Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏTYüklə 5,01 Kb.

səhifə56/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
196 

 
UNEP (UNEP) – bax, ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ  
BMT PROQRAMI104 
 
UNEP-İN ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ KATİBLİYİ  
(UNEP Secretariat) 104 
 
UNEP-İN İCRAEDİCİ DİREKTORU  
(UNEP Executive Director) 104 
 
UNEP-İN İDARƏEDİCİLƏR ŞURASI /UNEP İŞ/  
(UNEP Covering Council)105 
 
UNEP-İN SƏHRALAŞMAYA QARŞI  
MÜBARİZƏ ÜZRƏ BÖLMƏSİ  
(UNEP Desertification Branch) 105 
 
UNEP-İN SƏHRALAŞMAYA QARŞI  
MÜBARİZƏ ÜZRƏ FƏALİYYƏTLƏR PLANININ  
MALİYYƏLƏŞMƏSİ ÜÇÜN XÜSUSİ HESABI  
(Special Account to Combat Desertification)105 
 
UNEP-İN SƏHRALAŞMAYA QARŞI  
MÜBARİZƏ ÜZRƏ SEKTORU 
(UNEP Desertification Unit) 106 
 
UNEPKOM (UNEPCOM)106 
 
UNEP, SƏHRALAŞMA ÜZRƏ  
MƏLUMATLANDIRMA SİSTEMİ       
(
УНЕП Desertification Information System, DESİS) 106 
 
UNESKO (UNESCO)106 
 
UNİTERRA (UNİTERRA)106 


 
197 
Ü 
 
ÜMUMDÜNYA ƏTRAF MÜHİTİN  
MÜHAFİZƏSİ GÜNÜ  
(World Environment Day)107 
  
“ÜMUMDÜNYA KEŞİYİ”, “ÜMUMDÜNYA 
MÜDAFİƏSİ” İNSTİTUTU 
(Word Watch Institute) 107 
 
ÜMUMDÜNYA TƏBİƏT FONDU  
(World Wildlife Fund, WWF) 107 
 
ÜMUMDÜNYA TƏBİƏTİN MÜDAFİƏSİ XARTİYASI   
(The World Charter on Nature Defense) 107 
 
ÜMUMDÜNYA TORPAQ XARTİYASI  
(World Soil Charter)107 
 

 
VAHƏ (Oasis) 108 
 

 
YAXIN ƏRAZİLƏR (Affected Areas) 108 
 
YANDIRMA (Burning treatment)108 
 
YAPONİYANIN TOTTORİ UNİVERSİTETİNİN  
ARİD TORPAQLARIN 
TƏDQİQATI MƏRKƏZİ  
(Arid Research Center, Tottori University, Japan) 108  
 
YARIMARİD İQLİM  
(Semi-arid climate)109 
 
YARIMARİD İQLİM, YARIMQURAQ İQLİM  
(Semiarid climate) 109 
 
YARIMARİD TROPİKLƏRDƏ DƏNLİ BİTKİLƏRİN  


 
198 
TƏDQİQİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ İNSTİTUT  
(International Crops Research Institute for the  
Semi-arid Tropics) 109 
 
YARIMARİD ZONA (Semiarid zone)109 
 
YARIMARID ZONALARIN ƏRZAQ  
BİTKİLƏRİNİN İNKİŞAFI VƏ 
TƏDQİQİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ LAYİHƏ  
(International Semi-arid Research and Development  
Project (SAFGRAD) 109 
 
YARIMSƏHRA (Semi-desert)109 
 
YARIMSƏHRA ZONALARI (Semidesert zone)110 
 
YAŞIL İNQİLAB (Green revolution)110 
 
YAŞIL KƏMƏR (Green belt)110 
 
“YAŞIL KİTAB” (Green book)110 
 
Y. BLAUSTAYN ADINA SƏHRALARIN ELMİ 
TƏDQİQAT İNSTİTUTU 
(The Jacob Blaustein Institute for Desert Research)110 
 
YENİDƏN SƏHRALAŞMA (Redesertification)111 
 
YER GÜNÜ (Earth Day)111 
 
“YERİN OXUNMASI” (Earthcan)111 
 
YER ŞURASI FONDU (The Earth Council Foundation)111 
 

 
ZONAL FİZİKİ COĞRAFİYA LABORATORİYASI  
(Laboratorie de Geographic Phisique Zonale)111 
 
 
 


 
199 
İXTİSARLARIN GÖSTƏRİCİSİ  
 
ACC – ADMINISTRATIVE Committee on Coordination  
Əlaqələndirmə üzrə İnzibati Komitə  
 
ACSAD – Arab Center for the Study of the Arid Zones and 
Drylands  
Arid Zonaların və Quraq Torpaqların öyrənilməsi 
üzrə Ərəb Mərkəzi  
 
ADALCO – the African Deserts And Lands Committee  
Səhralar və Quraq Torpaqlar üzrə Afrika 
Komitəsi  
 
ADB – African Development Bank  
Afrika İnkişaf Bankı  
 
AGFUND – Arab Gulf Programme for UN Development 
Organization  
BMT-nin  İnkişaf sisteminin təşkili üçün Fars 
Körfəzi ölkələrinin Fondu  
 
ALESCO – The Arab League Educational,  Cultural and 
Scientific Organization  
Elm, təhsil və  mədəniyyət məsələləri üzrə  Ərəb 
liqası təşkilatı  
 
AMU – Arab Magherb Union  
Məqrib Ərəb Dövlətləri Birliyi  
 
 
AMCEN – African Ministeial Conference on the Environment 
Ətraf mühit üzrə nazirliklər səviyyəsində Afrika 
Konferensiyası  
 
ASAL – Arid and Semi-arid Lands  
Arid və Yarımarid Torpaqlar  


 
200 
 
CAMRE – The Conference of Arab Ministries Responsible for 
Environment 
 
Ərəb Dövlətlərinin Ətraf mühit üzrə nazirliklərinin 
Konfransı  
  
CEP – Creeping Environmental Phenomena  
Mərhələlərlə yığılmış Ekoloji Dəyişikliklər  
 
CİLSS – Permanent Interstate Committee for Drought Control 
in the Sahel 
Saxelidəki quraqlıqla mübarizə üzrə daimi 
Dövlətlərarası Komitə  
   
COP – Conference of the Parties  
Tərəflərin Konfransı  
 
CSD – Commission on Sustainable Development  
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Komissiya 
 
DC-PAC – Desertification Control Programme Activity 
Center, UNEP  
Səhralaşmaya Qarşı Mübarizə üzrə proqram 
fəaliyyətləri mərkəzi 
 
DEDC-PAC – Drylands Ecosystems and Desertification 
Control Programme   Activity Centre  
Quraq ekosistemlər və  Səhralaşmaya Qarşı 
Mübarizə üzrə proqram fəaliyyətləri mərkəzi 
 
DESCON – Consultative Group for Desertification Control, 
UNEP 
Səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə UNEP-in 
məsləhət qrupu 
 


 
201 
DESCONAP – The Desertification Control Research and 
Training Network for Asia and the Pacific  
Asiya və Sakit okean Ölkələrində 
səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə  təlim-
tədqiqat mərkəzlərinin regional şəbəkəsi  
 
EC – European Community 
Avropa Birliyi 
 
ECA – UN Economic Commission for Africa  
Afrika üçün İqtisadi Komissiya  
 
ECLAC – UN Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean   
Latın Amerikası  və Karib Hövzəsi üçün İqtisadi 
Komissiya 
 
ECOWAS – Economic Commission for West African States  
Qərbi afrika dövlətləri üçün İqtisadi Komissiya 
 
ESCAP – UN Economic and Social Commission for Asia and 
Pacific  
 
       Asiya və sakit Okean üçün İqtisadi Komissiya 
 
ESWA – UN Economic and Social Commission for Western 
Asia Qərbi asiya üçün İqtisadi Komissiya 
 
FAO – UN Food and Agricultural Organization  
BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı  
 
GEF – Global Environmental Orga Facility  
Qlobal Ekoloji Təşkilat  
 
GAP – General Assessment of Progress 
Həyatakeçirmənin ümumi qiymətləndirilməsi 
 


 
202 
GBPNA – Green Belt Project of North Africa  
Şimali Afrikada “Yaşıl Kəmərin” salınması 
Layihəsi  
 
GEMS – Global Environment management System  
Qlobal ətraf mühitin monitorinqi sistemi  
  
 
GLASOD – Global Assessment of Soil Degradation 
Torpaq Deqradasiyanın ümumi qiymətləndiril-
məsi 
 
GRID – Global Resource Information Database  
Sərvətlər haqqında qlobal verilənlər bazası 
 
IAEA – International Atomic Energy Agency  
Atom enerjisi üzrə beynəlxalq təşkilat 
 
IAWGD – Inter-Agency Working Group on Desertification  
Səhralaşma üzrə idarələrarası işçi qrupu 
 
ICASALS – International center for Arid and Semi-arid Land 
Studies  
Arid və yarımarid torpaqların tədqiqatı üzrə 
idarələrarası işçi qrup 
 
ICRAF— International Centre for Research in Agro-Forestry 
Beynəlxalq aqromeşəçilik tədqiqatı mərkəzi 
 
 ICSU– International Council of Scientific Unions  
Beynəlxalq elmi ittifaqlar şurası  
 
ICW – International Council of Woman  
Beynəlxalq qadınlar şurası 
 
IFAD – International Foundation of Agricultural Development  
Beynəlxalq kənd təsərrüfatının inkişafı fondu 


 
203 
 
IGADD – Intergovernmental Authority on (against) Drought 
and Development 
 Səhralaşma və quraqlıq problemləri üzrə 
hökumətlərarası orqan 
 
IIED – International Institute for Environment and 
Development 
Ətraf mühit və inkişaf üzrə beynəlxalq institut 
 
ILO – International Labor Organization  
Beynəlxalq əmək təşkilatı 
 
INC or  INCD – Intergovernmental Negotiating Committee; 
Intergovernmental   Negotiating Committee for the 
Elaboration of a Convention to Combat Desertification 
Səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq 
konvensiyanın hazırlanması üçün danışıqların 
aparılması üzrə hökumətlərarası komitə 
  
IPAL – Intergraded Project on Arid Lands 
Arid torpaqlar üzrə kompleks layihə 
 
NGO – Nongovernmental Organization  
Qeyri hökumət təşkilatı 
 
NPACD – national Plan of Action to Combat Desertification  
Səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyətlər 
planı 
 
OAU – Organization of African Unity  
Afrika birlikləri təşkilatı 
 
OECD – Organization of Economic Cooperation and 
development  
İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı 


 
204 
 
OSS – Sahara and Sahel Observatory Programme  
Saxara və Saxeliyə müşahidələr proqramı  
 
PACD – Plan of Action to Combat Desertification  
Səhralaşmaya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyətlər planı  
 
SACEP – The South Asia Cooperative Environmental 
Programme 
Cənubi Afrikada ətraf mühit sahəsində 
əməkdaşlıq üzrə proqram 
 
SADCC – Southern African Development Co-ordination 
Conference  
Afrikanın cənubunun inkişafının  əlaqələndiril-
məsi üzrə konferensiya 
 
SCOPE – Scientific Committee on Problems of the 
Environment  
 
ətraf mühit problemləri üzrə elmi komitə 
 
SWCLU – Soil and water Conservation and Land Utilization, 
SADCC 
 Torpaq 
və su sərvətlərinin qorunması  və 
torpaqların istifadəsi 
 
UNCED – UN Conference on Environmental and 
Development  
Ətraf mühit və inkişaf üzrə BMT 
Konferensiyası 
 
UNCOD – UN Conference on Desertification  
Səhralaşma problemləri üzrə BMT Konferensiyası 
 
UNDP – UN Development Programme 
BMT İnkişaf proqramı  


 
205 
 
UNDRO – Office of the UN Disaster Relief Coordinator  
Təbii fəlakətlər halında köməkliyin göstərilməsi 
üzrə BMT Bürosu 
 
UNEP – UN Environment Programme  
               BMT-nin ətraf mühit proqramı 
 
UNEPCOM – Russian national Committee for UNEP  
UNEP-lə əməkdaşlıq üzrə Rusiya milli komitəsi 
 
UNIC – UN Information Centre 
BMT-nin məlumatlandırma sistemi 
 
UNISEF – UN Children’s Fund  
BM-nin Uşaq fondu 
 
UN – United Nations  
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
 
UNPAAERD – UN Programme on Action for African 
Economic Recovery and Development  
Afrika üçün iqtisadiyyatın bərpası  və inki-
şafı üzrə BMT-nin fəaliyyətlər proqramı 
 
UNSO – UN Sudan-Sahelian Office  
BMT-nin Sudan-Saxel bürosu 
 
UNU – UN University  
BMT Universiteti 
 
WCED – World Commission on Environment and 
Development  
 Ətraf mühit və inkişaf üzrə ümumdünya 
komissiyası 
 


 
206 
WCMC – World Conservation Monitoring Centre  
Ətraf mühitin qorunması üzrə qlobal monitorinq 
mərkəzi 
 
WFP – World Food Programme  
Ümumdünya ərzaq proqramı  
 
WHO – World Health Organization  
Ümumdünya Səhiyyə əşkilatı 
 
 
WMO  - World Meteorological Organization  
               Ümumdünya meteoroloji təşkilat.                    
 
 


 
207 
Истифадя олунан ядябиййат 
Лцьят вя енсиклопедийалар 
 
1.
 
Англо-русский словарь по охране окружающей среды. 
М., Русский яазык, 1980. 
2.
 
Быков Б. А. Екологический словарь. Наука, Алма-Ата, 
1983. 
3.
 
Географический енциклопедический словарь. Понятия 
и термины. Советская енциклопедия, 1988. 
4.
 
Клубов  С.  В.,  Прозоров  Л.  Л.  Геоекология:  русско-
английский  понятийно-терминологический  словарь.  ВНИИ 
зарубежгеология. М., 1994. 
5.
 
Краткий  внешне-экономический  словарь-справочник. 
М., Международные отношения, 1988. 
6.
 
Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь 
понятий и терминов современной фитоценологии. М., Наука, 
1989. 
7.
 
Многоязычный  систематический  глоссарий  терминов 
по окружающей среде. Стокгольм, 1972. 
8.
 
Многоязычный  словарь  терминов  охраны  природы. 
Морж, Швецария, МСОП, 1976. 
9.
 
Охрана  ландшафтов.  Тольковый  словарь.  М., 
Прогресс, 1982. 
10.
 
 Реймерс  Н.  Ф.,  Яблоков  А.  В.  Словарь  терминов  и 
понятий,  связанных  с  охраной  живой  природы.  М.,  Наука, 
1982. 
11.
 
 Реймерс 
Н.  Ф.  Природопользование.  Словар-
справочник. М., Мысль, 1990. 
12.
 
 Сайдаминов  С.  С.  Краткий  словарь-справочник  по 
инженерной экологии. Ташкент, «Укитувчи», 1993. 
13.
 
 Словарь  общегеографических  терминов.  Под  ред.  Л. 
Д. Стампа, т. 1 – 2. М., Прогресс, 1975. 
14.
 
 Терминология  по  природным  ресурсам  земли.  М., 
Наука, 1975. 
15.
 
 Тимофеев  Д.  А.  Терминология  аридного  и  эолого 
рельефообразование. М., Наука, 1980. 


 
208 
16.
 
 Указатель  терминов  и  сокрашений  по  охране 
окружающей среды. М., ВИНИТИ, 1982. 
17.
 
 Харин  Н.  Г.,  Петров  М.  П.  Словарь  терминов  по 
природным условиям и освоению пустынь. М., 1977. 
18.
 
 Хромов  С.  П.,  Мамонова  Л.  И.  Метеорологический 
словарь. Л., Гидрометеоиздат, 1974. 
19.
 
 Четырехязычный 
энциклопедический 
словарь 
терминов по физической географии. Советская энциклопедия, 
1980. 
20.
 
 Чалганская 
В. 
Л. 
Краткий 
международный 
терминологический справочник. М., Наука, 1981. 
21.
 
 Экологический словарь. Конкорд ЛТД. – Экопром. М., 
1993. 
22.
 
 Энциклопедический 
словарь 
географических 
терминов. М., Советская энциклопедия, 1968. 
23.
 
 
Кщарин Н. Э., Петров М. П. Элоссари оф термс он десерт 
енвиронмент анд ланд рекламатион. Асщкщабад, 1975. 
 
Мялумат вярягляри вя монографийалары 
 
1.
 
Бабаев А. Г., Дроздов Н. Н., Зонн И. С., Фрейкин З. Г., 
Пустыни. М.,  Мысль, 1986. 
2.
 
Глобальные  изменения  и  региональные  взаимосвязи. 
М., 1992. 
3.
 
Жизнь  и  окружающая  среда.  Справочное  пособие. 
Наукова думка. ЮНЕСКО / ЮНЕП, 1985 
4.
 
Зонн И. С., Орловский Н. С. Опустинование: стратегия 
борьбы. Ашхабад, Ылым, 1984. 
5.
 
Ковда  В.  А.  Проблемы  борьбы  с  опустыниванием  и 
засолением. М., Колос, 1984. 
6.
 
Коптюг  В.  А.  Конференция  ООН  по  окружающей 
среде  и  развитию  (Рио-де-Женейро 1992). РАН.  Сибирское 
отделение. Новосибирск, 1992. 
7.
 
Милланова  Е.  В.,  Рябчиков  А.  М.  Использование 
природных  ресурсов  и  охрана  природы.  М.,  Высшая  школа, 
1986. 


 
209 
8.
 
Основные  сведения  об  Организации  Объединенных 
Наций. М., Международные отношения, 1991. 
9.
 
Положение с опустыниванием и осушестевление План 
действий  Организации  Объединенных  Наций  по  борьбе  с 
опустыниванием.  Доклад  директора-исполнителя,  ЮНЕП, 
Найроби, 1992. 
10.
 
Проблемы  опустынования,  Сборники  материалов, 
публикуемых  ЮНЕП  в  «Бюллетене  по  борьбе  с 
опустыниванием».  Выпуск 1 – 6. ЦМП  ГКНТ  СССР, 1982 – 
1988. 
11.
 
 Розанов  Б.  Г.  Основы  учения  об окружеающей  среде. 
МГУ, 1984. 
12.
 
 Сытник  К.  М.,  Брайон  А.  В.,  Гордецкий  А.  В. 
Биосфера.  Экология.  Охрана  природы.  Справочное  пособие. 
Киев, Наукова Думка, 1985. 
13.
 
 ЮНЕП.  Ежегодные  доклады  Директора-исполнителя 
за 1980 – 1991 гг. Найроби. 
14.
 
 
Ажтион  анд  Дирежторй  оф  Институтионс.  Вол. 1 – 2. 
ЙНЕП, 1985. 
15.
 
 Аэенда 21. Тще  Еартщ  Суммит  Стратеэй  то  Саве  Оур 
Планет. Ед. бй Д. Ситарз. Фартщ Пресс. Боулдер, Жо. 1993. 
16.
 
 Баумер  М.  Аэрофорестрй  анд  Десертифижатион. 
Тежщнижал  Жентре  фор  Аэрижултурал  анд  Рурал  Жооператион, 
Нетщерландс. 1990. 
17.
 
 
Десертифижатион : итс  жаусес  анд  жонсеqуенжес. 
Перэамон  Пресс. 1977.  Десертифижатион  Ревисед.  Ад-Щож 
жонсултативе меетинэ он тще ассессмент оф десертифижатион. Ед. 
Р.С. Одинэо УНЕП / ДЖ / ПАЖ, Нфироби,Феб., 1990. 
18.
 
 Дирежторй  оф  Ресеаржщ  анд  Траининэ  Жентрес. 
Эовернмент  Департаментс  анд  отщерс  Орэанизатионс  он 
Десертифижатион Жонтрол ин Асиа анд тще Пажифиж.ЕСЖАП, 1988. 
19.
 
 Дреэне  Щ.  Е.  Десертифижатион  оф  Арид  Ландс. 
Щардwоод Ажадемиж Публижщере, 1983. 
20.
 
 Ежкщолм Е., Броwн  Л. Спреадинэ Десертс – тще Щанд 
оф Ман. Wорлд-wатжщ Папер 13, 1977. 


 
210 
21.
 
 
Эраинэер А. Десертифижатион. Ан Еартщсжан Папербажк, 
1982. 
22.
 
 Щутжщинсон  Б.  С.,  Варадй  Р.Э.  Арид  Ланс  Ресеаржщ 
Институтион.  А  Wорлд  Дирежторй.  Аллертон  Пресс,  Инж.  Неw-
Йорк, 1988. 
23.
 
 Маинэует М. Десертифижатион. Натурал Бажкэроунд анд  
Щуман Мисманаэермент. Спринэер – Ферлаэ, 1994. 
24.
 
 Миддлетон Н. Тще Элобал Жасино. Ан интродужтион то 
Енвиронментал Иссуес. Едwард Арнолд. 1995. 
25.
 
 Статус  оф  Десертифижатион  анд  Имлеменатион  оф  тще 
Унитед  натионс  План  оф  Ажтион  оф  Жомбат  Десертифижатион. 
УНЕП,1922. 
26.
 
 Тще Енжроажщинэ Десерт. Тще Жонсегуенжес оф Щуман 
Фаилуре.  А  Репорт  фор  тще  Индепендент  Жоммиссион  оф 
Интернатионал Щуманитариан Иссуес.Зед Боок Лтд., 1086. 
27.
 
 Тще  Wорлд  Енвиронмент 1972-1992/  Тwо  дежадес  оф 
жщалленэер . Ед.  бй  М.  Толба,  О.  Ел-Кщолй  ат  ал.  УНЕП . 
Жщапман анд  Щалл, 1992. 
28.
 
 Тщомас  Д.С.  Э.,  Миддлетон  Н.  Ъ.  Десертифижатион : 
Ехплодинэ тще Митщ. Ъонщ Wилей анд Сонс, 1994. 
29.
 
 Унитед  Натионс  Жовентион  то  Жомбат  Десертифижатион 
ин  тщосе  жоунтриес  ехпериенжинэ  сериоус  дроуэщт  анд/ор  
десертифижатион, партижулартй ин Африжа. УН, 1994. 
30.
 
 Wорлд Атлас оф Десертифижатион/УНЕП, 1992 
31.
 
 W
орлд    Десертифижатион  Библиоэрапщй,  УНЕП/ОАЛС, 
1991. 


 
211 
ßËÀÃßËßР
 
 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Åêîëîýèéà âÿ  
Òÿáèè Ñÿðâÿòëÿð Íàçèðëèéè 
ÀÇ 1073, Àçÿðáàéúàí, Áàêû, Á.Àüàéåâ êö÷., 100 À 
Òåë: (99412) 492-59-07 
Ôàõ: (99412) 492-59-07 
www.eco.gov.az 
 
Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð Òÿøêèëàòûíûí Èíêèøàô Ïðîãðàìû 
ÀÇ 1001, Àçÿðáàéúàí, Áàêû, ÁÌÒ-íèí 50 èëëèéè êö÷., 3. 
Òåë: (99412) 498-98-88 
Ôàõ: (99412) 492-24-91 
www.un-az.org/undp 
 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Òîðïàã âÿ  
Õÿðèòÿ÷ÿêìÿ Êîìèòÿñè 
ÀÇ 1000, Àçÿðáàéúàí, Áàêû, Öç.Ùàúûáÿéîâ êö÷., 40. 
Òåë: (99412) 497-70-48 
Ôàõ: (99412) 434-93-42 
www.agro.gov.az 
 
Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð Òÿøêèëàíûíûí Ñÿùðàëàøìàéà ãàðøû  
Ìöáàðèçÿ Êîíâåíñèéàñû 
UN Compus-langer Eugen, Hermann-Ehllers-str.  
10,53113 Bonn, Germany 
Tel: +49(0)2288152800 
Fax: +49(0)2288152898/99 
www.unccd.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORPAQLARIN  SƏHRALAŞMASI   
ÜZRƏ İZAHLI  LÜĞƏT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
GNS POLÈÃÐÀÔ" 
 
ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï îëóíóá 
 

Document Outline

  • obloshka.pdf
  • SAHRALASMA Luxati-asas-sonDostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə