Tillar kafedrasi farmatsevtik terminologiya fanidan sanoat farmatsiyasi fakulteti uchunYüklə 480,39 Kb.
səhifə4/4
tarix08.03.2018
ölçüsü480,39 Kb.
1   2   3   4

optime - eng yaxshi

optimus, a, um - eng yaxshi

Oryza, ae, f - guruch

os, oris, n - og‘iz

os, ossis, n - suyak

Oxycoccus, i,m - klyukva

oxydulatus, a, um - chala oksid

oxydum, i,n- oksid

Oxygenium, i,n- kislorod

P


Pachycarpinum, i, n - paxikarpin

paluster, tris, tre - botqoqda o‘sadigan, botqoqdagi

pancreas, atis, n - me’da osti bezi

Pancreatinum, i,n - pankreatin

Pantocrinum, i,n- pantokrin

Papaver, eris, n- ko‘knori

Papaveraceae- ko‘knoridoshlar

Papaverinum, i,n- papaverin

Paracetamolum, i,n- paratsetamol

paraffinatus, a,um- parafin bilan qoplangan

paraffinum, i, n- parafin

paratus, a, um- tayyorlab qo‘yilgan

paro, are, 1- tayyorlamoq

pars, partis, f- qism, bo‘lak

parvus, a, um- kichkina

parum- ozgina

Passiflora, ae, f - passiflora

pasta, ae, f- pasta

pasta (ae) Lassari- Lassar pastasi

pectoralis, e- ko‘krak –I(-si)

Peganum (i) harmala (ae) – oddiy isiriq

Pentalginum, i, n- pentalgin

Pentaminum, i, n- pentamin

Pepsinum, i, n- pepsin

per – orqali, dan

Perhydrolum, i,n- pergidrol

periodus, i,f- davr, zamon

Periploca, ae, f- periploka

per os- og‘iz orqali

peroxydum, i,n- peroksid

per rectum - to‘g‘ri ichak orqali

per se- toza holida

Persicum, i,n- shaftoli

pertussicus, a, um - ko‘kyo‘talga oid

pes, pedis, m - oyoq

pharmaceuta, ae, f - farmatsevt

pharmacopoea, ae, f- farmokopeya

Phenacetinum, i,n - fenatsetin

Phenaminum, i,n - fenamin

Phenobarbitalum, i,n - fenobarbital

Phenolphthaleinum, i,n - fenolftalein

Phenolum, i,n- fenol

Phenoxymethylpenicillinum, i,-fenoksimetilpenitsillin

Phosphorus, i,m- fosfor

Phthalazolum, i,n- ftalazol

Phthivazidum, i,n- ftivazid

Phytinum, i,n- fitin

Pilocarpinum, i,n- pilokarpin

pilula, ae,f - hab dori

Pinaceae - qarag‘aydoshlar

Pinus, i,f - qarag‘ay

Piper, eris, n - qalampir

piperitus, a, um - qalampir –i (-si)

pix, picis, f - smola, qatron

pix liquida, picis liquidae - qoramoy, qatron

planta, ae, f - o‘simlik

Plantaglucidum i,n - plantaglyutsid

Plantago, inis, f - zupturum

Plantago(inis) major (is)- katta zupturum

Plantago(inis) psillium (i)- burga zupturum

Platyphyllinum i,n- platifillin

Plumbum, i,n- qo‘rg‘oshin

Podophyllum, i,n- podofillum

Polemonium, i,n- polemonium

Polygala, ae,f- istod

Polygonaceae- torondoshlar

Polygonum (i) hydropiper (eris) - achchiq toron, suv qalampir

pono, ere, 3- solmoq, qo‘ymoq

porcinus, a, um – cho`chqa –i, (si)

potus, us,m- ichimlik

praecipitatus, a,um- cho‘ktirilgan

praeparatio, onis, f- tayyorlash

praeparatum, i,n- preparat

praeparo, are, 1- tayyorlamoq

Prednisolonum, i,n- prednizolon

pro - uchun, o‘rniga

pro adultis - kattalar uchun

pro die- dorining bir sutkalik dozasi

pro dosi- dorining bir marta qabul qilish dozasi

pro infantibus- bolalar uchun

pro inhalationibus- ingalyatsiyalar uchun

pro injectionibus-in’yeksiyalar uchun

Promedolum, i,n- promedol

pro narcosi- narkoz uchun

Proserinum, i,n- prozerin

Protargolum, i,n- protargol

pulmo, onis, m- o‘pka

pulveratus, a, um- kukunga aylantirilgan

pulvis, eris, m- kukun

purificatus, a, um- tozalangan

purissimus, a, um- toza, sof

purpureus, a, um- qip-qizil, to‘q qizil

purus, a, um- toza

Pyrophosum, i,n- pirofosQ

quantum satis- keragichaQuercus, us, f- eman, dub
R


radix, icis, f- ildiz, tomir

recens, ntis - yangi

receptum, i,n- retsept

recipio, ere, 3- olmoq

rectalis, e- to‘g‘ri ichak

rectificatus, a, um- tozalangan

redistillo, are, 1- qayta distillyatsiya qilmoq

reductus, a, um- qaytarilgan

refrigeration, onis, f- sovutish, sovush

refrigero, are, 1- sovutmoq

remedium, i,n- vrachlik vositasi

repeto, ere, 3- takrorlamoq

res, rei, f- narsa, buyum

Reserpinum, i,n- rezerpin

Resorcinum, i,n- rezorsin

resina, ae, f- qoramoy

Rhamnus, i,f- itjumrut

Rheum, i, n- ravoch

rhizoma, atis, n- ildizpoya

rhizoma (atis) cum radicibus- ildizpoya ildizlar bilan

Riboflavinum, i,n- riboflavin

Ricinus, i,n- kanakunjut

Rosa, ae, f- na’matak

Rosaceae- ra’noguldoshlar

ruber, bra, brum - qizil

Rubia, ae, f- ravoch

Rubus (i) idaeus (i) - malinaS


saccharum, i,n- shakar, qand

sal, salis, n- tuz

Sal (is) carolinum (i) factitium (i) – sun’iy karlovari tuzi

Salvia, ae, f- mavrak

Sanguisorba, ae, f- sangvizorba

sanitas, atis, f- sog‘liq

sapo, onis, m- sovun

saponatus, a, um- sovunli

sapor, onis, m- maza, ta’m

scatula, ae, f- quticha

Schizandra, ae, f- limonnik

Scopolia, ae, f- skopoliya

Scopolaminum, i,n- skopolamin

Secale (is) cornutum (i)- shoxkuya

sedativus, a, um- tinchlantiradigan

semen, inis, n- urug‘

Senna, ae, f- sano

serum, i,n- zardob

serva in loco frigido - sovuq yerda saqla

siccus, a, um- quruq

signatura, ae, f- belgilash, ko‘rsatish

signo, are, 1- belgilamoq

silvester, tris, tre- o‘rmonda o‘sadigan, o‘rmondagi

simplex, icis- oddiy

Sinapis, is, f - xantal, gorchitsa

sirupus, i,m- sharbat

solidus, a, um- mahkam, mustahkam

solubilis, e- eruvchan

solutio, onis, f- eritma

Solutio(onis) Ammonii caustici - novshadil spirti

solutus, a, um- eritilgan

solvo, ere, 3- eritmoq

somnifer, fera, ferum- uxlatadigan, uyqu keltiradigan

Sophora, ae, f- tuxumak

species, ei, f- yig‘ma

species(erum) aromaticae (arum) - xushbo‘y yig‘ma (choy)

species(erum) antiasthmaticae (arum)- astmaga qarshi yig‘ma (choy)

species(erum) carminativae (arum)- yel haydovchi yig‘ma (choy)

species(erum) cholagogae (arum)- o‘t haydovchi yig‘ma (choy)

species(erum) diureticae (arum)- siydik haydovchi yig‘ma (choy)

species(erum) laxantes (ium)- ich suradigan yig‘ma (choy)

species(erum) pectorales (ium)- ko‘krak yig‘masi (choy)

species(erum) sedativae (arum)- tinchlantiruvchi yig‘ma (choy)

species(erum) stomachicae (arum)- me’da (oshqozon) yig‘masi (choy)

spirituosus, a, um- spirtli, spirtga tegishli

spiritus, us, m- spirt

spissus, a,um- quyuq

spongia, ae, f- gubka

statim- darhol, zudlik bilan

status,us, m- holat, ahvol

Sterculia, ae, f- sterkuliya

sterilis, e- sterilizatsiya qilingan

sterilisatus, a, um - sterilizatsiya qilingan

steriliso, are,1- sterilizatsiya qilmoq

stigma, atis, n - og‘izcha

stilus, i,m - qalam

stipes, itis, m - poya, novda

stomachicus, a, um- oshqozon, me’da -i (-si)

Streptocidum, i,n- streptotsid

Streptomycinum, i,n- streptomitsin

Strophanthinum, i,n- strofantin

Strophanthus, i, m- strofant

Strychninum, i,n- strixnin

Strychos, i, m- kuchala (daraxti)

sublinguales, e - til ostiga, til tagiga

subtilis, e - mayda

succus, i,m- shira

suillus, a, um- cho‘chqa -i (-si)

Sulfadimethoxinum i,n- sulfadimetoksin

Sulfadimezinum, i,n- sulfadimezin

Sulfamonomethoxinum, i,n- sulfamonometoksin

Sulfapyridazinum, i,n- sulfapiridazin

Sulfur, uris, n- oltingugurt

sulfuratus, a, um- oltingugurtli

suspensio, onis, f- suspenziya, shilliq

Synoestrolum, i,n- sinestrol

Synthomycinum, i,n- sintomitsin


T


tabuletta, ae, f- tabletka

tabulettae contra tussim- yo‘talga qarshi tabletkalar

talis, e- shunaqa, shunday

Tannalbinum, i,n- tannalbin

Tanninum, i,n- tanin

Taraxacum, i,n- qoqi

tela, ae, f- doka

Terebinthina, ae, f- terpentin

Testosteronum, i,n- testosteron

Tetracyclinum, i,n- tetratsiklin

Thea, ae, f- choy

Thecodinum, i,n - tekodin

Themisalum, i,n- temizal

Theobrominum, i,n- teobromin

Theophyllinum, i,n- teofillin

Thermopsis, idis, f- termopsis

Thermopsis (idis) alterniflora (ae)- ketma-ket gulli termopsis

Thermopsis (idis) lanceolata (ae)- nishtarsimon termopsis

Thymus, i,m- tog‘ jambil

Thyreoidinum, i,n- tireoidin

Tilia, ae, f- jo‘ka

tinctura, ae, f- nastoyka

Tormentilla, ae, f- g‘ozpanja

toxicus, a,um- zaharli

Triftazinum, i,n- triftazin

Triticum, i,n- bug‘doy

tritus, a,um- ishqalab maydalangan

tuber, eris, n- tuganak

tumor, oris, m- shish, o‘sma

tussis, is,f- yo‘tal
U


unguentum, i,n - surtma

unguentum(i) Naphthalani - naftalan surtmasi

unguentum(i) Wilkinsoni - Vilkinson surtmasi

unguentum(i) Vischnevsky - Vishnevskiy surtmasi

Urodanum i,n- urodan

Urosulfanum, i,n- urosulfan

Urotropinum, i,n- urotropin

Urtica, ae, f- gazanda

Urticaceae- gazandadoshlar

ustus, a, um- olovda kuydirilgan

usus, us, m- ishlatish, qo‘llanish

Uva, ae, f- uzum

Uva (ae) ursi- toloknyanka


V


vaccinum, i,n- vaksina

vaginalis, e- qinga oid

Valeriana, ae, f- valeriana

Validolum, i,n - validol

validus, a, um - kuchli, quvvatli

Valocordinum, i,n- valokordin

vas, vasis, n - idish

Vaselinum, i,n - vazelin

vena, ae, f - vena, ko‘k tomir

venenum,i,n - zahar

Veratrum, i,n- maralquloq

vernalis, e - bahorgi

verto, ere, 3- aylantirmoq, o‘girmoq

vesicatorius, a,um - chipqonga qo‘yiladigan

Viburnum, i,n - kalina, bodrezak

Vikasolum, i,n - vikasol

Vinylinum, i,n - vinilin

Viride (is) nitens (ntis)- brilliant yashili

viridis, e - yashil

vita, ae, f - hayot

vitaminisatus, a, um - vitaminlashtirilgan

vitaminum, i,n - vitamin

Vitis (is) idaea (ae)- brusnika

vitrum, i,n- kichkina shisha idish

volatilis, e - uchuvchi

vulgaris, e- oddiy
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə