Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


«Milliy istiqlol g‘oyasi»ning metodologik asosiYüklə 0,87 Mb.
səhifə6/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#80707
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

«Milliy istiqlol g‘oyasi»ning metodologik asosi:

 1. Falsafiy tahlil.

 2. Nazariy tahlil.

 3. Ijtimoiy borliqni o‘rganadi.

Bundan tashqari kursning nazariy va metodologik asoslari O‘zbekiston Konstitutsiyasi, davlat mustaqilligi bo‘yicha Oliy Kengash, Oliy Majlis qonunlari, Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va hujjatlari, Prezident Islom Karimovning asarlari, ma’ruza va nutqlari, Milliy istiqlol g‘oyasiga doir farmon va ko‘rsatmalari, qarorlari hisoblanadi.
Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushunchalari. Milliy istiqlol g‘oyasi muayyan tushunchalarga asoslanadi. Ular turli xil bo‘lib, jamiyatda shakllangan va mavjud bo‘lgan fikrlar xilma-xilligi bilan kishilarning o‘zaro ijtimoiy munosabatlari asosida amaliy xatti-harakati orqali namoyon bo‘ladi. Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy tushunchalari nisbiylik xususiyatiga ega bo‘lib, uni o‘rganishda quyidagi tushunchalarni hisobga olish zarur:

1. Turli jamiyatlar, xalqaro hayot, milliy-madaniy qadriyatlar, maq-sadlar bilan bog‘liq turli xil ma’no-mazmunga ega bo‘lgan umumiy tushun-chalar: «g‘oya», «mafkura», «g‘oyaning turli xil ko‘rinishlari», «bunyodkorlik g‘oyalari» va «yovuz, tajovvuzkor g‘oyalar», «Milliy g‘oyalar» hamda umum-bashariy g‘oyalar» va h.k.

2. Jamiyatning siyosiy hayoti, turli xil jamoat birlashmalari faoliyati bilan bog‘liq maqsad va intilishlarni ifoda etadigan turli-xil siyosiy mafkuralar ko‘rinishlardagi tushunchalar.

3. O‘zbekiston xalqining hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan, uni o‘zida aks ettiradigan va unga xizmat qiladigan «milliy istiqlol g‘oyasi», «milliy istiqlol g‘oyasining ma’naviy negizlari», «milliy rivojlanish g‘oyasi», «milliy istiqlol mafkurasi», «milliy istiqlol g‘oyasining asosiy g‘oyalari», «milliy istiqlol g‘oyasining bosh g‘oyasi», «milliy istiqlol g‘oyasining umumbashariy tamoyillari» va boshqa tushunchalar mavjud.

Milliy istiqlol g‘oyasi bilan bog‘liq tushunchalarning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, u, asosan, O‘zbekiston xalqi ijtimoiy, hayot sohalari rivoji bilan, uning milliy-madaniy merosi, urf-odatlari, qadriyatlari, tili, madaniyati, tarixi, falsafasi, diniy ruhiyati bilan uzviy bog‘liq. Milliy istiqlol g‘oyasi milliylikni, milliy rivojlanish xususiyatlarini e’tirof etadi va unga hurmat bilan qaraydi.

Milliy istiqlol g‘oyasi «sinfiylik», «partiyaviylik», «inqilobiy-lik» tamoyillariga asoslanmaydi. U «kommunistik g‘oya»dan tubdan farq qiladi.Foya tushunchasi: Foya - inson tafakkurida vujudga keladigan, ijtimoiy xarakterga ega bo‘lgan, ruhiyatga kuchli ta’sir o‘tkazib, jamiyat va odamlarni harakatga chorlaydigan, maqsad-muddao sari etaklaydigan kuchli, teran fikr. Inson ongining mahsuli sifatida g‘oyalar tushuncha va fikrlar yordamida ifoda etiladi. Foya - inson tafakkuri mahsuli, milliy g‘oya esa millat tafakkurining mahsulidir. Foya - ob’ektiv voqelik hodisalarining inson tafakkurida aks etishidir. Foyalar dunyoni o‘rganishga va amaliy o‘zgaruviga xizmat qiladi.

Foya - mafkura - ijtimoiy ong formalaridan biri bo‘lib, u har qanday jamiyatning ustqurmasida o‘z ifodasini topadi. Foya - mafkura falsafiy tushuncha bo‘lib, ma’lum maqsadga qaratilgan inson aql-zakovatini ifoda etuvchi g‘oyalar va qarashlar yig‘indisidir. Ammo, har qanday fikr va qarash ham g‘oya bo‘la olmaydi. Foya inson ongida paydo bo‘lsada inson va jamiyat ruhiyatiga singib boradi. U odamning ichki dunyosiga kirib borib, uni harakatga keltiruvchi, etaklovchi kuchga aylanadi.

Mafkura muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muammolari, manfaatlari, orzu intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini o‘zida mujassam etadigan g‘oyalar tizimidir.

Inson hayotida ham, jamiyat taraqqiyotida ham g‘oyalar muhim o‘rin tutadi. SHu ma’noda, insoniyat tarixi - g‘oyalar tarixidir.

Xo‘sh, g‘oya nima, nega unga bu qadar katta e’tibor va ahamiyat beriladi? Ma’lumki, har qanday millat va xalq, har qanday ijtimoiy tuzum va davlat muayyan bir tamoyillar va qadriyatlar asosida hayot kechiradi hamda o‘z manfaatlari, maqsad-muddaolari, orzu-intilishlarini ko‘zlab harakat qiladi. Binobarin, ular hayotdagi ma’lum bir mafkuraga tayanadi.

Xo‘sh, mafkura nima, u qanday g‘oyalar asosida shakllanadi va qay tarzda jamiyatni harakatga keltiradi? Nega ayrim mafkuralar ba’zi millatlarning, yuksalishiga sabab bo‘lsa, ayrimlari butun-butun xalqlarni inqiroz va tanazzulga duchor etadi? «Milliy istiqlol g‘oyasi» bo‘yicha mazkur ma’ruza matnlari aynan shu va shu kabi masalalar talqiniga bag‘ishlangan.

«Milliy istiqlol g‘oyasi»ning predmetini quyidagi 1-chizma asosida izohlash ham mumkin.

Umuman, g‘oya - bu tadqiqot maqsadini, uning yo‘nalishi va mohiyatini ifodalaydigan ilmiy bilish shaklidir. Foya o‘z tabiatiga ko‘ra biror fikrdir, u tadqiqotchi miyasida uning amaliy va nazariy faoliyati asosida paydo bo‘lib, borliqning to‘g‘ri yoki xato in’ikosidir.

Ilmiy bilishda g‘oya muhim rol o‘ynaydi. Foyalar tabiatiga ko‘ra: a) ilmiy g‘oyalar; b) badiiy g‘oyalarga bo‘linadi. Foyalar xarakteriga ko‘ra: a) borliqning to‘g‘ri, real in’ikosidan iborat g‘oyalar, b) borliqning xato yoki fantastik in’ikosidan iborat g‘oyalar. SHuningdek, g‘oyalar: a) progressiv va b) reaksion g‘oyalarga ham bo‘linadi. Progressiv g‘oyalar ilmiy bilishni rivojlantirishga xizmat qilsa, reaksion g‘oyalar unga to‘sqinlik qiladi.

Foya tushunchasi. Har qanday tushuncha, fikr va qarash ham milliy g‘oya bo‘la olmaydi. CHunki shaxsiy fikr - o‘ziga xos bir qarashdir, ijtimoiy fikr esa - voqelikka nisbatan o‘zgarish yoki harakatni taqozo etadigan faol munosabatni ifodalaydi. Foya ana shu munosabatni harakatga, jarayonga, zarurat tug‘ilganda esa, butun bir davr tarixiga aylantiradi.

Muayyan bir g‘oya dastlab biron-bir shaxsning ongida paydo bo‘ladi. Ayni paytda u yuksak ijtimoiy mazmunga ega bo‘lgani, jamiyatning taraqqiyot yo‘lidagi ezgu intilishlarini aks ettirgani bois umuminsoniy haqiqatga aylanadi. Masalan, o‘rta asrlarda jaholat va inkvizitsiya shaxsning orzu-intilishlari, erkinligi va tashabbuskorligi yo‘lida to‘siq bo‘lib turgan paytda polyak olimi Nikolo Kopernik Erning Quyosh atrofida aylanishiga doir geliotsentrizm nazariyasini olg‘a surdi. Bu g‘oya ham, avvalo, bir jasoratli shaxs qalbidagi intilishlar ifodasi sifatida paydo bo‘lgan, keyinchalik esa butun dunyoda e’tirof etilib, ilmiy tafakkurning tarkibiy qismiga aylangan.

Ma’lumki, inson o‘zining aql-zakovati, iymon-e’tiqodi va ijodiy mehnati bilan boshqa barcha tirik jonzotlardan farq qiladi.

Inson - ongli mavjudot. Ongni shartli ravishda ikki katta qismga bo‘lish mumkin: birinchisi, insonning ruhiy olami: ikkinchisi - fikriy olam, ya’ni tafakkur olamidir. Ruhiy olam (bu sohani ruhshunoslik ilmi - psixologiya tadqiq etadi) o‘z tarkibiga sezgilar, idrok, tasavvur, kechinma, his-hayajon, diqqat, xotira va boshqalarni qamrab oladi. Tafakkurning mantiqiy shakllariga tushuncha, hukm va xulosa kiradi (bularni logika, ya’ni mantiq fani o‘rganadi).

Falsafaning oltin qoidalaridan biri - til va tafakkur birligidir. Tilning eng birlamchi mahsuli so‘z bo‘lgani kabi, tafakkurning dastlabki shakli - tushunchadir. Tushunchalar bir yoki bir necha so‘zlar bilan ifoda-lanadi; ammo har qanday so‘z ham tushuncha bo‘la olmaydi. So‘zlar vositasida anglatilgan fikr gap deb atalishini biz boshlang‘ich sinflardanoq bil-ganmiz.

Inson tafakkuri voqelikni idrok etish mobaynida turli fikrlar, qarashlar, g‘oyalar va ta’limotlar yaratadi. Binobarin, g‘oyalar ham inson tafakkurining mahsulidir. Lekin tafakkur yaratgan har qanday fikr yoki qarash, mulohaza yoki nuqtai nazar g‘oya bo‘la olmaydi. Faqat eng kuchli, ta’sirchan, zalvorli fikrlargina g‘oya bo‘la olishi mumkin.

Foyalarning oddiy fikrlardan farqi yana shundaki, bular garchi tafakkurda paydo bo‘lsa-da, inson (va jamiyat) ruhiyatiga, hatto tub qatlamlariga ham singib boradi. Foya shunday quvvatga egaki, u odamning ichki dunyosigacha kirib borib, uni harakatga keltiruvchi, maqsad sari etaklovchi ruhiy-aqliy kuchga aylanadi.Jahon tajribasiga nazar tashlasak, butun dunyo taraqqiyotiga ulkan ta’sir ko‘rsatgan nazariya, ta’limot va mafkuralarni yaratish uchun insoniyat tarixining turli davrlarida ulkan aql-zakovat, iste’dod va teran tafakkur egalari mislsiz zahmat chekkanini ko‘ramiz. Sokrat va Platon, Konfutsiy va Najmiddin Kubro, Alisher Navoiy va Maxatma Gandi kabi buyuk mutafakkirlar faoliyati buning yaqqol tasdig‘idir.

Foya mohiyatan ijtimoiy xarakterga ega. Muayyan g‘oyalar odatda alohida olingan shaxs ongida shakllanadi, keyinchalik esa jamiyatning turli qatlam-lariga tarqaladi, turli elatlar va millatlar orasida yoyiladi. Mustaqil hayotga qadam qo‘yayotgan yangi avlod jamiyatda mavjud g‘oyalar ta’sirida tarbiyalanadi, muayyan qarashlar va g‘oyalarni o‘z e’tiqodiga singdiradi, o‘z navbatida yangi g‘oyalarni yaratadi va targ‘ib etadi.

Mafkuraning falsafiy ildizlari haqida fikr yuritganda, uning falsafa ilmi xulosalariga asoslanishi nazarda tutiladi. Bunga Farbdagi Uyg‘onish davrini hamda o‘rta asrlarda o‘z milliy davlatchiligini tiklay boshlagan Evropa xalqlarining har biri o‘ziga xos mafkurasini yaratganini misol keltirish mumkin. Mazkur mafkuralar Rim imperiyasi parchalanganidan keyin o‘z davlatchiligiga ega bo‘lgan xalqlarning o‘ziga xos qadriyatlari va mentaliteti zaminida vujudga kelgan milliy falsafalari asosida shakllandi. SHu bois o‘sha davrdagi italyan, ingliz, fransuz falsafasi o‘zi mansub bo‘lgan jamiyatni birlashtirishga xizmat qildi. SHu bilan birga, bu milliy maktablar zaminida vujudga kelgan falsafiy ta’limotlar, ma’rifiy qarashlar insoniyat madaniyati xazinasiga salmoqli hissa bo‘lib qo‘shildi. Kant, Gegel, Feyerbax kabi mutafakkirlar nomi bilan shuhrat topgan nemis falsafasi xususida ham shunday fikrni aytish mumkin. Jumladan, haqiqiy milliy xususiyatlarga ega bo‘lgan Gegel falsafasi Avstriya imperiyasidan ajralib, mustaqillik yo‘lini tutgan Pruss monarxiyasining davlat mafkurasi darajasiga ko‘tarilgan edi.

Mafkuraning dunyoviy ildizlari ma’rifiy dunyoga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar majmuidan iboratdir. Insoniyat asrlar mobaynida bosqichma-bosqich dunyoviylik sari intilib keldi. Umume’tirof etilgan tamoyillar va qonun ustuvorligi, siyosiy plyuralizm, millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik kabi xususiyat-lar dunyoviy jamiyatning asosini tashkil etadi. Bunday jamiyatda insonning haq-huquqlari va erkinliklari, jumladan, vijdon erkinligi ham qonun yo‘li bilan kafolatlanadi. Ana shunday jamiyat mafkurasi «Dunyoviylik - dahriylik emas» degan tamoyil asosida rivojlanadi, ya’ni dinning jamiyat hayotida tutgan o‘rni va ahamiyatini aslo inkor etmaydi.

Mafkuraning diniy ildizlari deganda, u inson ongi va ruhiyati bilan uzviy bog‘liq ekani va shu bois uning g‘oyaviy ildizlari diniy ta’limotlarga borib taqalishi tushuniladi. YA’ni, ko‘pgina mafkuralarda Avesto, Veda va Upanishadlar, «Zabur», «Tavrot», «Injil» va «Qur’on» kabi ilohiy kitoblarda zikr etilgan ezgu g‘oyalar muayyan darajada o‘z ifodasini topganini ko‘ramiz.

Xitoy xalqining taraqqiyot yo‘lini asoslab bergan Kon-fu-siy va Lao-szining ta’limotlari ham diniy qarashlarga asoslangan edi. Bu ta’limotlar asrlar mobaynida Xitoy xalqining milliy mafkurasi bo‘lib kelgan.Dunyoviy va diniy g‘oyalar bir-birini boyitib borgan sharoitda taraqqiyot yuksak bosqichga ko‘tariladi. Bunga bashariyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan Imom Buxoriy va Muso Xorazmiy, Imom Moturidiy va Abu Rayhon Beruniy, Imom Fazzoliy va Abu Nasr Forobiy singari buyuk zakovat sohiblari yonma-yon yashab faoliyat ko‘rsatgan davr yorqin misol bo‘la oladi.

Bunday jarayon bugungi dunyoda amaliyot falsafasi deb tan olingan pragmatizm, hayot falsafasi bo‘lgan ekzistensializm kabi dunyoviy va diniy g‘oyalardan oziqlangan ta’limotlar misolida ham ko‘zga tashlanmokda.Ilmiy kashfiyotlar ham mafkura rivojiga katta ta’sir o‘tkazadi. Zamonaviy fan yutuqlari, jumladan, kosmonavtika, kibernetika sohasidagi olamshumul yangiliklar, klonlashtirish, insonning gen-nasl xaritasini aniqlash kabi buyuk kashfiyotlar odamlar tasavvurini keskin o‘zgartirmoqda.

Ayni vaqtda yuksak ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, globallashuv jarayonlari, bir tomondan, inson aql-idrokining imkoniyatlariga, kelajakka ishonchni orttirayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, Xirosima, Nagasaki, CHernobil fojialari, ommaviy qirg‘in qurollari, ekologik halokatlar, ma’naviy tanazzul kabi umumbashariy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

SHunday ekan, ilm-fan va madaniyat borasidagi yutuqlardan oqilona foydalanish uchun ham jamiyatga sog‘lom g‘oya, sog‘lom mafkura kerak.

Mafkura funksiyalari:

a) baholash;

b) prognoz qilish;

v) bilish tashkil etadi.Mafkura (g‘oya)ning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

 1. Ijtimoiy xarakterda.

 2. Ilmiylik.

 3. Haqqoniylik, hayot bilan bog‘liqlik.

 4. Operativlik.
 1. Ravshanlik, ommabop, emotsionallik.

 2. Kurashchanlik.

 3. Gumanizm.
 1. Ijodiy xarakterda bo‘ladi.
Mafkura:

 1. Mustaqil dunyoqarash, erkin fikrlash, siyosiy faollik;

 2. Milliy o‘zlikni anglash. Manbalarga qaraganda o‘zbeklar 3 ming yillikdan faqat 300 yildan oshiqroq davrda mustaqil yashagan.

 3. Tarixiy xotiraga sadoqat.

 4. Milliy qadriyatlarni rivojlantirish.

 5. Milliy mentalitetga ega bo‘lgan xususiyatlarning rivojlanishida ijobiy va salbiy illatlar bor.

Foya va mafkuralarning shakllari. Insoniyat tarixi turli g‘oyalarning ezgulik va yovuzlik, ozodlik va istibdod, ma’rifat va jaholatga xizmat qilgan mafkuralar shaklida namoyon bo‘lganidan dalolat beradi. Foya mafkuraga asos bo‘ladi, mafkura esa muayyan g‘oyani amalga oshirishga xizmat qiladi.

Insoniyat tarixi turli g‘oyalarning ezgulik va yovuzlik, ozodlik va istibdod, ma’rifat va jaholatga xizmat qilgan mafkuralar shaklida namoyon bo‘lganidan dalolat beradi. Ularning afsona va rivoyatlar vositasida ifoda etilgan mifologik, ilohiy qadriyatlar majmuasi bo‘lgan diniy, olamga ilmiy yondashuv asosida vujudga kelgan dunyoviy ko‘rinishlari mavjud.

Ibtidoiy hayot davrida mifologiyaga asoslangan diniy-ilohiy qarashlar asosidagi totemizm, animizm, fetishizm kabi g‘oyaviy tizimlar - mafkura shakllari bo‘lgan. Taraqqiyotning keyingi bosqichlarida milliy asosdagi hinduizm, iudaizm, konfutsiylik singari diniy mafkuralar shakllangan. YAponlar esa o‘zlarining milliy dini - sintoizmni yaratgan.

Rim imperiyasi shakllangan dastlabki davrda xristianlik dini asta-sekin uning mafkurasiga aylandi. Demak, dastlabki mafkura shakllari quyidagilardan iborat bo‘lgan: 1. totemizm - indeetslar tilida «uning ruhi», hayvon, o‘simliklarga ishonish;

 2. animizm - lot. Jon, ruh. Kishi ruhi, jonning borligiga ishonish;

 3. fetishizm - portugal, fransuz so‘z. «sehrli narsa», jonsiz narsaga ishonish;

 4. hinduizm (milliy) 4 kasta: brahmonlar - ruhoniy, kshatriy-harbiy, savdo hunarmand;

 5. iudaizm - yahudiylar dini, qabila nomidan olingan;

 6. konfutsiylik - er.avv. 551-479, Xitoy ta’limoti, inson samo qudratiga bog‘liq;

 7. sintoizm - yapoplar milliy dini;

 8. xristianlik - mil.avv. I-III asrlarida Rim jamiyatida yoyilgan.

Olamning vujudga kelishi, mavjudlik qonuniyatlari, uning asosini nima tashkil etgani kabi masalalarni falsafiy talqin etish natijasida monizm, dualizm, plyuralizm, idealizm va materializm singari oqimlar vujudga keldi.

Demak, g‘oya va mafkuraning dastlabki shakl va ko‘rinishlari: 1. Monizm - olamning asosi yagona, bitta deya ta’lim beruvchi yo‘nalish.

 2. Dualizm - olamning ibtidosi ham ruhiy-ilohiy, ham moddiy asosga egaligi haqidagi ta’limot.

 3. Plyuralizm - olamning asosida ko‘p narsalar yotishi haqidagi g‘oyalarni ilgari suruvchi ta’limot.

 4. Idealizm - olam va odamning yaralishi, yashashi va rivojlanish xususiyatlari, borliq hamda yo‘qlik masalalarida ruhiy va ilohiylik tamoyillarini ustuvor deb bilish, mutlaqlashtirishdir.

 5. Materializm - olam va odam, borliqning yashashi, rivojlanishi masalalarida modda (materiya) va uning xossalarini, mutlaqlashtirishdir.

 6. Teizm - ilohiylikni mutlaqlashtirish.

 7. Ateizm - dahriylikni mutlaqlashtirish.

Muayyan tarixiy davrlarda milliy asosdagi diniy mafkuralar davlat ideologiyasi darajasiga ko‘tarilgan. Zamonlar o‘tishi bilan ularning ayrimlari o‘z mavqeini yo‘qotgan, lekin millat ma’naviyatining tarkibiy qismi sifatida saqlanib qolgan.

Ammo idealizm va materializm o‘rtasidagi bahs-munozara hamda ularni murosaga keltirishga intiluvchi dualizm g‘oyalari qadim zamonlardan buyon davom etib kelmoqda.

Hudo va ilohiy qadriyatlarni mutlaq rad etuvchi ateizm va aynan ana shu haqiqatlarni mutlaqlashtiruvchi teizm o‘rtasidagi bahs-munozara ham uzoq tarixga ega.

Qadimgi sivilizatsiyalar tarixidan ma’lumki, o‘sha davrlarda odamlarning dunyoqarashi, qabila va elatlarning mafkurasi afsona va rivoyatlar vositasida ifoda etilgan mifologik qarashlar sifatida mavjud bo‘lgan. Jumladan, totemizm, animizm, fetishizm kabi ibtidoiy dinlar jonning abadiyligi, tabiatdagi narsa va hodisalarning ilohiy quvvatga ega ekani to‘g‘risidagi xilma-xil g‘oya va qarashlarga asoslangan. Bu to‘g‘rida «Dinshunoslik» fanida kengroq ma’lumotlar berilgan.

Bulardan boshqa mafkuraning tarixiy shakllariga quyidagilarni ham kiritish mumkin:


 1. Konservatizm - lot. himoya - eskilik tarafdori.

 2. Liberalizm - lot. shaxs erkinligi, shaxs manfaati.

 3. Narxizm - beboshlik.

 4. Sotsial reformizm.

 5. Kommunizm - lot. umumiy va boshqalar.

 6. Mafkura oqimlari

 7. radikalizm - lot. tomir, maydo burjda oqimi, islohotlarga yaqin.

 8. populizm - xalq ahvoli, evolyusion ta’limot;

 9. fashizm - lot. bog‘lamoq.

Mafkuraviy oqim turlari:

1) irqchilik; 5) davlat yalpi hukmronligi;

2) shovinizm; 6) shaxs ustidan kontrol o‘rnatish;

3) zo‘ravonlik; 7) militarizm kabi.

4) dohiy shaxsiga sig‘inish;

Inson va jamiyat hayotida g‘oya va mafkuraga bo‘lgan talab-ehtiyojlar.

Insoniyat tarixiy taraqqiyotining sivilizatsiyalashgan davri biron-bir jamiyatning ezgu g‘oyalar va mafkurasiz rivojlana olmasligini tasdiqlab kelmoqda. O‘zbekiston o‘z milliy mustaqilligini qo‘lga kiritgach Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan o‘zbek xalqi o‘z oldiga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish kabi maqsadlarni qo‘ydi. Ana shu maqsadni amalga oshirish, yurtimizda demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyatni barpo etish ehtiyoji tug‘ildi. Buning uchun bizga yot va begona g‘oya tajovuziga qarshi tura oladigan, har tomonlama barkamol, komil insonlarni voyaga etkazish, bu yo‘lda g‘oyaviy, mafkuraviy bo‘shliq bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik, mamlakatimizning yuksak taraqqiyotini ta’minlash uchun milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishni taqozo etdi.

Mustaqillikning ilk yilidanoq mustabid «kommunistik g‘oya»dan voz kechildi. O‘zbekiston xalqi o‘z milliy g‘oyasi negizlariga tayangan holda rivojlanish yo‘lini tanladi. Buning o‘ziga xos sabablari mavjud bo‘lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Mustaqillik tufayli mamlakatimiz xalqi o‘ziga xos yo‘lni tanlash huquqiga ega bo‘ldi. Bu xalqimizning ma’naviy merosi, qadriyatlarini qayta tiklash imkoniyatini berdi.

2. «Mustabid» totalitar tuzum «kommunistik g‘oya»si o‘zbek xalqini ma’naviy merosi, urf-odatlari, qadriyatlari, ma’naviyatidan begonalash-tirish siyosatini olib bordi. Endilikda ana shu asoratlardan xalos bo‘lish ehtiyoji paydo bo‘ldi.

3. Har qanday davlat, jamiyat, xalq maqsadsiz yashay olmaydi. U rivojlanish uchun ma’naviy asoslarni belgilab olishi zarur. Bu maqsad xalqning milliy-ma’naviy g‘oyalarida aks etgan bo‘lib, milliy istiqlol g‘oyani o‘rganish zaruriyatga aylandi.

4. Jamiyat taraqqiyotida turli xil g‘oyalar hukmronlik qilib kelgan bo‘lib, g‘oyaviy maqsadlar tufayli har xil salbiy oqibatlarni yuzaga keltirgan. Ana shu g‘oya bilan g‘oyaning, maqsad bilan maqsadning, fikr bilan fikrning farqini bilish uchun milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganish lozim.

5. SHaxs, inson, ijtimoiy guruh, qatlam, xalq, millat, davlat maqsadi, orzu intilishi, qarashlari bir-biridan farq qilganidek, uning qanday maqsad va g‘oya ekanligiga qarab baho beriladi.

6. Ayrim g‘oyalar ma’lum bir millat, xalqning maqsad, intilishlarini hisobga olmasdan o‘z g‘oyalarini «singdirishga» urinadi, bunday yot yoki yovuz g‘oyalardan ogoh bo‘lish uchun milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganmoq kerak.

7. Bugungi kunda dunyoda mafkuraviy kurash, inson ongi va qalbi uchun kurash ketar ekan, ayrim yot g‘oyalar yoshlarni o‘ziga rom qilib o‘z shaxsiy manfaat yo‘lida foydalanishga harakat qilayotganliklari boisdan ham milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganish zaruriyatga aylandi. «Kelajagi buyuk davlat»ni barpo etish milliy istiqlol g‘oyasini singdirish orqali amalga oshiriladi.

Prezidentimiz Islom Karimov bu borada: «Oldimizga qo‘ygan olijanob maqsad-muddaolarimizga etish, eski mafkuraviy asoratlardan batamom xalos bo‘lish, g‘oyaviy bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik, begona va yot g‘oyalarning hurujidan himoyalanish, bunday tajovuzlarga qarshi tura oladigan har tomonlama barkamol insonlarni voyaga etkazish zarurati xalqimiz va jamiyatimiz manfaatlariga mos yangi mafkurani shakllantirishni taqozo etmoqda» (Karimov I.A. Asarlar. T.9. 220-bet) degan edi.

Milliy istiqlol g‘oyasining mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalari Islom Karimov asarlarida asoslab berilgan ta’limotdir. Milliy istiqlol g‘oyasining mazmuni quyidagilardan iborat: 1. Tarixiy xotirani uyg‘otish, o‘tmishdan saboq chiqarish, o‘zlikni anglash mezoni.

 2. Xalq maqsadlarini ifoda etib, jamiyat a’zolarini birlashtiruvchi g‘oyaviy vazifani bajaradi.

 3. Millat, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch e’tiborining manbaidir.

 4. O‘zbekistonda yashovchi barcha xalq, millat, elat, ijtimoiy qatlam vakillariga birday taalluqlidir.

 5. Millat aholisi ongi va qalbida «O‘zbekiston - yagona Vatan» degan tushunchani shakllantirishga xizmat qiladi.

 6. Turli millat, qatlam, uning vakillari, siyosiy partiya va ijtimoiy guruhlar mafkurasidan ustun turadigan yuksak fenomen - ijtimoiy hodisa mazmuniga egadir.

 7. Biron-bir dunyoqarashni mutloqlashtirmaslik yoki biron-bir kuch, partiya yoki guruh qo‘lida siyosiy qurolga aylanmaslik.

 8. Har qanday ilg‘or g‘oyani singdirish va har qanday yovuz g‘oyaga qarshi javob bera olish.

 9. Sub’ektivizm, valyuntorizm kabi illatlardan xoli va jamiyatimizning xolis fikriga tayanuvchi ob’ektiv mafkura bo‘lish.

 10. So‘z bilan ishni, nazariya bilan hayotni birlashtira olish.

 11. Davr o‘zgarishlariga qarab, o‘zi ifodalaydigan g‘oya, manfaat, muddaolarni amalga oshirishning yangi-yangi vositalaridan ijodiy foydalanish.

Milliy istiqlol g‘oyasi ana shu qayd etilgan sifatlarga javob bergan taqdirdagina kutilayotgan maqsadlarga erishish mumkin. Ammo, milliy istiqlol g‘oyasi o‘z-o‘zidan inson ongiga, tafakkuriga singib, ishonch va e’tiqodiga aylanib qolmaydi. Bunga har bir inson o‘z hayoti davomida erishib boradi.

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə