradır
çәtin proses hesab olunur
bakteriyal çirklәnmә törәdir
Sual: Fermentativ hidroliz zamanı nәyin tәsiri altında zülallar parçalanır? (Çәki: 1)
turşuların tәsiri altında
qәlәvilәrin tәsirindәn


proteolitik fermentlәrin istifadәsindәn
liqazaların tәsirindәn
oksireduktazaların tәsirindәn
Sual: Tәbii südün әvәzedicisinin hazırlamaq üçün hansı balıq xammalından istifadә
edilir? (Çәki: 1)
azdәyәrli balıq mәhsullu
aşağı lepid tәrkibli balıq xammalı
yüksәk lipid tәrkibli balıq xammalı
zülallı balıq xammalı
xәrçәngkimilәrdәn
Sual: Bioloji su ehtiyyatlarından hazırlanan mәhsulların keyfiyyәtini xarakterizә edәn
xüsusiyyәtlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
funksional tәyinat xassәlәri
istehlakçı tәhlükәsizliyin xarakterizә edәn göstәricilәr
estetik xassәlәr
orqanoleptik xassәlәr
ticarәt xassәlәr
Sual: Texnoloji avadanlıq üçün örtüklәr hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir? (Çәki: 1)
yüksәk texnoloji xarakteristikaya malik olmalı
toksiki olmayan antiadqezion xassәlәrlә birlәşdirilmәli
qida maddәsinә münasibәtdә bioloji interliyә malik olmalıdır
mikroorqanizmlәrlә münasibәtdә funqisid aktivliyә malik olmalıdır
göstәrilmiş bütün tәlәblәrә cavab vermәlidir
Sual: Mәhsulun keyfiyyәtinә nә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
avadanlığın konstruktiv parametri
avadanlığın kinematik parametrlәri
avadanlığın işinin etibarlılığı
işçi hissәlәrin hazırlanma texnologiyası
göstәrilmiş bütün göstәricilәr
Sual: Bioloji su ehtiyatlarının rasional kompleks emalı problemlәrinin hәlli
nәticәsindә......... (Çәki: 1)
Mәhsulun keyfiyyәti yaxşılaşdırılır
Çürümәnin qarşısı alınır
Aztullantılı texnologiyaya keçid baş verir
Mәhsuln keyfiyyәti pislәşir
Kimyәvi dәyişikliklәrin qarşısı alınır
Sual: Balığın növündәn asılı olaraq onun yeyilә bilәn hissәlәri neçә % tәşkil edir? (Çәki:
1)
40­50%


30­40%
10­20%
45­80%
60­70%
Sual: II qrup balıq xammalından hansı mәhsul hazırlanır? (Çәki: 1)
Dondurulmuş mәhsullar
Hisә verilmiş mәhsullar
Tibbi mәhsullar
Duzlu balıq mәhsulu
Soyudulmuş balıq mәhsulu
Sual: II qrup balıq xammalına aid olanı göstәrin (Çәki: 1)
Kürü
Bәdәn әzәlәsi
Toxum vәzisi
Balıq әti
Sümüklәr
Sual: Aşağәdakılardan hansı II qrup balıq xammalına aid deyil? (Çәki: 1)
Üzgәclәr
Balıq Başı
Pulcuqlar
Bәdәn әzәlәsi
Daxili orqanlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı II qrup balıq xammalına aid deyil ? (Çәki: 1)
Sümüklәr
Üzgәclәr
Kürü
Balıq başı
Pulcuqlar
Sual: Balığın әzәlә toxumasının әn mühüm göstәricilәri hansılardır ? (Çәki: 1)
Nәmlik saxlama qabiliyyәti
Emulsiya әmәlә gәtirmә
Özlülük
Plastiklik
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Balığın filelәrә bölünmәsi zamanı qida mәqsәdilә әzәlә toxumasının neçә
faizindәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
32 % dәn az
40 %


60 %
55 %
35 %­dәn çox
Sual: Bir qayda olaraq qiymә istehsalında hansı balıqlardan istifadә olunur ? (Çәki: 1)
Yağlı balıqlardan
Yağsız balıqlardan
Ağ әzәlә toxumasına malik olmayan
Orta yağlı balıqlardan
Yüksәk yağlı balıqlardan
Sual: Soyudulmuş balıq uzun müddәt saxlandıqda qiymәnin dad keyfiyyәti pislәşir bu
әsasәn nә ilә әlaqәdardır (Çәki: 1)
Yağların parçalanması
Vitaminlәrin parçalanması
Zülalların hidrolizi
5 ­ ribonukbotidin parçalanması
Zülalların denaturasiyası
Sual: Qiymә istehsalı üçün balığın texnoloji yararlılığı hansı amillәrlә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
Dondurulmuş halda zülalların denaturasiyaya meylliliyi
Polyar vә neytral lipidlәrin miqdar nisbәti
Mİofibril vә sarkoplazmatik zülalların miqdar nisbәti
Toxuma fermentlәrin aktivliyi
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansı döğrudur ? (Çәki: 1)
denaturasiya prosesi nәticәsindә yağsız balıqlarda nәmlik saxlama qabiliyyәti artır
Balıq qiymәsinin istehsalı iqtisadi cәhәtdәn әlverişsizdi
Qiymә hasilatı balığın morfoloji xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır
Qiymә hasilatı balığın morfoloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı deyil
Qiymә hasilatı tәtbiq olunan avadanlıqdan asılı deyil
Sual: Dondurulmuş halda saxlanılma nәticәsindә yağlı vә orta yağlı balıqlarda texnoloji
yararlılıq göstәricilәri aşağı düşür . Buna sәbәb nәdir ? (Çәki: 1)
Yağların oksidlәşmәsi
Nәmlik saxlama qabiliyyәtinin artması
Vitaminlәrin parçalanmsı
5 ­ ribonukleotidin parçalanması
Hәlmәşik әmәlәgәtirmә qabilyәti artır
Sual: Qiymәnin formalanma qabiliyyәti nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
Nәmlik saxlama qabiliyyәtindәn
Miofibril zülalının miqdarı


Sarkoplazmatik zülalların miqdarı
Lipidlәrin miqdarından
Toxuma fermentlәrin aktibliyindәn
Sual: Mәnfi kataliz nәzәriyyәsinә әsasәn hansı birlәşmәlәr yağ peroksidlәrini
parçalamağa malikdir? (Çәki: 1)
Antibiotiklәr
Sintetik antioksidantlar
Antiseptiklәr
Hidrolazalar
Proteolitik fermentlәr
Sual: Anioksidant tәsiri aydın ifadә olunan әdviyyatı göstәrin (Çәki: 1)
Tәzә vә qurudulmuş sarımsaq
Qırmızı istiot
Dәfnә yarpağı
Koriandr
Muskat cövüzü
Sual: Antioksidant tәsiri zәif olan әdviyyat hansıdır? (Çәki: 1)
Mixәk
Zirә
Rozmarin
Muskat cövüzü
Dәfnә yarpağı
Sual: Prooksidlәşdirici tәsiri olan әdviyyat hansıdır? (Çәki: 1)
Qırmızı istiot
Qara istiot
Dәfnә yarpağı
Zirә
Mixәk
Sual: Balıq qiymәsinә yüksәk olmayan qatılıqda izolyat, konsentrat, teksturat daxil
edildikdә hansı hal baş verir? (Çәki: 1)
Reoloji xüsusiyyәtlәri pislәşir
Reoloji xüsusiyyәtlәri yaxşılaşır
Dadı yaxşılaşır
Dadı pislәşir
Yağların oksidlәşmәsi prosesini zәiflәdir
Sual: Balıq qiymәsinә 2,5 ­ 4 % miqdarında xörәk duzu әlavә edildikdә hansı proses baş
verir ? (Çәki: 1)
Miofibril zülallarını hәll edir
Denaturasiyaedici amil kimi çıxış edir
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə