Tövh d V cmuYüklə 3,58 Kb.

səhifə1/59
tarix26.10.2018
ölçüsü3,58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59 
 
 
 
 
 
 
TÖVH D V
 
CMU
 
 
 
 
 


 
 
 
 
TÖVH D V
 M CMU
 
eyx Heys m bin Muhamm d C mil Sarh n 
 
 
 
Bu kitab insan 
yinin m hsulu oldu u üçün x talar n olmas  da labüddür. 
Kitabda rastla
z s hvl r, irad v  t klifl riniz bar
 a
dak  ünvana 
yazma
z xahi  olunur. T
kkür edirik. 
eqide.tevhid@gmail.com
 
 
slam  oldu u kimi öyr nm k üçün faydal  linkl r: 
www.abubakr-mescidi.com
 
www.islamevi.az
 
www.feqih.com
 
 
 
 
Kitab Allah yolunda v qf edilmi dir onun sat , yaxud ticar t m qs di üçün istifad si 
qada and r. 


 
 
 
 
 
 
 
Qurani-K rimin t fsiri 
Duha sur sind n Nas sur sin  qTövhid
qid
cmu si
 
 
4
 
l-Fatih (kitab  açan) sur si
 
 
Quran bu sur  il  ba lad  üçün ona “kitab n açar ” ad  verilmi dir. Bu 
sur  Quran n yaz  v  oxunu  t rtibat nda ilk s rada g n sur dir. Amma bu 
sur   ilk  nazil  olan  sur   deyil.  Bir  r vay   gör   bu  sur   M kk
,  dig rin  
gör  is  M din
 nazil olmu dur. Bu sur  “Kitab n açar ”, “Kitab n anas ”, 
“Yeddi s na”, “H md sur si”, “Namaz sur si”, “ l-Vaqiy ” v  s. adlarla 
adland lm
r.  Bu  sur nin  f zil ti  bar
  bir  çox  h disl r  r vay t  
olunmu dur. Bel  h disl rin birind  Pey mb r (Ona Allah n salavat  v  
salam  olsun) deyir: 
lh mdulill hi rabbil al min – yeddi s na v  m
 
veril n 
tliQurand r”.
 
1  -  r-R hman v
r-R him Allah n ad  il !  
Bismill h  Quran 
sur rinin  vv lind  ay  olaraq deyil, bir sur ni dig rind n ay ran bir cüml  
olaraq  i dilmi dir.  Bunu  h r  sur nin  vv lind   oxumaq 
müst
bdir(b nil ndir).  Yaln z  Tövb   sur sinin  vv lind   oxumaq 
kruhdur  (b nilmir)
Allah
 k lm si yaln z Allah t alaya m xsus olub 
Ondan ba qas na verilm mi dir. Sözün kökü " lah"-dan götürülmü dür. 
Qeyri-mü yy nlik hal nda (y ni  l-ilah deyil, ilah kimi) i dildikd  haqq v  ya 
batil olan h r ilaha  amil olunurdu. Amma sonradan bu ad deyildikd , yaln z 
haqq olan ilah n
rd  tutuldu. 
hman v  R him
 Bunlar "r hm t"-d n 
düz ldilmi  sözl rdir.  r-R hman sözü  r-R him sözünd n daha çox mübali  
edilmi dir.  r-R hman  sözü Allahdan ba qas na aid edilm mi dir. 
2 - 
md olsun Allaha  
md Allah n b
 etdiyi göz llikl
 dil il  
na etm kdir. H md, yaln z söz il  olur.  ükr is , söz, q lb v zalarla olur. 
ükr nem t müqabilind , h md is , h md olunan n kamilliyin  v  h mçinin 
Onun  verdiyi  nem tl
  gör   d   ola  bil r.  H md  d ,   ükür  d   uca  Allaha  
xsusdur.
al ml rin R bbin
r- bb sözü uca Allah n adlar ndan biridir. 
Bu ad ba qas na  lav  il  deyil  bil r. M
n, bu ki i evin r bbidir(y ni, 
sahibidir). R bb sözü sahib, a a, islah ed n, i ri yoluna qoyan v  ibad t 
olunan  dem kdir. 
Al ml r
sözü  "al m"  sözünün  c midir.  Bu,  Allahdan  
ba qa, mövcud olan h r  ey amildir. Al m sözü  qli olanlara  amil olunur. 
Bura dörd qism m xluq daxildir:  nsanlar, cinl r, m kl r v eytanlar. 


Tövhid
qid
cmu si
 
5
 
3 - 
hman v  R him olana.  
Uca Allah n al ml rin r bbi olaraq v sf 
edilm sind  bir qorxu nümayi i oldu u üçün bundan sonra, d rhal 
ümidl ndirici 
hman v  R him
adlar   qeyd  olunmu dur.  Bel likl ,  uca  
Allah Öz sif tl rind  Ondan qorxma  v  Ona r
t b sl
yi c m etmi  
olur. Bu is , m xluq üçün Allah n ita tin  d st kdir. 
4 -  Haqq-Hesab gününün sahibin !
 Sahib uca Allah n etdiyi felin 
sif tidir. Haqq-Hesab günü uca Allah n b nd rin
ll rinin qar
 
verdiyi gündür. Qatad  deyir: Haqq-Hesab günü uca Allah t
find n 
nd rin  etdikl ri 
ll
 gör  qar q verdiyi, y ni c zaland rd  v  ya 
mükafat verdiyi gündür. 
5 -  Biz, yaln z S
 ibad t edirik v  yaln z S nd n köm k dil yirik!  
Biz, ibad ti v  köm k dil
yi yaln z S
 yön ldirik. S nd n ba qas na 
ibad t etmir, ba qas ndan köm k dil mirik.  bad t mütiliyin v  ita tin  n ali 
qam r.  bad t k lm si  ri t termini olaraq, kamil m
bb t, mütilik, 
ita tkarl q v  qorxunu özünd  c m edir.  bad t k lm sinin köm k sözünd n 
önc  i dilm si birincinin ikinciy  vasit  olmas na gör dir.  bn Abbas (Allah 
ondan v  ats ndan raz  olsun) 
yaln z S nd n köm k dil yirik!  
ay si 
haqq nda deyir: "Ey R bbimiz, tövhidi v  qorxumuzu ba qas na deyil, yaln z 
 yön ldirik.  ta t v  dig r i rimizd  ba qas ndan deyil, yaln z S nd n 
köm k dil yirik." 
       6  -  Bizi do ru yola yön lt!  
Yön ltm k(Hiday t)  iki  növdür.  Birincisi: 
müv ff qiyy t hiday tidir. Bu növ hiday t, yaln z Allaha m xsusdur. Uca 
Allah buyurur:  (Ya R sulum!)  übh siz ki, s n, ist diyini do ru yola yön ld  
bilm zs n. Amma Allah dil diyini do ru yola salar... l-Q s: 56).  
kincisi: yol göst rm  v  yön ltm  hiday tidir. Bu is , pey mb rl
, onlar n 
davamç lar  olan aliml
 v  d
tçil
 aiddir. Uca Allah buyurur:  ...S n düz 
yola yön ldirs n.
ura: 52).Haqq nda dan lan ay  h r iki növü  hat  edir. 
Çünki xeyir  yön ld n v  Onun yolunu biz  göst
n pey mb rl ri 
gönd
n  d   uca  Allahd r.  "Do ru  yol"  sözü  il
yriliyi  olmayan  düz  yol  
rd  tutulur. Sözün ay
ki m nas  is slam yoludur. 
7 -  Nem t verdiyin k sl rin yoluna!  
Nem t veril nl r uca Allah n bu 
ay sind  qeyd olunur:  Allaha v  pey mb  ita t ed nl r Allah n nem tl r 
verdiyi n bil r (pey mb rl r), siddiql r,  hidl r v  salehl rl  bir yerd  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə