Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏTYüklə 5,01 Kb.

səhifə8/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

 
25 
ləri üzrə Türkmənistan Milli tədqiqatlar və kadrların hazırlanması 
Mərkəzinin təşkili olmuşdur. 1992-ci ildən Türkmənistan 
ASOİSK-un üzvüdür. 
Baş qərargah: Banqkok, Tailand.  
 
 

 
BEYNƏLXALQ COĞRAFİ  BİRLİYİN QURAQ TOR-
PAQ SƏRVƏTLƏRİNİN  İDARƏ OLUNMASI ÜZRƏ  İŞÇİ 
QRUPU (Working Group “Resource Management in Dry Lands”, 
International Geographical Union) – 1980-cı ildə yaradılmışdır. 
1980-1984-cü illər  ərzində  ənənəvi və müasir 
мянимсянилян 
бюлэяляриндя  suvarılan  əkinçiliyin idarə olunması  məsələləri 
tədqiq olunmuşdur. 1984-1986-cı illərdə tədqiqatlar iki istiqamət-
də aparılmışdır: səhralaşma
 бюлэяляриндя eol proseslər və ənənəvi 
rайonlarda otlaqların idarə olunması. 
 
BEYNƏLXALQ QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARI/ 
BQHT  (International Non-Governmental Organizations) – 
müxtəlif ölkələrin ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrindən olan 
oxşar və ya ümumi sosial, siyasi, iqtisadi, ideya, peşəkar və digər 
maraqlı  təşkilati rəsmiləşmiş birliklər. BQHT-ları ayrı-ayrı 
şəxslərin müxtəlif milli cəmiyyətləri və ittifaqlarını birləşdirir. 
Xalqlar arasında ünsiyyət formalarından biridir. Bir sıra BQHT-
nın  fəaliyyətləri səhralaşma problemləri ilə əlaqədardır.  
 
BEYNƏLXALQ “QLOBAL DƏYİŞİKLİK” GEOSFER-
BİOSFER PROQRAMI/BGBP (The  İnternational Geosphere-
Biosphere Programme, “Global Change”, IGBP) – 1986-cı ildə 
MSNS-ın himayəsi altında yaradılmış beynəlxalq 
мювзуларарасы 
proqram.  
BGBP-ın vəzifəsi – “bütün Yer sistemini təyin edən, bu 
sistemdə baş verən fiziki, kimyəvi, bioloji proseslərin qarşılıqlı 
təsirini və insan fəaliyyətinin bu dəyişikliklərə göstərdiyi təsiri 
təsvir etmək və başa düşmək”. 


 
26 
Proqram yer mühitində  təbii proseslər
ин gücü иля baş verən 
dəyişiklikləri öyrənməyə  və bu fonda insan fəaliyyətinin həmin 
mühitə hansı  dəyişiklik 
етдийини  aşkarlamağa istiqamətlənmişdir. 
Onun reallaşması  nəticəsində  gələcəkdə mühitdə baş verəcək 
dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq və fəlakət xarakterli dəyişikliklər-
dən qaçmaq üçün tövsiyələr hazırlamaq planlaşdırılır. 
BGBP-ın Birinci Konqresi 1996-cı ildə, Almaniyanın Bar-
Münsterayfele şəhərində təşkil olunmuşdur. 
 
BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏR MƏRKƏZİ  (BLM) (The 
Centre for International Projects) – 1881-ci ildə müxtəlif sovet 
təşkilatlarının UNEP-lə birgə yerinə yetirdikləri
  бир  сыра 
beynəlxalq layihələr bazasında
  ССРИ  Дювлят  елм  вя  техника 
комитяси  və UNEP arasında olan razılaşmaya uyğun olaraq 
yaradılmışdır. Onun yaradılmasında məqsəd – SSRI-nin 
цзвлцк 
щагларынын  və bu təşkilatların fondlarını konversiya olunmayan 
valyuta ilə istifadəsindən irəli gələn, sovet ölkələrinin UNEP və 
digər beynəlxalq təşkilatlar (o cümlədən BMT sistemi təşkilatları) 
qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin 
etməkdir.  Mərkəzin əsas vəzifəsi bunlardır: SSRI-nin təşkilatları, 
nazirlikləri və idarələrinin iştirakı ilə  ətraf mühit sahəsində olan 
beynəlxalq layihələr üzrə elmi və  tətbiqi araşdırmalar və  təcrübi 
işlərin yerinə yetirilməsinin təşkili; milli kadrların hazırlanması 
yolu ilə    inkişaf etməkdə olan ölkələrə köməkliyin göstərilməsi, 
Maraqlanmış ölkələr üçün təbiəti mühafizə  tədbirlərinin, çöl 
tədqiqatlarının yerinə yetirilməsi və digər layihələr nəzərə 
alınmaqla və həmçinin SSRI-nin ətraf mühitin mühafizəsi və təbii 
sərvətlərdən səmərəli istifadə  təcrübələrinin ötürülməsi yolu ilə 
бюлэяляр  цзря kompleks инкишаф  sxemlərin işlənməsi və hazırlan-
ması sovet təşkilatlarına beynəlxalq məlumat mübadilələrinin 
inkişafında köməkliyin göstərilməsi və  həmçinin sovet təşkilatla-
rının beynəlxalq  ətraf mühitin monitorinqi sistemlərinə  iştirakına 
kömək.  
Mərkəzin maliyyələşmə işləri bağlanmış Razılaşma üzrə sovet 
təşkilatları tərəfindən yerinə yetirilən konkret tədbirlərin və proq-
ram əməkdaşlığını yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatların 


 
27 
ayırdığı vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. BLM UNEP-in növbəti 
fəaliyyətlər 
сащясиндя layihələr yerinə yetirmişdir: səhralaşma; 
ətraf mühit və  insanын sağlamlığı; qlobal monitorinq sistemi; 
sənaye və  ətraf mühit; ekoloji təhsil;  ətraf mühit sahəsində 
məlumatlar. BLM “səhralaşma” problemi üzrə bir sıra iri layihələr 
yerinə yetirmişdir: “Kompleks inkişaf yolu ilə səhralaşmaya qarşı 
mübarizə”, “Lodar 
ЙХДР regionunun kənd təsərrüfatının 
kompleks inkişafı yolu ilə  səhralaşmaya qarşı mübarizə” və 
başqaları. 1981-ci ildən başlayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
elmi- texniki yardımla  əlaqəli, səhralaşmaya qarşı mübarizə 
problemləri üzrə  məlumatın təmini 
və milli kadrların hazırlan-
ması ilə  əlaqəli 10-dan artıq layihə yerinə yetirilmişdir. Bu 
sahədə olan layihələrin əsas komponenti inkişaf etməkdə olan 
ö
lkələrə qeyd olunan növbəti  bölmələr  üzrə aparıcı sovet və 
xarici mütəxəssislərinin cəlb olunması ilə  səhralaşmaya qarşı 
mübarizə  üzrə kadrların hazırlanmasıdır: arid zonaların təbii 
xüsusiyyətləri; təbii sərvətlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 
və  səhralaşma proqnozu; səhralaşmaya qarşı  mübarizə 
metodları, qumлу massivlərin aqromeşə-meliorasiya  йолу  иля 
mənimsənilməsi və s. layihələrin yerinə yetirilməsi  яснасында 
səhralaşmaya qarşı mübarizəyə йюнялдилмякля istiqamətlənmiş, 
Mali Respublikasında səhralaşma proseslərinя  аид  çöl 
tədqiqatları aparılmış  və Tombuktu бюлэяляриндя sosial-
iqtisadi inkişafıн комплекс sxemi hazırlanmışdır.  
 
BEYNƏLXALQ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ ƏMƏKDAŞLIĞI 
(BTƏ) (International Environment Co-operation–qlobal problem-
lərin beynəlxalq təşkilatlar (hökumət və qeyri-hökumət), çoxtərəf-
li razılaşmalar (dövlət və qeyri-hökumət)  çərçivəsində  həlli üzrə 
daha yetkin sistem və ikitərəfli münasibətlər 
бейнялхалг  ямяк-
дашлыг.çərçivəsində (dövlətlər və onların milli təşkiulatları) 
BTƏ.  
 
BEYNƏLXALQ TORPAQŞÜNASLAR CƏMİYYƏTİNİN 
SƏHRALAŞMA ÜZRƏ  İŞÇİ QRUPU (Working Group 
“Desertification”, International Society of Soil Science) – 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə