To ukazanie piękna i bogactwa przyrody, a także pobudzanie wyobraźni dziecka przez stawianie pytań i wspólne szukanie na nie odpowiedziYüklə 0,65 Mb.
səhifə23/52
tarix17.11.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#80352
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   52

Edukacji globalnej przypisuje się często głębszy sens edukacji do globalnego przetrwania i rozwoju. Mówi się wówczas o edukacji powszechnej, upełnomocniającej, holistycznej, wielokulturowej

i prospektywnej. Taka edukacja zajmuje miejsce pośrednie między megapedagogizmem a pedagogicznym redukcjonizmem. Megapedagogizmowi zarzuca się „brak rozpoznania przyczyn [...] kryzysów i zagrożeń, nieuprawnione ekstrapolacje opisywanych zjawisk na skalę powszechną i na bliską przyszłość oraz przypisywania edukacji wszechmocy sprawczej”. Z kolei redukcjonizm pedagogiczny przypisuje się rezygnację „z wszelkiej szerszej perspektywy wychowanka niż jego osobistą i dotyczącą jego bezpośrednich kontaktów społecznych”.

Pierwszymi i zarazem najpotężniejszymi sojusznikami edukacji powszechnej, upełnomacniającej – zdaniem Z. Kwiecińskiego – są procesy socjalizacyjne i inkulturacyjne, które zachodzą poza instytucjami kształcenia. Należą do nich:

1.powszechny lęk przed zagrożeniami globalnymi, wgnieżdżany

w nas przez media, głównie przez telewizję i filmy

2.powszechne procesy przechodzenia przez różne fazy i formy nowoczesności, które można objąć wspólną nazwą „detradycjonalizacji”

3.powszechna w naszym regionie i w świecie, obawa przed powrotem zetatyzowanych totalitaryzmów

Drugim sojusznikiem takiej edukacji jest proces powszechnego

i nieodwracalnego porzucania tradycji lub proces partykularnego (teza radykalna) i niepełnego odchodzenia od niej (teza umiarkowana). Trzecim sojusznikiem takiej edukacji jest świadomość co do tego, jakiego świata już na pewno nie chcemy po doświadczonych, skumulowanych operacjach oraz głęboko ukorzeniona reaktancja, czyli motyw do obrony przed utratą poczucia wolności.


Każda cywilizacja aby stać się w pełni dojrzałą i przetrwać „próbę czasu” potrzebuje jakichś czynników zapewniających trwałość

i ciągłość kulturową w ogólnym „teatrze pamięci ludzkiej”.

Do czynników zapewniających trwałość i ciągłość kulturową cywilizacji zaliczyć można m. in.:

?religię


?rasę

?instytucję państwa

?miasta jako centra kultury

?środki komunikowania się

Chcąc określić problemy integracji współczesnej cywilizacji i kultury należy ukazać związki między tymi pojęciami. Pojęcie cywilizacji jest bowiem nierozerwalnie związane z pojęciem kultury. Jaka jest relacja między cywilizacja a kulturą? Historia cywilizacji i zarazem kultury to „historia języka, historia literatury, nauki, sztuki, prawa, ustrojów, wrażliwości, obyczajów, techniki, przesądów, wierzeń, religii, życia codziennego itp.

W literaturze wyróżnia się następujące relacje między cywilizacją

a kultura:

1.traktowanie cywilizacji jako synonimu kultury

2.pojmowanie cywilizacji jako sfery materialnej, a kultury jako sfery duchowej

3.traktowanie cywilizacji jako sfery obyczajowej, a kultury jako sfery intelektualnej i estetycznej

4.traktowanie cywilizacji jako zaawansowanego stadium rozwoju kultury ludzkiej

5.traktowanie cywilizacji jako schyłkowej fazy rozwoju kultury

6.uznanie cywilizacji jako kultury specyficznej (szczególnej).
Aktualnie w coraz większym stopniu cywilizacja zachodnioeuropejska i japońska ulega amerykanizacji. Globalistyka staje tu wobec problemów integracji i zarazem globalizacji współczesnej kultury i cywilizacji. Zarówno globalizacja jak

i problemy integracyjne kultury są rezultatem zmian formacyjnych, jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Współcześnie dają się wyróżnić dwie socjologiczne debaty dotyczące przyszłości społeczeństwa i kultury euroatlantyckiej. Pierwsza debata dotyczy wzajemnych napięć i relacji występujących między nowoczesnością (modernizmem) a ponowoczesnością (postmodernizmem) w kulturze współczesnej. Z kolei druga rozpatruje te wzajemne napięcia i relacje w kontekście procesów globalizacji.
Można powiedzieć, że dzisiejsza globalizacja to w dużym stopniu amerykanizacja. Współczesna globalizacja ma siłę sprawczą w postaci innowacji technologicznych, odkryć naukowych, przemian gospodarczych i politycznych, przeobrażeń kulturowych i zmian edukacyjnych jakie dokonują się w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. To właśnie USA jest lokomotywą dzisiejszej globalizacji i popychają całą cywilizację zachodnioeuropejską, dlatego językiem globalnym wykorzystywanym w każdej dziedzinie: kultury, nauki, ekonomii itd. stał się angielski.

Przewiduje się, że perspektywy rozwoju technologii XXI wieku związane są z takimi osiągnięciami nauk biologicznych i fizycznych:

1.biotechnologia i inżynieria genetyczna w zakresie repliki

i odtwarzania pewnych elementów całości na podstawie

znajomości kodu genetycznego

2.wytwarzanie nowych generacji smart materials (nowej struktury obiektów technicznych wychodząc z poziomu atomowego i molekularnego a kończąc na obiektach w dużej skali integracji

3.szerokie zastosowanie nanotechnologii w produkcji samoreplikującej się maszyny, czyli nanomaszyny specjalnego przeznaczenia.

Wymaga to również odwołań do uniwersalnych praw i zasad, według których funkcjonuje cała rzeczywistość. Wówczas będzie możliwe zaprojektowanie przełomowej nowej generacji technologii XXI wieku.

Literatura:

„Globalistyka” – J. Gnitecki

Poznań 2002

SOCJOLOGIA

I.Przedmiot socjologii i socjologii pracy

II.Socjologia ogólna a szczegółowe

III.Interpretacja podstawowych funkcji socjologii

IV.Socjotechnika

V.Techniki i metody badań socjologicznych

VI.Istota, rodzaje i źródła przywództwa

VII.Jednostkowe i społeczne uwarunkowania osobowości społecznej

VIII.Czynniki warunkujące prawidłową realizację roli społecznej

IX.Osobowość zintegrowana i przyczyny jej dezintegracji

X.Przykłady typologii osobowości

XI.Procesy społeczne i ich klasyfikacja

XII.Charakterystyka i podstawy procesów społecznych

I. PRZEDMIOT SOCJOLOGII I SOCJOLOGII PRACY

SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:

a.zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi;

b.struktury tych zbiorowości;

c.zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie;

d.siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości;

e.zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach.

Zakres przedmiotowy socjologii pracy:

1.socjologiczne ujęcie i definicja pracy, klasyfikacja jej różnych form i rodzajów występujących w dawnych i we współczesnych zbiorowościach ludzkich oraz podstawowe zasady sprawnego wykonywania tej sfery aktywności ludzkiej;

2.badania społecznych konsekwencji pracy, skutków społecznego jej podziału i rozwoju narzędzi pracy;

3.analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku, warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy;

4.zagadnienia społecznych czynników wpływających na zadowolenie z pracy i na identyfikację pracowników z zakładem pracy oraz analiza czynników warunkujących morale pracownicze;

5.kwestie dotyczące zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu oraz wpływu tych procesów na wykonywanie pracy;

6.problematyka stosunków między załogą a kierownictwem;

7.zinstytucjonalizowanie formy kierowania pracą w społeczeństwach nowoczesnych (biurokracja, organizacja itp.);

8.sprawy dotyczące wpływu pracy na tworzenie się rozmaitych typów osobowości i na wymagane selekcje zawodowe.

II. SOCJOLOGIA OGÓLNA A SZCZEGÓŁOWE

SOCJOLOGIA OGÓLNA tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół), występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest również ustalanie pojęć.

Główne teorie socjologii ogólnej:

1.teoria struktur społecznych (teoria społeczeństwa) - uogólnia wyniki badań nad typami i formami zbiorowego życia ludzi ->statyka społeczna

2.teoria zmian - uogólnia wyniki badań nad zjawiskami i procesami zachodzącymi w grupach i zbiorowościach ->dynamika społeczna

SOCJOLOGIA SZCZEGÓŁOWA zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk.

Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z socjologią ogólną. Pierwsza z nich korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno-metodologicznych drugiej, a socjologia ogólna weryfikując osiągnięcia badawcze socjologii szczegółowej wyprowadza uogólnienia wzbogacające ogólną teorię socjologiczną.

Między socjologią ogólną i szczegółową istnieją sprzężenia zwrotne i komplementarne powiązania.

III. INTERPRETACJA PODSTAWOWYCH FUNKCJI SOCJOLOGII

Spośród różnych koncepcji socjologii można wyodrębnić jej cztery podstawowe funkcje:

a.diagnostyczna - polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem:

ousunięcia niepożądanego stanu rzeczy,

ooceny skuteczności określonej akcji,

ozebrania danych ogólnych;

b.ideologiczna - uwidacznia się wpływem na cele, jakie sobie stawiają jednostki działające; polega na wprowadzaniu do prac naukowych terminów nacechowanych emocjonalnie i wartościująco lub ciągłym powtarzaniu określonych twierdzeń, co pośrednio wpływa na kształtowanie postaw czytelnika;

c.prognostyczna (prewidystyczna) - dostarcza wiedzy o tym, że określone warunki wywołują odpowiednie następstwa; niezbędne dla pełnienia tej funkcji jest jasne, jednoznaczne i udoskonalane (względem zmian rzeczywistości) formułowanie praw warunkowych;

d.socjotechniczna - oznacza wykorzystanie teorii socjologicznych do formułowania zaleceń podsuwanych praktykom profesjonalnie zajmującym się kształtowaniem i modyfikacją postaw i zachowań.

Inne funkcje socjologii: demaskatorska, apologetyczna, teoretyczna itp.

 IV. SOCJOTECHNIKA

SOCJOTECHNIKA - próba praktycznego podejścia do socjologii; metoda budowania reguł jak skutecznie oddziaływać na grupy i jednostki w celu wywołania pożądanych zmian (przesłaniem socjotechniki jest zastąpienie metody „prób i błędów”).

Rodzaje socjotechnik:

a.klasyczna - polega na przekładaniu ogólnych zasad na język praktycznych dyrektyw;

b.kliniczna- polega na opanowaniu i dążeniu do zastosowania różnych dyrektyw;

c.interwencyjno-ekspertowa - ma zastosowanie wówczas, gdy eksperci o zintegrowanych kompetencjach po rozpoznaniu pewnej, (zwykle trudnej), sytuacji formułują określone zalecenia.

Strategie socjotechniczne:

a.emancypacyjna - podmioty stwarzają warunki, których celem jest pokazanie przedmiotom możliwości swobodnego działania (wyzwalających ludzi z ograniczeń) -> budowanie spontaniczności i aktywności;

b.manipulacyjna - podmioty, stojące nad zbiorowościami, bądź podmioty zewnętrzne, poprzez narzucenie określonego systemu bodźców starają się wyzwolić reakcje przystosowawcze, mające zmienić zbiorowość w określonym kierunku.

Elementy składowe socjotechniki:

1. systemy oddziaływania podmiotów sterujących na przedmioty sterowane:

relacja liniowa - system sterujący bezpośrednio: S1 - Sn,

relacja liniowa pośrednia: S1 - S2 - ? - Sn,

relacja nieliniowa pośrednia;

2. reguły socjotechniczne - dyrektywy socjotechniczne:

warunek wystarczający: „aby osiągnąć cel, wystarczy”,

warunek konieczny, ale nie wystarczający: „aby osiągnąć cel, trzeba”,

warunek zwiększenia prawdopodobieństwa: „aby osiągnąć cel, dobrze jest”;

3. środki działania podmiotu sterującego:

oddziaływanie na emocje lub uczucia,

oddziaływanie na umysł i intelekt;
4. zmiany społeczne w przedmiotach działania - wywołują zmiany w zachowaniach i postawach.

Socjotechniczne modele zbiorowości:

a.systemowo - funkcjonalny - ujmuje zbiorowość jako zrównoważony system (każdy element ma określone miejsce); zakłada, że zbiorowości zbudowane są z jednostek biernych, nastawionych przystosowawczo;

b.procesowo - podmiotowy - ujmuje społeczeństwo jako system ciągłych zmian; zbiorowości zbudowane są z aktywnych jednostek.

V. TECHNIKI I METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

METODA to świadomie stosowany sposób postępowania zmierzający do osiągnięcia określonego celu w danych warunkach, ilekroć się dany cel w danych warunkach zamierza osiągnąć (a więc nie tylko przypadkowo); całkowity sposób postępowania (całkowita procedura badawcza).

TECHNIKA to szczegółowy sposób wykonywania danego rodzaju zadań badawczych (sposób gromadzenia materiałów); element metody (np. metoda badań ankietowych może być realizowana przy użyciu techniki ankiety prasowej, ankiety pocztowej itp.).

A.METODA BADAŃ TERENOWYCH - koncentruje się na poznawaniu zbiorowości społecznych w rzeczywistych warunkach ich występowania (typowa metoda wykorzystywana przy opisie zbiorowości o charakterze terytorialnym: miasto, wieś, osiedle, rodzina itp.).

Typy badań:

1.etnologiczne - charakterystyczne dla badaczy kultury; badacza interesuje specyfika i szczegółowość zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach (nie interesuje go statystyka: jak często?, jak dużo?, ale samo zjawisko jako takie);

wartości: TECHNIKA OBSERWACJI UCZESTNICZźCEJ;

2.socjologiczne - badania o charakterze jakościowym i ilościowym; badania typu etnologicznego, ale uzupełnione przez różnego rodzaju dokumenty, które badacz zdobędzie na temat procesu, czy zbiorowości; badacza interesuje także statystyka;

wartości: TECHNIKA ANKIETOWA, TECHNIKA WYWIADU, WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU DOKUMENTÓW (w tym: DOKUMENTY OSOBISTE);

3.socjopsychologiczne - badania nastawione na poznawanie świadomości ludzi tworzących daną zbiorowość (postaw, opinii, poglądów itp.);

wartości: TECHNIKA ANKIETY I WYWIADU.

Główna technika:

OBSERWACJA - dopiero wtedy staje się techniką badawczą, gdy ma charakter systematyczny (naukowy).

Obserwacje naukowe (systematyczne):

- skategoryzowane - prowadzone są wg jakiegoś schematu i zwracają uwagę na konkretne zagadnienia;

- nieskategoryzowane - luźne, ale zwrócone na poznanie pewnego problemu;

a.obserwacja uczestnicząca - prowadzona przez badacza, traktowanego przez członków badanej zbiorowości jako współczłonka (obserwacja z wysokim stopniem uczestnictwa); umożliwia to uchwycenie rzeczywistego obrazu faktów i problemów (ludzie są naturalni, nie udają);

b.obserwacja nieuczestnicząca (zewnętrzna) - dokonywana przez badacza, który przez badaną grupę uważany jest za osobę z zewnątrz; wyniki tej obserwacji mogą prowadzić do błędnych wniosków.

B.METODA EKSPERYMENTÓW - polega na badaniu zbiorowości, zachowań, postaw, opinii nie w warunkach rzeczywistych, ale w warunkach celowo stworzonych.

Bariery przeprowadzania eksperymentów:

a.moralne - czy eksperymentowanie w ogóle jest moralne?

b.metodologiczne - badacz zakłada, że zmiana postaw zachodzi pod wpływem czynnika, który on stosuje (nie ma innych czynników); nie wiadomo czy dany eksperyment jest skuteczny

W eksperymencie wyróżniamy grupy: eksperymentalną i kontrolną. Muszą to być grupy podobne (przeprowadza się badania zgodności opinii, poglądów itp.). Grupę eksperymentalną poddajemy działaniu jakiegoś bodźca. Gdy po jakimś czasie zauważymy różnice pomiędzy grupami, oznacza to następstwo zastosowanego bodźca. Jeśli zmienią się obie grupy, oznacza to, że przyczyną jest inny bodziec. Aby upewnić się co do działania jakiegoś bodźca, poddaje się jego wpływowi kilka grup eksperymentalnych jednocześnie.

Eksperymenty projektowane w terenie - biorą w nich udział grupy rzeczywiście istniejące.

Eksperymenty laboratoryjne - biorą w nich udział grupy stworzone na jego potrzeby (nie istnieją w rzeczywistości).

C.SOCJOMETRIA - dział socjologii, który zajmuje się oddziaływaniami między członkami grupy, bądź między jednostką a zbiorowością; metoda opracowywania już zdobytych materiałów.

Techniki badań wzajemnych oddziaływań:

- obserwacja

- kwestionariusz socjometryczny (socjotechniczny) - zawiera pytania dotyczące reakcji międzyludzkich (np. sprawdzamy atrakcyjność grupy - pytamy: z kim spośród twoich kolegów chciałbyś pojechać na wakacje?)

Wskaźniki socjometryczne:

1) indywidualne:

a) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów pozytywnych, czyli jej pozytywny status socjometryczny

wartości: [0,+1]

b) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów negatywnych, czyli jej negatywny status socjometryczny

wartości: [0,+1] ! gdyby wyniósł -1 oznaczałby całkowite odrzucenie

c) pozycji ogólnej danej jednostki OSx = PSx - NSx wartości: [-1,+1]

d) pozytywnej ekspensywności osoby x

wartości: [0,+1]

e) negatywnej ekspensywności społecznej osoby x

wartości: [0,+1]

2) grupowe:

a) ekspansywności grupy


b) spoistości albo wzajemności grupy

,

c) zwartości grupy, ,
R = liczba wyborów odwzajemnionych;

U = liczba wyborów nieodwzajemnionych;

d = liczba wyborów dopuszczalnych dla każdej osoby.

d) integracji grupy


 

D.DOKUMENTY OSOBISTE - źródła o charakterze pisemnym, które zostały napisane z inicjatywy uczestnika danych zdarzeń lub przez niego samego, bądź takie, na których powstawanie miał on wpływ; wykorzystuje się je, kiedy interesuje nas faktyczny przebieg zdarzeń lub faktyczna rola pewnych osób; główne bariery w ich stosowaniu to ich niewielka ilość, trudności w zdobyciu, nie nadawanie się do opracowań statystycznych, subiektywizm, możliwość fałszerstwa itp.

VI. ISTOTA, RODZAJE I ŹRÓDŁA PRZYWÓDZTWA

PRZYWÓDZTWO jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba (przywódca) jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, ulegającego jej z powodu więzi, jaka ich łączy (z powodu stosunku społecznego, jaki pomiędzy nimi zachodzi); wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni są skłonni zaufać i podporządkować się (mówimy wtedy, że ta jednostka ma w grupie autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują).

Przyczyny wzrostu znaczenia przywództwa w organizacjach gospodarczych:

?od przywódców zależy poziom życia i gospodarki;

?nasilenie się konkurencji (należy umieć przewodzić);

?globalizacja współczesnej gospodarki (dużymi organizacjami najlepiej kierują ludzie o cechach przywódczych);

?kieruje się ludźmi wykształconymi (nieskuteczne byłoby oddziaływanie takie, jak 20 lat temu);

?firmy znajdują się w burzliwym otoczeniu (muszą być plastyczne, zmieniać się, a najskuteczniej zmiany przeprowadzają przywódcy);

?w Polsce przeżywamy okres transformacji (-> zmiany).

Rodzaje przywództwa:

1.strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w otoczeniu; polega na ciągłym dostosowywaniu, reorientacji i usprawnianiu organizacji; jego istotą jest wprowadzanie zmian; zaczyna się od wyznaczenia kierunku działania, opracowaniu wizji przyszłości i ustalenia strategii; „przywództwo na ciężkie czasy”;

2.kierownicze - jego istotą jest określanie wytycznych do pracy, którą należy wykonać, skłanianie ludzi do pracy, ich inspiracja, dostarczanie energii niezbędnej, aby osiągnąć wyznaczone cele; ten typ występuje częściej i obejmuje ludzi kierujących jedynie określonymi działaniami.

Władza i wpływ w organizacjach wiążą się z autorytetem formalnym (posiadanie prawa do wywierania wpływu) oraz autorytetem nieformalnym (władza sprawowana ze względu na przyzwolenie jednostek). Co za tym idzie różnice w sposobach sprawowania władzy tkwią w jej źródłach (np. przywódcy - częściej sięgają po źródło władzy nieformalnej; manager - częściej korzysta ze źródeł władzy formalnej.

Źródła władzy, autorytetu i przywództwa:

1.władza nagradzana - jej istota to nagradzanie osób za wykonanie zadania;

2.władza wymuszana - jej istota to kary;

3.władza z mocy prawa - władza formalna;

4.władza ekspercka - podwładni są przekonani o kompetencjach i wiedzy w danej sprawie swego przywódcy;

5.władza odniesienia - pojawia się wówczas, gdy osoby podwładne wykazują chęć do naśladowania lub upodobnienia się do sprawującego władzę;

6.uczucia - nieformalne; siła wpływu zależy również od emocji i uczuć;

7.osobowość - wpływy zależy od osobistych cech sprawującego władzę;

8.charyzma - sprawujący władzę jest postrzegany jako człowiek o wyjątkowych cechach; podporządkowanie się mu wynika z wiary w jego możliwości rozwiązania pewnych spraw (źródłem charyzmy jest skuteczność w ich rozwiązywaniu).

VII. JEDNOSTKOWE (INDYWIDUALNE) I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ

NATURA LUDZKA stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne przystosowanie się do środowiska i utrzymanie życia; jest raczej niezmienna; jej głównym elementem są instynkty.

OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których uczestniczy; to zintegrowana i zinternalizowana kultura nadbudowana nad biologiczną naturą człowieka.

Komponenty osobowości:

a.elementy biogenne - przekazywane dziedzicznie wyposażenie biologiczne (stałe);

b.elementy psychogenne - pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja itp. (relatywnie zmienne);

c.elementy socjogenne - internalizowane w procesie socjalizacji:

okulturowy ideał osobowości - model ucieleśniający najważniejsze i pożądane wartości materialne lub niematerialne w danej grupie (ideał wychowawczy);

orola społeczna - system spójnych zachowań będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi;

ojaźń subiektywna - wyobrażenie o własnej osobie (samoocena);

ojaźń odzwierciedlona - „odczyt” wyobrażeń innych ludzi o nas samych (element kontroli środowiska społecznego nad postępowaniem jednostki).

VIII. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ ROLI SPOŁECZNEJ

ROLA SPOŁECZNA to system spójnych zachowań, będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi, przebiegających wg mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru.

Czynniki wpływające na realizację roli społecznej:

1.elementy bio- i psychogenne jednostki - mogą ułatwiać lub utrudniać wykonywanie pewnych ról;

2.wzór osobowy - określa zespół cech idealnych, jakie jednostka, wykonująca daną rolę, powinna okazywać oraz zespół idealnych sposobów zachowania („scenariusz” danej roli), który może być różnie określony w różnych grupach;

3.sposób zdefiniowania roli (przez jednostkę i grupę) - przyporządkowuje do roli różne wzory osobowe;

4.struktura i organizacja grupy (sankcje) - stopień sformalizowania określa stopień narzucenia roli;

5.stopień identyfikacji jednostki z grupą - polega na stopniu utożsamiania własnych interesów i wartość z interesami i wartościami grupy.

IX. OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA I PRZYCZYNY JEJ DEZINTEGRACJI

OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to osobowość, w której nie występują (lub nie są zbyt silne) konflikty pomiędzy elementami bio-, psycho-, i socjogennymi.

OSOBOWOŚĆ ZDEZINTEGROWANA to osobowość nie mogąca rozwiązać rodzących się konfliktów.

Przyczyny dezintegracji:

1.uczestniczenie w kilku grupach społecznych narzucających różne role i rozbieżne systemy wartości;

2.uczestniczenie w grupie zdezorganizowanej (brak w niej wyraźnych kryteriów ocen, pozytywnego ideału osobowości, będącej w silnym antagonizmie z innymi grupami);


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə