The Holy Bible in Azerbaijani of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey [abz] EzekielYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə35/35
tarix17.11.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#80783
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

 

g

 45:25 Lev. 23:33-36; Say. 29:12-38 

hər gün Rəbbə yandırma qurbanı olaraq qüsursuz yeddi buğa ilə yeddi 

qoç, günah qurbanı olaraq bir təkə təmin etsin. 24

Taxıl təqdimi olaraq hər buğa və qoç üçün bir efa taxıl, hər efa üçün bir hin zeytun yağı təmin 

etsin.


25g

 Yeddinci ayın on beşinci günü başlayan və yeddi gün davam edən 

bayramda rəhbər günah qurbanlarını, yandırma qurbanlarını, taxıl 

təqdimlərini və zeytun yağını hər gün eyni miqdarda təmin etsin”.

46 


 

1

Xudavənd Rəbb belə deyir: “İçəri həyətin şərqə baxan darvazası altı iş günü bağlı qalmalı, Şənbə günləri və Təzə Ay mərasimi 

günləri isə açıq olmalıdır. 2

Rəhbər bayırdan, darvaza eyvanı yolundan içəri girib darvazanın yan taxtalarının yanında dursun. Kahinlər onun 

yandırma qurbanını və ünsiyyət qurbanlarını təqdim etsin. Rəhbər 

darvaza kandarında ibadət etsin, sonra bayıra çıxsın, ancaq darvaza 

axşama qədər açıq qalsın. 3

Şənbə günləri və Təzə Ay mərasimi günləri ölkə xalqı bu darvazanın girişində Rəbbin önündə ibadət etsin.

4

Rəhbər Şənbə günü Rəbbə yandırma qurbanı olaraq verdiyi qüsursuz altı quzu, bir qoç təqdim etsin. 

5

Qoç üçün veriləcək taxıl təqdimi bir efa olsun, quzular üçün isə istədiyi qədər taxıl təqdimi verə bilər. Hər efa 

taxıl üçün bir hin zeytun yağı versin. 6

Təzə Ay mərasimi günü qüsursuz bir buğa, altı quzu və bir qoç qurban gətirsin. 

7

Buğa və qoç üçün taxıl təqdimi olaraq hərəsinə bir efa taxıl təmin etsin. Quzular üçün istədiyi 

qədər taxıl təmin edə bilər. Hər efa taxıl üçün bir hin zeytun yağı təmin 

etsin. 

8

Rəhbər içəri girəcəyi zaman darvaza eyvanından girsin, həmin yolla da bayıra çıxsın.

9

Ölkə xalqı bayramlarda Rəbbin önünə gəldiyi zaman ibadət etmək üçün şimal darvazasından girən adam cənub darvazasından çıxsın, 

cənub darvazasından girən adam şimal darvazasından çıxsın. Heç kəs 

girdiyi darvazadan çıxmasın, hər kəs girdiyi darvazanın qarşısındakı 

darvazadan çıxsın. 10

Rəhbər xalqın arasında olsun, xalqla birgə girsin, xalqla birgə çıxsın. 

11

Bayramlarda və müqəddəs günlərdə buğa və qoç üçün taxıl təqdimi olaraq hərəsinə bir efa taxıl versin. Quzular üçün isə 

istədiyi qədər taxıl təmin edə bilər. Hər efa taxıl üçün bir hin zeytun yağı 

versin.

12

Rəhbər Rəbbə könüllü olaraq verdiyi yandırma qurbanı yaxud ünsiyyət qurbanları təqdim edəcəyi zaman şərqə baxan darvaza onun 

üzünə açılsın. Yandırma qurbanı yaxud ünsiyyət qurbanlarını Şənbə 

günü qurban gətirdiyi kimi təmin etsin, sonra bayıra çıxsın. O çıxdıqdan 

sonra darvaza bağlansın.13

Hər gün səhərlər yandırma qurbanı olaraq Rəbbə bir yaşında qüsursuz bir quzu təmin et. 

14

Bununla yanaşı, hər səhər taxıl təqdimi Yezekel 45 ,  46 

1354 

 

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

h

 46:17 Lev. 25:10 i

 47:1 Zək. 14:8; Yəh. 7:38; Vəhy 22:1 

olaraq efanın altıda biri qədər taxıl və narın unu islatmaq üçün bir hinin 

üçdə biri qədər zeytun yağı təmin et. Bu taxıl təqdiminin Rəbbə verilməsi 

daimi bir qayda olsun. 

15

Beləcə hər səhər daimi yandırma qurbanı olaraq quzu, taxıl təqdimi və zeytun yağı təmin edilsin”.

Rəhbərə düşən mülk

16

Xudavənd Rəbb belə deyir: “Əgər rəhbər oğullarından birinə öz mülkündən pay verərsə, öz irsi kimi nəslinə də keçsin, irs olaraq bu pay 

onların mülkü olsun. 17h

 Lakin rəhbər öz mülkündən qulluqçularından 

birinə pay verərsə, bu pay azadlıq ilinə qədər qulluqçununku olsun, 

sonra isə rəhbərə qaytarılsın. Rəhbərin irsi ancaq oğullarına keçə bilər və 

onların olsun. 18

Lakin rəhbər xalqı mülkündən qovaraq irsindən məhrum etməməlidir. O, oğullarına yalnız öz mülkündən irs verə bilər, ona görə 

ki xalqımdan olan heç kəs mülkünü tərk edib kənara getməsin”».Məbədin mətbəxləri

19

Sonra o adam məni darvazanın yanındakı girişdən şimala baxan, kahinlərə məxsus müqəddəs otaqlara gətirdi və mənə qərb tərəfdə bir yer 

göstərdi. 20

O mənə dedi: «Kahinlərin təqsir qurbanı ilə günah qurbanının ətini qaynadacaqları və taxıl təqdimini bişirəcəkləri yer buradır. Ona 

görə ki bunları bayır həyətə çıxarıb xalqı təqdis etməsinlər».21

Sonra o adam məni bayır həyətə çıxarıb həyətin dörd küncündən keçirdi. Gördüm ki, həyətin hər küncündə kiçik bir həyət var. 

22

Həyətin dörd küncündə olan bu qapalı həyətlərin hər birinin uzunluğu qırx, eni 

isə otuz qulac idi. Künclərdəki həyətlər eyni boyda idi. 23

Dörd həyətin hər birinin ətrafında daş divar var idi. Divarın dibində yemək bişirmək 

üçün yerlər düzəldilmişdi. 24

O adam mənə dedi: «Bunlar mətbəxdir. Məbəd xidmətçiləri xalqın qurbanlıq ətlərini burada qaynadacaq».

Məbəddən axan su

47 


 

1i

 O adam yenə məni məbədin girişinə gətirdi. Məbədin 

kandarının altından şərqə tərəf sular axdığını gördüm. Məbəd 

şərqə baxırdı. Sular məbədin cənub tərəfinin altından, qurbangahın 

cənubundan aşağıya axırdı. 2

O məni oradan – şimal darvazasından çıxarıb bayır yoldan şərqə baxan bayır darvazasına apardı. Sular cənub 

tərəfdən axırdı.3

O adam əlində ölçmək üçün bir iplə şərqə tərəf getdi. O, min qulac ölçdü və məni topuğa qədər çıxan suların içinə gətirdi. 

4

Daha min qulac ölçdü və məni dizə qədər çıxan suların içinə gətirdi. Yenə min qulac 

ölçdü və məni belə qədər çıxan suların içinə gətirdi. 5

Daha min qulac  

1355 

Yezekel 46 ,  47

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

j

 47:15 Xamat keçidinə, Sedada – qədim yunan tərcüməsində belədir, ibrani mətnində isə Sedad keçidinə, Xamata. 

ölçdü və sular keçilməz bir çaya döndü. Sular artmışdı, içindən piyada 

keçmək mümkün deyildi, adam üzən qədər dərin bir çaya çevrilmişdi.

6

O adam mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, bunu görürsənmi?» Sonra məni götürüb yenə çayın sahilinə gətirdi. 

7

Oraya çatanda çayın hər iki sahilində çoxlu ağac gördüm. 

8

O adam mənə dedi: «Bu sular şərq bölgəsinə tərəf axır, oradan Arava vadisinə, sonra isə Duz dənizinə 

tökülür. Dənizə tökülən kimi oradakı su şirin suya çevriləcək. 9zaman çayın axdığı yerlərdə hər cür qaynaşan canlı məxluq yaşayacaq, 

çoxlu balıq olacaq, çünki bu sular oraya axır, oradakı şor suyu şirin 

suya çevirir. Çay axdığı hər yerə həyat gətirəcək. 

10

Çayın sahili boyu balıqçılar dayanacaq. En-Gedidən En-Eqlayimə qədər tor sərilən 

yerlər olacaq. Orada da Böyük dənizdəki kimi çoxlu balıq növləri 

olacaq. 

11

Ancaq Duz dənizinin palçıqlı və bataqlıq yerləri şirin suya çevrilməyəcək, şoranlıq olaraq qalacaq. 

12

Çayın hər iki sahilində hər cür meyvə ağacı yetişəcək. Onların yarpaqları solmayacaq, meyvələri 

tükənməyəcək. Hər ay meyvə verəcəklər, çünki Müqəddəs məkandan 

çıxan sular oraya axır. Meyvələrindən yemək, yarpaqlarından şəfa 

vermək üçün istifadə olunacaq».Ölkənin sərhədləri

13

Xudavənd Rəbb belə deyir: «Ölkəni irs olaraq İsrailin on iki qəbiləsi arasında bu sərhədlərlə bölün: Yusifə iki pay düşsün. 

14

Ölkəni on iki qəbilə arasında hər birinə bərabər olaraq paylayın. Mən ölkəni sizin 

atalarınıza verəcəyimə and içdim. Bu ölkə sizə irs olaraq veriləcək.15

Ölkənin sərhədi belə olacaq: şimalda Böyük dənizdən Xetlon yolu ilə Xamat keçidinə, Sedada, 

j

 

16

Berotaya və Dəməşq ilə Xamatın torpaqları arasında yerləşən Sivrayimə, Xavran sərhədində olan Xaser-Hattikona 

qədər uzanacaq. 17

Sərhəd dənizdən Xasar-Enona, Dəməşqin şimal sərhədi boyunca uzanacaq, Xamat sərhədi şimalda olacaq. Şimal sərhədi belədir.

18

Şərqdə sərhədi Xavranla Dəməşq arasından başlayıb Gileadı İsraildən ayıran İordan çayı boyunca Şərq dənizinə qədər ölçün. Şərq sərhədi 

belədir.


19

Cənubda sərhəd Tamardan Meriva-Qadeş sularına, Misir vadisi boyunca Böyük dənizə qədər uzanacaq. Cənub sərhədi belədir.

20

Qərbdə Xamat keçidinin qarşısındakı yerə qədər Böyük dəniz sərhəd olacaq. Qərb sərhədi belədir.

21

Bu ölkəni İsrail qəbilələrinə görə öz aranızda bölüşdürün. 22

Ölkəni öz aranızda və aranızda yaşayarkən övladları doğulan yadellilərlə irs 

olaraq bölüşdürün. Onları da İsrail övladları arasında yerlilər kimi Yezekel 47 

1356 

 

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
hesab edin. Onların da İsrail qəbilələri arasında sizin kimi irsləri olacaq. 

23

Yadelli hansı qəbilədə yaşayırsa, orada ona düşən payı irs olaraq verin» Xudavənd Rəbb belə bəyan edir.

Torpağın bölüşdürülməsi

48 


 

1

«Qəbilələrin adları belədir: şimal sərhədində olan Dana bir pay veriləcək. Danın sərhədi Xetlon yolundan Xamat keçidinə 

qədər uzanacaq. Xasar-Enon və Xamata yaxın Dəməşqin şimal sərhədi 

şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədin bir hissəsini tutacaq. 

2

Aşerə bir pay veriləcək. Sərhədi Danın şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə 

bitişik olacaq. 3

Naftaliyə bir pay veriləcək. Sərhədi Aşerin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

4

Menaşşeyə bir pay veriləcək. Sərhədi Naftalinin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə 

bitişik olacaq. 5

Efrayimə bir pay veriləcək. Sərhədi Menaşşenin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

6

Ruvenə bir pay veriləcək. Sərhədi Efrayimin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

7

Yəhudaya bir pay veriləcək. Sərhədi Ruvenin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq.

8

Yəhudanın şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik torpaqlar ayıracağınız xüsusi pay olacaq. Eni iyirmi beş min qulac, şərqdən 

qərbə uzunluğu isə bir qəbiləyə düşən pay qədər olacaq. Müqəddəs 

məkan oranın ortasında olacaq. 

9

Rəbbə xüsusi olaraq verəcəyiniz payın uzunluğu iyirmi beş min qulac, eni on min qulac olacaq. 

10

Bu, kahinlər üçün müqəddəs pay olacaq. Şimalda uzunluğu iyirmi beş min qulac, 

qərbdə eni on min qulac, şərqdə eni on min qulac, cənubda uzunluğu 

iyirmi beş min qulac olacaq. Rəbbin Müqəddəs məkanı oranın ortasında 

olacaq. 


11

Bu bölgə Sadoq nəslindən təqdis olunmuş kahinlər üçün olacaq. Onlar buyruğumu yerinə yetirdi, İsrail xalqı yoldan azan zaman Levililər 

də yoldan azdı, ancaq onlar yoldan azmadı. 12

O yer ölkənin müqəddəs payından xüsusi bir pay olaraq onlara veriləcək. Ora Levililərin 

torpaqlarına bitişik çox müqəddəs bir bölgə olacaq.13

Kahinlərin sərhədi yaxınlığında Levililərin iyirmi beş min qulac uzunluğunda, on min qulac enində bir payları olacaq. Bu bölgənin 

uzunluğu iyirmi beş min qulac, eni on min qulac olacaq. 14

Levililər oranı satmasın və başqa yerə dəyişməsin. Bu, ölkənin ən yaxşı hissəsidir və 

başqa adamın əlinə keçməməlidir, çünki ora Rəbbə həsr edilmişdir.15

Rəbbə verdiyiniz bu xüsusi payın qalan iyirmi beş min qulac uzunluqda və beş min qulac enindəki hissəsi müqəddəs deyil və şəhər 

üçündür. Bu yer evlərə, otlaqlara ayrılacaq. Şəhər onun ortasında 

olacaq. 

16

Şəhərin ölçüləri belə olacaq: şimal tərəfi dörd min beş yüz qulac, cənub tərəfi dörd min beş yüz qulac, şərq tərəfi dörd min beş yüz 

qulac, qərb tərəfi dörd min beş yüz qulac. 17

Şəhər üçün ayrılan otlağın  

1357 

Yezekel 47 ,  48

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

k

 48:30‑34 Vəhy 21:12-13 

ölçüləri belə olacaq: şimalda iki yüz əlli qulac, cənubda iki yüz əlli qulac, 

şərqdə iki yüz əlli qulac, qərbdə iki yüz əlli qulac. 18

Müqəddəs bölgənin sərhədində qalan yerin həm şərq tərəfi, həm də qərb tərəfi on min qulac 

olacaq. Müqəddəs bölgəyə bitişik torpaqlarda yetişən məhsul şəhərdə 

işləyənlərə məxsus olacaq. 

19

İsrailin hər qəbiləsindən şəhərdə işləyənlər torpağı şumlayacaq. 

20

Bu bölgənin ərazisi dördbucaqlı şəklindədir, hər yanı iyirmi beş min qulacdır. Siz xüsusi bir pay olaraq şəhərin mülkü ilə 

birlikdə müqəddəs bölgəyə düşən payı ayırın.21

Müqəddəs bölgəyə aid olan hissə ilə şəhərə aid olan hissədən başqa, ayırdığınız xüsusi paydan hər iki tərəfdə qalan torpaqlar 

rəhbərə veriləcək. Bu torpaqlar müqəddəs bölgəyə aid olan iyirmi beş 

min qulaclıq hissənin şərqindən və qərbindən ölkənin şərq və qərb 

sərhədlərinə qədər uzanacaq. Qəbilələrə düşən paylar boyunca uzanan 

bu iki bölgə rəhbərə məxsus olacaq. Müqəddəs yerə aid olan hissə ilə 

məbədin Müqəddəs məkanı oranın ortasında olacaq. 22

Beləcə Levililərə düşən mülklə şəhərə aid olan mülk rəhbərə verilən torpaqların arasında 

qalacaq. Rəhbərə veriləcək torpaqlar Yəhuda ilə Binyaminin sərhədi 

arasında olacaq.

23

Qalan qəbilələrə düşən pay belədir: Binyaminə bir pay veriləcək. Sərhədi şərqdən qərbə qədər uzanacaq. 

24

Şimeona bir pay veriləcək. Sərhədi Binyaminin şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

25

İssakara bir pay veriləcək. Sərhədi Şimeonun şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

26

Zevuluna bir pay veriləcək. Sərhədi İssakarın şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə bitişik olacaq. 

27

Qada bir pay veriləcək. Sərhədi Zevulunun şərqdən qərbə qədər uzanan sərhədinə 

bitişik olacaq. 28

Qadın sərhədi ölkənin cənub sərhədi olub Tamardan Meriva-Qadeş sularına, oradan da Misir vadisi boyunca Böyük dənizə 

qədər uzanacaq. 29

İrs olaraq İsrail qəbilələri arasında bölüşdürəcəyiniz torpaq budur. Onlara düşəcək paylar bunlardır» Xudavənd Rəbb belə 

bəyan edir.Şəhərin darvazaları

30k

 «Şəhərin çıxış yerləri bunlardır: dörd min beş yüz qulac 

uzunluğunda olan şimal tərəfdə darvazalar olacaq. 31

Şəhərin darvazalarına İsrail qəbilələrinin adları veriləcək. Şimal tərəfdə üç 

darvaza olacaq: bir Ruven darvazası, bir Yəhuda darvazası, bir Levi 

darvazası. 

32

Dörd min beş yüz qulac uzunluğunda olan şərq tərəfdə üç darvaza olacaq: bir Yusif darvazası, bir Binyamin darvazası, bir Dan 

darvazası. 33

Dörd min beş yüz qulac uzunluğunda olan cənub tərəfdə üç darvaza olacaq: bir Şimeon darvazası, bir İssakar darvazası, bir Zevulun 

Yezekel 48 

1358 

 

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

l

 48:35 Yahve‑Şamma – ibrani dilində Rəbb oradadır. 

darvazası. 

34

Dörd min beş yüz qulac uzunluğunda olan qərb tərəfdə üç darvaza olacaq: bir Qad darvazası, bir Aşer darvazası, bir Naftali 

darvazası. 35

Şəhərin dairəsi on səkkiz min qulac olacaq və o gündən sonra şəhər Yahve-Şamma 

l

 adlanacaq».  

1359 

Yezekel 48

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə