The Archeology of Azerbaijan a brief DiscourseYüklə 5,15 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/41
tarix30.12.2017
ölçüsü5,15 Kb.
#18708
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Rufət  
 
www.kitabxana.net
  
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 
2013 
“Gənc yazarın e-kitabı” 
N 56 (106 - 2013)
 
 
Ülviyyə Tahir 
 
Şeytanın missiyası 
 
İstedadlı gənc yazar Ülviyyə Tahir 1980-ci ildə Göyçayda anadan olub, 
1998-ci ildə BDU tarix fakultəsinə daxil olub, oranın məzunudur. 
Uşaqlıqdan yaradıcılıqla məşgul olsa da,  4 ildir ədəbiyyata ciddi bir iş 
kimi önəm veririr. Dövri mətbuatda ardıcıl çap olunur, keçən il ilk kitabı - 
" Şeytanın missiyası" adı altında işıq üzü görüb. İkinci kitabı çapa 
hazırlanır,  bu yaxınlarda işıq üzü görəcək. E-kitab YYSQ tərəfindən e-
nəşrə hazırlanıb. 
 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-
kulturoloq 
 
Y
E N I  
Y
A Z A R L A R   V Ə  
S
Ə N Ə T Ç I L Ə R  
Q
U R U M U
.
  E
-
N Ə ġ R  
N 5 6
 
( 1 0 6
 
-
 
2 0 1 3 )
 
 


www.kitabxana.net
  –  Milli Virtual Kitabxana
 

 
www.kitabxana.net
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
 
"Gənc yazarın ilk e-kitabı" 56 (106 – 2013)
 
Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   
http://www.kitabxana.net
  - Milli 
Virtual Kitabxananın  kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və 
yayılır. 
Elektron Kitab N 56 (106 – 2013) 
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 
http://www.kitabxana.net
  - Milli Virtual Kitabxana
 
 
Ülviyyə Tahir 
 
Şeytanın missiyası 
 
Ġstedadlı gənc yazar Ülviyyə Tahir 1980-ci ildə Göyçayda anadan olub, 1998-ci ildə BDU tarix 
fakultəsinə daxil olub, oranın məzunudur. UĢaqlıqdan yaradıcılıqla məĢgul olsa da,  4 ildir 
ədəbiyyata ciddi bir iĢ kimi önəm veririr. Dövri mətbuatda ardıcıl çap olunur, keçən il ilk kitabı - 
" ġeytanın missiyası" adı altında iĢıq üzü görüb. Ġkinci kitabı çapa hazırlanır,  bu yaxınlarda iĢıq 
üzü görəcək. 
 
E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 
 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 56 (106 - 2013) 
 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 
 
"Gənc yazarın ilk e-kitabı" silsiləsindən bütün kitablarla buradan tanış olun:  
http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=167
  
 
 


www.kitabxana.net
  –  Milli Virtual Kitabxana
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


www.kitabxana.net
  –  Milli Virtual Kitabxana
 

 
 
 
GİROV 
  
  Bakı ... Bütün  meqapolislər kimi neçə min təbəqədən ibarətdir. Sən onun dibinə baĢ  vurmağa 
cəhd etmə! Onun dərinliyini bilməyəcəksən. Bu Ģəhərin də oğruları, kiçik və böyük 
cinayətkarları, bəzən cinayətkarlardan heç də geri qalmayan qanuni qanunpozan məmurları 
zahirdən parlaq, lakin içəridən dağılan möhtəĢəm ailə holdinqləri var. Qarabağ müharibəsindən 
sonra  əhalisi daha da alabəzəkləĢən Bakı  bəlkə də dünyanın heç bir yerində anoloqu olmayan  
bir yaĢama qədəm basdı. Bu yaĢama yamaq adını versək daha doğru olar. Avropa ilə Asiya 
arasında can çəkiĢən bu Ģəhər öz müvəqqəti immiqrantlarına- vətəndən vətənə qaçmıĢlara 
yarıkönül qucaq açsa da,  tədricən onlarla yaĢamağa alıĢdı.  Bakıya vurulmuĢ bu yamaq dəbə 
uyğun olsa da kobud və etinasız vurulmuĢ tikiĢlər onun hələ də yamaq olduğunu kimlərəsə 
xatırladırdı. Universitet yataqxanalarında  daha tələbədən çox Qərbi Azərbaycandan gəlmə 
qaçqınlara rast gəlmək təbii qarĢılanırdı.  
Əhməd həyatın ilk qoxusunu alanda burnuna dəyən yarıçürümüĢ kanalizasiya iyi sanki 
ona xoĢgəldin etdi. O, bu qoxu ilə böyüdü. YaĢadıqları yer nə qədər iyrənc olsada onları yaman 
tez-tez yada salardılar. Bayramlarda, seyranlarda çiyinləri kameralı oğlanlar və cins Ģalvarlı 
qızlar hey onları çəkməyə gələrdilər. Əvvəllər Əhməd bu gəliĢləri həvəslə gözləsə də sonralar 
buna da öyrəĢdi.  YaĢadıqları bina yarıuçuq vəziyyətdə olsa da  buna etiraz etmək ya kiminsə 
ağlına gəlmir, ya da  bunu məqsədə uyğun hesab etmirdilər. Əhməd üçünsə bunun elə də fərqi 
yox idi. O, bu yaĢamın elə belə olacağını qəbullanmıĢdı. Məktəbdən evə döndükdə elə qapıdan 
babasının zığıltısını eĢidərdi. O, revmatizmlərindən Ģikayətlənə-Ģikayətlənə ġuĢanı da yada 
salırdı. Əhməd ġuĢanı görməmiĢdi . Ġndi atasının belə zorla xatırladığı o Ģəhəri Əhməd vur-tut 
bir dəfə yuxuda görmüĢdü. O yuxudan da yaddaĢında yalnız bulaq Ģırıltısı və bir də ciyərlərinə 
çəkdiyi təmiz dağ havası olmuĢdu. Babası bu yuxunu ona dəfələrlə təkrarladıb qulaq asmıĢ və 
hər dəfəsində Əhməd ona bir az baĢqa bir Ģeylər uyduranda babası etraz etmədən nəvəsinin bu 
Ģirin yalanlarının altında xəyala gedərdi. Əhməd atasının məhəllədə “kiĢinin bir gözü 
torpaqdadır” deyəndə heç nə anlamamıĢdı. Ümumiyyətlə, Əhməd bir çox sözlərin lüğəvi 
mənasına varsa da əsil mənasına varmaqda çətinlik çəkirdi. Məsələn: ona məktəbdə qaçqın 
deyirdilər o isə -mən Bakıda döğulmuĢam haradan qaçmıĢam -deyə o sözü deyənlərə sual 
verirdi. Evdə anasına sual verəndə isə  anası “biz  ġuĢa qaçqınıyıq  ona görə deyirlər. Lakin bu 
izahat Əhmədə bəs eləməzdi. “Necə yəni qaçqınlıq irsi keçir? Bu ki xəstəlik deyil?!”  Yüklə 5,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə