Toshkent moliya instituti sirtqi fakultet


Moliyaviy va ijtimoiy-iqtisodiy tartibga solishYüklə 149,57 Kb.
səhifə4/4
tarix18.09.2023
ölçüsü149,57 Kb.
#122340
1   2   3   4
Moliyaviy rejalashtirish va tartibga solish

Moliyaviy va ijtimoiy-iqtisodiy tartibga solish

Zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim jihatlaridan biri uning aralash mulkka asoslangan ekanligidadir. Lekin jahonning rivojlangan birorta davlatida ham davlat mulki yoki xususiy mulklardan birortasining mutloq hokimligi uchramaydi. Rivojlangan davlatlarda turli mulk shakllarining birgalikdagi harakatlariga asoslangan iqtisodiyot o’zining hayotchan ekanligini allaqachon isbotladi.


Lekin tan olish kerakki, iqtisodiy hayotning u yoki bu bosqichida davlat yoki bozor iqtisodiyoti qonuniyatlarining ta’siri sezilarli bo’ladi. Masalan, bozor iqtisodiyoti qonunlarining harakati ob’yektiv xarakterga ega bo’lib, ularni bekor qilish mumkin emas. Xuddi shuningdek, bozor institutlari “nomenklatura”sining kengayishi, ular o’rtasidagi aloqalarning murakkablashuvi, yangi tizimlar-ning (evolyutsiya yoki taraqqiyot qonunlariga muvofiq ravishda) shakllanishini ham rad etib bo’lmaydi.
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga davlatning ta’siri esa quyidagi maqsadlar uchun zarur:

   • hayotiy faoliyatning umumiy sharoitlarini va iqtisodiy qarorlarning amalga oshirilish asoslarini ta’minlash (butun jamiyat uchun xavfsiz yashash sharoitini yaratish, mulkka egalik qilish huquqi himoyalashga va shaxsning erkin rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan huquqiy rejimni (tartibni) o’rnatish va qo’llab-quvvatlab turish, samarali raqobatni qo’llab-quvvatlash va rivojlantirish);

   • barqarorlashtiruvchi tadbirlarni amalga oshirish (davlat iqtisodiy o’sishning sur’atlarini, inflyatsiya va ish bilan ta’minlash darajasini tartibga solib turishi, iqtisodiyotning tarmoq va mintaqaviy tuzilmasidagi progressiv (ijobiy) o’zgarishlarni rag’batlantirishi, tashqi iqtisodiy muvozanatni va milliy valyutaning kursini qo’llab- quvvatlashi lozim);

   • resurslarning ijtimoiy yo’naltirilgan qayta taqsimlanishini amalga oshirish (davlat jamiyatga kerak bo’ladigan, lekin u bilan xususiy sektor shug’ullanmaydigan ishlab chiqarishni tashkil qilishi, ish haqi, pensiyalar, nafaqalarning minimal darajasini kafolatlashi, ijti-moiy himoyaga muhtojlarga yordam berishi, qat’iylash-tirilgan (fiksatsiya qilingan) daromadlarning indeksatsiya-sini amalga oshirishi zarur).

Rivojlangan har qanday davlat yirik mulkka, ya’ni mamlakat milliy boyligining katta qismiga ega. Bu mulk, asosan, moddiy- buyumlashgan shaklda (tabiiy boyliklar, binolar, inshootlar, ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish korxonalari, muzeylar, qo’riqxonalar, davolash manbalari, kutubxonalar, oltin zaxiralari va h.k.) mavjud bo’lib, o’zining mo’ljallanganligiga ko’ra ular davlat boshqaruvi va iqtisodiy tartibga solishda davlatning ishtirokiga oid joriy ehtiyojlarni “to’lash”ga ishlatilmasligi kerak. Ma’lumki, hozirgi va kelajak avlod uchun milliy boylik, odatda, “eyilmaydi” va, aksincha, u ko’paytiriladi.
Shuning uchun ham davlatning (agar, albatta, davlat hududlar, aholi, an’analar va h.k.lar kompleksi sifatida emas, balki boshqaruv organi sifatida qaralsa) real (haqiqiy) boyligi uning markazlashtirilgan pul fondidan, ya’ni davlat moliyasining moddiy asosidan iborat ekanligi ma’lum bo’ladi. Barcha zamonaviy iqtisodiy makon uchun turli-tuman pul oqimlarining harakati va ularning bir- birlari bilan qo’shilib ketishi, o’z miqdori bo’yicha turlicha bo’lgan pul fondlarini (shaxsiy, jamoa, kredit, rezerv, valyuta, sug’urta, byudjet, markaziy, mintaqaviy, homiylik va boshqalar) shakllantirish va ulardan foydalanish xosdir. Ularning barchasi yagona real manba - mamlakat ichida va xorijda shu yilning o’zida yaratilgan qo’shilgan qiymat – hisobidan “oziqlanadi”. Bu fondlarni qayta taqsimlashning tarkibi va strukturasi (tarkibiy tuzilmasi) , ya’ni davlat uning qancha qismini o’ziga oladi va undan qanday foydalanadi, milliy xo’jalik takror ishlab chiqarishining nisbatlari (proportsiyalari), ijtimoiy sohani ta’minlash, zaruriy rezervlarni yaratish, milliy xavfsizlikni ta’minlash imkoniyatlari va h.k.larni belgilab beradi.
Hozirgi paytda dunyoning sanoati taraqqiy etgan mamlakatlarida markazlashtirilgan pul fondlarining jami hajmi
YaIMning o’rtacha 30% dan 50% gachasini tashkil etadi. Shunday qilib, qolgan barcha pul oqimlari harakatini tartibga solishning potentsial imkoniyati va boshqa har qanday pul fondlarini shakllantirish sharoitlariga ta’sir ko’rsatish zamonaviy davlat moliyasi miqdoriy xarakteristikasining o’ziga borib taqaladi. Biroq, rivojlanayotgan dunyo, shuningdek, o’tish iqtisodiyotiga ega bo’lgan mamlakatlar moliyasi uchun bu sifatlar, ularning bunday masshtabi xos emas, albatta. Bu mamlakatlarda tegishli raqamlar YaIMga nisbatan 11-17% atrofida tebranadi va aynan shu raqamlarning o’zi davlat tomonidan bu jarayonga aralashuvning etarli darajada faol emasligidan dalolat beradi32.
Bu jarayonlarning yanada rivojlanish tendentsiyalari to’g’risida gapirilganda, qayd etish kerakki, bu yerda davlatning tartibga solish roli uzluksiz yuqoriga o’sib boruvchi to’g’ri chiziq sifatida namoyon bo’lmaydi. Chunki rivojlangan xorij mamlakatlarida xususiy sub’yektlar daromadlarini davlat daromadlariga “oqib o’tishi”ning o’ziga xos bo’lgan iqtisodiy chegarasiga (kritik nuqtasiga) erishilgan. Shunga muvofiq ravishda, G’arbning nazariy bilimlari tegishli hukumatlarni davlat ta’sirini qisqar-tirishning barcha yo’nalishlari tomon faol va muvaffa-qiyatli tarzda yo’naltirmoqda.
Aksincha, dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlari va bozor iqtisodiyotiga o’tayotgan mamlakatlar uchun esa kelajak boshqacharoqdir. Bu mamlakatlarda bozor tuzilmalari va institutlarining rivojlanishi va mustahkamlanishi bilan parallel ravishda davlatning moliyaviy tartibga solishi ham ortib (kuchayib) borishi kerak va ularda tegishli iqtisodiy “chegara”ga (kritik nuqtaga) etgunga qadar hali ancha bor.
Turli sotsial-iqtisodiy jarayonlarda moliyaning rolini (moliyaviy tartibga solishning rolini) to’liq idrok etish uchun tizimning shakllantiruvchi asoslarini – davlat xarajatlari va davlat daromadlarini - hamda ular har birining rolini atroflicha tahlil qilib chiqmoq lozim.
Dastlab, davlat xarajatlarining tavsifiga murojaat qilish kerak. Chunki aynan davlat xarajatlari davlat moliyasining ijtimoiy mo’ljallanganligi nimadan iborat ekanligini aniq ko’rsatadi. Shunga mos ravishda, aynan davlat xarajatlarining tarkibi, tarkibiy tuzilmasi


32 Xorijning mashhur nazariyotchi olimlaridan biri E.Xansen o’zining oxirgi asarlaridan biri bo’lgan “AQShning urushdan so’nggi iqtisodiyoti” da shunday deb yozadi: “Ijtimoiy xarajatlari eng past darajada bo’lgan mamlakatni menga ko’rsatingchi, men sizga turmush darajasi eng past bo’lgan mamlakatni aytaman”. Yana u davom etib ta’kidlaydi: “Hatto Qo’shma Shtatlarda ham maorif ishiga yo’naltirilgan 100 dollar ishlab chiqarish binolari, inshootlari, mashinalar va asbob-uskunalarga sarflangan 100 dollarga nisbatan yuqoriroq bo’lgan mehnat unumdorligiga olib keladi”. (Qarang: Xansen E. Poslevoennaya ekonomika SShA. – M.: Progress, 1966. ss.84, 147).
va hajmi moliyaviy tizim faoliyatining natijalarini o’zida aks ettiradi va bu tizim ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonida o’zining funksiyalarini bajarayaptimi yoki yo’qmi, degan savolning javobini oldinroq aniqlashga imkon beradi.
Takror ishlab chiqarish jarayonida davlat moliyasining rolini aniqlab olish uchun ularni bir necha belgilar bo’yicha klassifikatsiya qilish mumkin.
Agar davlat xarajatlariga tovarlar yoki mehnatda ifodalangan xizmatlar qarama-qarshi turadigan bo’lsa, u holda davlat pul mablag’lari oqimlarining boshqa ne’matlarga o’ziga xos tarzda transformatsiyalashuvi sodir bo’ladi va shu munosabat bilan bunday xarajatlarni transformatsion xarajatlar tarkibiga kiritiladi. Ularning orasidan quyidagilarni ajratib ko’rsatish mumkin:

  • davlat iste’moli (davlat sektori ishchilarining ish haqi, joriy ehtiyojlarni qoplash uchun davlat tomonidan sotib olingan tovarlar uchun to’lovlar, ishlab chiqarishga dotatsiya berish; davlat qarziga xizmat ko’rsatish, byudjetlararo subsidiyalar va shu yerda ko’rsatilgan maqsadlar uchun foydalaniladigan ssudalar);

  • davlat investitsiyalari (davlat korxonalari va tashkilotlarining asosiy kapitali va aylanma fondla-rining o’sgan qismiga investitsiyalar, davlat zaxiralarini yaratish, uzoq muddatli byudjet kreditlari).

Shunday qilib, iqtisodiyot resurslarining cheklan-ganligi sharoitida transformatsion xarajatlar nodavlat sektorida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishning hajmini bevosita o’zgartiradiki, bulardan boshqa bir vaziyatlarda jamiyat foydalanadi va bir vaqtning o’zida jami taklifning tarkibiy tuzilmasiga o’z ta’sirini ko’rsatadi.
Agar davlatning xarajatlari turli xildagi pensiya-larni (yosh bo’yicha, nogironlik, boquvchisini yo’qotganda, alohida xizmatlari uchun) va nafaqalarni (bolalarga, vaqtinchalik mehnat qobiliyatini yo’qotganda, ishsizlik bo’yicha) to’lashga yo’naltirilsa, u holda davlat tomonidan mablag’larni berishning o’ziga xos tarzda berilishi sodir bo’lib, u transfert deb ataladi va bunda mablag’lar soliq to’lovchilardan shu to’lanmalarni oluvchilarga beriladi va mazkur operatsiyada uchrashuvchan xizmatlarning taqdim etilishi sodir bo’lmaydi. Bunday holda yangi qiymat yaratilmaydi va huquqni ushlab turuvchining tovarlar va xizmatlar iste’moli berilishi kuzatiladi. Bu transfert xarajatlar jamiyatning jami daromadini uning a’zolari o’rtasida taqsimlanishini o’zgartiradi (korrektirovka qiladi).
Davlatning xarajatlari yana joriy (davlat iste’moli va transfertlar) va kapital xarajatlarga (davlat investitsiyalari) bo’linadiki, bunday
bo’linish takror ishlab chiqarish parametrlari dinamikasiga moliyaning ta’sirini baholashda juda muhimdir. Shuningdek, davlatning xarajatlari insonlarga (shaxsiy daromadlar) va kapitalga (joriy qo’yilmalar va investitsiyalar) xizmat qilishi mezoni bo’yicha ham klassifikatsiya qilinishi mumkin. Bu narsa ijtimoiy mahsulotni ishlab chiqarish va uni iste’mol qilishda ularning ulushlarini alohida hisobga olishga imkon beradi.
Davlat xarajatlarini guruhlarga ajratishda funktsi-onal printsipdan foydalanish mamlakat taraqqiyotining ichki muammolarini hal qilish va dunyo hamjamiyati bilan o’zaro munosabatlar orqali ifodalanadigan davlatning barcha funksiyalarini (ijtimoiy, iqtisodiy, tadqiqotchilik, boshqaruvchilik, tashqi siyosiy va boshqalar) namoyish qilishi mumkin. Shu narsaning o’zi tizimlashtirilgan ko’rinishda yo’nalishlarning ustuvorligini aks ettirishga va davlat tomonidan tartibga solish jarayonining ta’sirchanligini baholashga imkon beradi. Masalan, davlatning ijtimoiy funksiyalarini bajarish bilan bog’liq bo’lgan xarajatlar aholi kam ta’minlangan qatlamlarining kvalifikatsiya, tibbiy xizmat, uy-joy, kafolatlangan minimal pensiya va nafaqalar olishga tegishli sharoitlarni yaratadi. Bu esa sotsial munosabatlarning barqarorligini qo’llab-quvvatlab, jami talabning hajmi va tarkibiy tuzilmasiga keskin ta’sir ko’rsatadi va bu ta’sir quyidagilarda namoyon bo’ladi:

  • ijtimoiy subsidiya oluvchilar aholining moddiy ne’-matlar iste’moli qismiga nisbatan barqaror to’lovga qobiliyatli talabning barqarorligini ta’minlaydi;

  • ijtimoiy-madaniy soha tashkilotlarini joriy saqlash uchun tovarlar va xizmatlarni davlat tomonidan sotib olinishi bozorning juda ko’p segmentlarida talab va taklif o’rtasidagi muvozanatga o’z ta’sirini ko’rsatadi;

  • maorif, sog’liqni saqlash, madaniyat va ijtimoiy ta’mi-not ob’ektlarining kengaytirilishi, uy-joy qurilishiga davlat dotatsiyalari bilan birgalikda, faqat qurilish materiallariga bo’lgan talabni oshirib qolmasdan, balki qurilish industriyasi bilan bog’liq bo’lgan sanoatning boshqa alohida tarmoqlari uchun ham chuqur bozorni yaratadi, uzoq muddatli foydalanish xos bo’lgan predmetlar uchun talabni oshiradi.

Bundan tashqari, davlatning ijtimoiy-madaniy tadbir-lar xarajatlari bu o’ziga xos tarzda malakali ishchi kuchini tayyorlashga qilingan investitsiyalardan iboratdir. Bundan uning ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va tadbirkorlik sohasini qo’llab-
quvvatlashning strategik chorasi ekanligi ham yaqqol ko’rinadi. Davlatning boshqa funksiyalarini amalga oshirilishi jarayonida ham, xususan, sanoat va qishloq xo’jaligi korxonalariga subsidiya va kredit berishda, infratuzilma ob’ektlarini yaratish va ularni takomillashtirishda, harbiy qurilish uchun qurol-aslahalarni sotib olishda, davlat qarzlarini va ular bo’yicha foizlarni qaytarishda ham bozor kon’yunkturasini keskin o’zgaradi. Yuqorida bayon etilgan xarajatlar hajmining o’zgartirilishi investitsiyalarning o’lchamiga, jami talabning hajmiga va taklifning tarkibiy tuzilma-siga bevosita o’z ta’sirini ko’rsatadi.
Shunday qilib, davlat xarajatlari jami talab shakllanishining unumli yo’naltirilishida ijobiy tarkibiy qism (element) bo’lib hisoblanishi mumkin. Teskari holatlarda esa, ya’ni harbiy, boshqaruv, mafkuraviy xarajatlar salmog’ining yuqoriligida, shuningdek, davlat qarzlariga xizmat qilish xarajatlari hajmining katta-ligida davlat xarajatlari faqat qalbaki ijtimoiy talabning o’sishiga olib keladiki, ular oxir oqibatda, qutulib bo’lmaydigan buzuvchan (vayronagarchilik) kuchlarni vujudga keltiradi (jahon amaliyotida bunday misollar juda ko’p, masalan, o’tgan asrning 70-80-yillarida dunyoning katta qismini qamrab olgan inflyatsiya, 1998 yilning avgustida Rossiyada sodir bo’lgan moliyaviy tanazzul, 2008-2010 yillarda yuz bergan jahon iqtisodiy inqirozi, 2014 yilgi Rossiya moliyaviy inqirozi va boshqalar).
Umumdavlat pul fondi mablag’larining sarf etilishi, shubhasiz, davlatning takror ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishini moddiy jihatdan ta’minlaydigan resurslarni to’plashni taqozo etadi. Qo’shilgan qiymatni moliyaviy qayta taqsimlashning dastlabki bosqichida davlat daromadlari – YaIM va MDning bir qismini qaytarilmaslik sharti bilan davlatning ixtiyoriga olish bo’yicha iqtisodiy munosabatlar - xizmat qiladi.
Davlat daromadlarining hajmi va tarkibini o’zgarti-rish yordamida umumishlab chiqarish ko’rsatkichlarining tartibga solish imkoniyatini quyidagi ob’yektiv shart-sharoitlar bilan tushuntirish mumkin. Jismoniy va yuridik shaxslar ega bo’lgan va o’zlarining joriy xarajatlari hamda investitsiyalarini to’lash uchun foydalaniladigan resurslar bir qismining davlat ixtiyoriga o’tkazilishi yuqoridagi ijtimoiy tizim sub’yektlarining daromadlilik darajasini kamaytiradi va jami iste’molning tarkibiy tuzilmasini o’zgartiradi. Resurslarning ma’lum qismini davlat ixtiyo-riga olish sotsial tabaqalanishning darajasini o’zgarti-rishga va ishlab chiqarish samaradorligining quyi yoki yuqori chegaralarini cheklab turishga imkon beradi. Bu narsaga,
birinchidan, aholining kam ta’minlangan tabaqalariga, shuningdek, zararga ishlayotgan yoki past rentabelli korxona-larga ma’lum bir imtiyozlarni taqdim etish orqali erishi-ladi. Ikkinchidan, ustama daromadlarning bir qismini qarama-qarshi yo’nalishda yo’naltirish yordamida (masalan, mehnatni rag’batlantirish yoki meros sifatida o’tadigan mol-mulk, yoki mahsulotlar bahosi sog’lom faoliyat uchun zarur bo’lgan shart-sharoitlardan yuqori bo’lgan daromadlarning shakllanishiga olib kelsa) qo’lga kiritish mumkin.
Umumiy tarzda, daromadlarning davlat ixtiyoriga oli-nishi quyidagi holatlarga ta’sir etishi mumkin:

  • baholarni shakllantirishga (bu, asosan, egri (bilvo-sita) soliqlar);

  • ishlab chiqarish xarajatlariga (mol-mulkning qiymati-dan, iste’mol fondidan olinadigan soliqlar, ijtimoiy xarakterdagi byudjetdan tashqari maxsus fondlarga ajrat-malar);

  • jamg’armalar hajmiga (investitsion imtiyozlar);

  • bandlik va shaxsiy iste’molga (mehnat haqi fondidan olinadigan soliqlar, aholi bandlik fondiga ajratmalar va h.k.lar)33.

Yuqoridagilardan tashqari, davlat daromadlari ko’ri-nishlari va ularni undirish mexanizmlarining xilma-xilligi davlatga ma’lum bir tovarlar va xizmatlarga bo’lgan talabni maqsadli yo’nalishda tartibga solish, eng samarali texnologiyalar, import mahsulotlari va h.k.larni tanlashga imkoniyat beradi. Ma’lumki, zamonaviy davlatlar-ning ko’pchiligida markazlashtirilgan pul oqimlarining katta qismi soliqlar yordamida shakllantiriladi. Ular umumiy darajasining global pasaytirilishi sof daromadlar, talab, bandlikning oshishiga olib kelsa, tadbirkorlik tashabbusini faollashtirsa, ularning oshirilishi esa bozor kon’yunkturasini “muzlatish”ning ishonchli vositasidir.
Soliqlarning har bir konkret turi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishning tabaqalashtirilgan yo’na-lishiga ega. Masalan, sotsial-madaniy soha xo’jalik hisobi-dagi muassasalarining soliqlardan ozod qilinishi yoki ularga ko’pgina soliq imtiyozlarining taqdim etilishi jamiyatning madaniy-ma’rifiy salohiyatini oshirishga, uning axloqiy sog’lig’ining mustahkamlanishiga o’z ta’sirini ko’rsatishi mumkin. Aholi daromadlari va mol-mulkini soliqqa tortishda ijtimoiy yo’naltirilganlikning kuchayti-rilishi (soliq bazasi va soliq stavkalarining ko’p bolali oilalar, nogironlar va faxriylar uchun kamaytirilishi), o’zining mohiyati jihatidan shu maqsadlar uchun


33 Davlat daromadlarining barchasi u yoki bu darajada takror ishlab chiqarish sub’yektlarining sotsial-iqtisodiy faoliyatini tartibga solib, ijtimoiy munosabatlarning barcha turlariga o’z ta’sirini ko’rsatadi. Shuning uchun ham ularni iqtisodiy ko’rsatkichlarning ma’lum bir guruhiga ustuvor ta’siri yo’nalishi bo’yicha klassifikatsiya qilinishi shartli xarakterga egadir.
davlat xarajatlarining ko’paytirilishini anglatib, jamiyat tuzumi-ning ijtimoiy barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.
Korxonalarning taqsimlanmagan foydasi va aktsiya egalariga to’lanadigan dividendlarni soliqqa tortishda tabaqalashtirilgan holda yondoshish ularning foydasidagi nisbatni o’zgatiradi. Ularning birinchi qismiga tegishli bo’lgan stavkalarning kamaytirilishi va bir vaqtning o’zida ikkinchi qismining yuqoriroq stakalarda soliqqa tortilishi o’zini o’zi moliyalashtirishning imkoniyatlarini oshiradi, uzoq muddatli istiqbolda esa hatto, kompaniya haqiqiy egalari tarkibining o’zgarishiga olib kelishi mumkin. Agar korporatsiya taqsimlanmagan foydasiga nisbatan soliqlar oshirilsa va dividendlarga nisbatan ular kamaytirilsa, teskari vaziyat vujudga kelishi mumkin. Mehnatga mo’ljallangan xarajatlarning yuqori darajada soliqqa tortilishi ishlab chiqarish kapital sig’imining oshirilishini foydali qilib qo’ysa, korxona mol-mulkiga nisbatan soliqlarning o’sishi esa xo’jalik yurituvchi sub’yektlar kapi-tal texnikaviy tuzilishining pasayishiga olib kelishi mumkin.
Davlat boji bitimlarning sodir bo’lishidan manfa-atdor bo’lgan u yoki bu shaxslar uchun yuridik xizmatlarning mumkinligini tartibga solishga imkon beradi. Bojxona bojlari esa milliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligiga o’z ta’sirini ko’rsatadi. Ular oshgan paytda tovarlar qimmatlashadi va tashqi savdo aylanmasi qisqaradi. Va aksincha, ularning pasaytirilishi va bekor qilinishi tashqi savdoning kengayishiga, baholar o’sishining sekinlashuviga, ichki va dunyo bozorlarida raqobatning kuchayishiga olib keladi.
Davlat foydasiga mablag’larni olish (undirish) va soliq to’lovchilar xulq-atvorining motivatsiyasi o’rtasidagi sababiy-oqibat aloqalarini (bog’liqlikni) tahlil qila turib, shartli-doimiy (qat’iylashtirilgan) va shartli-o’zgaruvchan soliqlar to’g’risida to’xtalib o’tmaslikning sira iloji yo’q. Birinchi guruhga kiruvchi soliqlarning (korxo-naning mol-mulkidan olinadigan soliqlar, yakka tartibdagi mehnat faoliyati bilan shug’ullanadigan shaxslardan olinadigan qat’iy soliq va boshqalar) iqtisodiy tavsifi tannarxning shartli-doimiy xarajatlari bilan bir xildir, ya’ni ularning miqdori ishlab chiqarish va sotuvning darajasiga bog’liq emas. Yuridik shaxslar zimmasiga yuklangan jami soliq yuklamasidagi ularning salmog’i faoliyat hajmining o’sishiga proportsional ravishda pasayadi. Bu, bir tomondan, zararga ishlayotgan ishlab chiqarishlarning vayron bo’lishini tezlatsa, ikkinchi tomondan, hayotchan sektorga qo’shimcha erkinlik va afzallik ato etadi, ishbilarmonlik faolligi va kapitallarning kam samarali qo’llanilayotgan sohalardan yuqori
samarali qo’llanilishi mumkin bo’lgan sohalarga oqib o’tishini rag’batlantiruvchi omilga aylanadi34. Bundan tashqari, qat’iy soliqlarning undirilishi konkret ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy faoliyatining natijalariga bog’liq bo’lmaganligi uchun davlat byudjeti daromadlari ma’lum bir qismining to’ldirilishini kafolatlaydi.
Shakllangan kapital strukturasiga nisbatan pul mablag’larini shartli-o’zgaruvchan tartibda umumdavlat fondiga olinishi konservativ bo’lsa-da, biroq bu narsa soliq to’lovchilarning ish faolligi bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’langandir. Takror ishlab chiqarish sub’yektlarining faoliyati qancha samarali bo’lsa, ulardan undirilishi lozim bo’lgan shartli-o’zgaruvchan soliqlarning (masalan, foydadan olinadigan soliqning miqdori) miqdori shuncha yuqori bo’ladi. Agar bu soliqlarni undirish mexanizmi tadbir-korlik tashabbusining deyarli bir xil yoki proportsional darajadagi yuklamasini ta’minlashga imkon bersa (boshqacha so’zlar bilan aytganda, davlat oldida soliq to’lovchilar majburiyatlarining nisbiy tengligiga erishilsa), u holda bu narsa, shak-shubhasiz, ijtimoiy qarama-qarshiliklarni va bosimni yumshatadi. Shunday qilib, yuqorida bayon qilin-ganlardan ko’rinib turibdiki, davlat daromadlari va davlat xarajatlari moliya mazmunini namoyon etuvchilar sifatida iqtisodiyotda va sotsial sohada sodir bo’layotgan jarayonlarga juda kuchli ta’sir o’tkazib, ularning dinamikasi va yo’nalishini keskin o’zgartirib yuborishi mumkin.
Shu erning o’zida byudjet yordamida tartibga solish (makro- va mikroko’rsatkichlarga faqat markaziy byudjet daromadlari va xarajatlarining kompleks siyosatini o’zgartirish orqali) moliyaviy tartibga solishning barcha sohasini qamrab ololmaydi. Chunki taqsimlash va qayta taqsimlashda moliyaviy tizim har bir fondining ta’siri tartibga soluvchi bo’lishi kerak. Xususan, hozirgi paytda rivojlangan mamlakatlarda byudjetdan tashqari maxsus fondlar birgalikda markaziy byudjetlar hajmining 1/3 qismidan ½ qismigachasini tashkil etmoqda. Bundan tashqari, bu yerda yana ikkita muhim yo’nalishlar ham mavjud. Bular byudjet defitsitining tarkibiy tuzilmasini shakllantirish va byudjetlararo munosabatlarni tartibga solishdir35.
Demak, takror ishlab chiqarish parametrlarini o’zgar-tirish maqsadida moliyaviy munosabatlarning barcha aspekt-laridan

34 Oqimlarning yo’nalishi bozorning ehtiyojlari bilan aniqlanib, byurokratik tartibga solishning talab etilmasligi bu erda e’tiborga loyiq bo’lgan holatlarning yana biridir. Biroq, shartli-doimiy soliqlarni o’rnatishda (belgilashda) tarmoq xususiyatlarining inkor etilishi, xususan, rentabellik normasining tabiiy pastligi bilan xarakterlanadigan faoliyat turlari va resurs sig’imli ishlab chiqarishlar uchun imtiyozlardan voz kechish ijtimoiy qarama-qarshiliklarning kuchayishiga olib keladi.
35 Moliyaviy tartibga solishning yuqorida bayon etilgan elementlarining mazmunini ochib berish maxsus tadqiqot ob’ekti hisoblanadi va ushbu paragraf doirasidan chetga chiqadi.
(yo’nalishlaridan) foydalanish bo’yicha davlat tomonidan tashkil qilinadigan faoliyatga ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni moliyaviy tartibga solish deyiladi. U kishilik jamiyatining tabiiy taraqqiyoti natijasida dunyoga kelgan hamda iqtisodiyot va ijtimoiy soha sog’lom faoliyat ko’rsatishining ajralmas qismi (sharti) hisobla-nadi. Moliyaviy tartibga solishning sub’yekti davlat tuzilmalari bo’lsa, uning ob’yekti ijtimoiy tizim ishti-rokchilarining daromadlari va xarajatlaridir.
Makro- va mikrodarajada jamiyat ehtiyojlarining maksimal qondirilishini ta’minlaydigan jamg’armalarni taqsimlashning proportsiyalarini o’rnatish moliyaviy tartibga solish jarayonida hal qilinishi kerak bo’lgan asosiy vazifa hisoblanadi. Bu narsa shaxsiy, jamoa va ijtimoiy manfaatlar, qadriyatlar va boyliklarning oqilona inobatga olinishini ko’zda tutadi va samarali ishlayotgan bozor mexanizmi bilan davlatning ta’siri tizimini qo’shish muammolarining moliyaviy aspektini (yo’nalishini) aks ettiradi.
Bozor ho’jaligining moliyaviy regulyatorlariga (tar-tibga soluvchilariga) quyidagilar kiradi:

  • byudjetga soliqlar va soliq bo’lmagan to’lovlar;

  • moliyaviy imtiyozlar va sanktsiyalar;

  • byudjet tashkilotlarining ekspluatatsion xarajatlari;

  • umumiy va maqsadli subsidiyalar, shu jumladan, davlat buyurtmalarini to’lashga mo’ljallanganlari;

  • byudjetdan tashqari maxsus fondlarning daromadlari va xarajatlari;

  • davlat korxona va tashkilotlarining daromadlari va xarajatlari.

Moliyaviy ta’sir ko’rsatishga tartibga solishning quyi-dagi ko’rinishlari (shakllari) xos:

  • to’g’ridan-to’g’ri (bevosita);

  • egri (bilvosita);

  • aralash.

Moliyaviy ta’sir ko’rsatishning to’g’ridan-to’g’ri (bevo-sita) tartibga solish shakli quyidagilar orqali namoyon bo’ladi:

  • to’g’ri (bevosita) umumdavlat soliqlarini undirish yordamida;

  • taraqqiyot byudjetidan xarajatlarni moliyalashtirish jarayonida;

  • byudjet va markazlashtirilgan maxsus fondlarga soliq-lar va to’lovlar stavkalarini oshirilgan yoki kamaytirilgan tarzda qo’llash yo’li bilan;

  • davlat xarajatlarining normativlari miqdorini o’zgartirish orqali;

  • moliyaviy intizomni buzganligi uchun jarimalar, penya-larni undirish natijasida.

Bularning barchasi, o’z navbatida, takror ishlab chiqarish sub’yektlari daromadlarining darajasini va bozor kon’-yunkturasini to’g’ridan-to’g’ri (bevosita) o’zgartiradi.
Tartibga solishning egri (bilvosita) shakllari o’z ichiga quyidagilarni oladi:

  • davlat tomonidan egri (bilvosita) soliqqa tortish;

  • davlat joriy xarajatlarini amalga oshirish.

Moliyaviy ta’sir ko’rsatishning aralash shakllari orasidan quyidagilarni alohida ajratib ko’rsatish mumkin:

  • mahalliy soliqlar;

  • byudjetga soliq xarakteriga ega bo’lmagan to’lovlar;

  • faoliyatning alohida turlari va tadbirlarni imtiyozli soliqqa tortish va imtiyozli moliyalashtirish;

  • davlat korxonalari va tashkilotlari fondlari hamda markazlashtirilmagan byudjetdan tashqari fondlarni shakllantirish va ulardan foydalanish normativlari.

Davlat daromadlari va davlat xarajatlarining konkret turlari, ularni jalb (mobilizatsiya) qilish va taqdim etish metodlari masalaning tashkiliy tomonlari bilan birgalikda moliyaviy tartibga solishning usullarini o’zida mujassam etadi. Mablag’larni undirish (olish) va moliyalashtirishni taqdim etishning konkret printsiplari bunday ta’sirning xarakterini aniqlab beradi. Va, nihoyat, moliyaviy qonunchilik va hokimiyatning vakolatli organlari moliyaviy tartibga solishni amalga oshirish uchun tashkiliy imkoniyatlarni ta’minlaydi. Moddiy ishlab chiqarish sohasida yaratilgan qiymatni taqsimlash jarayoniga kirib borib, davlat moliyasi markazlashtirilmagan pul fond- larini shakllantirishga ham faol ta’sir ko’rsatadi. Bu narsa, o’z navbatida, mablag’larning individual doiraviy aylanishini ta’minlashga sharoit yaratib beradi.
Oxir oqibatda moliyaviy tartibga solish, davlatning ta’sirini ta’minlashning boshqa shakllari (foizning darajasi, bojxona bojlarining darajasi, davlat korxona-lari mahsulotining bahosi, valyuta kursi, pul massasining hajmi va tarkibiy tuzilmasi, ma’muriy- qonunchilik fao-liyati va boshqalarga ta’sir ko’rsatish) bilan birgalikda asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar dinamikasida ijobiy o’zgarishlar bo’lishini ta’minlashi mumkin. Biroq, amali-yotda bu narsaning sodir bo’lishi ancha murakkab bo’lib, u chuqur va har tomonlamali nazariy ishlanmalar va murakkab matematik hisob-kitoblarga asoslanishni talab qiladi. Bu sohada bunday kompleks tadqiqotlarning mavjud emasligi, albatta, muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Bu yerda masala
o’z-o’zidan hal bo’lib ketishi mutlaqo mumkin emas. Shuningdek, “metod” sifatida moliyaviy tartibga solishning cheklangan ekanligini ham e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak. YaIMning hajmi va o’sish sur’atlari; davlat undirmalarining iqtisodiy jihatdan yo’l qo’yilishi mumkin bo’lgan maksimal darajasi; boshqa “aralash” regulyator- larning ta’siri; ijobiy samaraning majburiy sharti sifatida siyosiy barqarorlik va puxta o’ylangan umumiy iqtisodiy strategiyaning (joriy va uzoq muddatli) mavjudligi kabilarni, bu o’rinda, ana shunday ob’yektiv cheklanmalar (cheklovchilar) qatoriga kiritish mumkin.
Yüklə 149,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə