To ukazanie piękna i bogactwa przyrody, a także pobudzanie wyobraźni dziecka przez stawianie pytań i wspólne szukanie na nie odpowiedziYüklə 0,65 Mb.
səhifə32/52
tarix17.11.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#80352
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   52

?łączna wartość sum bilansowych wszystkich jednostek grupy kapitałowej nie przekracza równowartości w walucie polskiej 3 mln ECU.

Nie należy włączać do niego danych jednostek, wobec których sprawowanie kontroli lub wywieranie znacznego wpływu nie ma z założenia charakteru trwałego.

?Jednostka dominująca przewodząca grupie kapitałowej odpowiedzialna jest za sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań z własnej działalności oraz jednostek zależnych i stowarzyszonych. Ważne jest, by sprawozdania dotyczyły tego samego okresu kończącego się w ustalonym dniu oraz by cała grupa kapitałowa stosowała jednolite zasady rachunkowości.

Jednostka dominująca ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego (sześć miesięcy w przypadku istnienia pośredniego szczebla jednostek w grupie kapitałowej sporządzających własne sprawozdania skonsolidowane).

Możliwa i prawnie dopuszczalna jest sytuacja, by rok obrotowy poszczególnych jednostek zależnych lub stowarzyszonych kończył się do trzech miesięcy wcześniej niż rok obrotowy jednostki dominującej jeżeli:

?nie nastąpi zniekształcenie obrazu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

?ważne zdarzenia dotyczące bilansu i rachunku wyników zaistniałe w okresie między dniem bilansowym jednostki zależnej a dniem sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zostaną ujęte w informacji dodatkowej.

Podsumowując skonsolidowane sprawozdanie powinno być sporządzone zgodnie z zasadami:

?prawidłowości prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem zasady obiektywności

?istotności

?porównywalności, obejmującej zasady formalnej i materialnej ciągłości oraz stałości

?wyceny jednostkowej

?kontynuacji działania grupy kapitałowej

?realności wyceny składników majątkowych

?kompletności i współmierności ujęcia przychodów i kosztów

?odrębnego wykazywania poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych


Odpowiedzialność, zatwierdzanie, badanie i ogłaszanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za prawidłowość i terminowość sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. Podpisuje je wraz z osobą, której powierzono prowadzenie rachunkowości koncernu. W przypadku kierownictwa wieloosobowego (organ), podpisy składają wszyscy jego członkowie, a odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia. Przygotowane sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający (zależny od formy prawnej) nie później, niż w okresie ośmiu miesięcy od dnia bilansowego, na który należało je sporządzić. Sprawozdania podlegają obowiązkowi badania na podstawie przepisów ustawy[2], a następnie ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia kierownik jednostki dominującej składa do ogłoszenia skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz opinię biegłego rewidenta wraz z odpisem uchwały (postanowienia) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdanie nie jest składane w organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej jednostki (inaczej niż sprawozdanie jednostkowe) i nie wywiera wpływu na rozliczenia podatkowe.

Bezstronny i niezależny biegły rewident bada czy sprawozdanie skonsolidowane prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy, rentowność grupy kapitałowej oraz czy zostało sporządzone w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę gospodarczą. Biegły rewident powinien stwierdzić w swojej opinii, czy sprawozdanie skonsolidowane jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie obowiązującymi daną jednostkę przepisami szczegółowymi, stosowanymi w sposób ciągły. Jeśli występują nieprawidłowości biegły rewident w zależności od ich wagi wyraża opinię z zastrzeżeniami, negatywną lub odmawia wyrażenia opinii. Raport przedstawia ogólną charakterystykę jednostki, stwierdza uzyskanie od jednostki dominującej żądanych informacji, ocenia prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości i działań kontroli wewnętrznej, charakteryzuje pozycje, grupy bilansu, rachunku zysków i strat, ocenia kompletność i prawidłowość danych informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Zasady badania oraz zawartość opinii i raportu określa norma wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej” wprowadzona uchwałą nr 159/68/96 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 19 marca 1996 roku powziętą w porozumieniu z Ministrem Finansów.


Metody konsolidacji.

Ustawa o rachunkowości określa metody sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych[3].


Metoda pełna tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie może być prostą sumą pozycji bilansu i rachunków zysku i strat jednostki dominującej oraz jednostek zależnych i stowarzyszonych.

Do jednego z najważniejszych zadań sporządzania sprawozdania skonsolidowanego należy wyłączenie powtarzających się wartości występujących w sprawozdaniach poszczególnych jednostek grupy. Są to wartości nabycia akcji lub udziałów jednostki dominującej w jednostkach zależnych oraz część aktywów netto jednostek zależnych odpowiadająca udziałowi jednostki nadrzędnej we własności tych jednostek. Wartości powyższe znaleźć się muszą w tzw. dokumentacji konsolidacyjnej zawierającej ponadto obliczenie wartości firmy lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji, obliczenia kapitałów własnych akcjonariuszy mniejszościowych oraz inne informacje niezbędne do utworzenia sprawozdania skonsolidowanego.

Wartość firmy (jednostki zależnej) z konsolidacji obliczyć można poprzez odjęcie od ceny zapłaconej przez jednostkę dominującą za akcje bądź udziały firmy wartości rynkowej odpowiednich aktywów netto. Gdy różnica ta byłaby ujemna powstaje rezerwa kapitałowa z konsolidacji wykazywana w pasywach bilansu skonsolidowanego i będąca przedmiotem odpisów ujmowanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przez okres do pięciu lat.
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączaniu podlegają następujące wartości[4]:

?wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - obejmujące wszelkie rozrachunki pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją pełną (dostaw i usług oraz innych tytułów - np. pożyczek czy należności wekslowych). Konieczne jest bieżące ujmowanie poszczególnych wyłączeń ze względu na ewentualne trudności z ich późniejszym ustaleniem na podstawie zapisów księgowych.

?przychody i koszty dotyczące operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją - powstałe w wyniku transakcji pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej - w jednej z nich operacja jest kosztem, w drugiej przychodem

?zyski i straty powstałe na operacjach dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów - mogą one nastąpić przykładowo na skutek operacji gospodarczych nie zakończonych do dnia bilansowego grupy kapitałowej, sprzedaży składników majątku w jednej jednostce grupy ujmowanej jako przychody ze sprzedaży, w drugiej zaś jako składnik majątku trwałego, czy też sprzedaży składników majątku w obu jednostkach grupy zaliczanych do składników majątku trwałego. W przypadku środka trwałego jego amortyzację ujmowaną w sprawozdaniu skonsolidowanym koryguje się tak, by obliczana była od kosztu wytworzenia środka.

?dywidendy wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i otrzymane przez nią za okres od dnia objęcia kontroli przez jednostkę dominującą. Dywidendy te są wykazywane jako przychód jednostki dominującej i zawarte w wyniku finansowym jednostek zależnych. Dywidenda należna spółce dominującej przed objęciem kontroli pomniejsza cenę nabycia akcji jednostki zależnej, co ma wpływ na ustalenie wartości firmy lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji.

Jednostka może odstąpić od dokonywania wyłączeń wzajemnych obrotów oraz zysków i strat pod warunkiem, że[5]:

?nie spowoduje to zniekształcenia obrazu przedstawionego przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe

?wzajemne obroty między jednostkami objętymi konsolidacją metodą pełną są nieznaczne z punktu widzenia grupy kapitałowej, a sprzedaż następuje po cenach nabycia (kosztach wytworzenia) lub po cenach i według warunków płatności nie odbiegających od ogólnie stosowanych przy tego rodzaju operacjach


Metoda praw własności tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyżej przedstawione zasady odnoszą się do metody konsolidacji pełnej. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą praw własności nie sumuje się poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku zysków i strat jednostek grupy kapitałowej, lecz wartość udziałów jednostki dominującej w bilansie skonsolidowanym zastępuje się odpowiadającą im część kapitału jednostki zależnej (część kapitału własnego należąca do grupy kapitałowej). Wartość ta musi być aktualizowana zależnie od zmian w wysokości kapitałów własnych jednostki zależnej, łącznie z dywidendami należnymi jednostce dominującej.

Przy wykorzystaniu metody praw własności nie ma potrzeby wyłączenia wzajemnych rozrachunków, przychodów i kosztów oraz zysków i strat dotyczących jednostek będących w grupie kapitałowej. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy jednak wyłączyć zyski i straty osiągnięte na działalności pomiędzy tymi jednostkami proporcjonalnie do udziału kapitałowego jednostki dominującej w jednostce stowarzyszonej. Odstąpić od tego wyłączenia można jedynie przy braku odpowiednich danych i jeżeli nie spowodowałoby to zniekształcenia obrazu sprawozdania.

W przypadku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego metodą praw własności skorzystać można z uproszczenia w wycenie wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej polegającego na wykorzystaniu do tego celu wartości księgowej kapitału własnego jednostki stowarzyszonej bez dokonywania wyceny rynkowej.


Sposoby wyceny sprawozdań finansowych wyrażonych w walutach obcych.

Sprawozdania finansowe jednostek działających poza granicami Polski sporządzanie w innych walutach należy przeliczyć na dzień bilansowy na złotówki. Pozycje bilansu, za wyjątkiem kapitałów własnych i wyniku finansowego, przelicza się po średnim kursie ogłaszanym przez Prezesa NBP na ostatni dzień roku obrotowego. Pozycje rachunku zysków i strat oraz wynik finansowy zawarty w bilansie jednostki ustala się na podstawie średniej arytmetycznej kursów średnich z ostatnich dni miesięcy roku obrotowego jednostki. Kapitały własne natomiast przelicza się po kursie ustalonym przez Prezesa NBP na dzień objęcia kontroli jednostki dominującej nad jednostką zależną. Różnice kursowe z powyższych przeliczeń wykazać należy w odrębnej pozycji bilansu skonsolidowanego.


Skonsolidowany bilans.

Bilans skonsolidowany obejmuje pozycje ujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów[6] na dzień kończący rok obrotowy bieżący i poprzedni (jeżeli wówczas również istniał obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego). Jest on rozszerzony w stosunku do bilansu jednostkowego między innymi o następujące pozycje:

?wartość firmy z konsolidacji lub rezerwa kapitałowa

?akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych

?akcje i udziały własne (posiadane przez jednostki zależne akcje i udziały jednostki dominującej)

?pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom stowarzyszonym

?należności i zobowiązania jednostki dominującej wobec jednostek stowarzyszonych

?akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych przeznaczone do obrotu


Skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Może być sporządzany w wariancie porównawczym (załącznik nr 3 do rozporządzenia) lub kalkulacyjnym (załącznik nr 4). Obejmuje on przy wykorzystaniu metody pełnej poszczególne pozycje rachunków zysków i strat jednostek zależnych dotyczących okresu od początku roku obrotowego albo dnia objęcia kontroli do końca roku obrotowego albo dnia ustania kontroli.

W skonsolidowanym rachunku zysków i strat oddzielnie ujmowane są:

?przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów i towarów lub materiałów, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe

?zyski i straty nadzwyczajne

?obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

oraz pozycje nie występujące w jednostkowych rachunkach zysków i strat:

?odpisy wartości firmy z konsolidacji

?odpisy rezerwy kapitałowej z konsolidacji

?zyski i straty z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

?zyski i straty akcjonariuszy lub udziałowców mniejszościowych.

Informacja dodatkowa.

W informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy ująć:

?wartość księgową netto każdej sprzedanej lub zakupionej jednostki zależnej

?sposób rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą akcje lub udziały

?osobno wynik na sprzedaży każdej jednostki zależnej


Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Sporządza się je poprzez sumowanie pozycji sprawozdań z przepływu środków pieniężnych jednostek zależnych grupy kapitałowej objętych konsolidacją metodą pełną wykonując odpowiednie korekty konsolidacyjne. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych może być też sporządzone na podstawie skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Korekty konsolidacyjne wyłączają przepływy pieniężne między jednostkami grupy kapitałowej z tytułu:

?wypłaconych dywidend

?zapłaty za nabyte akcje lub udziały

?udzielenia i spłaty pożyczek.

Środki pieniężne przeznaczone na zakup akcji lub udziałów jednostki zależnej pomniejsza się o odpowiednią część środków pieniężnych i powiększa o odpowiednią część kredytów krótkoterminowych, płatnych w okresie do trzech miesięcy od daty zakupu.

Środki pieniężne otrzymane jako zapłata za sprzedaż akcji lub udziałów jednostki zależnej powiększa się o odpowiednią część środków pieniężnych i pomniejsza o odpowiednią część kredytów krótkoterminowych, płatnych w okresie do trzech miesięcy od daty zbycia.


Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy.

Sprawozdanie to jest bardzo istotną częścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego, choć nie określono wyraźnie przepisami dokładnego wzoru jego sporządzania. W ustawie o rachunkowości (art. 49 ust. 2) określono jedynie najważniejsze elementy, jakie zawierać powinno owo sprawozdanie:

?ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w następnych latach

?przewidywania co do dalszego rozwoju grupy kapitałowej

?ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

?aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Duży stopień dowolności w sporządzaniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej pozwala na ujęcie w tej części sprawozdania skonsolidowanego istotnych informacji dotyczących grupy nieobecnych w innych częściach sprawozdania, jak również przedstawienie przyszłych planów jednostki oraz analizy ekonomicznej. Dowolność dotycząca ujawniania zamierzeń jednostki pozwala na ochronę przed konkurencją rynkową.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje osoba prowadząca księgi rachunkowe oraz kierownik jednostki dominującej lub wszyscy członkowie organu kierowniczego - jeżeli jest on wieloosobowy.


Źródła pracy:

1.Irena Paszek „Skonsolidowane sprawozdania finansowe w teorii i praktyce, przykład sprawozdania skonsolidowanego" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 1996

2.Buchalter 18/1995

3.Grzegorz Czerwiński "Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej" - wkładka comiesięczna do serwisu FK, styczeń 1997

4.Zasoby internetowe, wyszukiwanie tematyczne hasłem wraz z operatorami logicznymi przy wykorzystaniu następujących systemów wyszukiwawczych:

?Alta Vista firmy Digital Equipment Corporation (http://www.altavista.digital.com)

?Serwis polskojęzyczny Netoskop magazynu Chip (http://www.chip.pl)

------------------------------------------------------------

[1] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 - Dz. U. nr 121, poz. 591, art. 3 ust. 1

[2] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 - Dz. U. nr 121, poz. 591, art. 55 i 56


[3] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 - Dz. U. nr 121, poz. 591, art. 57
[4] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 - Dz. U. nr 121, poz. 591, art. 58 ust. 3

[5] Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 1995 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. nr 71, poz. 355

[6] Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 1995 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. nr 71, poz. 355
Problem przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na obecnym rynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie należy przedsięwziąć cele aby odnieść sukces, jakimi środkami i w jaki sposób należy do tego sukcesu dążyć ?.

Podstawowymi czynnikami określającymi reguły postępowania przedsiębiorstwa przy kształtowaniu strategii działania są cele i warunki rynkowe w jakim przedsiębiorstwo musi działać.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu składającym się z wielu elementów niezbędnych do określenia miejsca i położenia przedsiębiorstwa na rynku. Po obserwacji kluczowych sił oddziaływujących na rynku specjalista marketingu powinien określić wynikające z nich możliwości i zagrożenia. Warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku przez przedsiębiorstwo, jest sformułowanie odpowiedniej strategii, czyli długookresowej koncepcji działania przedsiębiorstwa na rynku. Strategia nie jest efektem tylko dokładnej analizy danych, ani chwilowego przebłysku myśli. Strategia jest efektem nowatorskiej koncepcji twórcy firmy lub menadżera. Strategia jest esencją, podstawą sukcesu firmy, którą trzeba żmudnie wypracować, wdrożyć w praktyce i udoskonalić w miarę jak się starzeje. Istota skutecznej strategii polega na stworzeniu unikalnej firmy, pozwalającej zarówno pracownikom firmy jak i otoczeniu wyraźnie odróżnić daną formę od konkurencyjnej. Skuteczna strategia nadaję firmie odmienność i wyróżnia ją.

Taką też odmienną formą, a tworzącą firmę jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ZYX” które powstało w 1986 roku. Zostało założone jako firma prywatna, działająca wyłącznie w oparciu o polski kapitał – do dnia dzisiejszego te cechy formy własności pozostają niezmienne. Czas w jakim przedsiębiorstwo powstało, klimat jaki towarzyszył  w tym czasie prywatnym przedsiębiorcom, sprawiły, że rozbudowa infrastruktury przedsiębiorstwa następowała w sposób charakterystyczny dla panujących warunków zewnętrznych.

Początkowo przedsiębiorstwo wyposażone było w proste urządzenia zgrzewające, jednak już po kilkunastu miesiącach funkcjonowania okazało się, że to zdecydowanie za mało, by sprostać zamówieniom klientów. Zakupione maszyny pozwoliły znacznie zwiększyć wydajność, poprawić jakość wyrobów, a co najważniejsze, pozwoliło skierować ofertę do zdecydowanie większych odbiorców.

Początek lat 90-tych to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Wiodącymi produktami w ofercie, poza opakowaniami dla przemysłu spożywczego, stały się wyroby z folii polietylenowych kierowane do gospodarstwa domowego. Stopniowe udoskonalanie wyrobów,  rozbudowa asortymentu, były prostą konsekwencją wizji uczynienia z przedsiębiorstwa  lidera na polskim rynku producentów worków na śmieci, woreczków do żywności i woreczków do mrożonek. Temu wyzwaniu przedsiębiorstwo podporządkowało szeroki program inwestycyjny, zakładający wyposażenie przedsiębiorstwa w najnowocześniejsze maszyny do produkcji folii oraz maszyny zgrzewające i produkujące worki na rolkach ( „ZYX” to pierwszy polskim producent, który zaproponował klientom worki na śmieci na rolkach ze zgrzewem  typu „star”). Założenia programowe zostały zrealizowane i przekształciły się w ciągły proces sprawnego dostosowywania parku maszynowego do zmieniającego się rynku.

Ambicją firmy jest, by tam gdzie jest to możliwe, wyprzedzać oczekiwania rynku i proponować rozwiązania nowatorskie.
1. Charakterystyka wyrobu

Działalność przedsiębiorstwa, od chwili jego założenia, skupiała się przede wszystkim na produkcji opakowań z folii HD-PE, LD-PE, PA-PE i PP.

Rosnące wymagania rynku sprawiły, że zyski Firma przeznaczała i przeznacza na zbudowanie infrastruktury pozwalającej oferować swoim klientom wyroby najwyższej jakości. Opakowania kierowane są do wszystkich segmentów rynku, jednak od początku działalności Firma szczególną starannością otaczała przygotowanie tych wyrobów, które według ich wiedzy miały służyć do pakowania artykułów spożywczych. Stąd zaangażowanie przedsiębiorstwa w otrzymanie wszystkich atestów i certyfikatów niezbędnych w produkcji tych opakowań, stąd ciągły nadzór nad przedsiębiorstwem przez jednostki państwowe powołane do kontroli warunków sanitarnych, stąd wreszcie troska o to, by takie opakowania były produkowane w specjalnie wydzielonych ciągach technologicznych. Tak przygotowane standardy gwarantują klientom opakowania zgodne z najbardziej surowymi normami jakościowymi i sanitarnymi.

Drugą zasadniczą grupę wyrobów oferowanych przez przedsiębiorstwo stanowią opakowania wykorzystywane w każdym gospodarstwie domowym. Należą do nich: worki na śmieci, woreczki do żywności, woreczki na mrożonki oraz woreczki do kostek lodu. Woreczki Firma oferuje w kilku liniach asortymentowych, z których każda charakteryzuje się indywidualnymi cechami jakościowymi, wyróżniającymi ją spośród oferty dostępnej na rynku.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w bieżącym roku przedsiębiorstwo wzbogaciło swoją ofertę o kilka produktów niezbędnych w każdym gospodarstwie domowym : folię aluminiową, folię spożywczą, papier do pieczenia oraz papier śniadaniowy.

1.1. Opis wyrobu

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

?WORKI NA ŚMIECI Z FOLII LH

(...wyjątkowo duża wytrzymałość i szczelność, wyrób, który spełnia najwyższe wymagania jakościowe...)

?WORKI NA ŚMIECI Z FOLII HD-PE

(...jakość wyższa od obowiązujących standardów...)

?WORKI NA ŚMIECI Z FOLII LD-PE

(...wykonane w 100% z surowców wtórnych - to nasz wkład w ochronę środowiska...)

?WORECZKI DO ŻYWNOŚCI

(...woreczki, które pomagają utrzymać smak i świeżość przechowywanej żywności...)

?ARTYKUŁY FOLIOWE

(...znajdują zastosowanie w gospodarstwie domowym, przemyśle, usługach...)

?ŚCIERECZKI "PUCUŚ"

(...wykonane z materiałów najwyższej jakości...)

?DEBIUT

(...nowa linia produktów, folia aluminiowa, papier do pieczenia, papier śniadaniowy, folia spożywcza, nowe super wytrzymałe worki...) DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

?Taśmy z folii HD-PE  i LD-PE, (na życzenie oferujemy również folię PP).

?Półrękawy z folii HD-PE  i LD-PE.

?Rękawy z folii HDPE i LDPE.

?Worki z folii HDPE, LDPE i PP, (możliwość         konfekcjonowania na wiele      sposobów - prosimy Państwa o określenie swoich życzeń i oczekiwań - służymy pomocą w doborze najlepszego opakowania).

?Folia termokurczliwa.

?Torby reklamowe, (z doklejanym uchwytem, typ "market", typ "koszulka").

Nadruki do 6-ciu kolorów na w/w wyrobach, (w tym nadruk zdjęciowy).


1.2. Opis całego procesu technologicznego w Przedsiębiorstwie „ZYX” przedstawia schemat:
PRZYJĘCIE SUROWCÓW

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW

PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW DO PRODUKCJI

ZGRZEWANIE, WYTWARZANIE GOTOWYCH PRODUKTÓW

EKSPEDYCJA PRODUKTU

A. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM SUROWCÓW


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə