Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


Milliy g‘oya O‘zbekiston xalqining asosiy maqsadYüklə 0,87 Mb.
səhifə12/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#80707
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Milliy g‘oya O‘zbekiston xalqining asosiy maqsad

va muddaolarining ifodasi

O‘zbekistonda yangi jamiyat barpo etilmoqda. Jamiyat deganda biz odamlar uyushib, jamoa va xalq bo‘lib yashaydigan ijtimoiy-siyosiy tuzumni tushunamiz. YAngi jamiyat deganda esa xalqning maqsad-muddaolari va manfaatlari asosida barpo etilayotgan fuqarolik jamiyati tushuniladi. O‘zbekistonda barpo etilayotgan ana shu jamiyatning ma’no-mazmunini Prezidentimiz Islom Karimov 2005 yil 28 yanvarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasida quyidagicha ifodalab berdi: «Bizning asosiy uzoq muddatli va strategik vazifamiz avvalgicha qoladi - bu demokratik davlat, fuqarolik jamiyati qurish jarayonlari va bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish, odamlar ongida demokratik qadriyatlarni mustahkamlash yo‘lidan og‘ishmay, izchil va qat’iyat bilan borishdir»Strategik maqsad - uzoqqa mo‘ljallangan umumiy aniq rejani ifodalaydi.

Xalqimizning yangi jamiyat barpo etish yo‘lidagi orzu-intilishlari uning milliy g‘oyasi va mafkurasini shakllantirishni hayotiy zaruratga aylantirdi. «CHunki milliy g‘oya bo‘lsa, maqsad oydinlashadi. Ezgu maqsad esa har bir kishini safarbarlikka da’vat etadi, jamiyatni yanada birlashtiradi. O‘z milliy g‘oyasi, milliy mafkurasiga ega bo‘lgan davlat mustahkam, qudratli va obod bo‘ladi»


Tushuncha deb, narsa-hodisaning asosiy qonuniyatlari, belgi-xususiyatlarini o‘zida aks ettiradigan bilim va tasavvurlarga aytiladi.

Tamoyil deganda esa narsa-hodisalarning mohiyati va namoyon bo‘li-shiga xos ustuvor xususiyatlar tushuniladi. Demak, milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushuncha va tamoyillari deganda, milliy g‘oyamizning asosiy qonuniyat hamda belgilarini o‘zida aks ettiradigan bilim va tasavvurlarni, uning mohiyati va namoyon bo‘lishiga xos ustuvor xususiyatlarni anglaymiz.

Har qanday mafkura muayyan asosiy maqsadlarga xizmat qiladi, bu yo‘lda xilma-xil vazifalarni bajaradi. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy g‘oyadan ko‘zlangan maqsad jamiyatdagi barqarorlik, tinchlik, millatlar va fuqarolararo totuvlikni, sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakatimiz hududiy yaxlitligini ta’minlashdan iborat. Bu yo‘lda, xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mafkuraning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilarda namoyon bo‘ladi: 1. Odamlarni muayyan g‘oyaga ishontirish va mo‘ljallash funksiyasi.

 2. SHu g‘oya atrofida kishilarni uyushtirish va birlashtirish funk-siyasi.

 3. Foyani amalga oshirish uchun safarbar etish.

 4. Kishilarni ma’naviy-ruhiy jihatdan rag‘batlantirish.

 5. Foyaviy tarbiyalash.

 6. Foyaviy immunitetni shakllantirish.

 7. Harakat dasturi bo‘lish.

 8. Amortizatsiyalash, ijtimoiy keskinlikni yumshatish funksiyasi.

 9. Muayyan ijtimoiy guruh manfaatlarini ifoda etish va himoyalash funksiyasi.

Milliy g‘oyada O‘zbekiston xalqining mamlakatimiz rivojida belgilab olgan asosiy maqsad va muddaolarining ifodasi mujassamlashgan.

Birinchidan, o‘z kelajagini ko‘rmoqchi va qurmoqchi bo‘lgan har qanday davlat yoki jamiyat, albatta, o‘z milliy g‘oyasiga suyanishi va tayanishi zarurligi bilan bog‘liq. Davlat tizimi, uni boshqarish va olib borilayotgan siyosat aniq ifodalangan mafkura asosida qurilmog‘i lozim. «...Oldin g‘oya paydo bo‘ladi, undan keyin g‘oya asosida mafkura, mafkura asosida esa tizim, siyosat paydo bo‘ladi» (Karimov I.A. Asarlar. T.8. 464-465-betlar). Demak o‘z milliy g‘oyasiga tayanmagan jamiyat inqirozga uchrab, o‘z yo‘lini yo‘qotadi.

Ikkinchidan, milliy g‘oya asosida O‘zbekiston xalqining, odamlari ongi, tafakkurini o‘zgartirmasdan turib ko‘zlangan oliy maqsad - ozod va obod jamiyatni, erkin va farovon hayotni barpo etib bo‘lmaydi. Buning uchun esa, odamlar muayyan g‘oyaga ishonishi va tayanishi zarur. Bu jarayon o‘z-o‘zidan harakatga kelmaydi. Ishontirmoq uchun u ilmiy va hayotiy, to‘g‘ri ekanligiga e’tibor berish kerak, maqsad va muddaolarni ifodalashi lozim.

Uchinchidan, milliy g‘oyaning zarurligi millatning o‘zligini to‘la anglash jarayoni bilan bog‘liq. O‘zligini anglagan millat ajralib ketishga emas, balki millatlarning ma’rifatlashish jarayoni mustahkamlanib boradi. Milliy g‘oyada bugungi hayotning eng dolzarb muammolari, strategik maqsadlari bilan dialektik bog‘lanishi uning yashash shartidir.

To‘rtinchidan, bugun bizning tarixiy o‘zgarishlar davrida totalitar tuzumdan erkin demokratik bozor munosabatlariga asoslangan demokratik tuzumga o‘tish sharoitida yashayotganligimizdan kelib chiqmoqda. O‘tish davrida o‘ziga xos murakkab g‘ov va to‘siqlarga duch kelish tabiiy jarayon. Demak, milliy g‘oya mustaqillikni mustahkamlash g‘oyasining o‘zagi bo‘lgan - tanlagan taraqqiyot yo‘limizning to‘g‘ri, adolatli va haqqoniy ekanligiga ishontirish orqali bunyodkorlik ishlariga xalqni safarbar etish uchun xizmat qiladi.

Mustaqillikni mustahkamlash, avaylab-asrash, himoya qilishda milliy g‘oyaning o‘rnini boshqa biron bir omil bosolmaydi. SHu boisdan ham davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, maqsad va vazifalarini ma’naviy jihatdan ta’minlash, bugungi kunda mamlakatimiz uchun o‘ta dolzarb masaladir. Prezident Islom Karimov «Bizning bosh maqsadimiz - jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir» ma’ruzasida ta’kidlaganidek, «mustaqillikni mustahkamlash, jamiyatni demokratlashtirish va yangilash biz uchun hamisha birinchi darajali ustuvor maqsad va vazifa bo‘lib qolaveradi».

Ana shu asosiy maqsadlardan tashqari, milliy istiqlol mafkura-sining mazmun-mohiyatidan kelib chiqadigan o‘ziga xos maqsad va vazifalari ham bor. Bularni Prezidentimiz Islom Karimov ko‘rsatib bergan va ular quyidagilardan iborat:


 1. «Xalqni buyuk kelajak va ulug‘vor maqsadlar sari birlashtirish;

 2. mamlakatimizda yashayotgan, millati, tili va dinidan qat’iy nazar, har bir fuqaroning yagona Vatan baxt-saodati uchun mas’uliyat sezib yashashga chorlash;

 3. ajdodlarimizning bebaho merosi, milliy qadriyat va an’analari-mizga munosib bo‘lishga erishish;

 4. yuksak fazilatli va komil insonlarni tarbiyalash, ularni yaratuvchilik ishlariga da’vat etish, shu muqaddas zamin uchun fidoyilikni hayot mezoniga aylantirish - milliy istiqlol mafkurasining bosh maqsadidir» (Karimov I.A. Asarlar. T.9. 222-bet).

Ana shu yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun bir qator quyidagi vazifalarni bajarish lozim:

 1. Mustaqil va erkin tafakkurni shakllantirish. Buning uchun tafakkur to‘la ozod bo‘lishi lozim.

 2. Jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni yaratishdan iborat. Bu hurfikrlilik bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan jarayondir.

 3. Millatning o‘zligini anglashi, muqaddas qadriyatlarini asrab-avaylashi, vatanparvarlik kabi tuyg‘ularni kamol toptirish.

 4. Imon-e’tiqod, insof-diyonat, sahovat, halollik, mehr-oqibat, sharmu hayo kabi fazilatlarni yuksaltirish.

 5. Mamlakat ko‘p millatli xalqi ongi va qalbida «O‘zbekiston - yagona Vatan» degan tushunchani shakllantirish va mustahkamlash.

 6. Milliy istiqlol g‘oyasini xalq ongi va qalbiga singdirish uchun eng zamonaviy, qulay mafkuraviy vosita va usullardan foydalanish lozim.

 7. Milliy mafkura hayot hodisalariga hozirjavob bo‘lishi, yot va zararli g‘oyalarning hurujiga o‘z vaqtida javob berishi kerak.

 8. Har bir yurtdoshimizning intellektual-ma’naviy salohiyatini ro‘yobga chiqarish zarur.

 9. Kishilarni yaratuvchilik faoliyatiga safarbar etishi darkor, chunki u g‘oyaviy himoya vositasi hamdir.

Umuman, milliy istiqlol mafkurasining barcha vazifalari yagona maqsadga - Vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash, yurtimizda ozod va obod Vatan barpo etish, erkin va farovon jamiyat qurish uchun xizmat qiladi. Mafkuraning asosiy maqsadi ushbu yo‘lda xalqimizni jipslashtirish, kishilar ongida mustaqil dunyoqarash va ogohlik xissini tarbiyalash, komil insonni voyaga etkazish, fuqarolarimizda begona va buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitetni tarbiyalash bilan uzviy bog‘liq bo‘lib qolaveradi.

Milliy istiqlol g‘oyasining tarixiy ildizlari - xalqimizning moziy sinovlaridan o‘tib kelayotgan boy madaniy va ma’naviy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odat va an’analari, qo‘shiqlari, bayram va marosimlaridagi ozodlik, erkinlik uchun ruhi, ota-bobolarimizning mustaqillik yo‘lida ko‘rsatgan jasorati, bunyodkorlik ishlari hamda ularni amalga oshirishda ma’naviy ruh bergan tafakkur tarzida namoyon bo‘ladi.

Milliy istiqlol g‘oyasining tarixiylik tamoyili xalqimiz ruhini, dahosini aks ettiruvchi o‘lmas qadriyatlar bilan uzviy bog‘liqdir. Xususan, buyuk ajdodimiz, sohibqiron Amir Temurning sog‘lom ma’naviyat mahsuli bo‘lgan «Kuch - adolatdadir» degan shiori milliy g‘oyaning tarkibiy qismiga aylanib ketgan. U mamlakat birligini ta’minlash, markazlashgan davlat barpo etishda, ayoniqsa, uni odillik bilan boshqarishda ma’naviy - mafkuraviy asos bo‘lib xizmat qilgan.

Bundan necha asrlar avval yaratilib, hozirga qadar yurtimiz ko‘rkiga-ko‘rk bag‘ishlab kelayotgan qadimiy obidalar, osori atiqalar xalqimizning yuksak salohiyati, kuch-qudrati, bunyodkorlik an’analaridan dalolat bo‘lib qolmoqda. Ular Vatanimizning shonli tarixi to‘g‘risida yaqqol tasavvur va tushunchalar beradi, shu muqaddas diyorda yashaydigan har bir inson qalbida g‘urur-iftixor tuyg‘ularini uyg‘otadi. «Bugun bizning oldimizda shunday tarixiy imkoniyat paydo bo‘ldiki, - deb yozadi Islom Karimov, - biz bosib o‘tgan yo‘limizni tanqidiy baholab, milliy davlatchiligimiz negizlarini aniqlab, buyuk madaniyatimiz tomirlariga, qadimiy merosimiz ildizlariga qaytib, o‘tmishimizdagi boy an’analarni yangi jamiyat qurilishiga tatbiq etmog‘imiz kerak». (Karimov I.A. Asarlar. T.3. 7-b.) Bu vazifa esa tarixiy xotirani tiklash evaziga amalga oshadi.


Mustaqillik tafakkuri va yangicha dunyoqarashni shakllantirishning ma’naviy-ma’rifiy negizlari.
Istiqlol mafkurasi - har bir kishining jamiyat hayotidagi faoliyati, yurti, millati, o‘zi va oilasi oldidagi burch va mas’uliyatini qay darajada his etayotgani va bajarayotganini belgilaydigan ma’naviy mezon hamdir.

Milliy istiqlol mafkurasining yurtimizda yashovchi har bir fuqaro uchun qadrliligi shundaki, uning mohiyatida umuminsoniy tamoyillar yotadi.

Milliy istiqlol mafkurasi manfaatlar tizimi bilan uyg‘un bog‘langan bo‘lib, u quyidagi holatlar bilan ifodalanadi:

1. Mamlakat hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlab, chegara-larimiz butunligi va daxlsizligini ta’min etishga xizmat qiladi. Boshqacha aytganda bu yurtimizning fazo va vaqtdagi umumiy birligini ta’minlovchi manfaat.

2. YUrtning tinchligi va osoyishtaligi, ya’ni davlatimizning harbiy, iqtisodiy (energetik), ekologik, informatsion va g‘oyaviy tahdidlardan muhofazalanganligi.

3. Mamlakatda fuqarolararo va millatlararo totuvlik, ijtimoiy barqarorlik muhitini ta’minlash manfaati.

4. Har bir oila va butun xalqning farovonligini ta’minlash, ya’ni badavlatlilik manfaati.

5. Jamiyatda adolat ustuvorligi, demokratiya, o‘z-o‘zini boshqarish tamoyilini ta’minlanishi.

«Milliy istiqlol mafkurasi turli siyosiy partiya va ijtimoiy guruhlar mafkurasidan ustun turadigan sotsial fenomen - ijtimoiy hodisadir. Bu mafkurada biron-bir dunyoqarash mutlaqlashtirilmaydi yoki u mavjud siyosiy hokimiyatni mustahkamlash maqsadida siyosiy qurolga aylan-tirilmaydi». Balki, u o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra, O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotiga xizmat qiladi, barcha siyosiy partiyalar, millat va qavmlar, guruh va qatlamlarning yuqorida qayd etilgan umumiy manfaat-larini ifodalaydi.

Har qanday mafkura singari milliy istiqlol mafkurasi ham o‘ziga xos amal qilish tamoyillariga ega. Bu tamoyillar, umuminsoniy va milliy qadriyatlar uyg‘unligi, xalqaro andoza va talablarga moslik, xalqning barcha qatlamlari maqsad-muddolarini o‘zida ifoda etish bilan tavsiflanadi. Ular bir-birini taqozo etadi, o‘zaro bog‘liqlik va aloqadorlikda namoyon bo‘ladi.

Mafkuramiz tom ma’nodagi milliy mafkuraga aylanishi uchun quyidagi talablarga javob berishi zarur:

- inson qalbi va ongiga ijobiy ta’sir etadigan tushuncha va tuyg‘ular, go‘zal va hayotiy g‘oyalar tizimini o‘zida mujassam etishi, ya’ni bu mafkura har bir fuqaroning ezgu niyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkoniyat yaratadigan eng maqbul yo‘lni ko‘rsata olishi;

- millat, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch-e’tiqod manbai bo‘lishi, ya’ni u tom ma’noda so‘z bilan ishni, nazariya bilan hayotni birlashtira olishi, O‘zbekistonda yashovchi barcha xalq, millat, elat, ijtimoiy qatlam va din vakillariga birday taalluqli bo‘lishi;

- har qanday ilg‘or g‘oyani o‘ziga singdirishi va har qanday yovuz g‘oyaga qarshi javob bera olishi, ya’ni ikkiyuzlamachilikdan holi va jamoatchi-likning ob’ektiv fikriga tayanuvchi mafkura bo‘lishi;

- zamon va davr o‘zgarishlariga qarab, o‘zi ifodalaydigan manfaat, maqsad-muddaolarni amalga oshirishning yangi-yangi vositalarini tavsiya eta olishi, ya’ni yangicha vaziyatga tez moslasha oladigan hozirjavob va ijodiy bo‘lishi.

Milliy istiqlol g‘oyasining O‘zbekiston mustaqilligini mustah-

kamlashda namoyon bo‘lishi va uning o‘ziga xos rivojlanish

xususiyatlari

Milliy istiqlol mafkurasi keng xalq ommasining manfaatlarini, maqsad va ideallarini ifoda etadi. «Milliy istiqlol mafkurasi, o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra, O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotiga xizmat qiladi, barcha siyosiy partiyalar, guruh va qatlamlarning-butun xalqimizning umumiy manfaatlarini ifodalaydi».


Milliy istiqlol mafkurasi

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, demokratiya tamoyillariga asoslanadi.2. Xalqning asrlar davomida shakllangan yuksak ma’naviyati, an’ana va udumlari, ulug‘ bobokalonlarning o‘lmas merosidan oziqlanadi.

3. Adolat va haqiqat, erkinlik va mustaqillik g‘oyalari hamda xalq-ning ishonch va e’tiqodini aks ettiradi.

4. YUrt tinchligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligini ta’minlashga xizmat qiladi.

5. Jamiyat a’zolarini, aholining barcha qatlamlarini O‘zbekiston-ning buyuk kelajagini yaratishga safarbar etadi.

6. Millati, tili va dinidan qat’iy nazar, mamlakatning har bir fuqarosi qalbida ona Vatanga muhabbat, mustaqillik g‘oyalariga sadoqat va o‘zaro hurmat tuyg‘usini qaror toptiradi.

7. Jamoatchilik qalbi va ongiga fikrlar xilma-xilligi, vijdon erkinligi tamoyillariga rioya qilgan holda ma’rifiy yo‘l bilan singdiriladi.

8. U har bir vatandoshimizning oilasi, jamiyat, el-yurt oldidagi burch va mas’uliyatini qay darajada ado etayotganini belgilaydigan ma’naviy mezondir.

9. Bu - O‘zbekistonda istiqomat qiladigan va o‘z taqdirini shu muqaddas zamin bilan bog‘lagan har bir kishining «Vatanim menga nima berdi» deb emas, balki «Men Vatanim ravnaqi uchun nima qilyapman» degan mas’uliyat tuyg‘usi bilan yashashi demak.

Mafkura dunyosida bo‘shliqqa yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. CHunki bo‘sh qolgan mafkura mafdonini bizga begona, yot g‘oyalar egallashi ayon bo‘ldi. «Hozirgi paytda ro‘y berayotgan ayrim salbiy holatlar, nojo‘ya xatti-harakatlar, yovuz ishlar, avvalo, mafkuraviy bo‘shliq tufayli sodir bo‘lmoqda», degan edi Prezidentimiz Islom Karimov.Milliy istiqlol g‘oyasining mustaqillikni mustahkamlaщda namoyon bo‘lish jarayoni o‘zining bir qator quyidagi xususiyatlariga ega:

1. Bugungi kunda odamlar «Mafkura poligonlari yadro poligonlari»ga nisbatan ko‘proq kuchga ega ekanligini anglab etmoqda.2. Harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiqni sezish, ko‘rish, oldini olish mumkin. Ammo g‘oyaviy tazyiqning ta’siri va oqibatlarini tezda ilg‘ab olish qiyin.

3. Ongni, tafakkurni o‘zgartirmasdan turib hech bir jamiyat o‘z oliy maqsadiga erisha olmaydi, chunki milliy g‘oya - millat tafakkuri va ongining mahsuli, siyosiy ong darajasi har bir millatning rivojini belgilaydigan omillardandir. Milliy mafkura, avvalo, o‘zligimizni, muqaddas an’ana-larimizni anglashga yordam berishi shart.

4. Jamiyatimizda mavjud bo‘lgan xilma-xil fikrlar, har qanday insonning e’tiqodi va dunyoqarashidan qat’iy nazar ularning barchasini milliy bayroq atrofida birlashtiradigan, eng buyuk maqsadlar sari chorlaydigan bo‘lishi lozim.

5. Milliy mafkura har qanday tajovuzkor millatchilik va shunga o‘xshagan unsurlardan, boshqa xalq, millat, elatlarni kamsitish kabi qarashlardan xoli bo‘lib, jahon hamjamiyatida munosib izzat qozonishi zarur.

6. Milliy g‘oya, birinchi navbatda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalamog‘i darkor.Mustaqil O‘zbekistonning taraqqiyoti va buyuk kelajagi bir qancha muhim vazifa va muammolarni hal etishga bog‘liq. SHunday vazifalardan biri milliy istiqlol mafkurasiga ishonch va e’tiqodni mustah-kamlashdan iborat. Bu bir qator shart-sharoitlardan kelib chiqadi:

1) Mustaqillikning dastlabki yillarida eski, yagona mafkuradan butunlay voz kechilayotgan, hali yangi mafkura ishlab chiqilmagan va shakllanmagan, ilmiy asoslanmaganligi bilan bog‘liq edi.

2) Hech qanday jamiyat mafkurasiz yashay olmaydi. Odamlar qandaydir sog‘lom bir g‘oyaga muhtoj bo‘ladi.

3) Demokratik jamiyat qurish jarayonida mustaqillikni mustah-kamlash uchun milliy mafkura suv va havodek zarur. Milliy g‘oya - jamiyat hayotining barcha sohalarini o‘zida qamrab oladi. SHu boisdan ham Prezident Islom Karimov mustaqillikning ilk yillarida, 1993 yildayoq «Milliy istiqlol mafkurasini yaratish va hayotimizga tatbiq etish» zarurligini uqtirgan edi (Karimov I.A. Asarlar. T.1. 203-bet).O‘zbekiston uchun milliy istiqlol mafkurasining tarixiy zarurligi va uning demokratik jamiyat qurishdagi o‘rni bir qator quyidagi muammolarni hal etish bilan ham bog‘liqdir:

1. Milliy istiqlol mafkura kishilarda milliy madaniyatning, milliy ongning, milliy g‘ururning usishi va rivojlanishini ta’minlash omili sifatida mustaqillikni mustahkamlashda muhim yahamiyatga ega.2. Milliy istiqlol mafkurasi kishilarda milliy birdamlik va hamjihatlik tuyg‘usini shakllantirishga, tarbiyalashga xizmat qiladi.

3. Milliy istiqlol mafkurasi xalqni sevishga, qadrlashga da’vat etadi, mustaqillik barqarorligini ta’minlab odamlar ongi va qalbiga chuqur singdiradi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasi loyihasini yaratishda 30 ga yaqin xorijiy davlatlardagi qonunchilik tajribalari o‘rganildi. Kommunistik mafkuradan, sinfiylikdan, partiyaviylikdan holi bo‘lgan asosiy qonun yaratildi. Prezident Islom Karimov milliy istiqlol g‘oyasi va mafkurasini yaratishda ko‘plab asarlar yozdi va ularni sharxlab bera oldi.4. Mamlakatimiz siyosiy hayotining barcha sohalarini, davlat va jamiyat qurilishini erkinlashtirish borasida bir talay ishlar amalga oshirildi.

5. Ko‘ppartiyaviylik yanada shakllanib bormoqda.

6. Muxolifat konstitutsiyaviy mezon doirasida faoliyat ko‘rsatib, aniq dasturiy hujjatga ega bo‘lishi kerak.

7. Haqiqiy muxolifatning vujudga kelishi uchun, uning hokimiyat bilan g‘oyaviy va amaliy takliflar kirita oladigan bo‘lishi lozim.

Mustaqillikni mustahkamlashda O‘zbekiston milliy istiqlol mafku-rasining ilmiy-nazariy jihatlari quyidagi xulosalarda o‘z ifodasini topadi:

- Mafkura O‘zbekiston jamiyati hayotida juda zarur, chunki mafkura bo‘lmasa, odam, jamiyat, davlat o‘z yo‘lini yo‘qotishi muqarrar.

- XX asrda yashagan zamondoshlarimiz ko‘p sinovlar, azob-uqubatlar, fojialar, urushlar, qatag‘onlarni boshidan kechirdi.

- Insoniyat tarixida axborot asri deb tan olingan XXI asrda ham turli mafkuralarning o‘zaro kurashi shiddatli tus olmoqda.

Milliy istiqlol g‘oyasi butun jamiyat, butun millat, butun o‘zbekis-tonliklar uchun xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarimizni baholaganda, ularning milliy g‘oyaga nechog‘lik mos ekanini nazarda tutamiz. Lekin biz baholash jarayonida faqat alohida bir inson, muayyan ijtimoiy guruh manfaatini emas, balki umuminsoniy jamiyatimiz, barcha o‘zbekistonliklar manfaatini nazarda tutamiz. SHu bois, yuqorida zikr etilgan mezon va tamoyillardan foydalanib, O‘zbekistonimizni jahondagi eng ilg‘or davlatlar qatoriga qo‘shishga harakat qilinmoqda. Bu mamlakatimizning jahondagi nufuzini, uning kelajagini belgilaydi.5 – mavzu. Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari. O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish (2 soat).

Reja


1. O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish.

2. «O‘zbek modeli»ning konseptual mazmuni, undagi asosiy tamoyillarning g‘oyaviy-mafkuraviy tavsifi

3.Demokratik g‘oyalarning rivojlanish xususiyatlari va ularning «O‘zbek modeli»da namoyon bulishi.

4.“O‘zbek modeli”ning jahon ijtimoiy-siyosiy ta’limotlari taraqqiyotida tutgan o‘rni.

Tayanch tushunchalar:Taraqqiyot konsepsiyasi, ozodlik, milliy ozodlik, shaxsiy ozodlik, farovonlik, bosh maqsad, vatan ravnaqi, vatan, milliy g‘oya, erkinlik, taraqqiyot konsepsiyasi, ozodlik, milliy ozodlik, shaxsiy ozodlik, farovonlik, bosh maqsad, vatan ravnaqi, vatan, milliy g‘oya, erkinli,bunyodkorlik, tadbirkorlik.

O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish.
Mustaqillik – buyuk huquq. Undan foydalanmagan, uni mustahkamlashga harakat qilmagan xalq mustaqillikka munosib emas.

O‘zbekistonda istiqlolning birinchi kunlaridan ana shu tarixiy imkoniyat ishga tushirildi. Etti emas, etmish marta o‘ylab, o‘lchab, etti xil (ba’zi hollarda 12 variantdagi) echimning eng maqbul, eng to‘g‘risi belgilab olindi

O‘zbek modeli” yigirma ikki yil davomida davrning barcha sinovlaridan o‘tib, o‘zini oqladi. Uning g‘alabasidan bugun har bir xonadon bahramand.

Ayting: dunyodagi eng kam foizli kreditlarga berilayotgan namunaviy uy-joylar; “Afrosiyob” poezdi; sportda erishayotgan g‘alabalarimiz; odamlarimiz umrining 6 yilga uzaygani; ming-minglab maktab, litsey-kollejlar, tibbiyot muassasalari; ravon temir yo‘llar va avtomagistrallar; eng zamonaviy sanoat korxonalari; fermerlar; dunyodagi eng kuchli tengdoshlari bilan turli sohalarda bellashib, g‘olib chiqayotgan yoshlarimiz...

Axir, bularning barchasi “O‘zbek modeli”ning mahsuli emasmi?

Buni xorijliklar ham bilib qolishdi. SHuning uchun jahonning ko‘zga ko‘ringan arboblari, tibbiyot, ta’lim-tarbiya, tadbirkorlik sohasi rahbarlari, olimlari Toshkentga, xalqaro konferensiyalarga kelib, ish o‘rganib ketishayotir. Bu – ularning foydasiga.

Eng muhimi, “O‘zbek modeli” yaratayotgan “O‘zbek mo‘‘jizasi”ni ochiq ko‘zlar ko‘rdi. Ishondi. Tan oldi.

SHuning uchun bo‘lsa kerak, atoqli siyosatshunos Zbignev Bjezinskiy o‘zining mashhur “Buyuk shaxmat taxtasi” kitobida O‘zbekistonning kelajagi buyukligini uning Amir Temur asos solgan, poytaxti Samarqand bo‘lgan buyuk saltanatning to‘g‘ridan-to‘g‘ri vorislari ekanligi, rahbariyati hamda ko‘p sonli mehnatsevar xalqi bilan bog‘laydi. U O‘zbekiston xalqining g‘oyaviy hamjihatligi duch kelayotgan muammolarning samarali hal qilinishiga omil bo‘layotganini, mamlakatning mustaqillik yillarida erishayotgan yutuqlarini e’tirof etar ekan, O‘zbekiston endi hech qachon, birorta davlatga qaram bo‘lmasligini ta’kidlaydi erishgan barcha yutuqlarimizning hayotbaxsh manbai bo‘lib kelayotganiga alohida e’tibor berishni tavsiya etadi.

Darhaqiqat, har bir inson – bebaho boylik. Olloh insonni eng aziz va mukarram qilib yaratdi. Insongacha va u yaralgandan keyin nima paydo bo‘lgan bo‘lsa, barchasi inson uchun. SHunday ekan, er yuzida insondan ulug‘ nima bo‘lishi mumkin?!

Mustaqillik Stalindan qolgan “Davlat – mashina, odam – uning bitta vintchasi”, degan teskari mantiqqa qurilgan qoidani bekor qildi. Xalq davlatga emas, davlat xalqqa xizmat qilishi qat’iy belgilab qo‘yildi. CHunki xalq – davlatning asosiy manbai.

Ana shu adolatdan kelib chiqib “Islohot – islohot uchun emas, avvalo inson uchun” degan da’vat yangradi. Millionlab minnatdor odamlarning hayoti, farovon ro‘zg‘ori, zamonaviy avtomobillari, korxonalari shundan so‘zlamoqda. Ijtimoiy himoyalangan minnatdor oilalar, mulkdorlar, fermerlar, o‘g‘il-qizlarimiz, fuqarolarimiz har bir tuman, shahar, mahalla, qishloqlarda islohotlardan bahramand.

Qarorda mustaqillik arafasida va dastlabki yillarida mamlakatimiz keskin ijtimoiy muammolar girdobida qolib ketgan tahlikali yillar eslangan. O‘sha qaltis paytda vaziyatni ijobiy tomonga burish uchun qilingan amaliy ishlar mohiyatini teran aks ettirish tavsiya etilgan.

Darhaqiqat, o‘sha yillar voqealarining tasviri, ularni ko‘rgan odamlarning guvohliklari hozir olib qolinmasa, keyin ularni tiklash qiyin bo‘ladi. Bu kelajak avlodlarga mustaqillik osmondan tushmaganini, qanday og‘ir mashaqqat va qattiq mehnat, iztiroblar evaziga kelganini hujjatli, badiiy vositalar bilan tushuntirish, ko‘rsatish uchun juda zarur.
«O‘zbek modeli»ning konseptual mazmuni, undagi asosiy tamoyillarning g‘oyaviy-mafkuraviy tavsifi
Hozirgi kunda O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzi va mavqei muntazam oshib bormoqda. Mamlakatimizda turli mulkchilik shakllarini rivojlantirish va investitsion muhitni tartibga soluvchi mexanizmlarning ishlab chiqilishi xorijiy investorlar uchun qulay investitsion muhit yaratilishiga olib keldi. Bunda mamlakatimiz Prezidenti Islom Karimov tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlarning maqsadi va vazifalari, ularni amalga oshirish yo‘llarining aniq hamda to‘g‘ri ko‘rsatib berilganligi yutuq va marralarning salmoqli bo‘lishiga imkon yaratdi. Iqtisodiyotning yoqilg‘i-energetika, mashinasozlik, metallurgiya, kimyo sanoati, qishloq xo‘jaligi va boshqa strategik tarmoqlari rivojlanishi uchun davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlash siyosatining olib borilishi natijasida mamlakatimizda energetika va don mustaqilligi kabi muhim vazifalar hal qilindi. Mashinasozlikning jadal sur’atlar bilan rivojlanishi mahsulot ishlab chiqarish hajmining yangi tovar nomenklaturasi (avtomobillar, radioelektronika, elektrotexnika mahsulotlari va boshqalar) bo‘yicha o‘sishiga sharoit yaratdi.

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida iqtisodiyotni erkinlashtirish, bozor islohotlarini chuqurlashtirish asosida mulkdorlar sinfini shakllantirish, aholining umumiy bandligini oshirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish oldimizda turgan eng dolzarb muammolardan biridir. Prezident Islom Karimov ta’kidlaganidek: “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik biz uchun o‘tkir bo‘lib turgan aholi bandligi va uning daromadlarini oshirish muammolarini hal etishda o‘ziga xos lokomotiv, mamlakatimizda eng yirik mehnat bozori, mulkdorlarning o‘rta sinfini shakllantirishning asosiy omili, millionlab odamlar uchun daromad va farovonlik manbai hisoblanadi”.

SHu sababli kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashni rag‘batlantirish mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri deb belgilangan. YAqin istiqbolda kichik biznes mamlakatimizda iqtisodiyotni uzluksiz rivojlantirishning eng muhim omili, taraqqiyot yo‘lidan olg‘a etaklaydigan ijtimoiy harakatlantiruvchi kuch bo‘lib qoladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, qo‘llab-quvvatlashdagi davlatning oqilona iqtisodiy siyosati tufayli mamlakatimizda qulay makroiqtisodiy muhit yaratildi. Jumladan, xususiy mulk va tadbirkorlik huquqini himoya qilish borasidagi qonunchilik mustahkamlandi. Bunda biznesni ro‘yxatga olish, ayrim faoliyat turlari bo‘yicha litsenziya va ruxsatnomalarni berish jarayonlari soddalashtirildi, davlatning biznes faoliyatiga aralashuvi cheklandi, tadbirkorlik sub’ektlari topshiradigan hisobotlarning barcha shakllari va muddatlari keskin qisqartirildi, soliq stavkalari unifikatsiya qilindi, talab yuqori bo‘lgan moddiy-texnik resurslardan keng foydalanishga imkon beradigan barqaror bozor mexanizmi shakllandi.

Hozirgi kunning eng muhim vazifasi – mamlakatimizda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida yuz berayotgan islohotlarni yangi pog‘onaga ko‘tarishdan iborat. Ijtimoiy-iqtisodiy sohada demokratik bozor islohotlari va iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish yaqin istiqbolga mo‘ljallangan bir qator muhim vazifalarni o‘z ichiga oladi, ularni aholi iste’mol talabini oshirish, ijtimoiy soha va xizmatlar sektorini rivojlantirish, infratuzilmaviy, transport va kommunikatsion ob’ektlarni ishga solish bo‘yicha loyihalarni jadal amalga oshirish, ish haqini muntazam oshirib borish hisobiga bajarilishi belgilab qo‘yilgan.

Prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganidek, “ayni paytda biz o‘z vaqtida tanlab olgan iqtisodiy taraqqiyot modelining naqadar to‘g‘ri ekanini va amalda o‘zini to‘la oqlaganini hayotning o‘zi yana va yana tasdiqlab bermoqda”. Jahonda umume’tirof etilgan rivojlanishning “o‘zbek modeli” hamda qabul qilingan “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning ustuvor yo‘nalishlarini izchil amalga oshirish natijasida, jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan inqirozli holatlarga qaramay, 2012 yilda mamlakat iqtisodiyotini o‘stirishning yuqori sur’atlari barqarorligi va makroiqtisodiy muvozanat ta’minlandi. SHu bilan birga, Prezident Islom Karimov ta’kidlaganidek, keyingi yillarda ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish, mamlakatimiz aholisining daromadlari va turmush darajasini muttasil oshirib borish doimiy e’tibor markazida bo‘ldi.
Demokratik g‘oyalarning rivojlanish xususiyatlari va ularning «O‘zbek modeli»da namoyon bo‘lishi.
Istiqlolning ilk kunlaridanoq O‘zbekistonda jamiyatning barcha sohalarini demokratlashtirish, ma’naviy qadriyatlarni tiklash jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Demokratik huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish tizimli tarzda amalga oshirilmoqda. YAngi Konstitutsiyaning qabul qilinishi siyosiy va huquqiy tizim, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari rivojlanishining yuridik mezonlarini belgilab berdi.

O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy rivojlanishida ikki alohida bosqichni ko‘rsatish mumkin. Ularning har biri mamlakatimiz tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega.
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə