Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏTYüklə 5,01 Kb.

səhifə49/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56

 
157 
OAU – Organization of African Unity  
Afrika birlikləri təşkilatı 
 
OECD – Organization of Economic Cooperation and 
development  
İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı 
 
OSS – Sahara and Sahel Observatory Programme  
Бюйцк сящра və Saxeliyə müşahidələr proqramı  
 
PACD – Plan of Action to Combat Desertification  
Səhralaşmaya qarşı  mübarizə  üzrə  fəaliyyətlər 
planı  
 
SACEP – The South Asia Cooperative Environmental 
Programme 
Cənubi Afrikada ətraf mühit sahəsində 
əməkdaşlıq üzrə proqram 
 
SADCC – Southern African Development Co-ordination 
Conference  
Afrikanın cənubunun inkişafının 
əlaqələndirilməsi üzrə konfранс 
 
SCOPE – Scientific Committee on Problems of the 
Environment  
Яtraf mühit problemləri üzrə elmi komitə 
 
SWCLU – Soil and water Conservation and Land 
Utilization, SADCC 
Torpaq və su sərvətlərinin qorunması  və 
torpaqların istifadəsi 
 
UNCED – UN Conference on Environmental and 
Development  
Ətraf mühit və inkişaf üzrə BMT Konfранsı 


 
158 
 
UNCOD – UN Conference on Desertification  
Səhralaşma problemləri üzrə BMT Konfранsı 
 
UNDP – UN Development Programme 
BMT İnkişaf proqramı  
 
UNDRO – Office of the UN Disaster Relief Coordinator  
Təbii fəlakətlər halında köməkliyin göstərilməsi 
ü
zrə BMT Bürosu 
 
UNEP – UN Environment Programme  
               BMT-nin ətraf mühit proqramı 
 
UNEPCOM – Russian national Committee for UNEP  
UNEP-lə  əməkdaşlıq  üzrə Rusiya milli 
komitəsi 
 
UNIC – UN Information Centre 
BMT-nin məlumatlandırma sistemi 
 
UNISEF – UN Children’s Fund  
BM-nin Uşaq fondu 
 
UN – United Nations  
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
 
UNPAAERD – UN Programme on Action for African 
Economic Recovery and Development  
Afrika üçün iqtisadiyyatın bərpası  və 
inkişafı üzrə BMT-nin fəaliyyətlər proqramı 
 
UNSO – UN Sudan-Sahelian Office  
BMT-nin Sudan-Saxel bürosu 
 
 


 
159 
UNU – UN University  
BMT Universiteti 
 
WCED – World Commission on Environment and 
Development  
Ətraf mühit və inkişaf üzrə ümumdünya 
komissiyası 
 
WCMC – World Conservation Monitoring Centre  
Ətraf mühitin qorunması üzrə qlobal monitorinq 
mərkəzi 
 
WFP – World Food Programme  
Ümumdünya ərzaq proqramı  
 
WHO – World Health Organization  
Ümumdünya Səhiyyə əşkilatı 
 
WMO  - World Meteorological Organization  
               Ümumdünya meteoroloji təşkilat.                   
 


 
160 
Азярбайжанжа терминлярин ялифба гайдасы цзря эюстярижиляри 
 

 
ADEKVAT TEXNOLOGİYA  
(Adequate technology)5 
 
AFRİKANIN SƏHRALARI VƏ ARİD TORPAQLARI  
KOMİTƏSİ (ASATK)  
(Arid and Desert Lands Committee, ADALCO) 5 
 
AQROMEŞƏÇİLİK (Agroforestry) 5 
 
AQROMEŞƏMELİORASIYA (Silvicultral reclamation) 5 
  
AQROSƏHRA (Agrodesert)5 
 
ALTERNATİV ENERJİ  MƏNBƏLƏRİ, ALTERNATİV 
ENERJİ  (Alternative source of  energy, Alternative energy)6 
 
ALTERNATİV TEXNOLOGİYA  
(Alternative Technology) 6 
 
ANTROPOGEN AMİLLƏR (Anthropogenic factors)6 
 
ANTROPOGEN GƏRGİNLİK (Anthropogenic pressure) 6 
 
ANTROPOGEN HADİSƏ (Anthropogenic phenomen) 6 
 
ANTROPOGEN LANDŞAFT (Anthropogenic landscape) 6 
 
ANTROPOGEN LANDŞAFT KOMPONENTLƏRİ  
(Antropogenic landscape components) 6 
 
ANTROPOGEN MONİTORİNQ  
(Anthropogenic monitoring)6 


 
161 
 
ANTROPOGEN MÜHİT   (Anthropogenic environment, 
human environment)6 
 
ANTROPOGEN SƏHRA (Anthropogenic desert)6 
 
ANTROPOGEN SƏHRALAŞMA  
(Anthropogenic desertification)8 
 
ANTROPOGEN SÜRƏTLƏNMİŞ EROZİYA  
(Anthropogenic erosion, Accelerate erosion)8 
 
ANTROPOGEN TƏSİR  
(Anthropogenous impact, human impact)8 
 
ANTROPOGEN TORPAQ DEQRADASİYASININ 
DÜNYA XƏRITƏSI (World Map of Human Induced Soil 
Degradation) 8 
 
“ARİD EKOSİSTEMLƏR” (“Arid Ecosystems”)9 
 
ARİDLİK ƏMSALI (Aridity coefficient) 9 
 
ARİD ƏRAZİLƏR (Arid territories, areas)9 
 
“ARİD ƏRAZİLƏRİN ARAŞDIRILMASI JURNALI”  
(Journal of Arid Land Studies)9 
 
ARİD ƏRAZİLƏRİN ƏTRAF MÜHİTİ”  
(Journal of Arid Environments)9 
 
ARİD HOMOİQLİMİN PAYLANMASI ÜZRƏ  
DÜNYA XƏRİTƏSİ  
(Map of Distribution of Arid Homoclimates) 9 
 
ARİD İQLİM (Arid climate)10 


 
162 
 
ARİDLİK (Aridity) 10 
 
ARİDLİYİN İQLİM İNDEKSİ XƏRİTƏSİ  
(Climate Aridity Index Map)10 
 
ARİDLİK İNDEKSİ (Climate Aridity İndex)10 
 
ARİDLİK VƏ QURAQLIQ EHTİMALLARININ 
TƏCRÜBİ DÜNYA XƏRİTƏ-SXEMİ  
(Experimental World Scheme of Aridity and Drought 
Probability) 11 
 
ARİD MORFOSTRUKTUR  
(Arid morphosculpture, relief morphostructure)11 
 
ARİD TORPAQLAR (Arid soils) 11 
 
ARİD TORPAQLARIN DÜNYA ÜZRƏ  
PAYLANMASI XƏRİTƏSİ  
(Map of the World Distribution of Arid Regions) 11 
 
“ARİD TORPAQLARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ”  
(Arid Land Development Abstracts)12 
 
ARİD TORPAQLARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ VƏ  
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ, 1975-1992.  
FAO SƏNƏDLƏŞDİRMƏSİ  
(Arid Land Development and Desertification Control,  
1975-1992. FAO Documentation)12 
 
ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏRKƏZİ  
(Arid Land Research Center) 13 
  
ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ PROQRAMI  
(Arid Lands Programme) 13 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə