To ukazanie piękna i bogactwa przyrody, a także pobudzanie wyobraźni dziecka przez stawianie pytań i wspólne szukanie na nie odpowiedziYüklə 0,65 Mb.
səhifə49/52
tarix17.11.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#80352
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


W tak stworzonych bezpiecznych psychologicznie warunkach pracownicy współpracując z konsultantami uczą się jak się uczyć poznając nowe metody działania i zarządzania testując je na prawdziwych zdarzeniach gospodarczych (np. praca zespołowa, posługiwanie się dialogiem, techniki mentoringu, coachingu, myślenia systemowego, itp.). W ten sposób nowe techniki i metody zarządzania są dostosowywane do specyfiki kultury organizacyjnej. Lecz, co ważniejsze, kultura w danej "grupie specjalnej" oraz sposób postępowania członków tej grupy ulega zmianom niezbędnym do zaistnienia dwupętlowego uczenia się.
Ostatni etap polega na rozpowszechnieniu zmienionej kultury, nowopoznanych technik na całą organizację. Wiąże się z tym kilka problemów: kultura w organizacji jest różnorodna ze względu na istnienie wielu subkultur, członkowie "grupy specjalnej" stają się w pewnym sensie odizolowani od reszty organizacji i nieumiejętne rozpowszechnianie, tego czego się nauczyli może przynieść odwrotny skutek - powrót do starych założeń kulturowych. Jak się okazało, dobrym sposobem na to jest współpraca między członkami uczących się jak się uczyć organizacji nawzajem oraz między nimi a światem nauki.
Wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących uczenia się między praktykami (organizacjami partnerskimi) jest niezmiernie ważna, ponieważ teoretycy oraz konsultanci nie potrafią przewidzieć i zrozumieć problemów związanych z praktyką gospodarczą. Mówią po prostu innym językiem, a swoje działania opierają na innych zasadach - mają odmienną kulturę.
Wspomniana współpraca między partnerskimi organizacjami, w których podobne zmiany były wprowadzane, powinna przebiegać na kilku płaszczyznach: kilkudniowe warsztaty dla szefów co najwyżej z pięciu firm, stworzenie grupy kierowników, których zadaniem byłoby stworzenie współpracy między organizacjami już bez ingerencji "centrum uczenia" (usamodzielnienie współpracy) oraz ogólne seminaria skierowane do członków współpracujących organizacji.
Podjęcie się stworzenia takiego zewnętrznego "centrum uczenia się" dla polskich organizacji jest wyzwaniem stojącym przed ośrodkami naukowymi zajmującymi się zarządzaniem. Jest to zadanie trudne i długookresowe, lecz powoli zaczyna stawać się niezbędnym.
Literatura
Książki
Argyris Ch.: On Organizational Learning. Blacwell Publishers Inc., Oxford 1999.
Senge P.: Piąta dyscyplina. Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998.
Artykuły w czasopismach
Marcinkowski A., Sobczak J.B.: Kultura poszukiwana. "Przegląd Personalny" w "Personel", 2000, 16-31 stycznia.
Ulrich D., Jick T., von Glinow M.A.: High-Impact Learning. Building and Diffusing Learning Capability. "Organizational Dynamics", 1993, Fall.
Schein E.H.: How Can Organizations Learn Faster? The challenge of Entering the Green Room. "SLOAN Management Review", 1993, Winter.
Argyris Ch.: Teaching Smart People How to Learn. "Harvard Business Review", 1991, May-June.
Artykuły na stronach internetowych
Schein E.H.: Organizational and Managerial Culture as a Facilitator or Inhibitor of Organizational Learning. 1994, maj; artykuł opublikowany na stronie internetowej The Society of Organizational Learning:http://www.sol-ne.org/res/wp/10004.html
Schein E.H.: Learning Consortia: How to Create Parallel Learning Systems for Organization Sets? 1995, sierpień; artykuł opublikowany na stronie intermetowej SOL: http://www.sol-ne.org/res/wp/10007.html;
Schein E.H.: Organizational Learning: What?s new? 1996, czerwiec; artykuł opublikowany na stronie internetowej SOL: http://www.sol-ne.org/res/wp/10012.html
Mgr Aleksandra Zobel, Uniwersytet Szczeciński, Członek Zespołu Badawczego Katedry Organizacji i Zarządzania.

Inne referaty:

1.

2. Piotr Dittrich - Wykorzystanie informacji w koncepcji zarządzania zintegrowanymi łańcuchami logistycznymi na tle aktualnych metod zarządzania3. Marta Jaroszuk - Rola Zarządzania Wiedzą w Organizacji Wirtualnej

4. Piotr Kowzan - Przedsiębiorstwo fraktalne. Warunki dla produktywności wiedzy

5.

6. Konstanty Owczarek jr. - Narzędzia zarządzania wiedzą7. Anna Wizner - Szczecińskie przedsiębiorstwa w procesie ewolucji pracy zespołowej

8. Alicja Zawiślan - Ciągłe Przystosowanie - Nowoczesne Struktury Organizacyjne Na Przykładzie Organizacji Inteligentnej

9. Katarzyna Czop - Wiedza, zmiana i uczenie się jako determinanty kultury nowoczesnej organizacji

10. Arkadiusz Doczyk - Pracownik - kapitał przedsiębiorstwa czyli kto nam jest potrzebny

11. Karolina Gryszkiewicz, Przemysław Lipiec, Agnieszka Stanek - Kultura organizacyjna jako stymulator i inhibitor procesu uczenia się

12. Agnieszka Leszczyńska - Czynniki indywidualnego uczenia się w organizacji

13. Agnieszka Zarychta - Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizacji

14. Aleksandra Zobel - Tworzenie kultury uczenia się - zachęcanie pracowników do uczenia się

15. Tomasz Kwiatkowski - Budowanie systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania wiedzą

16. Marek Rudawski - Application Service Provider - nowy trend w outsourcingu IT

17. Agnieszka Dalidowicz - Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji.

18. Wojciech Wysocki - Jak uczyć się od najlepszych? Metoda Benchmarkingu.


Konferencja:


1. Plan Konferencji

2. Goście Konferencji

3. Tematyka panelu otwierającego

4. Referaty

5. Sponsorzy

6. Podziękowania

Logistic Management - zarządzanie logistyczne

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE jest to zintegrowany proces planowania, organizowania, sterowania i kontroli przepływem dóbr i informacji od punktu nadania do punktu odbioru.

Wymogi, które powinno spełniać zarządzanie logistyczne:

1.Koordynacja procesów: odnosi się do czasu i przestrzeni

2.Integracja ze sobą dwóch systemów: informacji i produkcji

Zarządzanie logistyczne odnosi się do: przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Dwa ujęcia zarządzania logistycznego:

1.Ujęcie decyzyjne

2.Ujęcie funkcjonalne

Ad 1. Strategie, działania operacyjne (transport, składowanie, sterowanie zapasami) dostosowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do potrzeb logistyki.

Ad 2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, zagospodarowania odpadów

Skutek, efekt jeśli zastosujemy zarządzanie logistyczne:

-lepszy poziom obsługi klienta,

-skrócony czas przepływu dóbr,

-obniżenie kosztów

W wyniku tego uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Logistyka a inne koncepcje zarządzania:

Procedury zarządzania mające na celu poprawę produktywności przedsiębiorstwa:

1.Marketing - poszukiwanie zysku przez zaspokojenie potrzeb i żądań klienta.

2.LM - Lean Management (zarządzanie wyszczuplające) - uproszczenie wszystkich procesów (przepływów) w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości.

3.LP - Lean production (odchudzona produkcja) - przyspieszenie reakcji na zmiany popytu na rynek, wzrost jakości produkcji.

4.TQM - Total Quality Management (kompleksowe zarządzanie jakością) - wysoka jakość wyrobu i usługi zorientowane na wymagania klienta, likwidacja luk przy pełnej realizacji oczekiwań klienta.

5.BPR - Business Process Reengineering (reorganizacja procesów działania; techniczna reorganizacja procesów działania) - zmiana w ukształtowaniu procesów gospodarczych, poprawa wyników takich jak: koszty, jakość, serwis i szybkość.

6.BM - Benchmarking (wzorcowanie) - porównywanie wydajności w ramach przedsiębiorstwa oraz poza jego obszarem.

7.TBM - Time Based Management - przyspieszenie realizacji zleceń.

8.CIM - Computer Integrated Management (komputerowo zintegrowane zarządzanie) - duża elastyczność, szybsze wdrożenie innowacji produktu, zorganizowanie odpowiedniej jakości produkcji, sprawny przebieg produkcji.

9.TPM - Total Productivity Management (kompleksowa obsługa profilaktyczna) - zapobiegawcza konserwacja środków pracy.

10.Controlling - zagwarantowanie, że pomimo występowania odchyleń zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się tak, aby mogły zostać osiągnięte założone wielkości.

11.Ekologia - ochrona środowiska naturalnego.

12.Logistics - sprawność przepływu i właściwa obsługa klientów przy minimum ponoszonych kosztów.

13.ECR - Efficement Customers Response (efektywna obsługa klienta) - zintegrowany przepływ towarów, podwyższenie sprawności funkcjonowania całego łańcucha a tym samym uczynienie go bardziej konkurencyjnym.

Zarządzanie logistyczne oznacza zarządzanie logistyczne siecią zakładową i obejmuje planowanie, organizowanie, sterowanie oraz kontrolę.

Istnieją dwa podstawowe elementy cechujące zarządzanie logistyczne:

1.Zorientowanie na przepływy (procesy) w przedsiębiorstwie

2.Śledzenie tworzenia wartości dodanej.

Przyjęto założenie: przedsiębiorstwo należy traktować jako system.

Metody stosowane przy opracowaniu strategii:

1. Metody - prof. Bendkowski

?Metody heurystyczne: metoda delficka, metoda porównań, analiza morfologiczna, metoda wskazówek heurystycznych

?metody analizy kosztów: analiza dynamiki kosztów, techniki regresji, metoda Li - Ho

?metody matematyczne (modele optymalizacji): modele analityczne, modele symulacyjne (statyczne, dynamiczne)

2. Dziedziny nauki wspomagające logistykę - prof. Abt

?wsparcie naukowe: informatyka gospodarcza, metody symulacyjne, badania operacyjne, cybernetyka ekonomiczna, automatyczna identyfikacja, modelowanie ekonomiczne, nauki o organizacji i zarządzaniu.

Cztery kierunki, o których musi pamiętać logistyk:

1.Koncepcja zapasów wirtualnych (scentralizowana informacja o zdecentralizowanych fizycznie zapasach - wymaga sprawnego systemu informatycznego i sprawnej organizacji).

2.Logistyczne partnerstwo (musimy nawiązywać dobre kontakty z partnerami).

3.Metoda Quick - Response (system zamawiania o dużej zdolności reagowania -> rozwinięcie JIT, techniki komputerowe, wymaga zastosowania elektronicznych kas danych POS, punkt penetracji przy realizacji zamówień OPP).

4.Doskonały serwis, obsługa dostawców potraktowany jako strategiczny czynnik konkurencji.

Podsumowanie:

1.Działalność techniczna w przedsiębiorstwie jest wspomagana przez odpowiedni system techniczny

2.Jako dziedzina badawcza logistyka wyrosła z innych dziedzin i coraz bardziej doskonałych metod zarządzania gospodarką.

3.Scenariusze wewnętrznych zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa skupiają się na procesie tworzenia wartości dodanej, towarzyszą im techniczne innowacje.

4.Przepływ materiałów i informacji obejmuje wszystkie ogniwa od źródeł pozyskania surowców, aż do ostatecznego konsumenta tworząc łańcuchy dostaw.

5.Postępująca informatyzacja oraz rozwój technologii informatycznych sprawiają, że obecnie istnieją warunki umożliwiające zarządzanie przepływami dóbr i informacji w całych łańcuchach dostaw, co, jak wykazuje praktyka gospodarcza, daje w konsekwencji przewagę konkurencyjna na rynku.

Temat: Systemy logistyczne

Istotę rozwiązań logistycznych stanowi podejście systemowe wymagane przy bardzo złożonych przedsięwzięciach wymagających koordynacji, zwłaszcza w przypadkach zaangażowania licznych środków technicznych.

def: Celowo zorganizowane i zintegrowane w obrębie danego układu gospodarczego przepływy materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Cecha charakterystyczna: Zazębianie się oraz wzajemne przenikanie procesów przemieszczania (przestrzeń) i magazynowania (czas).

Podstawowe struktury systemów logistycznych:

sieć zależności


- węzeł, obiekty są czasowo zatrzymane
- sprzężenie, różne możliwości przemieszczania węzłów

A.System jednostopniowy (bezpośredni przepływ dóbr)


Punkt nadania:

Punkt odbioru

B.System wielostopniowy (pośredni przepływ dóbr)

B1

B2C.System kombinowany
System jednostopniowy

Zalety


Wady

-unika się dodatkowych procesów logistycznych w punkcie przerwania przepływu

-możliwe do zastosowania gdy, przy nawet dużych odległościach przepływu jest taki szybki, że zaspokojenie potrzeb odbywa się we właściwym czasie

Systemy wielostopniowe

Zalety

Wady


-zbliżenie do rynku regionalnego, aby móc szybko zaspokajać potrzeby klientów na tym rynku

-ekonomiczność przepływu produkcji

-dodatkowe procesy logistyczne
PROCESY LOGISTYCZNE

Cechy


procesów

Magazynowanie

Transport

Przeładunek

Pakowanie

znakowanie

Przekazywanie cz. zam.

Pacz.


Sortow.

?zmiana czasu

?zm. przestrzeni

?zm. ilości

?zm. asortymentu

?zm. własności transp. przeład. i magazynow.

?zm. w logistycznym zdetermin. towaru

?

??

?

?


?

Procesy fizyczne:-podstawowe ( transport, magazynowanie, przeładunek )

-pomocnicze ( pakowanie, znakowanie towarów )

System logistyczny przedsiębiorstwa

Rozgraniczenie zakresu zadań logistyki

1.wg poszczególnych zadań w ramach logistyki

2.wg poszczególnych zadań logistyki wobec działań innych jednostek przedsiębiorstwa

Ad1) System logistyczny jako układ systemów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie

Jeżeli połączymy logistykę zaopatrzenia z log. Produkcji to powstanie log. Materiałowa

To co wiąże się z rynkiem to log. Marketingowa:

-logist. Zaopatrzenia

-logist. Dystrybucji

logistyka zagospodarowania odpadów:

-odpady powstałe w procesie oraz braki które powstały – wracają do ponownego obiegu
subsystemy w przedsiębiorstwie produkcyjnym:

-log. Zaopatrzenia

-l. Produkcji

-l. Dystrybucji

-l. Zagospodarowania odpadami
subsystemy w przed. Usługowym:

-l. Zaopatrzenia

-l. Wykonania usługi
subsystemy w przed. Hipermarket:

-l. Zaopatrzenia

- l. Dystrybucji
Ad2)

a)zadania strategiczne – ustalać zadania dotyczące ogólnych zasad , które przyjmujemy, długoterminowe przepływy materiałowe

b)zadania taktyczne – sterowanie przepływem, śr. Transportu

c)zadania operacyjne – wykonawstwo, wydanie materiałów, kierowanie nimi

d)administrowanie – do wysłania zamówień do dostawców , fakturowanie, zlecanie zadań do produkcji, przygotowanie dodumentów

POLA PROBLEMOWE SYSTEMU LOGISTYCZNEGO

System logistyczny

Podsystem planowania

-plan sprzedaży

-plan produkcji

-PPM

-plan zaopatrzenia-plan zapasów

Podsystem decyzyjny

-decyzje materiałowe

-sterowanie zamówieniami

-sterowanie zapasami

-sterowanie przepływem materiałów

-sterowanie ekspedycją

-zagospodarowanie odpadów

Podsystem wykonawczy

-opracowanie zamówień

-magazynowanie

-konfekcjonowanie

-transport

-pakowanie

-ekspedycja

-utylizacja

Kryteria kształtowania systemu logistycznego: efektywność; sprawność; niezawodność; elastyczność.

Głównym celem systemu logistycznego jest skrócenie czasu przepływu.

Logistyczne konflikty celów:

Zadanie logistyki polega na optymalizacji wyboru w sytuacji konfliktu celów.

3 podstawowe zasady które wykorzystujemy przy projektowaniu systemów logistycznych
1 podejście systemowe

2 zasada przepływów

3 zasada integracji

Ad1) zasada „ myślenia o całości” czyli podejście systemowe. Istota podejścia system. W logistyce polega na tym że ponad znaczenie poszczrgólnych elementów systemu logistycznego przekłada się wzajemne zależności między nimi. Ustalenie czy dany obiekt ma cechy syst. Logist. Wymaga:

-zidentyfikowania elementów i poznania ich znaczenia

-przeanalizowania głównych związków funkcjonalnych między elementami

-oceny danego systemu jako całości

należy dążyć do:

-stworzenia „jednostek logistycznych”

-kombinacji przewozów

-selektywnej automatyzacji w magazynach

-realizacji zamówień przez elektroniczne przetwarzanie danych

-ujednolicenie dokumentów w łańcuchu transp.

-Polepszenia komunikacji między ogniwami łańcucha dostaw

-Stworzenie „terminowanych dóbr” w łańcuchu transp.

-Minimalizacja zapasów w magazynach

Ma to wpływ na wysokość kosztów logistycznych oraz poziom usług logistycznych
Ad2) Oznacza to sprawne i efektywne zarządzanie łańcuchem log. Każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji w łańcuchu logist. Wiąże się z przezwyciężeniem czasu i przestrzeni. Identyfikując i analizując przepływ mater. I wyrobów gotowych należy dostrzegać łańcuch działań a nie tylko konkretne działania np. transport czy produkcję.

Ad3 ) integracja czyli scalenie działań realizowanych przez współdziałające jednostki organiz. – harmonizowanie miejsc przecięcia w łańcuchu logist. Oraz ogniw łańcucha. Polega to na:

-tworzeniu nowych całości z wzajemnie uzupełniających się całości

-włączania elementów w istniejącą całość

Należy wyróżnić działania integracyjne:

-w łańc. Logist.

-W ogniwach łańcucha log.
Wymogi integracji strumieni materiałowych:

1)kształtowanie strumieni materiałowych dla całego procesu

2)sieć miejsc przeładunkowych, magazynowych i produkcji podporządkowania zasadzie ciągłości przepływu

3)racjonalne ukształtowanie procesów logist.

4)Proste i przejrzyste strumienie materiałów

5)Synchronizacja procesów cząstkowych

Wymogi integracji strumieni informacyjnych:

-ujednolicenie dostępu do różnych źródeł informacji

-możliwość badania całego systemu logist. A nie tylko podsystemu

-łączenie operacji przetwarzania danych

-łączenie komórek przetwarzania danych

Konfigurowanie sieci logistycznej

To taka struktura pkt. I dróg przez którą produkty logist. Przepływają od środka wydobycia surowców do miejsc podaży tych produktów.

Cele konfigurowania sieci

-minimalizacja kosztów logist. Zwłaszcza w sytuacji w której ich poziom wynika z uwarunkowań rozwoju regionu

-maksym. Poziomu obsługi klientów przy uwzględnieniu całkowitych kosztów logist.

-Maksym. Zysku w ogniwach łańcucha logist.

Metoda sieciowa – określenie miejsca lokalizacji fabryki lub magazynu region. Położonego optymalnie.

INFRASTRUKTURA: środki techniczne do realizacji zadań logistycznych, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania tworzy swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych.

Cel: sprawny i ekonomicznie efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki.

Kryterium optymalizacji – minimalizacja kosztów przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych.

Podział środków technicznych (kryterium realizacji zadań logistycznych): przepływ informacji (środki techniki informatycznej); magazynowanie towarów (budynki i budowle magazynowe wraz z całym ich wyposażeniem); ochrona produktów, opakowania; przemieszczanie towarów (środki transportowe i manipulacyjne)

Infrastruktura procesów logistycznych:

1.Infrastruktura transportowa:

a.Transport kolejowy:

Środki transportu: wagony cysterny, wagony węglarki, wagony kryte.

b.Transport samochodowy:

Środki transportu: samochody specjalne, samochody o dużej ładowności, samochody o małej ładowności.

c.Transport rurociągowy;

d.Żegluga śródlądowa i morska;

e.Transport lotniczy.

2.Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna:

a.Budynki i budowle;

b.Środki manipulacji i transportowe: dźwignice, przenośniki, wózki jezdne

c.Urządzenia magazynowe:

urządzenia do składowania; urządzenia kontrolne i pomiarowe; urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne; urządzenia przeciwpożarowe; urządzenia pomocnicze; urządzenia techniczno-organizacyjne.

3.Opakowania.

4.Infrastruktura informatyczna:

a.Sprzęt informatyczny (hardware);

b.Oprogramowanie (software).

Cały łańcuch dostaw: jednostki ładunkowe i związane z nimi opakowania; budowle magazynowe oraz budynki produkcyjne; fronty załadunkowo – wyładunkowe; urządzenia do składowania produktów; środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego; środki manipulacji ładunkami; środki techniki informatycznej.
Przepływy informacyjne tworzą "układ nerwowy" logistyki

Istotną sprawą są przepływy informacji które wywołują przepływy materiałowe i finansowe i wzbogacają je.

Z pkt logistycznego rozpatruje się je w 2 ujęciach:

-Ujęcie zewnętrzne – powiązania informacyjne z dostawcami i odbiorcami

-Ujęcie wewnętrzne – to co dotyczy samego przedsiębiorstwa

Powinny łączyć procesy zaopatrzeniowe z proc. Produkcyjnymi z procesami dystrybucyjnymi.

Informacja powinna mieć cechy: zrozumiała, akuratna, zwięzła, kompletna, powinna cechować ją właściwy czas nadejścia

System informacji – powinien zapewnić właściwe informacje w odpowiednim momencie w odpowiednim momencie we właściwej ilości we właściwym miejscu o odpowiedniej jakości.

Wartość informacji zależy od jej znaczenia dla pr. Logistycznych, rzetelności, niezawodności, dostępności.

Informacja powinna zapewnić: efektywne zarządzanie zasobami, sprawne sterowanie pracami logistycznymi

System informatyczny - to system, w którym zastosowano sprzęt komputerowy do przepływu informacji.

Urządzenia wspierające logistyczny system informatyczny:

-Urz. do komunikacji: stosowane do przekazywania informacji w procesie kontroli fizycznego przepływu towarów

-Urz. do przetwarzania: wspierające funkcje koordynowania danych w zakresie harmonizacji podaży z popytem

Cel:

-obniżenie kosztów logistycznych-poprawa jakości usług logistycznych i serwis

Lokalizacja systemu informatycznego w przedsiębiorstwie


Moduły logistyczne:

LOGISTYKA

?utrzymanie zakładu: gosp. konserwacyjno-remontowa, inwestycje (planowanie), eksploatacja, układy zasilające;

?zarządzanie produkcją: planowanie produkcji, produkcja podstawowa, produkcja pomocnicza, usługi;

?sprzedaż i dystrybucja: sprzedaż, odbiorcy, marketing, konkurencja, nowe technologie;

?zarządzanie materiałami: zaopatrzenie, zbyt, gospodarka magazynowa, wycena materiałów ,MRP;

?zarządzanie jakością: terminowość dostaw, analiza awaryjności, kontrola materiałowa.

Podział systemu na moduły

Poziom: operatywny, koordynacji, taktyczny (zarz. jakością i zasobami), strategiczny (cele strategiczne - logist.)

Funkcje systemu: pozyskiwanie danych, gromadzenie danych, udostępnianie danych.

Logist. System informacyjny – istotą jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz udostępnienie informacji po ich uzyskaniu i przetworzeniu służących podejmowaniu decyzji logist.pełni on 3 funkcje:

1)obsługa klienta i komunikacja –doskonalenie relacji klient – dostawca

2)planowanie i sterowanie związane z wyprzedzeniem w czasie wymagań klientów i monitorowanie przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu .

3)koordynacja odpowiedzialna za powiązanie działań logist. W jeden wspólny system.

Logistyczny system informacji powinien zawierać dane

GPS - globalny system nawigacji satelitarnej

VCC-USA KANADA

AI - automatyczna identyfikacja (kod kreskowy, OCR, rozpoznawanie głosu :o)

Najpopularniejszy: kod kreskowy

EAN - system europejski (w Polsce od 1990 r.)

-pełny system: EAN 13 (12 znaków - 1 dowolny)

-skrócona forma: EAN 8

Jednostki ładunkowe


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə