TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə5/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

amin turşuların çoxluğu
xromun olmaması
Sual: (Çәki: 1)
50­dәn çox
30 –dәn çox
10­30
25­dәn az
25­50
Sual: Daimi elektrolit balansının olması aşağıdakılardan hansına heç bir tәsir etmir?
(Çәki: 1)
miokardın vә süni hüceyrәlәrin oyanması
damar tonusu
qanın qatılığı
şәkәrli diabet
qan durqunluğu
Sual: Bioloji maye mühitdә әsas elektrolitlәrin nisbәti hansı maddәnin qida ilә daxil
olmasından birbaşa asılı dәyişir? (Çәki: 1)
kalium
natrium
fosfor
kalsium
maqnezium
Sual: Turş metabolitlәrin yaranmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
rasionda zülalın miqdarının azalması
rasionda zülalın miqdarının artması
rasionda yağların artması
vitaminlәrin olmaması
yağların azalması
Sual: Hansı maddәlәr parçalanma prosesindә sәrbәst hidrogen ionlarını özünә
birlәşdirmәk qanda zәif qәlәvi mühitin bәrpasına sәbәb olur? (Çәki: 1)
kalsium vә kalium
kalium vә maqnezium
fosfor
fosfor vә kalsium
natrium
Sual: Qanın turşulaşmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
kalium vә maqnezium azlığı


fosforun azlığı
maqnezium çoxluğu
kalium azlığı
kalsim çoxluğu
Sual: İnsulinin aktivliyi hansı maddә artırır? (Çәki: 1)
karbohidratlar
yağlar
zülallar
xrom,sink,marqan
vitaminlәr
Sual: Hormonların senleri vә insanın bәrpaedici funksiyaların normal fәaliyyәti üçün
vacib vitamin hansıdır? (Çәki: 1)
C vә K
E vә D
K vә Ca
Sual: Hemoqlabinin törәmәlәri olan proporfirinlәrin yaranması üçün zәruri olan nәdir?
(Çәki: 1)
A vә E vitamini
E vitamini
C vitamin
K vitamin
Sual: Üçvalentli dәmirin qan strukturuna daxil olmasını nә tәmin edir? (Çәki: 1)
zülallar
yağlar
C vitamin
E vitamin
Sual: Hansı vitamin çatışmadıqda, qanın laxtalanmasında iştirak edәn vacib amillәr
sintezi pozulur, nәticәdә ağır qanaxmalar baş verir? (Çәki: 1)
A
K
C
D
PP
B
ÖLMӘ
: 0102 (B
ALIQ
 
EMALI
 
MÜӘSSISӘLӘRININ
 
TEXNOLOJI
 
LAYIHӘLӘNDIRILMӘSI
) 120 
TEST


Ad
0102 (Balıq emalı müәssisәlәrinin
texnoloji layihәlәndirilmәsi) 120 test
Suallardan
120
Maksimal faiz
120
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
100 %
Sual: Balıq әtindә mövcud olan әksәr әvәz olunan vә әvәzolunmaz aminturşularına
malik zülallar necә adlandırılır ? (Çәki: 1)
Dәyәrsiz;
Qiymәtsiz
Yarımçıq;
Tamdәyәrli;
Vacib.
Sual: Azәrbaycan Respublikasının su hövzәlәrindә neçә növ balıq ovlanır ? (Çәki: 1)
34
60
5
17
45
Sual: Dәnizlәrdә, okeanlarda yaşayan vә çoxalan balıqlar belә adlandırılır. (Çәki: 1)
Dәniz balıqları;
Şirin suda yaşayan balıqlar;
Keçici balıqlar;
Yarımkeçici balıqlar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Hәmişә şirin sularda yaşayan vә çoxalan balıqlar belә adlandırılır: (Çәki: 1)
Dәniz balıqları;
Şirin suda yaşayan balıqlar;
Keçici balıqlar;
Yarımkeçici balıqlar;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sual: Dәnizdә yaşayan, lakin coxalmaq üçün çaylarla yuxarı qalxan balıqlar belә
adlandırılır: (Çәki: 1)
Dәniz balıqları
Şirin suda yaşayan balıqlar
Keçici balıqlar
Yarımkeçici balıqlar
) Göstәrilәnlәrin heç biri


Sual: Hansı balıq növlәrini “keçici balıqlar“ adlandırılır ? (Çәki: 1)
Dәnizlәrin şirin sulu sahәlәrindә yaşayan, kürü tökmәk üçün isә deltalara vә
çayların aşağı axarına köçәn balıq növlәri .
 Dәnizdә yaşayan, lakin çoxalmaq üçün çaylarla yuxarı qalxan balıq növlәri .
Hәmişә şirin sularda yaşayan vә çoxalan balıq növlәri.
) Dәnizlәrdә, okeanlarda yaşayan vә çoxalan balıq növlәri .
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Balıq emalı üzrә yeni müәssisәlәr layihәlәndirilәrkәn bu metodlardan istifadә
olunur: (Çәki: 1)
Coğrafi vә әrazi metodlarından
Bioloji vә riyazi metodlardan
Analitik vә modellәşdirimә metodlarından
Fiziki vә kimyәvi metodlardan
İqtisadi vә sosioloji metodlardan
Sual: Öyrәnilmәmiş yeni istehsallara vә mürәkkәb texnoloji proseslәrә malik müәssisәlәr
üçün hansı variantda göstәrilәn layihәlәndirilmә vacibdir? (Çәki: 1)
Üç mәrhәlәdә
İki mәrhәlәdә
Dörd mәrhәlәdә
Beş mәrhәlәdә;
Bir mәrhәlәdә.
Sual: Balıq emalı üzrә yeni sәnaye müәssisәsi tikintisinin iqtisadi әsaslandırılmasına aid
edilәn dördüncü bölmә hansıdır ? (Çәki: 1)
Müәssisәlәrin gücünün vә illik iş rejiminin әsaslandırılması;
Layihәlәndirilәn müәssisәnin tikilmә vacibliyini tәyin edәn mülahizәlәr;
Müәssisәnin rentabelliyi haqqında mülahizәlәr.
) Tikinti yerinin seçilmәsinin әsaslandırılması
İstehsalın texnoloji sxeminin seçilmәsi;
Sual: Balıq emalı üzrә yeni sәnaye müәssisәsi tikintisinin iqtisadi әsaslandırılmasına aid
edilәn birinci bölmә hansıdır? (Çәki: 1)
Müәssisәlәrin gücünün vә illik iş rejiminin әsaslandırılması;
Tikinti yerinin seçilmәsinin әsaslandırılması;
İstehsalın texnoloji sxeminin seçilmәsi;
Layihәlәndirilәn müәssisәnin tikilmә vacibliyini tәyin edәn mülahizәlәr;
Müәssisәnin rentabelliyi haqqında mülahizәlәr.
Sual: Balıq emalı üzrә yeni sәnaye müәssisәsi tikintisinin iqtisadi әsaslandırılmasına aid
edilәn beçinci bölmә hansıdır? (Çәki: 1)
İstehsalın texnoloji sxeminin seçilmәsi;
Müәssisәlәrin gücünün vә illik iş rejiminin әsaslandırılması;


Müәssisәnin rentabelliyi haqqında mülahizәlәr
Tikinti yerinin seçilmәsinin әsaslandırılması;
Layihәlәndirilәn müәssisәnin tikilmә vacibliyini tәyin edәn mülahizәlәr;
Sual: Balıq emalı üzrә yeni sәnaye müәssisәsi tikintisinin iqtisadi әsaslandırılmasına aid
edilәn ikinci bölmә hansıdır ? (Çәki: 1)
Müәssisәlәrin gücünün vә illik iş rejiminin әsaslandırılması;
 Tikinti yerinin seçilmәsinin әsaslandırılması;
İstehsalın texnoloji sxeminin seçilmәsi;
Layihәlәndirilәn müәssisәnin tikilmә vacibliyini tәyin edәn mülahizәlәr;
Müәssisәnin rentabelliyi haqqında mülahizәlәr.
Sual: Balıq emalı üzrә yeni sәnaye müәssisәsi tikintisinin iqtisadi әsaslandırılmasına aid
edilәn üçüncü bölmә hansıdır? (Çәki: 1)
Müәssisәlәrin gücünün vә illik iş rejiminin әsaslandırılması;
Tikinti yerinin seçilmәsinin әsaslandırılması;
İstehsalın texnoloji sxeminin seçilmәsi;
Layihәlәndirilәn müәssisәnin tikilmә vacibliyini tәyin edәn mülahizәlәr;
Müәssisәnin rentabelliyi haqqında mülahizәlәr.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәri layihәlәndirilәrkәn texniki araşdırmalardan sonra,
layihәnin hansı hissәsinә keçirilir? (Çәki: 1)
Ümumi hissәsinә;
Sonuncu hissәsinә;
Başlanğıc hissәsinә;
Xüsusi hissәsinә;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәri layihәlәndirilәrkәn layihәnin xüsusi hissәsinin işlәnmәsi,
hansı mәrhәlәdәn sonra hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Fiziki araşdırmalardan sonra;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
İqtisadi araşdırmalardan sonra;
Texniki araşdırmalardan sonra;
 Mikrobioloji araşdırmalardan sonra.
Sual: Tikinti layihә ­ layihә tapşırığı әsasında hansı layihәlәndirmә zamanı işlәnilir ?
(Çәki: 1)
Üç mәrhәlәli layihәlәndirmә zamanı;
Göstәrilәnlәrdәn heç biri;
Bir mәrhәlәli layihәlәndirmә zamanı;
İki mәrhәlәli layihәlәndirmә zamanı;
Dörd mәrhәlәli layihәlәndirmә zamanı.
Sual: Texniki layihәnin tәrtib edәrkәn layihә tapşırığında qәbul edilәn istehsalın
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə