TohiD ŞƏHİd seyyiD ƏBDÜLHÜseyn dəSTĞeybYüklə 346,4 Kb.
səhifə1/13
tarix30.10.2018
ölçüsü346,4 Kb.
#76436
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

TOHİD


ŞƏHİD SEYYİD ƏBDÜLHÜSEYN DƏSTĞEYB
TÖVHİD


TƏRCÜMƏ EDƏN: RASƏT ƏLIYEV


Kitabın adı: Tövhid

Müəllif: Şəhid Seyyidf Əbdülhüseyn Dəstğeyb

Tərcümə edən: Rasət Əliyev

Nəşr edən: «Məhdiyyə» nəşriyyatı

Kompüterə yığan: S. Ağayeva

Tiraj: 3000

Cap növbəsi: Birinci. 2000 Bahar


ISBN 964-92766-1-0


c:\users\admin\desktop\caligrafie-islamica-bismillah-ar-rahman-ar-rahim-oriens.ro_.jpg


ÖN SÖZ
(Hər kəs Şeytanı [və ya bütləri] inkar edib Allaha iman gətirərsə, o, artıq [qırılmaq bilməyən] ən möhkəm bir ipdən (dəstəkdən) yapışmış olur. Allah [hər şeyi olduğu kimi] eşidən və biləndir!)1 (Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü [səmimi qəlbdən] Allaha təslim edərsə, o artıq ən möhkəm ipdən, [Qurandan, imandan] yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çıxacaqdır! [Buyuruq Allahdandır])2
NİCAT ÜÇÜN MÖHKƏM VASİTƏ
Allah-Təala yuxarıdakı iki ayədə möhkəm ipdən yapışmağı həlak olmaqdan nicat tapıb yüksək dərəcəyə çatmaq vasitəsi kimi tanıtdırmışdır. Bu möhkəm vasitəni ən gözəl ifadə ilə «Allaha müxtəlif mərhələlərdə iman gətirmək» kimi adlandırmışdır. Quran da öz növbəsində kamil fəsahət və bəlağətlə haqqa iman gətirməyin və «Ürvətul-vüsqa»dan yapışmağın müxtəlif və saysız mərhələlərini qeyd etmişdir. Bütün möminlər Allaha iman gətirməyin ilk mərhələsində şərikdirlər və bu məqam onların hamısından daha ümumi və əhatəlidir. Lakin onun birinci ayədə qeyd olunan ilk mərhələsindən ikinci ayədən başa düşülən ən kamil mərhələsinə qədər olan məqamlar arasında geniş fərqlər vardır.

TÖHİD ŞÜARINDA İNKAR VƏ İSBAT
İmanın ilk mərhələsi «tağuta», zülm və zülümkarlara qarşı çıxmaq və Allaha təslim olmaqdır. «La İlahə illəllah» tövhid şüarı hesab olunub, Allahadan başqa bütün məbudları inkar etmək deməkdir. Məlum olduğu kimi, əgər bir kəs öz əli və xəyalı ilə düzəltdiyi bütə sitayiş edib, Allahdan qeyri varlıqları ehtiyaclarının yerinə yetirilməsində müstəqil amil bilərsə, həmin şəxs qorxulu cəhalət və qaranlıq bataqlığında qərq olmuşdur. O, heç bir vaxt nur və feyz mənbəyini, mövcudların yaradanını tanımamışdır. Qurani-Məcid bu cür bədbəxtlərin hallarını müxtəlif yerlərdə və cəlbedici bəyanlarla qeyd etmişdir.
KAFIR VƏ MÜŞKİRLƏRİN MÜSİBƏTLİ VƏZIYYƏTİ
«Allaha şərik qoşan kimsə göydən düşən, quşların onu sürətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə «məxluqə» bənzər».1

«Allahın vəhdaniyyətini danan, Quranı yalan hesab edən kafirlərin əməlləri ucsuz-bucaqsız çöldəki ilğıma bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət gəlib ona yetişdiyi zaman onun heç nə olduğunu görər. O öz əməlinin yanında ancaq Allahın cəzasını tapar. Allah da onun cəzasını layiqincə verər. Allahda onun cəzasını layiqincə verər. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir».2

«Yaxud onların əməlləri əngin dəninizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, bu [ikinci] dalğanın üstündən də qara bir bulud örtək. Zülmət zülmət üstündə qərarlaşar. O, əlini çıxartdıqda, demək olar ki, onu görməz, Allah bir kəsə işıq verməsə [elm, mərifət və iman], onun işığı olmaz»1 [küfr, şəkk və heyrət içində ölər]»

Möminlər bu cür fəlakətli vəziyyətdən nicat tapıb, kufr ilğımı və şirk qaranlığının əvəzinə, iman nuru və tövhid elminin vasitəsilə nurlar mənbəyi olan «Ürvətul vusqadan» yapışmışdır. Tağuta və Allahdan başqa bütün məbudlara kafir olub, Haqq-Təalaya təslim olmuşdur.
SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏSLİM OLMAQ VƏ ONUN MƏRHƏLƏLƏRİ
İman və tövhidin bütün məqamlarla olan ilk mərhələsi Allah-Təalaya səmimi qəlbdən təslim olmaqdır. Təslim olmaq imanın zəruri məsələlərindəndir. Bu ifadə əvvəldə qeyd etdiyimiz ikinci ayədə çox gözəl bəyan olunmuşdur: «Hər kim yaxşı əməl sahibi olub özünü səmimi qəlbdən Allaha təslim edərsə, o, artıq ən möhkəm ipdən - Qurandan, imandan yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çıxacaqdır».2

Səmimi qəlblə təslim olmaq imanın vacib məsələlərindəndir. Hər kim Allahın varlığına, Onun yeganə yaradan və pərvəriş verən olmağına, bütün nemətləri onun ixtiyarında qoymasına etiqad bəsləsə, həmin şəxsdə belə bir Allaha qarşı razılıq və təvazökarlıq hissi yaranar. Allahdan razı olub, onun qarşısında təvazökarlıq göstərmək səmimi qəlbdən təslim olmaq adlanır. Məlumdur ki, hər kəsin imanı nə qədər çox olsa, onun mərifəti də bir o qədər gedişlənər, Allahı daha əzəmətlə dərk edək. Bu hiss getdikcə o qədər artar ki, həmin şəxs özünü Allaha kamil sürətdə və səmimi qəlblə təslim edər. Artıq onun üçün heç bir mənlik və qürur qalmaz, bütün hərəkət, sükunət və varlığı, qəlb, əqidə, düşüncə, xəyal və əməlləri Allaha görə olar. Quranın təbirincə desək: «Və huvə möhsin», - yəni o, tam mənada yaxşı əməl sahibinə çevrilər. Bütün mərhələlərdə yaxşı əməl sahibi olub, Allaha səmimi qəlbdən təslim olmaqla xatircəmlik və düşüncə rahatlığı əldə edər, həmişə Allahla ünsiyyətdə olar, hədəf və məqsədi ona yaxınlaşmaqdan başqa bir şey olmaz.

Quran bu kamil insanlar haqqında belə buyurur: «O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da, Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər: «Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizim cəhənnəm odunun əzabından özün qoru!»1 Onların qəlbləri oyaq olub, öz məhbubları və Onun yaratdıqları barədə düşünərlər.
ŞƏRAFƏT ALLAHIN TƏKLİYİNİ BAŞA DÜŞMƏKDƏN ÖTRÜDÜR
Bütün mövcudlar Allah-Təalanın varlığından bəhrələnib, Onun bərəkətindən istifadə edirlər. Amma əsas məsələ bundadır ki, onlar ilahi varlıq haqqında mərifət kəsb etsinlər və başa düşsünlər ki, insanın şərafət və nəcibliyi ona özündən də yaxın olan Allahı tanımaqdadır. «Biz ona şah damarından da yaxınıq!»1

Onun mübarək vücudu hər yeri, o cümlədən bütün mövcudları əhatə edir, «şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz Allah oradadır. Şübhəsiz ki Allahın mərhəməti genişdir və O, hər şeyi biləndir!»2 «Belə bir Allaha qovuşmaq arzusu, kamil səadət və ən yüksək məqsəddir ki, bundan üstünü yoxdur».3

Yaradılışın hədəfi Allahı həqiqi surətdə dərk edib, Onun sifət və işləri ilə tanış olmaqdan ötrü elm əldə etməkdir. Qurani-Məcid bu barədə buyurur: «Yeddi qat göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər bir şeyə qadir olduğunu, hər şeyin öz elmi ilə etiva etdiyini bilirsiniz deyə, Allahın əmri onların arasında nazil olar».4

Göylərin və yerlərin yaranışından, ilahi əmrlərin onlara nazil olmasından məqsəd, insanların Allah-Təalanın öz elm və nəhayətsiz qüdrəti ilə hər bir şeyə qadir və agah olmasını dərk etməsidir. Həyatda olan hər bir şey Haqq-Təalanın isim, sifət və felinin bəhrəsidir. Tanrının isim, fel və sifəti bütün varlıqların adlarından başlayaraq onların vücud mənbələrinə qədər hər bir yerdə tətbiq olunur. Quran bu barədə çox aşkar və gözəl bəyanla buyurur: «Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır».5


TƏZƏKKÜR VƏ XATIRLAMA İMAN VƏ MƏRİFƏTİN İNKİŞAFINA SƏBƏB OLUR
Qeyd etdiyimiz kimi, bütün varlıqlar, xüsusilə insan həmişə Allahın nemətləri ilə bəhrələnir və bunların hamısı Tanrının isim, sifət və felinin bəhrəsidir. Lakin həqiqi və mənəvi bəhrələnmənin ləzzəti maddi hisslərdən yüksək olub, hər an iman və mərifət nurunun artmasına səbəb olur. Bu nemətləri və onların əta edəni həmişə yad etmək, şəxsiyyət və şərafətin artmasına və mərifətin ibtidai mərhələlərindən daha yüksəklərə tərəqqi etməsinə səbəb olur. İman, elm və yəqin mərhələləri də məhz bu nahiyədən vücuda gəlir.

Deməli, Allahın isim, sifət və felini nə qədər çox xatırlasaq, iman və mərifətimiz də bir o qədər çoxalar və bu da, Allahın «Urvətu-vusqasın»dan daha da möhkəm yapışmağa səbəb olar. Quranda çox az mövzu tapmaq olar ki, ona, Allahı daim zikr edib, Onun nemətlərini səhər-axşam yad etmək qədər əmr olunsun. «Onu [Allahı] səhər axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin!»1


ZİKRLƏRİN ƏN ƏHƏMİYYƏTLİSİ QƏLB İLƏ ONU YAD ETMƏKDİR
Məlumdur ki, iman və onun mərhələlərinin etibarına görə qəlblə olan zikrin çox əhəmiyyəti vardır. Dil ilə zikr etmək qəlb zikrinin yaranmasından ötrü bir müqəddimədir. Çox zikr etmək barəsində olan saysız-hesabsız tövsiyələr içərisində qəlb ilə olan zikrin xüsusi yeri vardır. Bu məsələyə Quranı-Məcidin bir çox ayələrində də toxunulur: «O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz».2

Onların dili alış-verişlə məşqul olmasına baxmayaraq, qəlbləri həmişə Allahı yad etməklə məşquldur.

Bununla da, belə bir nəticəyə gəlirik ki, təzəkkür və qəlblə Allahı yad etmək imanın qüvvətlənməsinə, «Ürvətul-vusqaya» daha da möhkəm bağlanmağa səbəb olur.

ƏLİNİZDƏ OLAN BU KİTAB ALLAHIN NEMƏTLƏRİNDƏNDİR
Allahın nemətlərindən biri də əlinizdə olan bu kitabdır ki, bizim bu günkü cəmiyyətimiz üçün böyük mənəvi dəyər mənbəyi sayılır. Ümüd edirəm ki, onun böyük təsiri olacaqdır. Kitabın mündəricatına nəzər salıb, onun sərlövhələrini mütaliə etmək bizim sözümüzü təsdiq edir. Bu kitab Allahın saysız-hesabsız nemətlərini yad etmək, onun isim, fel və sifətləriylə tanış olmaq və «Ürvətul-vusqa»ya pənah aparmaqdan ötrü ən yaxşı hidayətçidir.

1980-ci ilin may ayının əvvəlləri radio-televiziya şirkəti Şiraz şəhərinin imam cüməsi həzrəti Ayətullah Hacı Seyid Əbdülhüseyn Dəstiğeybdən ümumi kütlənin istifadəsi üçün «Etiqadlar» mövzusunda çıxış etməsinin xahiş etdi. Bu çıxışlar maqnitafon lentinə yazılaraq, mübarək Ramazan ayında ümumi camaatın hidayət və islam maarifi ilə tanış olmalarından ötrü radio-televiziya vasitəsiylə efirə buraxıldı.

Bu dərslər İran İslam televiziyasının Şiraz mərkəzi tərəfindən mübarək Ramazan ayının axşamlarında, Tehran radiosu tərəfindən isə həmin ayın səhərlərində ümumi camaat üçün yayıldı. Şirazın qədim cümə məscidi kitabxanasının mətbuat şöbəsi bu mətləbləri tənzim etdikdən sonra kitab halına salıb, əziz oxucuların ixtiyarında qoyduğuna görə iftixar edir.
YÜKSƏK MƏTLƏBLƏR AYDIN BƏYANLARDA
Bu kitab Allah-Təalanın müqəddəs isim, fel və sifətlərindən bəhs edir. Tövhiddən başlayaraq Allahın «Sane» (Yaradan), «Əsmaul-husna» (ən gözəl adlar) və «Ülya» (ən uca) sifətləri haqqında elə bəhs olunub ki, hər bir oxçu ondan öz istedadı qədərində istifadə edə bilər. Müəllifin tədris və bəyan usuluna əsasən, kitabın ən çətin mətləbləri belə, sadə şəkildə çatdırılmışdır.

Əgər bəzi yerlərdə elmi terminlərdən istifadə olunubsa da, onlar yerindəcə izah edilib aydınlaşdırılmışdır.

Ümid edirik ki, həmişə haqqı arayıb-axtaran əziz oxucular müəllifin başqa kitablarını hörmətlə qəbul etdikləri kimi, bu dəyərli kitabdan da kifayət qədər bəhrələnsinlər və onu öz dost-tanışlarına təqdim edib, bu nəşriyyatın hədəflərinin həyata keçməsinə yaxından kömək etsinlər.
Hacı Seyyid Məhəmmədhaşim Dəstqeyb
ŞƏHİDLƏR DİRİDİR, ALLAHU ƏKBƏR!
Ömürləri boyu Allahı yad edən övliyalar üçün haqq yolunda şəhidlik məqamına yüksəlməkdən böyük səadət yoxdur. Şəhid Ayətullah Dəstğeybin ömrü, Tövhid haqqında söhbətlərinin çapını öz gözləri ilə görməyə vəfa etmədi. O, özünün həmişəlik arzusu olan məhbubunun görüşünə tələsib, əbədi səadətə qovuşdu. Onun qəlbləri sarsıdan ayrılığı bizlər üçün çox çətindir və onun yerini doldurmaq heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Aramızda olmamasını hər an hiss edirik, o, getdi və bütün vəfalı dostlarını da özü ilə apardı. Amma xatirəsi həmişə qəlbimizdə, səsinin ahəngi qulaqlarımızda və mələk kimi çöhrəsi xatirimizdə həmişəlik qalacaqdır. Nəyə görə də qalmasın?! Bir halda ki, o, kiçik qarışqaya belə əziyyət etməz, onu sevənlərə çoxlu faydalar verib, müqabilində isə heç nə tələb etməzdi. Bir ömür Allah razılığı üçün yaşayıb, Onun bəndələrinin tələblərinə həmişə imkan daxilində müsbət cavab verən bu ilahi şəxsiyyət heç vaxt unudulmayacaqdır.
Mövti cismanim ilə sanma mənim ölməyimi,

Seyyida ölmərəm aləmdə sisim var mənim!

BİRİNCİ DƏRS
Həzrəti Əmirəl-möminin Əli (ə) «Nəhcül-bəlağə» kitabının birinci xütbəsində buyurur: «Dinin əvvəli Allahı tanımaq, Allahı tanımağın kamilliyi Onu təsdiq etmək, təsdiq etməyin kamilliyi Onu vahid bilmək, vahid bilməyin kamilliyi isə Ona qarşı tam xalislikdir».1
İNSAN ÖZ FİTRİ ANLAYIŞLARI İLƏ KAMİLLİYƏ DOĞRU GEDİR
İlahi dinlərin ibtidası, peyğəmbərlərin ilk çağırışı və ilahi məktəblərin birinci proqramı Allahı tanımaqdır. Beşərin ilk ideoloji və fikri hərəkəti Allah haqqında olmalı, buradan da fitri mərifət icmali surətdə kamala doğru yüksəlib, Allahı tanımaqdan ötrü geniş mərifətə yol tapmalıdır. Yəni bilməlidir ki, bu aləm vücuda gəlmişdir və hər bir mövcudun da bir vücuda gətirəni, mütləq yaradanı olmalıdır. Bu, fitri mərifətin hüdud və ilk anlayışlarındandır ki, hər bir bəşər bu mənanı öz zatında tapa bilər. Heç bir şey səbəbsiz yaradılmır. Əgər normal ağıla malik olan uşağın da arxa tərəfindən qarşısına bir şey qoyulsa, o, həmin şeyə əl uzatmazdan əvvəl, gətirənin kim və ya nə olduğunu bilməkdən ötrü arxaya baxır. Əvvəldə mövcud olmayan şey, birdən gözə görünürsə deməli, onu gətirən olmalıdır. Çünki, «gətirmək» özü bir yaradılışdır.

Dərrakəli insanlar hər bir varlığı görən kimi, öz fitrətləri əsasında dərk edirlər ki, onun mütləq yaradanı və xaliqi vardır. «Düzəldilmiş şeylər» yaradılmış olduğu üçün, onu bir xəlq edən lazımdır. Onlar öz bədənlərinə diqqət edib, onun hər bir hissəsində özünə məxsus nəzm və hikmət müşahidə edir və bununla da onun xaliqinin alim və qadir olmasını başa düşürlər. Bu ibtidai və icmali olan fitri anlayışları təfəkkür və mərifətlə inkişaf etdirmək lazımdır ki, təsdiq mərhələsindən tutmuş, yəqinlik məqamı və qəlbin arxayınlıq dərəcəsinə qədər yüksəlsin. Elə bir məqama ucalsın ki, daha onun üçün heç bir şəkk-şübhə qalmasın.


BİZİM HAMIMIZIN BƏDƏNİ TORPAQDAN YARANMIŞDIR
Mübarək «Rum» surəsinin Allah-Təalanın felləri barəsində bəhs edən ayələri Onun hikmət və qüdrətini yada salıb, insanın bədəni haqqında söhbət açır. Bu əzəmətli ayədə belə buyurulur: «Sizi torpaqdan yaratması, sonra da sizin bir insan olub yer üzünə yayılmağınız Onun qüdrət əlamətlərindəndir».1 Adəm və Həvvadan çoxlu insanlar yaradıb, onları yer kürəsinin ətrafında yaydı.

Geriyə qayıdıb ilk əvvəllər nələr baş verdiyini təsəvvür edin. Aləmdə olan zərrələr pərakəndə şəkildə torpaq, hava və suda qərar tutmuşdu. Bu zərrələr ilahi qüdrətlə yeməli olan buğda, düyü və heyvanların yediyi ot-ələfdə cəm olunmuşdu. Ata və analar bu qida maddələrini yedikdən sonra onlar dərd həzm mərhələsindən keçərək artığının bir hissəsi xaric olur, digər bir hissəsi də atanın belində və ananın rəhmində yerləşir.

Deməli hamımız əvvəldə torpaq idik, müəyyən bir qüdrət bizi ata və ananın bədənində yerləşdirib, sonradan ananın rəhmində təkmilləşdirdi. Bura qədər torpaq halında olan bu maddələr həmin mərhələlərdən keçir. Görəsən bu dəqiq mərhələləri torpaq özü yerinə yetirir və ya o hansısa şüurlu bir qüdrət tərəfindən baş verir? Yaxud da ki, nəhayətsiz elm və qüdrət sahibi özünə məxsus tədbirə cansız torpağı bu həddə çatdırır?
EŞİTMƏ VƏ GÖRMƏYİMİZDƏN ÖTRÜ MİLYONLARLA HİSSƏLƏR LAZIMDIR
Yaxşı olar ki, öz vücudumuza nəzər salıb, Quranın buyurduğu tapşırıqlara əməl edək: «Elə isə insan bir daha nədən yaradıldığına bəsirət gözü ilə baxsın! O, axıb tökülən bir sudan, nutfədən yaradılmışdır. O su kişilərin bel sümüyündən, qadınların isə sinə sümüyündən çıxar!»1

Bu bədəndə mövcud olan bir dənə damar və ya sümük də hikmətsiz deyildir. Elm inkişaf etdikcə məlum olur ki, insanın bədən üzvləri son dərəcə dəqiqliklə, böyük hikmət və məsləhət əsasında yaranmışdır. Axır zamanlarda olunan kəşflər sübut edir ki, qulaqda üç milyon hüceyrə fəaliyyət göstərir. Əgər bunların bir hissəsi olmasa eşitmək qabiliyyəti naqis olar. Görmək hissini kamilləşdirməkdə ötrü gözdə, insanı heyrətə gətirən milyonlarla hüceyrədən təşkil olumuş yeddi təbəqə vardır. Bədənin hər bir üzvü belədir. Bütün varlıqlar barəsində təfəkkür etmək lazımdır. Gecə-gündüz ən azı bir saat Allahın yaratdıqları haqqında fikirləşib ibrət götürmək və bu qayda ilə də, içmali mərifətdən geniş mərifətə və nəhayət təsdiq məqamına çatmaq olar.«Allahı tanımağın kamalı Onu təsdiq etməkdir».1 Elə bir məqama yetişmək olar ki, qəlb Allaha yaxın olub, özünü Ona təslim edər. Şəkk etməkdən uzaqlaşıb, yəqin mərhələsinə mərhələsinə çatar, Allahın varlığına zərrə qədər də vəsvəsə və şübhə etməz. Elm yəqinliyindən (elmül-yəqin) daha yüksəyə ucalıb, yəqinliyin özünə (eynul-yəqinə), bir qədər də çalışıb yəqinliyin haqqında (həqqul-yəqinə) çatar. Elə bir yerə yetişər ki, Allahla birlikdə olması onun üçün hər şeydən aydın və aşkar olar.
BİRLƏŞMƏDƏN VƏ HALDAN-HALA DÜŞMƏDƏN HƏR MÖVCUDLA BİRLİKDƏ OLMAQ
«Məiyyət»-in mənası Allahla birlikdə olmaqdır ki, Allah-Təala Quranda bu barədə buyurur: «Siz harada olsanız, O sizinlədir».2 Harda olursan ol, Allah səninlədir. Bu varlıq aləmini möhkəm saxlayan Odur. Bizim hamımız ona söykənir və Onunla da öz varlığımızı davam etdiririk. Məgər kölgə sahibi olmasa, kölkə ola bilərmi?

Əli (s) «Nəhçul-bəlağə»nin əvvəldə qeyd etdiyimiz xutbəsində buyurur: «Allah hər mövcudla birlikdədir, amma onlarla birləşmək və xarici yaxınlaşmaq yolu ilə yox». Heç bir mövcudun varlığı ondan ayrı fərz oluna bilməz. Hər bir şey o vaxt varlıq olur ki, Allah-Təala ona vücud bəxş etmiş olsun. Xülasə, «Allah yaxınlaşmadan hər şeylə birlikdədir». Əgər Allah-Təala nəzərini bir varlığın üzərindən götürsə, o varlıq yox olar. Hər bir mövcud zati etibarilə heç dərəcəsindədir. Lakin onun mövcudluğu, Allahın ona bəxş etdiyi varlıq cəhəti ilədir.Əmirəl-möminin Əli (ə) aşağıdakı cümlədə buyurur: «Bir şeyi görəndə, Allahı ondan qabaq, ondan sonra və onunla görürəm».1 Hər nə gördümsə, Allahı onunla gördüm. İnsan gərək elə bir həddə çata ki, Allahı bəsirət gözü ilə görmək onun üçün adiləşə. Ən azı elm yəqinliyi mərhələsinə çatmasa da, bilməlidir ki, hər bir varlığın vücudu birləşmə və ittihad olmadan, Allahdandır. Çünki, hülul və ittihad Allah barəsində küfr və ilhad sayılır (dindən çıxmaq). Allah heç bir kəsdə və heç bir şeyin daxilində deyildir. Bu o mənaya deyil ki, hər bir varlıq Allahdan ayrılaraq özü üçün mürəkkəb və müstəqil bir varlıq olur. Əksinə, hər bir varlığın vücudu Ondandır və heç bir kəsin müstəqil vücudu yoxdur.
Ey nuri səmavatı zəmin gərçi nihansan,

Amma nəzəri arifi danada əyansan

Batin gözünün görməyə yox səndə qüsuru

Zahir gözü görməz səni əlbətdə nihansan.
Bizim hamımız əvvəlcə bir ovuc torpaq idik. Amma indi isə varlıq olub başa düşür, eşidir və görürük.2 Bu cür aşkar olmaq bizim öz iradəmizlə və ya torpağın qüdrəti ilədir? Əlbəttə yox! Bəs haradandır? Həmin Allahdandır ki, bu varlıqları aşkar edir. «Allahı tanımağın kamilliyi Onu təsdiq etməkdir» cümləsindən məlum olur ki, insan gərək əvvəldə peyğəmbərlərin dəvətini qəbul etsin, öz mərifətini inkişaf etdirməkdən ötrü Allahın ayələrində təfəkkür edib, özünü və başqalarının varlığını başa düşsün.
HƏR ŞEY AYDIN VƏ AŞKAR OLANDAN SONRA İNKAR ETMƏ NƏYƏ LAZIMDIR?!
Bu məsələ insanı ən çox düşündürən suallardan biridir. Hər varlığın vücudu bir və ya bir neçə dəlillə isbat olunur. Aləmdə olan varlıqların, çöllərdəki toz-torpaq, yağış damcıları və insanın bədənində olan tük, damar, sümüklər və nəhayət yaranmışların hamısı Allahın varlığına şəhadət verir. Sədi bu barədə deyir:
Ağacın bir yarpağı aqilin nəzərində,

Hər biri bir kitabdır, Tanrı mərifətlərində.
Varlıq aləmində gözə gələn və saymaqla qurtarmayan hər bir şey Allahın varlığını isbat edir. Əgər yerdəki bütün ağaclar qələm, dəryalar isə mürəkkəb olsaydı, yenə də Rəbbimin sözləri tükənməzdir. Həqiqət, Allah yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir! Bütün gözə görünən və görünməyən hər bir şey Onun varlığına dəlildir. Bəs necə olur ki, çoxları Allaha inanmırlar? Onu qəbul edənlərin bəzisi də, şəkk və vəsvəsə ilə qəbul edir, yəqin və həqiqi təsdiq mərhələsinə çata bilmirlər.
QƏLBİN GÖZÜNDƏ HİCAB
Çox təəssüf ki, onlar üçün aləmlərin Pərvərdigarı bu qədər saysız-hesabsız ayət və nişanələrlə yenə də gizlidir. Elm və təsdiqin yeri qəlbidir, insan hiss ilə deyil, qəlbin gözü ilə görə bilər. Bəsirət gözü maddi göz deyil, maddi göz ancaq cismi görə bilər. Allah cismi yaradıb, amma O, maddi gözlə görünməkdən münəzzəhdir. İnsanın düşüncələridir ki, Ona inanıb sevir və pərəstiş edir. Elə bir məqama çatır ki, özünü Allaha fəda edir. Nəfs və xüdbinlik qəlb aynasının üzərinə çəkilmiş bir pərdədir ki, Allahı böyük görməyə mane olur. Nə vaxta qədər ki, insan özünü görür, onun Allahı görməsi qeyri mümkündür. Nəfsani istəklərin ardınca gedən adam Allahı axtarıb tapa bilməz. Nə qədər ki, öz xoşbəxtliyini istəyir, Tanrının razılığını istəməsi qeyri mümkündür. Nə vaxta qədər ki, dünya, məqam və malı çox sevir, bütün aydın və aşkar dəlilləri qəbul etməyəcəkdir. Şəhvət və nəfsin hisslərinə xidmət edən adam üçün, Allahın varlığını isbat edən ən aşkar əmrlər belə, həmişə gizli qalacaqdır. Özü ilə qəlbi arasında hicab olan şəxs Allahını neçə dərk edə bilər?! Əgər gözün qarşına bir parça çəkilsə, bu işıqlıqda olan günəşi necə görə bilər? Hərislik, məqampərəstlik və dünyaya meyilli olmaq da belədir. Özünü istəməklə Allahı sevmək bir yerdə cəm ola bilməz.
ÖZÜNÜ İSTƏMƏ ƏN QARANLIQ HİCABLARDANDIR
Xüdbin şəxslər Allah görün ola bilməzlər. Çünki xüdbinlik Allahı görüb, ona iman gətirməyə icazə vermir. Dildə «La İlahə İllallah» demək kifayət etməz, gərək qəlb ilə Allaha iman gətirib, Onun razılığını əldə etməyə çalışasan. İmanın məkanı qəlbdir. «İlahi qəlbim hicablanmışdır!» duasını xatırlayın. Nə vaxta qədər ki, qəlb öz düzəltdiyi hicab və pərdələrlə örtülüb və gündən-günə möhkəmlənib bərkiyir, Allahı tanıya bilməz. Özünü istəmək və xüdbinliklə edilən işlər ilahi mərifətin qarşısına sədd çəkib ki, Ondan uzqaq olmağa, hətta Onu inkar etməyə səbəb olur. Cahil bəşəriyyətin işi o yerə çatır ki, deyir: Mən varam, amma Allah...? Bu qəlbin qaranlıq hicablarla örtülməsinin nəticəsidir. Əgər «mən» və «mənəm-mənəm» demək daha da qüvvətlənsə, bəşər əvvəl torpağdan, nütfədən yaranmasını, uşaq vaxtı zəif olamasını, daha sonra qocalıb əldən düşməsi, xəstələnməsi və nəhayət zəifləyib ölməsini də yaddan çıxarar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Allahla bəndə arasında heç bir hicab, nəfs və həvəs hicabı qədər qaranlıq və qorxulu deyildir».1 Bunların hamısı özünü istəməkdəndir ki, belə bir halda Allah pərəstliyə yer yoxdur.QƏLBİ BÜRÜYƏN ZÜLMƏTLƏRİN ARADAN GETMƏSİNİN ÇARƏSİ, GECƏ-GÜNDÜZ OYAQ QALMAQDIR
Qəlbi əhatə edən hicab və pərdələrin aradan getməsindən ötrü nə etmək lazımdır? Bir halda ki, onun olmasıyla Allaha qarşı elm, iman və məhəbbətin yaranması qeyri mümükündür. Hicabı aradan götürməyin çarəsi insanın öz əlindədir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisdə İmam Sadaiq (ə) bunun carəsini bəyan edir:

Qəlbi bürüyən hicabı kökündən kəsib atmaq və bu səddi sındırmaqdan ötrü gündüzlər aç və susuz olmaqdan, yəni - «oruc tutmaq», kecələr isə oyaq qalıb aləmlərin Pərvərdigarına ibadət etməkdən yaxşı silah yoxdur.

Nəfsi ram etməkdə, onun istəklərini aradan aparmaqda oruc tutmağın çox böyük rolu vardır. Bu hal qürub vaxtı yaxınlaşanda daha yaxşı hiss olunur, bəziləri mümkündür ki, bunu yaxından müşahidə etmiş olsunlar. Həzrəti Rəsuli-Əkrəm (s) Şəbaniyyə xütbəsində buyurur: «Şeytanlar zəncirlənmişdir». Bəlkə bu həmin mənayadır ki, camaat nə qədər çox oruc tutarsa, cinayət və günahlar bir o qədər azalar.

Sübh tezdən oyanmağın nəfsin cəhalət səddi və onun hicablarının aradan ketməsində böyük təsiri vardır. «Və o bəndələr ki, səbr edən, doğru olan, Allaha itaət edən, mallarından fəqirlərə verən və sübh vaxtı Allahdan bağışlanmaq diləyənlərdir».1 Allah-Təala Quranda bu yolu möminlərə tanıtdırmışdır. Gecənin üçdə bir hissəsinin sonuncusunda oyanıb İlahi dərgaha üz tutmaq elə bir dərmandır ki, onun həqiqi təbibi aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Allaha etiyaclı olmaq «Və o bəndələr ki, sübh vaxtı Allahadan bağışlanmaq diləyənlərdir» və bütün hallarda Ona üz tutmağa adət etmək xudbinliyi tamamilə aradan aparır. Gecə yarısı hamı şirin yuxuya qərq olarkən, Allahın lütf nəzəri üzərilərində olanlar böyük ehtiyacla Ehtiyacsızın dərgahına əl açırlar.

«Nəhcül-bəlağə»nin «Həmmam» xütbəsində Əli (ə) pərnizkarlar haqqında buyurur: «Gecə vaxtı gündüz etdikləri işlərinin haqq-hesabını çəkirlər. Əgər öz işlərində bir nöqsan müşahidə etsələr, o anda təqsirlərinin bağışlanmasından ötrü Allah-Təalanın dərgahına nalə edirlər. Gündüz etdikləri işlərini haqq-hesabını hər gecə çəkib, üst-üstə yığılmasına razı olmurlar».2Yüklə 346,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə