To zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego krajuYüklə 1,73 Mb.
tarix31.08.2018
ölçüsü1,73 Mb.
#65836to zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego kraju.

 • to zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego kraju.

 • oznaczenie pieniędzy symbolami np. złoty polski – PLN, dolar amerykański - USD

 • Kurs walutowy = cena na rynku walutowym

 • Kurs waluty to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.

rynek nie jest umiejscowiony geograficznie

 • rynek nie jest umiejscowiony geograficznie

 • rynek walutowy funkcjonuje przez całą dobę

  • (Londyn – 30% transakcji, New York, Tokio)
 • rynek walutowy należy do najtańszych, ze względu na niskie koszty transakcji, i do najlepiej zintegrowanych w skali międzynarodowej

 • „dolaryzacja” rynku walutowegokażdy, kto dokonuje transakcji z udziałem pieniądza zagranicznego

 • każdy, kto dokonuje transakcji z udziałem pieniądza zagranicznego

 • banki komercyjne

 • przedsiębiorstwa

 • instytucje finansowe np. fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe

 • spekulanci walutowi

 • banki centralne

 • administracja skarbu państwa ( w Polsce – Ministerstwo Finansów)W okresie starożytności i średniowiecza systemy walutowe obejmowały zasadniczo pojedyncze państwa

 • W okresie starożytności i średniowiecza systemy walutowe obejmowały zasadniczo pojedyncze państwa

 • Pieniądze, którymi się wtedy posługiwano to przede wszystkim monety bite z różnych metali oraz ich stopy - pieniądz towarowy (jego wartość własna, a więc koszt jego wytworzenia równy jest jego wartości nabywczej

 • Przed wprowadzeniem monet, funkcję takiego pieniądza spełniały różne

 • inne towary, jak np. sól.

 • W okresie metalizmu, najczęściej wykorzystywano miedź i żelazo (dla niskich nominałów) oraz srebro i złoto (dla wysokich nominałów)

 • W stosunkach międzynarodowych środkiem płatniczym było przede wszystkim złoto w sztabach, ale czasem także w postaci niektórych monet – bitych przez niektóre państwa czy miasta – przede wszystkim miasta włoskie – floreny (Florencja) i dukaty (Wenecja).Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek); ogromny wzrost podaży złota w Europie (spadek jego ceny); wzrost znaczenia srebra

 • Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek); ogromny wzrost podaży złota w Europie (spadek jego ceny); wzrost znaczenia srebra

 • Bimetalizm: okres od końca XVII do XIX wieku, okres dominacji dwóch metali: złota i srebra

 • System niestabilny (zmiany podaży obu metali)

 • Prawo Kopernika-Greshama: pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy z obiegu; chaos gospodarczy

 • II połowa XVIII wieku: coraz większe znaczenie złota: 1798 rok Wielka Brytania zaprzestała bicia monet srebrnych i złoto stało się jedyna walutą; pojawienie się banknotówSystem waluty złotej

 • System waluty złotej

  • podsystem waluty sztabowo-złotej
  • podsystem waluty dewizowo-złotej
 • System waluty papierowej

  • podsystem wymienialnej waluty papierowej
  • podsystem niewymienialnej waluty papierowej
 • System waluty kierowanej

  • Międzynarodowy podsystem waluty kierowanej oparty na stałych kursach walutowych
  • Międzynarodowy podsystem walutowy oparty na zmiennych kursach walutowych
  • Europejski podsystem walutowy


Obieg pieniężny oparty został na złocie

 • Obieg pieniężny oparty został na złocie

 • Funkcjonował w latach 1880-1914

 • Wielka Brytania w 1821 r. wprowadziła swobodę wymiany banknotów na złoto (monometalizm)

 • W 1865 r. Francja, Włochy, Belgia, Szwajcaria przyjęły jednostkę monetarną (franka) zabezpieczoną rezerwami złota i srebra (bimetalizm)

 • W 1879 r. kraje te przeszły na tzw. standard złota

 • W 1871 r. system waluty złotej wprowadzony został przez Niemcy

 • W 1879 r. przez Stany ZjednoczoneI wojna światowa przerwała istnienie systemu waluty złotej: wzrost

 • I wojna światowa przerwała istnienie systemu waluty złotej: wzrost

 • wydatków spowodował, wzrost emisji pieniądza ponad zgromadzone

 • rezerwy; inflacja i inne problemy gospodarcze

 • Po wojnie odżyła idea powrotu do systemu waluty złotej, ale nie udało się osiągnąć porozumienia

 • Pod koniec lat dwudziestych w około 50 krajach świata istniał system przypominający system waluty złotej

 • Inne kraje wprowadziły pewne odmiany tego systemu: system waluty sztabowo–złotej lub system dewizowo–złoty

 • Doprowadziło to do pewnej stabilizacji walutowej, przerwanej przez

 • Wielki Kryzys (1929)

 • Symbolem końca epoki systemu waluty złotej jest rok 1931, kiedy

 • doszło do dewaluacji funta (zmiany jego parytetu wobec złota); fala

 • dewaluacji innych walut

Wyznaczenie wartości jednostki walutowej w złocie – stały parytet złota

 • Wyznaczenie wartości jednostki walutowej w złocie – stały parytet złota

 • Stały kurs walutowy oparty na parytecie złota

  • Parytet złota wyznaczał kurs walutowy przez porównanie wagi złota przypisanej jednostce pieniężnej
  • Jeżeli 1 USD zawierał 1 gram złota, zaś 1 rubel – 0,5 grama, to 1 USD stanowi wartość 2 rubli
  • Kurs ten był stały, ale nie sztywny - punkty złota
 • Zobowiązanie BC do kupna i sprzedaży złota po stałej cenie określonej przez parytet

 • Swoboda wywozu i przywozu złota z zagranicyBank centralny

 • Bank centralny

  • Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym” (D.Begg, 1997, s. 126)
  • Przy wysokich stopach dyskontowych banki komercyjne nie są skłonne do zaciągania pożyczek od Banku Centralnego, więc ograniczają udzielanie kredytów.
 • Banki komercyjne

  • Udzielanie kredytów pozostałym podmiotom
 • Przedsiębiorstwa korzystające z kredytów

 • Konsumenci

  • Dochody osobiste – rosną, gdy wzrasta zapotrzebowanie przedsiębiorstw na inwestycje i produkcję


 • Faza ożywienia

 • Faza osłabienia

Zbliżony do zasad systemu waluty złotej, z jednym wyjątkiem: w systemie tym określano minimalną sumę wymiany waluty krajowej na złoto. Była to ówczesna równowartość sztaby złota.

 • Zbliżony do zasad systemu waluty złotej, z jednym wyjątkiem: w systemie tym określano minimalną sumę wymiany waluty krajowej na złoto. Była to ówczesna równowartość sztaby złota.

 • Został zaproponowany w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku z inicjatywy Wielkiej Brytanii jako próba powrotu do systemu waluty złotej na nieco odmiennych zasadach.

 • W porównaniu z systemem walutowo-złotym najistotniejszą różnicą było to, że w obiegu krajowym pieniądz przestał być praktycznie wymienialny na złoto, było ono natomiast nadal używane do bilansowania obrotów gospodarczych.Drugi – obok systemu waluty sztabowo-złotej – system stosowany w okresie międzywojennym i później w wielu krajach do roku 1971. Założono w nim, że waluta danego kraju (np. dolar kanadyjski) jest wymienialna na złoto, ale wcześniej jest potrzebna jej wymiana na inną walutę wymienialną na złoto (głównie na USD).

 • Drugi – obok systemu waluty sztabowo-złotej – system stosowany w okresie międzywojennym i później w wielu krajach do roku 1971. Założono w nim, że waluta danego kraju (np. dolar kanadyjski) jest wymienialna na złoto, ale wcześniej jest potrzebna jej wymiana na inną walutę wymienialną na złoto (głównie na USD).waluta papierowa - „(…)pieniądz, który zrywa bezpośrednie związki ze złotem.” (P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008)

 • waluta papierowa - „(…)pieniądz, który zrywa bezpośrednie związki ze złotem.” (P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008)

 • prymat równowagi wewnętrznej nad zewnętrzną

 • swoboda prowadzenia polityki kursowej (dewaluacja walut i płynne kursy walutowe)waluty wymienialne na inne waluty

 • waluty wymienialne na inne waluty

 • oddziaływanie na bilans handlowy poprzez ożywienie koniunktury wewnątrz kraju poprzez:

  • zwiększenie wydatków budżetowych (wzrost zatrudnienia, płac, popytu na rynku)
  • wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym
  • obniżenie podatków


państwo regulowało obroty z zagranicą

 • państwo regulowało obroty z zagranicą

 • eksporterzy musieli odsprzedać państwu dewizy zarobione za granicą

 • importerzy musieli uzyskać zgodę na zakup dewiz niezbędnych do zapłaty za import

 • narzędzia oddziaływania na równowagę zewnętrzną

  • dewaluacja waluty wewnętrznej (taniały towary krajowe za granicą)
  • subwencje importowe
  • cła
  • ograniczenia ilościowe etc.
 • dwustronne kompensaty towarowe

  • barter
  • transakcje równoległe – zawarcie dwu oddzielnych kontraktów – kupna i sprzedaży, przy czym każdy z kontraktów rozliczany oddzielnie
   • całościowe
   • częściowe
 • wielostronne kompensaty towarowe

„międzynarodowy system walutowy stworzony przez instytucję międzynarodową i przez nią nadzorowany w celu zapewnienia równowagi płatniczej w stosunkach handlowych między krajami”

 • „międzynarodowy system walutowy stworzony przez instytucję międzynarodową i przez nią nadzorowany w celu zapewnienia równowagi płatniczej w stosunkach handlowych między krajami”

 • (P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008)„system, który skupia się na zapewnieniu międzynarodowej równowagi płatniczej bez potrzeby zmiany kursu walutowego bądź transferu złota (…)”

 • „system, który skupia się na zapewnieniu międzynarodowej równowagi płatniczej bez potrzeby zmiany kursu walutowego bądź transferu złota (…)”

 • (P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008)

 • stworzony w 1944 r. pod egidą ONZ w Bretton Woods

  • 44 państwa
  • ich zdaniem zmienne kursy walutowe pozbawiły międzynarodowy system walutowy koordynacji i uczyniły go niestabilnym
  • parytet w złocie i dolarze
  • cel: stabilizacja kursów walutowych
  • różnica między kursami rynkowymi walut narodowych a kursami parytetów lub centralnych : +/- 1% (interwencja w postaci rezerw w złocie lub dolarach)
 • przywracanie równowagi – rola MFW

  • jeżeli krajowy import > export, brak rezerw dewizowych to musiał pożyczać o MFW aby wyrównać bilans
  • konieczność prowadzenia polityki antyinflacyjnej
 • uprzywilejowana pozycja dolara • W lipcu 1944 r., na międzynarodowej konferencji w Bretton Woods utworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). W drodze umowy międzynarodowej wprowadzono system międzynarodowego pieniądzaCele:

 • Cele:

 • Przywrócenie wymienialności walut;

 • Stabilizacja kursów walut;

 • Stworzenie w ten sposób istotnych przesłanek szybkiego, swobodnego korzystnego rozwoju międzynarodowych powiązań gospodarczych.Zasady:

 • Zasady:

 • Złoto głównym środkiem rezerwowym i płatniczym;

 • Parytety wymienialnych walut narodowych określone w złocie lub USD; - 1 uncja złota=35USD – dla przykładu w r. 1999 – za 1 uncję ponad 600USD

 • Kursy bieżące wymienialnych walut narodowych mogą wahać się 1% od kursu parytetowego (interwencja władz monetarnych);

 • W przypadku trudności płatniczych i konieczności zmiany kursu waluty poszczególne kraje członkowskie mają możliwość skorzystania ze specjalnych kredytów MFW.

 • Zmiana parytetu (rewaluacja, dewaluacja) bardzo rzadkoMFW – wyspecjalizowana agenda ONZ – popieranie międzynarodowej współpracy w sprawach walutowych – a zwłaszcza dbanie o stabilność kursową oraz nadzór nad zadłużeniem międzynarodowym

 • MFW – wyspecjalizowana agenda ONZ – popieranie międzynarodowej współpracy w sprawach walutowych – a zwłaszcza dbanie o stabilność kursową oraz nadzór nad zadłużeniem międzynarodowym

  • Założycielami były 44 kraje, obecnie jest ich ponad 183. Polska była jednym z krajów założycielskich MFW, ale z przyczyn politycznych PRL wystąpiła z Funduszu w 1950 roku.
  • Ponownie została przyjęta do MFW w roku 1986
 • MFW zajmuje się głównie udzielaniem krótkookresowej pomocy finansowej oraz działalnością „doradczą”Statut MFW zalecał krajom członkowskim możliwie jak najszybsze wprowadzenie wymienialności ich walut

 • Statut MFW zalecał krajom członkowskim możliwie jak najszybsze wprowadzenie wymienialności ich walut

 • Przez walutę wymienialną rozumie się taką, która może być swobodnie wymieniana na inne waluty

 • Dolary amerykańskie i kanadyjskie stały się wymienialne w 1945 r.

 • Większość krajów w Europie nie przywróciła wymienialności do końca 1958 r., a w przypadku Japonii nastąpiło to dopiero w 1964 r.

 • Wczesne wprowadzenie wymienialności dolara, idące w parze z jego wyjątkową pozycją w systemie z Bretton Woods, pomogło w uczynieniu z niego najważniejszej waluty w powojennym świecieWymienialność dolara sprawiła, że większość handlu międzynarodowego była fakturowana w dolarach, a importerzy i eksporterzy utrzymywali odpowiednie zasoby dolarów dla sfinansowania swoich transakcji

 • Wymienialność dolara sprawiła, że większość handlu międzynarodowego była fakturowana w dolarach, a importerzy i eksporterzy utrzymywali odpowiednie zasoby dolarów dla sfinansowania swoich transakcji

 • W rezultacie, dolar stał się pieniądzem międzynarodowym – uniwersalnym środkiem wymiany, jednostką rozrachunkową i środkiem przechowywania wartości. Banki centralne gromadziły rezerwy walutowe w postaci aktywów dolarowych

 • Przywrócenie wymienialności walut w Europie w 1958 roku zaczęło stopniowo zmieniać istotę ograniczeń zewnętrznych polityki gospodarczej. Rozwijał się handel walutami, a rynki finansowe w poszczególnych krajach stawały się coraz silniej zintegrowane, co stanowiło ważny krok w kierunku stworzenia współczesnego światowego rynku walutowegoBank Światowy: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,

 • Bank Światowy: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,

  • Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC),
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA),
  • Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA).
 • W chwili powstania zasadniczymi celami Banku było:

  • pomoc w odbudowie i rozwoju terytoriów krajów członkowskich przez ułatwienie inwestycji kapitałowych na cele produkcyjne i odbudowę gospodarczą,
  • popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych (gwarancje, udział w konsorcjach)
  • popieranie zrównoważonego wzrostu handlu międzynarodowego
 • Polityka Banku opiera się na 4 filarach:

  • dążeniu do budowy zdrowej polityki makroekonomicznej (podaż pieniądza,
  • ograniczenie deficytu budżetowego, stabilny realny kurs walutowy),
  • polityka mikroekonomiczna – liberalizacja gospodarki – znoszenie ograniczeń,
  • uwalnianie cen itd.
  • dążenie do liberalizacji handlu (równe traktowanie podmiotów krajowych i
  • zagranicznych – popieranie inwestycji zagranicznych).
  • inwestowanie w edukację i opiekę zdrowotną (nie jako działalność humanitarna, ale jako inwestycja w kapitał ludzki).


Odpowiedzialność USA w ramach systemu: utrzymanie stałej ceny złota równej 35$ za uncję i gwarancja, że zagraniczne banki centralne będą mogły wymienić po tej cenie swoje rezerwy dolarowe na złoto

 • Odpowiedzialność USA w ramach systemu: utrzymanie stałej ceny złota równej 35$ za uncję i gwarancja, że zagraniczne banki centralne będą mogły wymienić po tej cenie swoje rezerwy dolarowe na złoto

 • Konieczność utrzymywania przez USA odpowiednich rezerw złota (potencjalne ograniczenie zewnętrzne amerykańskiej polityki makroekonomicznej)

 • W praktyce zagraniczne banki centralne były skłonne utrzymywać dolary (odsetki)

 • Światowe zasoby złota nie rosły dostatecznie szybko, aby nadążyć za wzrostem gospodarki światowej, dlatego jedynym sposobem utrzymywania odpowiednich rezerw walutowych przez poszczególne banki centralne było gromadzenie aktywów dolarowychRobert Triffin (1960 r.): fundamentalny długookresowy problem systemu z Bretton Woods - problem zaufania

 • Robert Triffin (1960 r.): fundamentalny długookresowy problem systemu z Bretton Woods - problem zaufania

 • Skoro rezerwy walutowe banków centralnych powinny rosnąć wraz z upływem czasu, ich zasoby dolarowe będą wzrastać, aż w pewnym momencie przekroczą wartość amerykańskiego złota

 • Ponieważ USA zobowiązały się do wymiany tych dolarów na złoto po 35$ za uncję, nie będą wówczas w stanie spełnić tego zobowiązania, gdyby posiadacze dolarów jednocześnie chcieli zamienić je na złoto

 • Mogło to prowadzić do problemu zaufania: banki centralne mogłyby więcej nie chcieć gromadzić dolarów, a nawet obalić system, próbując posiadane zasoby dolarów wymienić na złoto

 • Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu: podwyższenie oficjalnej ceny złota

 • Wzrost cen złota mógłby pociągnąć za sobą oczekiwania banków centralnych co do dalszych spadków wartości ich rezerw dolarowych w przeliczeniu na złoto w przyszłości i przez to raczej zaostrzyć problem zaufania, a nie rozwiązać goProblemy z utrzymaniem systemu:

 • Problemy z utrzymaniem systemu:

  • ekspansja fiskalna w USA
  • chroniczny deficyt handlowy USA,
  • zaniżona cena złota monetarnego:
   • od 1934 roku do 1971 roku cena dolara wynosiła 35 dolarów za uncję, a od grudnia 1971 do lutego 1973: 38
  • coraz większa liberalizacja przepływów finansowych szerokie wprowadzenie zewnętrznej wymienialności walut po 1958 roku.
 • Kilka dużych fal zmian parytetów: po raz pierwszy w 1949 r., kiedy nastąpiła 30% dewaluacja funta szterlinga i w 1967 - dewaluacja funta o ponad 14%

 • Sierpień 1971: USA zwiesiły wymienialność dolara na złoto (zbyt duży odpływ złota z USA); wiele krajów wprowadziło kursy płynneOstatnia próbą ratowania systemu było zawarte w 1971 roku przez grupę dziesięciu najbardziej rozwiniętych krajów świata Porozumienie Smithsońskie:

 • Ostatnia próbą ratowania systemu było zawarte w 1971 roku przez grupę dziesięciu najbardziej rozwiniętych krajów świata Porozumienie Smithsońskie:

  • część walut zdewaluowano, część rewaluowano, część parytetów się nie zmieniła, a widełki wahań rozszerzono z +/- 1% do +/- 2,5% wokół parytetu
 • Na początku 1973 rząd USA zdewaluował dolara w stosunku do złota (z 35 dolców za uncję do 42,2 dolara za uncję) i wprowadził płynny kurs dolara

 • Luty 1973: system z Bretton Woods ostatecznie przestał istnieć„(…) system walutowy, który do zapewnienia międzynarodowej równowagi płatniczej wykorzystuje pieniądz rozrachunkowy specjalnie kreowany przez międzynarodową instytucję kierującą podsystemem, dopuszczając zmienność kursów walut narodowych.”

 • „(…) system walutowy, który do zapewnienia międzynarodowej równowagi płatniczej wykorzystuje pieniądz rozrachunkowy specjalnie kreowany przez międzynarodową instytucję kierującą podsystemem, dopuszczając zmienność kursów walut narodowych.”

 • Waluta rozrachunkowa

  • początkowo równa 1USD (1/35 uncji złota)
  • od 1974 r. opiera się na koszyku 16 walut
  • od 1981 r. koszyk 5 walut
  • od pojawienia się euro opiera się na koszyku 4 walut (USD, EUR, JPY, GBP)
Ewolucja podsystemu:

 • Ewolucja podsystemu:

  • Etap I
   • do 1972 r.
   • skupiano się na doprowadzeniu walut narodowych do zewnętrznej wymienialności (1950-58 r. działalność Europejskiej Unii Płatniczej)
   • wprowadzenie rozliczeń wielostronnych (1958 r. Europejski Układ Walutowy)
  • Etap II
   • lata 1972-1978 r.
   • obowiązywały zasady europejskiego mechanizmu kursowego (wąż walutowy)(wahania +/- 2,25% w stosunku do dolara)
  • Etap III
   • lata 1978-1999 r.
   • obowiązywanie zasad Europejskiego Systemu Walutowego, składającego się z:
    • europejska jednostka walutowa (ECU)
    • mechanizm kursów walutowych
    • system kredytowy
    • Europejski System Walutowy zawęził wahania walut do +/- 1,125% w stosunku do dolara
  • Etap IV
   • wprowadzenie euro (przygotowania od 1993r. – Traktat z Maastricht)
   • kryteria zbieżności (konwergencji)
   • utrzymywanie przez co najmniej 2 lata stabilność kursu walutowego ( w przedziale +/- 1,125%), potem podwyższono do +/-15%
   • od 1999r. w miejsce ECU wprowadzono euro


inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt. proc. średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa,

 • inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt. proc. średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa,

 • długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające więcej niż o 2 pkt. proc. średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji

 • deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB,

 • dług publiczny nie większy niż 60% PKB,

 • stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 latEuropejski System Banków Centralnych (ESCB)

 • Europejski System Banków Centralnych (ESCB)

  • banki centralne krajów członkowskich
  • Europejski Bank Centralny
 • rynek bieżący

 • rynek terminowy

  • premia
  • dyskonto


pieniężny – rynek eurowalut (głównie dolara)

 • pieniężny – rynek eurowalut (głównie dolara)

 • kapitałowy – głównie rynek euroobligacji

 • eurowaluta (≠euro) – każda waluta danego kraju poza jego granicami np. eurozłoty, eurodolarmożliwość dokonania wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju,

 • możliwość dokonania wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju,

 • zabezpieczenie uczestników obrotu gospodarczego przed negatywnymi konsekwencjami wahań kursowych

 • Jeśli na początku miesiąca 1 EUR = 5PLN, a pod koniec tylko 4PLN, majątek właściciela 1000EUR zmniejszył się z 5000 PLN do 4000PLN, czyli o 20%.

 • umożliwienie uczestnikom gry na zniżkę lub zwyżkę wartości walut i pomnażania dochodówkurs kasowy złotego do dolara – luty:

 • kurs kasowy złotego do dolara – luty:

  • 1 USD = 3,95 PLN
 • spekulacja – złoty umocni się w marcu:

  • 1 USD = 3,90 PLN czyli 1PLN = 0,256 USD
 • spekulant sprzedając 100 000USD w lutym:

 • 100 000 * 3,95 = 395 000 PLN

 • jeśli przewidywania są trafne, to w marcu zamieni PLN na USD:

 • 395 000PLN * 0,256 USD = 101 282 USD

 • ZYSK : 101 282 – 100 000 = 1282 USD

 • jeśli kurs USD w marcu wzrośnie – spekulant straci • cenotwórcza – wpływa na ceny dóbr i komponentów importowanych;

  • - wpływa na efektywność transakcji eksportowych i importowych
 • informacyjna – informuje o dynamice i konkurencyjności danej gospodarki

waluta bazowa – jej ilość zwykle jest stała w danym kursie

 • waluta bazowa – jej ilość zwykle jest stała w danym kursie

 • waluta kwotowana – jej ilość zmienia się w kolejnych kwotowaniach

 • kurs kupna BID – cena, po której dealer jest gotowy kupić jednostkę waluty bazowej

 • kurs sprzedaży OFFER lub ASK – cena po której dealer jest gotowy sprzedać jednostkę waluty bazowej

 • prowizja – opłata kwotowa lub procentowa związana z przeprowadzeniem transakcji

 • Źródło: Finanse międzynarodowe zbiór zadań, P.Kowalik, A.Pietrzak, PWN, Warszawa 2005różnica między kursem BID i OFFER

 • różnica między kursem BID i OFFER

 • marża – wielkość, jaką bank dodaje do kursu sprzedaje i odejmuje od kursu kupna waluty kwotowanej na rynku międzybankowym

 • EURO kupno: 3,8372, sprzedaż: 3,9148 spread: 3,9148 – 3,8372 = 0,0776PKB

 • PKB

  • wzrost PKB  zwykle umacnianie się waluty krajowej w stosunku do waluty obcej
  • spadek PKB  możliwe osłabienie waluty krajowej w stosunku do waluty obcej
 • Poziom stóp procentowych

  • wzrost stóp procentowych  wzrost napływu kapitału  wzrost podaży waluty (umacnianie się waluty krajowej)
  • spadek stóp procentowych  odwrotnie
 • Poziom bezrobocia

  • wzrost bezrobocia  osłabienie się wartości waluty krajowej
  • spadek bezrobocia  umocnienie się waluty krajowej
 • Bilans płatniczy

  • dodatni BP  umocnienie się waluty krajowej
  • ujemny BP  osłabienie kursu waluty krajowej
 • Źródło: Finanse międzynarodowe zbiór zadań, P.Kowalik, A.Pietrzak, PWN, Warszawa 20055. Inflacja

 • 5. Inflacja

  • spadek inflacji  zazwyczaj umacnianie się wartości krajowej
  • wzrost inflacji  osłabienie się wartości waluty krajowej jako efekt spadku siły nabywczej pieniądza
  • umocnienie się waluty krajowej  spadek kosztów importu (spadek inflacji)
  • obniżenie się waluty krajowej  wzrost kosztów importu (wzrost importu)
 • 6. Poziom rezerw walutowych brutto

  • wzrost rezerw = dodatni efekt wymiany międzynarodowej
 • 7. Inwestycje portfelowe i bezpośrednie

 • 8. Spekulacje na rynkach walutowych

 • 9. Stabilność polityczna

 • 10. Wydarzenia na świecie, zmiany na rynku światowym cen towarów o dużym udziale w obrotach

 • 11. Polityka kursowa BC

 • Źródło: Finanse międzynarodowe zbiór zadań, P.Kowalik, A.Pietrzak, PWN, Warszawa 2005 • system kursów stałych

 • system kursów zmiennych

 • system mieszanySystem kursów stałych to system, w którym cena waluty krajowej jest ustanawiana i podtrzymywana przez rząd. Wymaga to posiadania odpowiednich rezerw walutowych, które muszą być wykorzystane (uruchomione) w sytuacji zachwiania równowagi w bilansie płatniczym państwa. Bank centralny państwa zobowiązany jest do interwencji, podczas której pokrywa niedobór danej waluty lub wchłania jej nadwyżkę, zwiększając rezerwy. Obrona kursu winna być koordynowana między stronami (państwami), których obroty nie są zrównoważone i powodują w ten sposób zagrożenie kursu.

 • System kursów stałych to system, w którym cena waluty krajowej jest ustanawiana i podtrzymywana przez rząd. Wymaga to posiadania odpowiednich rezerw walutowych, które muszą być wykorzystane (uruchomione) w sytuacji zachwiania równowagi w bilansie płatniczym państwa. Bank centralny państwa zobowiązany jest do interwencji, podczas której pokrywa niedobór danej waluty lub wchłania jej nadwyżkę, zwiększając rezerwy. Obrona kursu winna być koordynowana między stronami (państwami), których obroty nie są zrównoważone i powodują w ten sposób zagrożenie kursu.

 • W ramach systemu kursów stałych, wyróżniamy:

  • kurs sztywny,
  • kurs stały jednolity,
  • kurs stały zróżnicowany.


W wypadku kursów stałych zachwianie równowagi powoduje obowiązkowe przeciwdziałanie banku centralnego. W wypadku kursów płynnych taka interwencja nie jest konieczna, ponieważ kurs płynny kształtuje się autonomicznie pod wpływem sytuacji na rynku popytu i podaży na dane waluty.

 • W wypadku kursów stałych zachwianie równowagi powoduje obowiązkowe przeciwdziałanie banku centralnego. W wypadku kursów płynnych taka interwencja nie jest konieczna, ponieważ kurs płynny kształtuje się autonomicznie pod wpływem sytuacji na rynku popytu i podaży na dane waluty.

  • kurs płynny (bez ograniczeń) - kształtujący się w pełni autonomicznie,
  • kurs płynny z ograniczeniami - który kształtuje się autonomicznie, ale władze walutowe obserwują jego poziom i w przypadku gdy jego poziom uznają za niekorzys­tny dla gospodarki, oddziałują w sposób pośredni na jego poziom,
  • kurs płynny z interwencjami - bank centralny wkracza z interwencją przy odchyleniu się kursu poza ustalony zakres.


Wśród kursów mieszanych (stało-zmiennych) wyróżniamy dwie grupy kursów:

 • Wśród kursów mieszanych (stało-zmiennych) wyróżniamy dwie grupy kursów:

 • kursy kroczące - w których waluta jest dewaluowana w określonych interwałach czasowych o stałą kwotę lub procent,

 • kursy powiązane - w których kurs walutowy jest powiązany z określona walutą lub koszykiem walut. • rośnie podaż waluty – zmniejsza się jej kurs

 • rośnie popyt – wzrasta kursW systemie kursu płynnego zmiany popytu i podaży walut powodują nieustającą fluktuacje kursu walutowego, dzięki którym rynek utrzymuje się w równowadze

 • W systemie kursu płynnego zmiany popytu i podaży walut powodują nieustającą fluktuacje kursu walutowego, dzięki którym rynek utrzymuje się w równowadze

 • Spadek wartości euro  deprecjacja

 • wzrost wartości euro  aprecjacjadla waluty bazowej

 • dla waluty bazowej

 • S0 – początkowa wartość waluty ( bazowej w walucie kwotowanej)

 • S1 – aktualna wartość waluty ( bazowej w walucie kwotowanej)

 • dla waluty kwotowanej

 • Źródło: Finanse międzynarodowe zbiór zadań, P.Kowalik, A.Pietrzak, PWN, Warszawa 2005Kurs EUR/PLN zmienił się z poziomu 3,8352 do 3,9132. Określ aprecjację/ deprecjację dla EUR oraz dla PLN.

 • Kurs EUR/PLN zmienił się z poziomu 3,8352 do 3,9132. Określ aprecjację/ deprecjację dla EUR oraz dla PLN.

 • dla EUR

 • dla PLN

 • Wzrost kursu EUR/PLN spowodował deprecjację złotego o 2,59% oraz aprecjację euro o 2,03%

W systemie kursu stałego równowaga na rynku walutowym jest odzyskiwana na skutek interwencji władz monetarnych

 • W systemie kursu stałego równowaga na rynku walutowym jest odzyskiwana na skutek interwencji władz monetarnych

  • dewaluacja – urzędowe obniżenie waluty krajowej względem zagranicznej
  • rewaluacja – urzędowe podniesienie waluty krajowej względem zagranicznej
W Polsce politykę stałego kursu walutowego zapoczątkowano w 1990 roku, celem czego było ograniczenie inflacji oraz stabilizacja gospodarki. Program stabilizacyjny zakładał funkcjonowanie tego systemu tylko przez jeden kwartał, zaś w rzeczywistości funkcjonował on do października 1991 roku i

 • W Polsce politykę stałego kursu walutowego zapoczątkowano w 1990 roku, celem czego było ograniczenie inflacji oraz stabilizacja gospodarki. Program stabilizacyjny zakładał funkcjonowanie tego systemu tylko przez jeden kwartał, zaś w rzeczywistości funkcjonował on do października 1991 roku i

 • opierał się na następujących założeniach:

  • ograniczenie inflacji,
  • zapewnienia konkurencyjności polskiego eksportu,
  • lepsza alokacja zasobów prowadząca do wzrostu eksportu,
  • zapewnienie równowagi na rynku walutowym,
  • odbudowa zaufania do pieniądza krajowego.
instrument polityki pieniężnej wykorzystywany przez banki centralne w celu łagodzenia niekorzystnych zjawisk dla gospodarki powstałych w wyniku niekorzystnych wahań kursu walutowego.

 • instrument polityki pieniężnej wykorzystywany przez banki centralne w celu łagodzenia niekorzystnych zjawisk dla gospodarki powstałych w wyniku niekorzystnych wahań kursu walutowego.

 • Mechanizm działania interwencji walutowej jest następujący: jeśli popyt na obcą walutę przewyższa jej podaż na rynku walutowym, to jej kurs wzmacnia się w walucie krajowej, a wtedy bank centralny kraju może sprzedać swoje zapasy tej waluty, aby nie doprowadzić do osłabienia waluty krajowej. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, kiedy zapotrzebowanie na walutę krajową przewyższa jej podaż, a wtedy bank centralny skupuje walutę obcą, emitując krajowy pieniądz na rynek.

USD/CHF = 1,6230/1,6240

 • USD/CHF = 1,6230/1,6240

 • USD/PLN = 3,7880/3,7890

 • PLN/CHF = 1,6230 : 3,7890/ 1,6240 : 3,7880 = = 0,4283/0,4287CAD/USD = 0,8950/0,8953

 • CAD/USD = 0,8950/0,8953

 • GBP/USD = 1,4430/1,4560

 • CAD/GBP = 0,8950 : 1,4560/ 0,8953 : 1,4430 = = 0,6147/0,6204GBP/USD = 1,6430/1,6560

 • GBP/USD = 1,6430/1,6560

 • USD/PLN = 3,7880/3,7890

 • GBP/PLN = 1,6430 * 3,7880/ 1,6560 * 3,7890 = = 6,2237/6,2746Aby dowiedzieć się jaka jest relacja dolara kanadyjskiego do złotego, trzeba znać ich kurs do dolara amerykańskiego. Jeśli

 • Aby dowiedzieć się jaka jest relacja dolara kanadyjskiego do złotego, trzeba znać ich kurs do dolara amerykańskiego. Jeśli

  • 1USD = 4PLN
  • 1USD = 2CAD to 1CAD = 2PLN


 • przykład: 1EUR = 1,369 USD ; 1EUR = 0,89 GBP

 • Źródło: „Rzeczpospolita” 18.03.2010 r.Yüklə 1,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə