Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏTYüklə 5,01 Kb.

səhifə52/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
173 
 
EREMOLOGİYA (Eremology) 36 
 
EROZİYA (Erosion) 36 
 
“ERSKAN” (Earthcan) – bax,  
“YERİN KÖÇÜRÜLMƏSİ” 37 
 
EVAPOTRANSPİRASİYA (Evapotranspiration) 37 
 
 
Ə 
 
ƏRAZİNİN KSEROTİZASİYASI (Area xerotization)37 
 
ƏRAZİNİN TƏSƏRRÜFAT MƏNİMSƏNİLMƏSİ 
DƏRƏCƏSİ (SƏVİYYƏSİ) (Level of land economic 
development)37 
 
ƏTRAF MÜHİT (Environment) 37 
 
ƏTRAF MÜHİT FONDU (Environmental Fund)37 
 
ƏTRAF MÜHİT SƏRVƏTLƏRİ  
(Environmental resources) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN PROQNOZU  
(Environmental impact forecast)38 
 
ƏTRAF MÜHİTƏ NƏZARƏT  
(Environmental Control) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRLƏRİN  
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  
(Environmental impact assessment)38 
 


 
174 
ƏTRAF MÜHİTİN BÖHRAN VƏZİYYƏTİ  
(Environment crisis) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DAĞILMASI  
(Degradation of Environment) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DAYANIQLILIĞI  
(Environmental stability) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DEQRADASİYASI  
(Environmental degradation) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DETERİOZASİYASI  
(Environment deterioration) 38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN  
YOL VERİLƏ BİLƏN HƏDLƏRİ  
(Tolerable limits of environmental changes)38 
 
ƏTRAF MÜHİTİN DƏYİŞİLMƏSİ (GERİDÖNMƏZ)  
(Environmental change (irrivesible) 39 
 
ƏTRAF MÜHİTİN QLOBAL MONİTORİNQİ  
SİSTEMİ (ƏMQMS)  
(Global Environmental Monitoring System)39 
 
ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI  
(Environmental protection)39 
 
ƏTRAF MÜHİTİN TƏDQİQİNİN  
DİSTANSİYA METODU  
(Remote Sensing of Environment)39 
 
ƏTRAF MÜHİTİN TUTUMU  
(Environmental capacity)39 
 


 
175 
“ƏTRAF MÜHİTİN VƏZİYYƏTİ”  
(The State of the Environment)39 
 
ƏTRAF MÜHİT PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ  
ELMİ ŞURA (
ЯМПЕШ)  
(Scientific Committee on Problems of the  
Environment, Scope) 40 
 
ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ BMT PROQRAMI /ЯМБМТП/ 
(United Nations Environment Programme, UNEP)40 
 
ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ  
ŞURASI (ƏMƏŞ) 
(Environment Coordinative Councle, ECC)41 
 
ƏTRAF MÜHİT VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ  
BEYNƏLXALQ KOMİSSİYA/ƏMİBK/ 
(International Commission on Environment  
and Development)42 
 
ƏTRAF MÜHİT VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ BMT 
KONFERENSİYASI, (ƏMİK) 
(United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED), “Earth Summitt”)42 
 
ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ ÜMUMSİSTEMЛИ 
ORTAMÜDDƏTLİ PROQRAM /ƏÜOP/ (System-wide 
Medium-term Environmental Programme)43 
 
“XXI ƏSRİN GÜNDƏLİYİ” (Agenda 21)45 
 
 
 
 
 
 


 
176 
Ф 
 
ФАО-НУН СЯЩРАЛАШМАНЫН 
ХЯРИТЯЛЯШДИРИЛМЯСИ ВЯ 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН МЕТОДИКАСЫ 
(МЦВЯГГЯТИ)   
(ФАО Провисионал методолоэй фор ассесмент анд  
марринг оф дессертисатион) 46 
 
 G 
 
GEOEKOLOGİYA (Geoecology) 47 
  
GEOSİSTEM (Geosystem)47 
 
GEOSİSTEMİN MONİTORİNQİ  
(Geosystem monitoring) 47 
 
 

 
HAMADA (Hamada)47 
 
HEYVANLARIN TAPDALADIĞI ƏRAZİ  
(Livestock trampled area) 47 
  
HƏDSİZ  OTARILMA (Heavy grazing)47 
  
HƏQİQİ SƏHRA (True desert) 47 
 
HİSSƏ-HİSSƏ YIĞILAN EKOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏR  
(Creeping Environmental Phenomena) 48 
 
 
 
 


 
177 
İ 
 
İQTİSADİ EKOLOGİYA (Economic ecology)48 
 
İQTİSADİ-EKOLOJİ БЮЛЭЯ  
(Economic-ecological area) 48 
 
İQTİSADİ İNTEQRASİYA ÜZRƏ  
REGİONAL TƏŞKİLAT  
(Regional Economic Integration Orqanization) 48 
 
İNFOTERRA (INFOTERRA)48 
 
“İNSAN VƏ BİOSFER” PROQRAMI” (
ИБП)  
(“Man and Biosphere”, MAB)49 
 
İRAN SƏHRA TƏDQİQATI MƏRKƏZİ  
(Iran Desert Research Centre)50 
 
İRİQASİYA (Irrigation) – bax, suvarma50 
 
İSTİ ARİD ZONALARIN SƏHRALAŞMA  
VƏZİYYƏTİNİN XƏRİTƏSİ 
(Status of Desertification in the Hot Arid Regions)50 
  
İSTİLİK EFFEKTİ (Greenhouse Effect)50 
 

 
KARVAN YOLLARI (Carvan ways)51 
 
KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ SU TƏDQİQATLARI 
DEPARTAMENTİ 
(Department of Agriculture & Water Research)51 
  
 


 
178 
KİMYƏVİ SƏHRALAŞMA (Chemical desertification) 51 
 
“KOMPLEKS İNKİŞAF YOLU İLƏ SƏHRALAŞMAYA 
QARŞI MÜBARİZƏ” LAYİHƏSİ   
(Combat on desertification through integrated  
development) 51 
 
KÖÇƏRİLİK (Nomadism)52 
 
KÖÇÜRMƏ MALDARLIQ (Transhumanes) 52 
 
KSEROFTİZASİYA (Xerophytization)52 
 

 
MARGİNAL TORPAQLAR (Marginal lands)52 
 
MARGİNAL ZONA (Marginal zone)52 
 
MELİORASİYA  
(Amelioration, Reclamation, Land Improvment,  
Irrigation and Drinage)52 
 
MEŞƏ QORUYUCU BİTKİLƏRİ  
(Protection forestry)53 
 
MEŞƏLƏRİN BƏRPASI (Aforestation)53 
 
MEŞƏLƏRİN BƏRPASI (Reforestation,  
forest regeneration, afforestation) 53 
 
MEŞƏLƏRİN MELİORASİYASI (Protection forestry)53 
 
MEŞƏSİZLƏŞMƏ (Deforestation)53 
 
MƏHV EDİLMƏ (Desolation) 53 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə