Toshkent viloyati chirchiq davlat pedagogika instituti


Zarbalarni bajarish texnikas



Yüklə 423,07 Kb.
səhifə3/4
tarix14.04.2022
ölçüsü423,07 Kb.
#85455
1   2   3   4
10- varyant badmington 19.1 - копия

Zarbalarni bajarish texnikasi Badmintonda zarbalarni bajarish texnikasi amalga oshirilayotganzarba turiga bogMiq bo‘ladi, Har qanday zarbadan ko‘zlanadigan sosiy maqsad ochko yutib olish yoki raqibni imkon qadar noqulayVaziyatga tushirib qo‘yishdan iborat bo‘ladi. Yuqoridan beriladigan

zarbalar bunday maqsadlarga erishishjda eng samarali hisoblanadi.(Barcha zarba texnikalari o‘ng qo‘lda o‘ynaydiganlar uchun berilgan. Chapaqaylarga ko‘zgudagi tasvir, ya’ni berilganlaming teskarisi moskeladi).Raketkaning ochiq tomoni bilan yuqoridan beriladigan zarbalarRaketkaning ochiq tomoni bilan yuqoridan (yuqoridan-o ‘ ngdan)beriladigan zarbalar badmintonda kengroq tarqalgan. Sport badmintonidavolan raqib tomonda maydoncha yuzasiga tezroq borib tushishigaerishish uchun uni raqib tomonga imkon qadar tez va aylanma trayektoriyadauzatish juda muhim. Aynan yuqoridan beriladigan (yuqoritrayektoriya bo‘ylab, hujumkor (smesh; yarim smesh) yassi vato‘r yaqiniga qisqartirilgan) raketkaning ochiq tomoni bilanamalgaoshirilgan zarbalar buning uchun juda ham qulaydir. Shunisi muhimki, qayd etib o‘tilgan to‘rt turdagi zarba usullarining barchasida boshlang‘ich bosqich to‘liq bir xil bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, ularni to‘g‘ri bajarsangiz, raqibingiz sizning niyatingizni payqab olishini

qiyinlashtiradi. Sportchining mahorati qanchalik yuqori bo‘lsa, uningxazinasidagi boshdan balanddan berilgan zarbalar shunchalik ko‘pnitashkil qiladi.Raketkaning ochiq tomoni bilan yuqoridan zarba berishda sportchiningharakatlari tabiiy hamda oldinga yoki yuqoriga tosh yoxudkichkina koptokchani uloqtirish harakatiga o‘xshash bo'lishi kerak,

Zarba berishga tayyorlanishdan oldin uni raqib qaytargandan keyinvolan qaysi tomonga uchib kelishini aniqlab olishga harakat qilishzarur. Raqibning javob zarbasi yuqoridan bo‘lishini aniqlagach,tezda volan uchib kelishi taxm'm qilingan joyga siljish va quyidagiholatni egallash zarur (31-rasm): chap yelka to‘r tomonga buriladi,raketka ushlagan o‘ng qo‘l bosh balandligida bo‘ladi, harakatniyaxshiroq muvofiqlashtirish uchun chap qo‘l ham deyarli shu darajaga

kerish zarur, bunda qo‘l kerilayotganda raketka dastagini tutib turganpanja uning kallagidan oldinda bo‘lishi kerak. 0‘ng yelka orqagaolinib, salgina egiladi. 0 ‘ng oyoq bilan siltanib o‘z vaqtida zarbagachiqiladi. Og‘irlik markazi oldinga o‘tkaziladi, o‘ng yelka ham o‘zi

bilan birga raketka ushlagan bilakdan bukilgan qo‘lni ham birga oliboldinga siljiydi, bunda raketka dastagini ushlab turgan panja zarbaberilgunga qadar uning kallagidan oldinda bo‘ lishi kerak.

Badmintonchining harakatlari me’yorida bocshashgan boMadi.

Ortiqcha bosimdan qochish zarur. Volanga o‘zinglzdari sal oldinroqda

zarba berishingiz, so'nggi soniyalarda esa ishga panjani Mitii qo‘shishingiz

zarur. Zarbani amalga oshirish dinamikasi to'g'ri 60‘lishi

uchun zarba berilayotgan paytda o‘yinchinig o‘ng oyog'i irilkon qadarvolanni kutib olish nuqtasining va zarba berilganda raketkaning maydonchaga trayektoriyasiga yaqinroq, chap qo‘l esa pastgatushirilgan bo‘ lishi juda muhimdir.



Bunday zarbani samarali amalga oshirishning badminton uchun

ham katta badmintonda yuqoridan zarba berish (smesh) uchun

ham xos bo'lgan yana bir siri bor. Qo‘lni kerish paytida chap qo‘I

salgina ko'tarilgan, bilakdan bukilgan, panjalar esa uchayotgan volangayo‘nalgan bo‘lishi zarur. Bunday holatda turish qulochni

yozish harakatini, demakki, shunga mos tarzda zarba dinamikasin

iham kuchaytiradi; shuningdek, sportchiga beixtiyor raketka kallagini

volanga zarba berish nuqtasiga texnik jihatdan to‘g‘ri va aniq

olib borish imkonini beradi; raketka kailagi o‘yin qashqasi irnkoniyatlaridan

samaraii foydalanishga yordam beradi.

Yuqoridan beriladigan zarbalarda tirsakning holati ham muhim

ahamiyat kasb etadi, Zarba paytida u yelkadan past bo‘lmasligi

va sportchining tanasiga yopishib turmasligi yoki juda ham yaqin

kelmasligi zarur., Ayrim boshlovchi sportchilar o‘z vaqtida to‘g‘ri joytanlashgaulgurmaganliklariboistanaorqagaharakatlanayotganpaytdayuqoridan zarba berishadi. Bu volanga zarba berish nuqtasiga noto‘g‘ri chiqish bilan bog‘liq xatoiikdir. Bunday zarba to‘g‘ri amalga oshirilgandatana xuddi volanga tashlangandek oldinga qarab harakatlanishi lozim, shuning hisobiga zarbagi qo‘shimcha kuch beriladi. Yuqoridan beriladigan barcha zarbalar uchun ikkita maslahat. Birinchidan, sportchi boshini pastga egmasligi yoki quyi solmasligi kerak, ikkinchidan esa, to bevosita zarba berilgunga qadar volannie ’tibordan qochirmaslik zarur.

Shunday qilib, raketkaning ochiq tomoni bilan yuqoridan zarba

berishning umumiy texnikasi bilan tanishib chiqdik. Mazkur zarbalar ikkita asosiy element muhim o‘rin tutadigan yakuniy bosqichi bilan farqlanadi, bular: raketka kallagming holati (32-rasm) va zarba paytida panjaning harakati. Ushbu guruhga mansub zarbalarning barchasida tayyorgarlik bosqichida sportchining harakati o‘xshash bo‘lgani bois,

bu narsa Zarbani niqoblash, demakki, raqibning javob harakatlariga tayyorlanishini mushkullashtirish imkonini beradi.



Baland-olis zarbada volan raketka kallagining simli yuzasidan

boshqa zarba turlarida bo‘lganidan ko‘ra oldinroq ajraladi hamda

yuqoriga-oldinga harakatlanadi. Hujumkor zarbada boigani kabi

panjaning kuchli bukilishi ro‘y bermaydi (33-a-rasm).



Yuqori hujumkor zarbada. ham deyarli xuddi shunday manzarani

kuzatishimiz mumkin. Ammo bu holatda volan nisbatan qiyalab

uchishi kerak. Buning uchun zarba nuqtasi shunday tanlanadiki, bundari.volanning raketkadan uchib chiqish burchagi baland-olis zarbadagidan birmuncha kamroq boiadi, Volanga ko'proq uzunasiga zarba beriladiYakunda bu holatda ham xuddi yuqori dag i kabi panjaning kuchlibukilishi ro‘y bermaydi.

Zarbalaming yana bir o‘zigaxosligi - zarbaning butun kuchi

imkon qadar uning bosh!ang5ich paytiga sarflanishi kerak. U

keskinlik degan tushuncha bilan izohlanadi. Kuchli keskin zarba

berilganda, ayniqsa, patli volanga, o'ziga xos tovush ham chiqadi.

Bunday holatda volan katta boshlang‘ich tezlik oladi, bunda uning

. Zarba paytida raketkaning patlari yig'iladi va volan juda tez

holati: raqib maydonchasidagi keraklia kuchi susayadi, patlar yanava to ‘r ortiga tashlash. yoyiladi va volan tez va

kutilmaganda, buning ustiga zarbani qabui qiluvchiga nisbatan yontomoni bilan pastga qulaydi (badmintonchilar tili bilan aytganda -“pastga sho‘ng‘iydi”



Hujumkor zarba (smesh) - yuqoridan beriladigan zarbalar orasida

ochko yutish uchun eng samaralisi hisoblanadi. Raketka bilan volangaeng yuqori nuqtadan zarba beriladi. Zarba paytida raketkani ushlabturgan qo‘l to‘lig‘icha tik ko‘tarilgan bo'lib, zarba oxirida u bilakkanisbatan bukilgan holatda bo‘ladi (33-34-rasmlar).Sanab o!tiigan zarbalarni amalga oshirish klassik texnikasiningumumiy qoidalari ana shulardan iborat. Ammo amaliyotda, ya’nio‘yin jarayonida ushbu chizmadan chekinish holatlari va oraliq turdagivaziyatlar ko‘plab kuzatiladi,

Masalan, sakrashdagi smesh volanga eng yuqori nuqtadan zarba

berish, uning raqib maydonchasiga uchib borish vaqtini sezilarli

darajada kamaytirish, anchagina aylanma, demak, qabul qilish uchunnoqulay trayektoriya xosil qilish hamda uni raqib himoy^mingkamroq muhofaza qilingan qismiga yo‘naltirish imkonini beradi.


Yüklə 423,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə