Tr dergi pdfYüklə 45,88 Kb.

tarix20.09.2017
ölçüsü45,88 Kb.


75

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2009, Cilt: 19, Sayı: 2, 75-78

Ali ‹hsan ÖKTEN

1

Önder OKAY2

Yurdal GEZERCAN

3

1,3


Adana Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, 

Seyhan, Adana, Türkiye

2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, 

Ankara, Türkiye

Geliş Tarihi : 20.05.2009

Kabul Tarihi : 16.07.2009

Yazışma adresi:  

Ali İhsan ÖKTEN

E-posta: aihsan33@hotmail.com   

Posttravmatik Mutizm: 

‹ki Olgu


Posttraumatic Mutism: A Report of

Two CasesÖZ

Mutizm, bilinç düzeyindeki değişikliklerin ve afazik semptomların birlikte olmadığı

durumlarda  konuşmanın  komplet  yokluğu  ile  karakterize  bir  tablodur.  Mutizmin

etiyolojisinde genellikle epilepsi veya tümör cerrahisi, inme veya psikoz rol oynar.

Anterior  singular  girus,  premotor  saha,  korpus  kallosum,  ventral  lateral  talamus,

periaquaduktal gri bölge, bazal gangliyonlar, frontal lob, dentat nukleuslar, vermis ve

dentatotalamokortikal yolların cerrahi veya travmaya bağlı olarak hasar görmesinin

mutizmin  gelişmesinden  sorumlu  olabileceği  bildirilmiştir.  Mutizmli  olguların

çoğunluğu geçicidir. Dizartrik konuşmanın ardından konuşma normale döner. Tanıda

Fluid Attenuated Inversion Recovery Magnetic Rezonans (FLAIR-MR) görüntüleme

ile  mutizme  neden  olan  travmatik  görüntüleri  ortaya  çıkarmak  daha  kolaydır.

Posttravmatik  mutizm  tablosu  literatürde  çok  az  sayıda  bildirilmiştir.  Bu  yayında

travma sonucunda serebellar ve frontal hasara bağlı olarak mutizm gelişen 2 olgu

bildirilmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Mutizm, Kafa travması, Serebellum, Frontal lob 

ABSTRACT

Mutism is a clinical state characterized by the complete absence of speech without any

symptoms of aphasia or changes in level of consciousness. Epilepsy or tumor surgery,

stroke and psychosis are most commonly defined etiological factors for mutism. Either

surgical  or  traumatic  lesions  of  anterior  cingular  gyrus,  premotor  area,  corpus

callosum, ventral lateral thalamus, periaqueductal gray matter, basal ganglions, frontal

lobes, dentate nucleus, vermis and dentothalamocortical pathways may be responsible

for mutism. It is transient in most of the cases. Speech becomes normal after a short

period of dysarthria. Traumatic lesions responsible for mutism may be best revealed

by  Fluid Attenuated  Inversion  Recovery  Magnetic  Resonans  (FLAIR-MR)  imaging

studies. Posttraumatic mutism is rarely defined in the literature. In the present study,

we report two cases of mutism related to frontal and cerebellar traumatic injury. KEY WORDS: Mutism, Head injury, Cerebellum, Frontal lobe 


GİRİŞ

Mutizm,  bilinç  düzeyinde  değişiklik  veya

bozukluklar  ve  afazik  semptomların  olmadığı

konuşmanın  komplet  yokluğu  ile  karakterize  bir

durumdur  (10,11).  Mutizm  genellikle  kallosotomi,

epilepsi  ve  özellikle  posterior  fossa  tümörleri

cerrahisi  gibi  kraniyal  girişimlere  sekonder  gelişen

bir komplikasyon olarak yayınlanmıştır (1,3,5,12,16).

Kafa  travmalarından  sonra  nadiren  bildirilmiştir

(2,4,7,9,13,17).  Levin  ve  ark.  posttravmatik  mutizm

oranını  %3  olarak  bildirmiştir  (13).  Çocuklarda

erişkinlerden  daha  yüksek  oranda  görüldüğü

tahmin  edilmektedir.  Turgut,  mutizmli  93  hastanın

literatür  derlemesinde  sadece  1  hastada  travmayı

belirtmiştir  (15).  Çeşitli  yayınlarda  geçici  olduğu

bildirilmiştir  (2,4,7,12,13).  Hastalarda  fonasyon

olmaksızın  bukkal  ve  labial  hareketlerin

görünümünden sonra hipofonik ses meydana gelir,

bundan  sonra  birkaç  ay  içinde  konuşma  normale

döner. 


OLGU-1: 12 yaşında erkek hasta araç dışı trafik

kazası sonucu kafa travması tanısıyla yatırıldı. Giriş

Glaskow  Koma  Skalası  (GKS):  13  puan  olarak

bulundu.  Giriş  BBT’de  solda  foramen  magnumu

çaprazlayan  bilateral  oksipital  kırık  hattı,      solda

sıvama epidural hematom ve serebellar kontüzyon

saptandı  (Şekil  1A,B).  Medikal  tedavi  uygulanan

hastanın  kusmalarının  artması  sonucunda  18  saat

sonra kontrol BBT çekildi (Şekil 1 C). Posterior fossa

epidural  hematomunda  artış  saptanan  hasta  acilen

ameliyata alındı. Suboksipital kraniektomi yapılarak

76

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2009, Cilt: 19, Sayı: 2, 75-78Ökten: Posttravmatik Mutizm

epidural  hematom  boşaltıldı.  Postop  dönemde

hastada  mutizm  tablosu  gelişti.  13.  günden  sonra

dizartrik konuşması gelişen hasta bu haliyle taburcuŞekil  1.  A,B: BBT’de  solda  foramen  magnumu  çaprazlayan

bilateral  oksipital  kırık  hattı. C:  BBT’de  sol  posterior  fossa

epidural hematomu.

1A

1B

1C


edildi.  Hastanın  konuşmasının  2.  aydan  sonra

normale döndüğü öğrenildi.

OLGU-2: 4 yaşında kız çocuğu yüksekten düşme

sonucu kafa travması tanısıyla yatırıldı. Giriş GKS: 8

puandı. BBT’sinde sağ oksipital liner kırık saptandı.

5.  gün  GKS:14  puan  oldu.  Kontrol  BBT’sinde  ek

patoloji  tespit  edilmedi.  MR  yapılan  hastada  sağ

oksipital  fraktür  ve  sağda  frontal  kontüzyon  alanı

tespit  edildi  (Şekil  2).  Bilinci  açılan  hasta  hiç

konuşmadı.  Travmadan  20  gün  sonra  kelimeleri

telaffuz  etmeye  başladı.  Konuşması  3  ay  kadar

dizartrik  olan  hastanın  4.  aydaki  kontrolünde

konuşması normaldi.

77

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2009, Cilt: 19, Sayı: 2, 75-78Ökten: Posttravmatik Mutizm

oksipital fraktür, posterior fossa epidural hematomu

ve serebellar kontüzyon, ikinci olgumuzda oksipital

fraktür  olmasına  rağmen  konturkup  frontal

kontüzyon olması mutizmin nedeni olabilir. Yokota

ve ark. sol serebellar hemisfer ve vermiste travmaya

bağlı  kontüzyonu  olan  çocukta  serebellar  mutizmi

ilk  olarak  tarif  etmişlerdir  (18).  Fujisawa  ve  ark.

Posterior  fossanın  akut  subdural  hematomunun

boşaltılmasından  sonra  mutizm  geliştiğini

bildirmişlerdir (9).

Mutizm  için  sorumlu  bölgeler;  supplementary

motor  bölge,  korpus  kallosum,  anterior  singular

gyrus, ventral lateral talamus, periaduktal gri bölge

ve  dentat  nukleus  ve  yollarıdır  (1,4,12).  Çeşitli

araştırmacılar,  travmatik  veya  cerrahi  olarak  akut

serebellar  hasar  sonucunda  dentat  nükleusların,

dentatorubrotalamik  traktın  bilateral  tutulumunun

veya  dentatotalamokortikal  yolların  travmasının

serebellar  mutizme  yol  açacağı  hipotezini  öne

sürmüştür  (3,6,8,12).  Bazı  araştırmacılar  ise

serebellumu besleyen arterlerin herhangi bir nedenle

spazmının    serebellar  perfüzyonun  bozulmasına

bunun iskemiye veya ödeme  neden olabileceğini ve

sonucunda 

mutizme 


yol 

açabileceğini

bildirmişlerdir  (4,5,6,14,15).  Bu  durum  mutizmin

geçici  olmasının  bir  kısmını  açıklar.  Dizartri

serebellar  hasarda  ileri  sürülen  düzelmenin  ve

konuşmanın düzelmeye başlamasının bir işaretidir.

Bilgisayarlı  tomografi,  mutizmli  hastalarda

lezyonları  göstermek  için  yetersizdir.  Manyetik

Rezonans,  genel  olarak  mutizmli  olgularda  beynin

travmatik  lezyonlarını  göstermede  BBT’den  daha

üstündür.  Özellikle  FLAIR  MR,  korpus  kallosum,

dentatotalamokortikal,  paraventriküler  ve  kortikal

bölgelerdeki  lezyonları  ortaya  çıkarmada  yüksek

oranda  duyarlıdır  (2,4,7,17).  Hastalarımızın  birinde

BBT ile mutizmin nedenini ortaya çıkarmak yeterli

olmuş  ancak  diğeri  için  MRG’de  frontal

kontüzyonların  görülmesi  ile  mutizm  tablosu

açıklanabilmiştir.

Erşahin  ve  ark.,  serebellar  kitle  lezyonu  olan

mutizmli  46  olguyu  incelemişler  ve  mutizmin

karakteristiklerini analiz etmişlerdir (5). Mutizmin 0-

6  gün  arasında  geliştiğini  ve  4  gün-4  ay  arasında

sonlandığını  yazmışlardır.  Dizartrik  konuşma  46

hastanın  35’inde  mutizmin  rezolusyonundan  sonra

çıkmıştır.  Turgut,  93  hastanın  derlemesinde

mutizmin  başlamasını  0-168  saat  (ortalama  40.9

saat),  konuşmanın  normale  dönmesini  1-168

(ortalama 37.6) gün olarak bildirilmiştir (15). DizartriŞekil 2. MR görüntülemede sağ frontal kontüzyon.

TARTIŞMA

Mutizm, kognitif olarak alert hastaların sözlü ses

çıkartma  işlemi  apraksi  bulgusu  olmaksızın

konuşma  yeteneğinin  geçici  olarak  yetersizliğidir.

Kranial  sinir  fonksiyonları  normaldir.  Konuşmanın

akıcılığı,  artikülasyonu  ve  modülasyonu  ciddi

anlamda bozulmuştur (11,14). 

Mutizm, serebral kortikal lezyonların sonucunda

olan    afaziden  farklıdır  (11).    Genellikle  beyin

cerrahisinin  geçici  bir  komplikasyonudur.  Serebral

mutizm, şizofreni veya tümör tedavisi için bilateral

anterior cingulate gyrusların rezeksiyonundan veya

epilepsi  veya  tümör  cerrahisi  için  yapılan

kallosotomiden  sonra  geçici  olarak  görülebilir

(1,6,17).  Mutizme  neden  olan  travmatik  serebral

lezyonlar arasında korpus kallosum, singular girus

ve  frontal  lob    injurileri,  interhemisferik

diskonneksiyon  veya  bifrontal  lezyonlar  sayılabilir

(4,6). Daha önceki yayınlarda bazal ganglia, talamus

ve  midbrainin  aksonal  injurisi,  frontal  lob  ve

serebellar  kontüzyonlardan  sonra  mutizm  tablosu

tarif edilmiştir (4,11,13,18).  Bizim birinci olgumuzda
93  hastanın  %80’inde  bildirilmiştir.  Olgularımızın

her ikisi de çocuk olup, birinci olgumuzda 13. günde

dizartrik  konuşma  gelişmiş  ve  konuşması  2.  ayda

normale dönmüştür. İkinci olgumuzda 20 gün sonra

kelimeleri  telaffuz  etmeye  başladı.  Konuşması  4.

ayda normale döndü. SONUÇ

Travmatik mutizm,  geçici bir klinik durumdur.

Görülme sıklığı, oluşum mekanizmasını tam olarak

açıklamak  için  daha  ileri  klinik  çalışmalara

gereksinim vardır. 

KAYNAKLAR  

1. Bellotti C, Pappadà G, Sani R, Oliveri G, Stangalino C: The

transcallosal  approach  for  lesions  affecting  the  lateral  and

third ventricles. Surgical considerations and results in a series

of 42 cases. Acta Neurochir (Wien) 111(3-4):103-107, 1991

2. Bramanti  P,  Sessa  E,  Saltuari  L:  Post-traumatic  mutism.  J

Neurosurg Sci 38:117-122, 1994     

3. Crutchfield  JS,  Sawaya  R,  Meyers  CA,  Moore  BD.  3

rd

:

Postoperative mutism in neurosurgery. Report of two cases. JNeurosurg 81:115-121, 1994

4. Dayer  A,  Roulet  E,  Maeder  P,  Deonna  T: Post-traumatic

mutism  in  children:  Clinical  characteristics,  pattern  of

recovery and clinicopathological correlations. Eur J Paediatr

Neurol 2:109-116,  1998

5. Erşahin Y, Mutluer S, Cağli S, Duman Y: Cerebellar mutism:

Report  of  seven  cases  and  review  of  the  literature.

Neurosurgery 38:60-65, 1996  

6. Erşahin Y, Mutluer S, Saydam S, Barçin E: Cerebellar mutism:

Report of two unusual cases and review of the literature. Clin

Neurol Neurosurg 99:130-134, 1997

78

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2009, Cilt: 19, Sayı: 2, 75-78Ökten: Posttravmatik Mutizm

7. Ferrara VL: Acute traumatic mutism. Surg Neurol 23:573-574,

1985

8. Fraioli B: Effects of stereotactic lesions of the dentate nucleusof the cerebellum in man. Appl Neurophysiol 38:81-90,  1975

9. Fujisawa H, Yonaha H, Okumoto K, Uehara H, Ie T, Nagata Y,

Suehiro  E,  Suzuki  M:  Mutism  after  evacuation  of  acute

subdural hematoma of the posterior fossa. Childs Nerv Syst

21:234-236,  2005

10. Gordon N: Mutism: elective or selective, and acquired. Brain

Dev 23:83-7, 2001     

11. Koh S, Turkel SB, Baram TZ: Cerebellar mutism in children:

Report of six cases and potential mechanisms. Pediatr Neurol

16: 218-219, 1997

12. Kusano Y, Tanaka Y, Takasuna H, Wada N, Tada T, Kakizawa

Y, Hongo K: Transient cerebellar mutism caused by bilateral

damage to the dentate nuclei after the second posterior fossa

surgery. Case report. J Neurosurg 104:329-331, 2006

13. Levin HS, Madison CF, Bailey CB, Meyers CA, Eisenberg HM,

Guinto FC: Mutism after closed head injury. Arch Neurol 40:

601-606, 1983

14. Nagatani K, Waga S, Nakagawa Y: Mutism after removal of a

vermian  medulloblastoma:  Cerebellar  mutism.  Surg  Neurol

36: 307-309, 1991

15. Turgut M: Transient “cerebellar” mutism. Childs Nerv Syst 14:

161-166,  1998    

16. van Dongen HR, Catsman-Berrevoets CE, van Mourik M: The

syndrome of “cerebellar” mutism and subsequent dysarthria.

Neurology  44:2040-2046, 1994

17. Yanagawa  Y,  Itoh  Y,  Sakamoto  T,  Okada  Y,  Tokumaru  AM:

Post-traumatic  mutism  caused  by  corpus  callosum  injury

diagnosed  by  fluid-attenuated  inversion  recovery  on

magnetic resonance imaging. J Trauma 58: 631-633, 2005

18. Yokota H, Nakazawa S, Kobayashi S, Taniguchi Y, Yukihide T:

Clinical study of two cases of traumatic cerebellar injury.   No

Shinkei Geka 18: 67-70,  1990
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə