Tit-kim Documen qxdYüklə 0,6 Mb.

səhifə1/27
tarix26.05.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


ÌÖÒßËËÈÌ ÀÁÁÀÑÎÂ, ÀÊÈÔ ßËÈÉÅÂ

ÊÈÌÉÀ


7-úè ñèíèô

ÌÖßËËÈÌ Ö×ÖÍ ÌÅÒÎÄÈÊ ÂßÑÀÈÒ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí

24.07.2014-úö èë òàðèõëè 842 ¹-ëè ÿìðè èëÿ

òÿñäèã åäèëìèøäèð.

«ÀÑÏÎËÈÃÐÀÔ»

ÁÀÊÛ—2014

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
© Азярбайъан Республикасы

Тящсил Назирлийи, 2014

Ìöÿëëèôëèê ùöãóãëàðû ãîðóíóð. Õöñóñè èúàçÿ îëìàäàí áó

íÿøðè âÿ éàõóä îíóí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíè éåíèäÿí ÷àï åòäèð-

ìÿê, ñóðÿòèíè ÷ûõàðìàã, åëåêòðîí èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðè èëÿ

éàéìàã ãàíóíà  çèääèð.

Àááàñîâ Ì., ßëèéåâ À.

À13 Êèìéà. 7-úè ñèíèô. Ìöÿëëèì ö÷öí ìåòîäèê âÿñàèò. 

Áàêû, «Àñïîëèãðàô», 2014, 88 ñÿù.

Ðÿé÷èëÿð:

Èõòèñàñ ðåäàêòîðó:

Äèë ðåäàêòîðó:

Èõòèéàð Áÿùðàì îüëó Áÿõòèéàðëû,

êèìéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð

Àêèô ßìèðàñëàí îüëó Òåéëè,

êèìéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

Áàêû øÿùÿð 83¹-ëè ìÿêòÿá-ëèñåéèí ìöÿëëèìè 

Ñåâäà Ìèðñàíè ãûçû Õóäàâåðäèéåâà,

Áàêû øÿùÿð 23¹-ëè òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí ìöÿëëèìè

Àüàïàøà Êîðîüëó îüëó ßùëèìàíîâ,

Êèìéà-áèîëîýèéà òÿìàéöëëö Ðåñïóáëèêà Ëèñåéèíèí ìöÿëëèìè

Àñèô Íÿñèá îüëó Ìÿììÿäîâ,

êèìéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð

Èñìàéûë Áàáàø îüëó Êàçûìîâ,

ôèëîëîýèéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
GİRİŞ

XXI əsrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində təhsil sistemləri dəyişməkdə və yeni -

ləşməkdə davam edir. Təhsil sahəsində İslahat Proqramı (1999-cu il) əsasında Azər -

baycanda həyata keçirilən kurikulum islahatlarının məqsədi təhsilin məzmununu, təlim

strategiyalarını və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələlərini əsaslı şəkildə

yeniləşdirmək, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. Ümum -

təhsil sistemində islahatlar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən

qəbul edilmiş «Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Mil li Kuriku-

lumu)» (2006-cı il) və «Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proq ramları (kuri ku -

lumları)» (2010-cu il) adlanan təhsil sənədləri ilə reallaşdırılır.

Kurikulum islahatlarının məktəb praktikasında reallaşdırılmasında şagirdlər üçün

nəzərdə tutulmuş yeni dərsliklər və müəllimlərin fəaliyyətini istiqamətləndirən metodik

vəsaitlər mühüm rol oynayır. Kimya fənni üzrə hazırlanan metodik vəsaitdə VII sinifdə dərs

aparacaq müəllimlər yeni dərsliklə iş zamanı, əsasən, aşağıdakı suallara cavab alacaqlar:

1. Kimya fənn kurikulumunun məzmunu necə müəyyənləşdirilib?

2. Sinfin təhsil standartları hansı məzmuna uyğundur?

3. Kimya fənninin VII sinif üçün məzmun standartlarının öz aralarında və başqa

fənn standartları ilə nə kimi əlaqələri var (necə inteqrasiya olunur)?

4. Müasir dövrdə kimya təliminə hansı tələblər qoyulur?

5. Kurikulumun tətbiqində şagird qiymətləndirilməsinin hansı növlərindən istifadə

edilir?

6. Qiymətləndirmə standartları nədir və onlardan necə istifadə olunur?7. Kimyanın tədrisində hansı yeni təlim texnologiyalarından istifadə etmək

əlverişlidir? Onların səciyyəvi cəhətləri nədir?

8. İllik planlaşdırma nümunəsində (səh.14) nəzərdə tutulan dərs mövzularının

tədrisi necə aparılmalıdır?

Metodik vəsait kimya kurikulumunun tələbləri əsasında tərtib olunmuş yeni

dərsliyin məzmununa uyğun olaraq yazılmışdır. Vəsaitdə tədris materiallarının yeni

texnologiyalarla, fəal təlim üsulları ilə öyrənilməsinə üstünlük verilmişdir. Dərs möv -

zularının tədrisi tədris vahidlərinə aid bilik və bacarıqların yoxlanması və qiy mə t -

ləndirilməsi dərsləri ilə yekunlaşdırılır. Dərs ili ərzində beş summativ (3 kiçik,

2 bö yük) qiymətləndirmə aparılması nəzərdə tutulmuşdur.

Vəsaitdə təklif olunan metodik yanaşmalar respublikamızın və inkişaf etmiş

ölkələrin, həmçinin müəlliflərin şəxsi iş təcrübəsi və tədqiqatlarına əsaslanır.

Müəllimlər dərslərə hazırlaşarkən bu vəsaitlə yanaşı, hazırda mövcud olan müasir

pedaqoji ədəbiyyatdan, dövri mətbuatdan, əldə etdikləri internet məlumatlarından

istifadə etməlidirlər. Kimyanın tədrisi metodikasına aid ən vacib pedaqoji ədəbiyyatın

siyahısı vəsaitin sonunda göstərilmişdir.

Vəsaitin gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi üçün müəllimlərimizin bizə gön -

dərəcəyi təkliflərə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.3

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
1. Kimya fənn kurikulumunun

məzmunu barədə

Kimya fənn kurikulumunun məz mu -

nu təlim nəticələri (məzmun standartları)

şəklində müəyyənləşdirilir. Məzmun

standartı təhsilin müəyyən mərhələsində

(məsə lən, bir sinifdə) şagirdlərin bilik,

bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Standartlar öz

məzmununa görə siniflər üzrə dəyişməyən (əsas standartlar) və sinifdən sinfə

keçdikcə tədricən sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə doğru dəyişən (alt-

standartlar) olurlar. Eyni sinfin standartları və müxtəlif siniflərin standart -

ları ara 

sın 


da, eləcə də başqa fənlərin standartları arasında əlaqələr,

inteqrasiya mövcuddur.

Hər sinfin standartları məzmun xətləri üzrə qruplaşdırılır.  Məzmun xətləri

fənnin məzmununun ayrı-ayrı istiqamətləri, sahələridir. Kimya kurikulumudörd məzmun xəttində qruplaşdırılmışdır:

1. Maddə və maddi aləm;

2. Kimyəvi hadisələr;

3. Eksperiment və modelləşdirmə;

4. Kimya və həyat.

Sinif standartları  məzmun xətləri üzrə kodlarla ifadə olunur. Məsələn:

1.2.1. Atomun tərkibini, atom-molekul təlimini izah edir və ya:

2.2.2. Sadə reaksiyaların tənliklərinə əsasən  hesablamalar aparır.

Bu standartlarda yuxarıda göstərilən ardıcıllığa uyğun olaraq birinci

rəqəmlər 1-ci (Maddə və maddi aləm) və 2-ci (Kimyəvi hadisələr) məzmun

xəttini, ikinci rə qəmlər isə 1-ci və 2-ci məzmun xətlərinə aid əsas standartları

ifadə edir.

Standartların məzmunu 2 hissədən ibarət olur: bilik və bacarıq (və ya fəa -

liyyət).


1.2.1. altstandartında «Atomun tərkibini, atom-molekul təlimini» hissəsi

biliyi, «izah edir» hissəsi isə bacarığı ifadə edir.

Standartlar reallaşdırılarkən onlara uyğun məzmunun müəyyənləş diril -

məsi, məzmuna müvafiq mövzu seçilməsi böyük diqqət tələb edir. Elə standart

var ki, onu bir neçə mövzu ilə ifadə etmək mümkündür və əksinə, bir mövzu

bir neçə standartda ifadə oluna bilər. Müəllim məzmun standartları və

dərslikdəki mövzularla tanış olduqdan sonra, hansı standartların hansı mövzu-

larda ifadə edildiyini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Yalnız bu halda o,

dərsliyin dövlət standartlarına uyğun tərtib edildiyi barədə fikir söyləyə bilər.

Bu işdə müəllimlərə kömək məqsədilə aşağıdakı cədvəli təqdim edirik.4

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə