Tit-kim Documen qxdYüklə 0,6 Mb.

səhifə5/27
tarix26.05.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Şagirdlərin yarımillik qiymətləri BSQ və KSQ-də alınan qiymətlər əsa sın -

da aşağıdakı düsturla hesablanır:

Burada, – yarımildə keçirilən KSQ-lərin sayı; KS, KS,  KS

n

1-ci, 2-ci

və n-ci kiçik summativ qiymətləndirmədə alınan qiymətlərBS

– birinci yarı -

mildə keçirilən Böyük Summativ Qiymətləndir mə dən alınan qiymətdir.

İkinci yarımildə qiymətlərin hesablanması eyni qaydada aparılır. İllik ye -

kun qiymətləndirmə isə aşağıdakı düsturla hesablanır:

Y

və Y2

– birinci və ikinci yarımildə çıxarılan qiymətlərdir. Ya rım illik və

il lik qiymətlər düsturla hesablandıqda kəsr alınarsa, o aşağıdakı qay dada yu -

varlaqlaşdırılır: onluq kəsrdəki ikinci rəqəmi 0,5-ə bərabər və on dan çoxdursa,

tamın üzərinə bir vahid əlavə edilir (məsələn, qiymət 3,5–3,9 ara sındadırsa,

«4» qiymət yazılır), əgər ikinci rəqəm 0,5-dən azdırsa, o atılır (məsələn, qiymət

3,0–3,4 arasındadırsa, «3» götürülür).

Summativ qiymətləndirmə aparmaq üçün testin sual və tapşırıqları qiy -

mət ləndirmə standartlarına uyğun olaraq dörd səviyyədə – aşağı, orta, yüksək

və ən yüksək hazırlanır. Bu sual və tapşırıqların miqdarı ümumi sualların sayca

müvafiq olaraq 20%, 30%, 30%, 20%-ni təşkil etməlidir.

Test sual və tapşırıqlarının sayı Kiçik Summativ Qiymətləndirmədə (KSQ)

10–12, Böyük Summativ Qiymətləndirmə (BSQ) 25 və ondan yuxarı ola bilər.

Testdəki sual və tapşırıqlara çətinlik dərəcəsinə görə bal verilir: aşağı

səviyyəliyə 1–2 bal, orta səviyyəliyə 3–5 bal, yüksək səviyyəliyə 6–8 bal, ən

yüksək səviyyəliyə 9–10 bal.

Yazı işinin nəticəsinə görə hər şagirdin qazandığı ballar toplanır və mak-

simum balın (verilmiş balların cəmi) neçə faizini təşkil etdiyi hesablanır.

Qazanılmış balın faizinə əsasən aşağıdakı qaydada beşballı qiymətləndirmə

sistemi ilə qiymət çıxarılır:

0   – 9%   - «1» 

50 – 79%    -  «4»

10 – 19%   -  «2»

80 – 100%  -  «5»

20 – 49%   -  «3»

KSQ-lərin nəticələri məktəblinin şəxsi kitabçasına və sinif jurnalına, BSQ-lə -

rin nəticələri isə sinif jurnalına və məktəblinin şəxsi işinə qeyd olunur.

13

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
4. Tədris materiallarının illik planlaşdırılması nümunəsi

14

Alt stan-

dart

Tədris

vahidi

Dərsin mövzusu

Saat

Resurs

Tarix

1. Kimya nəyi öyrənir

1

Dərslik, sxem 1; 21.1.1.,

3.1.1.


2. Maddələr. Maddələrin

xassələri. Qarışıqların

ayrılma üsulları

1

Dərslik, mövzu 1,müxtəl if saf maddə və

qarışıqlar 

1.1.1.,

3.1.1.,


4.1.1.

3. Praktik məşğələ 1.

Kim ya  laboratoriyasında

iş za manı təhlükəsizlik

tex ni kası  qaydaları.

Kimya laboratoriyası

ava dan lıq ları.  Labora-

toriya  şta ti vi nin  quraş dı -

rılması.  Alo vun qu   ru-

 lu şunun öy rə nil mə si.

Xörək duzunun

təmizlənməsi

1

Dərslik, ən mühüm labo-ratoriya ava danlıqları,

alovun quruluşu və xörək

duzunun təmizlən məsi

laboratoriya  işlərinin

aparılması üçün

ləvazimat

1.2.1.,

3.2.1.


4. Maddələrin tərkibi və

quruluşu. Molekullar və

atomlar

1

Dərslik, mövzu 

2, şəkil


12, 13,14. Oksigen, hid -

ro gen  və  su  mole kul   la -

rının modelləri

1.2.1.,


1.2.2.

5. Kimyəvi element.

İzotoplar

1

Dərslik, mövzu 3, cədvəl1,2,3. Kimyəvi element -

lərin dövri sistem cədvəli

1.2.1.,

1.2.2.,


1.3.1.

6. Kimyəvi element lə rin

nisbi atom kütləsi

1

Dərslik, mövzu 4, cədvəl 4

1.1.1.,


1.2.1.,

1.2.2.


7. Yoxlama yazı işi

1

Test tapşırıqlarınınmətnləri, diaproyektor

1.1.1.,


3.2.1.

8. Maddələrin təsnifatı

1

Dərslik, mövzu 5, cədvəl5, sxem 3, şəkil 15

1.3.1.,


4.3.1.

9. Kimyəvi formullar.

Tərkibin sabitliyi qa-

nunu. Valentlik

1

Dərslik, mövzu 6, cədvəl 6, 7

İLK KİMYƏVİ 

ANLA

YIŞLAR

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil
15

Alt stan-

dart

Tədris

vahidi

Dərsin mövzusu

Saat

Resurs

Tarix

1.2.2.,


1.3.1.

10. Nisbi molekul kütləsi.

Kimyəvi formullara görə

hesablamalar

1

Dərslik, mövzu 7, cədvəl 8, məsələ

tipləri 1–4

1.2.2.,

1.3.1.


11. Maddə miqdarı.

Molyar kütlə

1

Dərslik, mövzu 8,məsələ tipləri 1–5

1.2.1.,


1.3.1.

12. Avoqadro qanunu.

Qazların molyar həcmi

1

Dərslik, mövzu 9,Avoqadro  qanu nu -

na aid şəkillər

1.2.2.,

1.3.1.,


2.1.1.,

2.2.1.


13-14. Kimyəvi reak-

siyalar. Kimyəvi tənliklər.

Kimyəvi reaksiyalarda

maddə kütləsinin

saxlanması qanunu

2

Dərslik, mövzu10, 11, kimyəvi

tənliklərin

tərtibinə aid

çalışmalar

1.1.1.,

1.2.1.,


1.3.1.,

2.1.1.,


2.2.2.,

3.1.1.,


3.2.1.

15. Yoxlama yazı işi

(Böyük Summativ

Qiymətləndirmə)

1

Test tapşırıqlarıvariantları,

diaproyektor

1.2.1.,

1.2.2.,


3.2.1.,

4.1.2.


16. Oksigen kimyəvi

element və bəsit maddə

kimi

1

Dərslik,mövzu 12, 

cədvəl 9


2.2.1.,

3.1.1.


17. Oksigenin alınması.

Praktik məşğələ 2

1

Dərslik, mövzu 13,oksigenin alınma -

sı na aid şəkillər və

cihazlar

2.1.1.,


2.2.1.

18. Oksigenin kimyəvi

xassələri

1

Dərslik, mövzu 

14,


nümayiş

təcrübələr üçün

ləvazimat

FİZİKİ 

VƏ KİMYƏVİ HADİSƏLƏR.

KİMYƏVİ TƏNLİKLƏR

OKSİGEN. HA

V

AY

ANMA

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil

  Çap üçün deyil


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə